Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

AnarIst Ne Demek?

AnarIst Ne Demek

Anarşist olmak ne demektir?

ANARŞİZM (Siyaset Bilimi) Ansiklopediler – TÜBİTAK Toplumun bir yönetici veya bir siyasal erkin kontrolü olmaksızın daha iyi işleyeceğini savunan anarşizm, insanın özünde ve doğasında yeterince iyi olduğu ve kendi özgür hâliyle bırakıldığında özüne ve doğasına uygun olarak davranacağı ve bunun da daha mutlu bir toplum için daha iyi olacağı yönünde bir iyimserliğe sahiptir.

İnsanın özünde kötü olduğu düşüncesinden hareketle onu bir otorite ve yöneticinin kontrolü altına alma girişimleri ise hiyerarşik ve mutsuz bir toplum ortaya çıkarır. Anarşistlere göre bir devlet veya yönetim insanların işini kolaylaştırmak şöyle dursun, insanların içindeki iyiliği bozarak tesis ettiği insan doğasına aykırı hiyerarşiler yoluyla işleri daha da zorlaştırır.

O yüzden devlet kurumlarıyla ve düzenlemeleriyle gereksiz ve zararlı bir kurumdur. Anarşizm en temel şekilde eski Yunan’da kiniklerin tavırlarıyla ifadesini bulmuştur. İnsanlardan hiçbir şey istememek mutluluğun esasıdır. İstekler insanları mutsuz kılar ve başkalarına karşı beklentiler insanları kendi özgürlüklerinden feragat etmeye zorlar.

 • İnsan hiçbir şey istemezse başka insanlara hiçbir bağımlılığı da olmaz ve başka insanlara kendi boyunduruğunu teslim etmek zorunda da kalmaz.
 • Oysa bir şey isteyen insan bunun karşılığında mutlaka bir şeyler vermek zorunda kalır; bu durum insanı kendi özgürlüğünden feragat etmek zorunda bırakır ve nihayetinde mutsuz kılar.

Bu da kinikleri uygarlığın her türlü ürününü değersiz bularak reddetmeye sevk eder. Devlet ve yönetim de onlara göre, uygarlığın sonucu olan yapay ve insan doğasına aykırı kurumlardandır. İnsan mutlu olmak istiyorsa, devletten de kaçması gerekir. Bu eğilim modern dönemde doğa filozofları -Thomas Hobbes (ö.1679), Jean Jacques Rousseau (ö.1778) ve John Locke (ö.1754)- arasında bütün yönleriyle tekrar tartışılmıştır.

Örneğin Rousseau insanın özünde özgür olduğu hâlde belli bir sosyalleşme süreci içinde devlet ve otoriter kurumlar eliyle zincirlere maruz kaldığını söylemek suretiyle bu dönemin ilk anarşist görüşlerini ifade etmiştir. Ancak bu dönemde anarşizmi sistematik bir biçimde ilk formüle eden ve savunan, İngiliz rasyonalist düşünür William Godwin (ö.1836) olmuştur.

Ondan etkilenen Pierre-Joseph Proudhon (ö.1865) bilahare Karl Marx’ın (ö.1883) eleştirilerine konu olacak şekilde devlet olmaksızın işleyebilecek küçük federatif, öz yönetim anlayışına dayanan bir tür kooperatifçi sosyalizm modelini savunmuştur. Takiben Mihail Bakunin (ö.1876), bir yandan Marx’ın fikirlerini savunurken bir yandan da onunla ciddi tartışmalara girerek her türlü devletin ve siyasal yönetim erkinin gerekirse şiddet kullanılarak yıkılması gerektiğini söylemiştir.

 1. Bu arada bütün örgütlü siyasal partilerin de nihai hedefinin bir devlet kurmak ve yönetmek olduğu düşüncesinden hareketle, siyasal partilerin bir özgürleşme ve kurtuluş hareketi olamayacaklarını savunmuştur.
 2. Bu sözleri aslında doğrudan Marksist sosyalizmi de hedef almış oluyordu.
 3. Oysa son düzlemde Marx’ın devlet hakkındaki değerlendirmesi anarşistlere yakındır çünkü onun için de devlet gereksiz, insan doğasına aykırı, özel mülkiyetin ve sınıflı toplumun ürettiği yapay bir üstyapı kurumudur ve komünist aşamada ilga edilmesi gerekir.

Ancak bu noktada sürecin güçlü bir proletarya diktatörlüğü içerdiğini hatırlamak gerekir. Kuşkusuz anarşizm düşüncesi de tarihsel süreçte kendi içinde çeşitlenmiştir ve artık anarşizm yerine anarşizmlerden bahsetmek mümkündür. Mesela bireysel anarşizm düşüncesi, bireye tanıdığı aşırı özgürlük ve onun mülkiyet ve girişim hakkıyla daha ziyade liberalizme yaklaşırken sosyalist anarşizm özel mülkiyeti reddetmekte ve onu devlet gibi eşitsizliğin ve toplumda yönetim isteğinin başladığı nokta olarak görmektedir.

Anarşizm düşüncesine William Godwin (ö.1836), Pierre-Joseph Proudhon (ö.1865), Max Stirner (ö.1856), Mikhail Bakunin (ö.1876), Pyotr Kropotkin (ö.1921) gibi isimler öncülük etmişse de bir siyasî hareket olarak yani saf anarşizm olarak fazla devam edememiş, ancak birçok felsefe ve siyasal tutum üzerinde etkisi olmuştur.

Bilhassa 1968 hareketinin düşünsel altyapısı ile postyapısalcı ve postmodernist siyaset anlayışlarının büyük ölçüde anarşizmden etkilendiği söylenebilir. Anarşizm, sosyalist harekete yönelik güçlü bir eleştiri menzili olmayı sürdürürken bir yandan da sosyalist hareketin beslendiği bir ufuk da olmaya devam etmiştir.

Bu arada anarşizm bir bakıma Faşizm gibi kavramlarla kader ortaklığı yapmış, kavram kendi çıkış bağlamından çok farklı olarak popüler düzeyde kaos, istikrarsızlık, bozgunculuk ve şiddet içerikli hareketleri isimlendiren pejoratif bir kullanıma da indirgenmiştir. Yasin Aktay Kaynakça Arvon, Henri. Anarşizm,

Çev. Ahmet Kotil. İstanbul: İletişim Yayınları, 2007. Bakunin, Mihail. Devlet ve Anarşi, Çev. Murat Uyurkulak. Ankara: Öteki Yayınları, 1998. Ellul, Jacques. Anarşi ve Hristiyanlık, Çev. Ali Toprak. İstanbul: Karşı Yayınları, 1998. Kropotkin, Pyotr. Anarşi: Felsefesi, İdeali,

Anarşi sağ mı sol mu?

Nasyonal anarşizm, ulusal anarşizm veya milliyetçi anarşizm, ırk ayrılıkçılığı, ırksal milliyetçiliği, etnik milliyetçiliği ve ırksal saflığı savunan sağcı bir milliyetçi ideolojidir.

Anarko anlamı nedir?

Ama-gi – Ama-gi, bir antik sözcüğüdür. “Özgürlük/Bağımsızlık” anlamına gelen sözcüğün, bu kavramı dile getiren ilk insan yazısı olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle de zaman zaman anarko-kapitalistler tarafından sembol olarak kullanılır.

Anarşi durumu nedir?

Anarşizm, otoritenin reddiyesini, tahakkümün her türlüsünün karşıtı olmayı ifade eder. Anarşi sözcüğü, Grek dünyasında askeri lider ya da hükümdar/yönetici anlamlarına gelen ‘arkhos’ sözcüğünün ‘sız’ ya da ‘siz’ ön ekiyle birleşmesiyle ‘hükümdarsız/lidersiz’ anlamında kullanılmıştır.

Anarşist ne demek basit?

Başlığın diğer anlamları için Anarşi (1135) sayfasına bakınız. Anarşizm, ( Antik Yunanca ‘da an “-sız olumsuzluk eki ” ve archos “yönetici” sözcüklerinden türetilmiştir, ” yöneticisiz” anlamına gelir) toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir.

Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir. Reddedilen bu otoritelere patriyarki ve kapitalizm de dahildir. Klasik anarşist hareketler genellikle, merkezi politik yapılar, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve ekonomik kurumlar yerine toplumsal ilişkilere dayanan gönüllü etkileşim ve özyönetimi savunur, özgürlük ve otonomi ile karakterize edilen bir toplumu arzular.

Bu felsefeler, anarşi terimiyle özgür bireylerin gönüllü etkileşimine dayanan bir toplumu, bireylerin ve toplulukların alınan kararlardan etkilendikleri ölçüde söz sahibi olması düşüncesini ifade eder. Zorlayıcı kurumlara ve toplumsal bazlı hiyerarşilere karşı olmak anarşizmin asli ilkelerindendir ve ayrıca anarşizm gönüllülüğe dayanan bir toplumun nasıl işleyeceği konusunda olumlu bir görüşü ifade eder.

 • Anarşist felsefeler arasında hatrı sayılır bir çeşitlilik vardır.
 • Şiddetin anarşizmdeki yeri, ne tür bir ekonomik sistemin olması gerektiği, çevre ve endüstriyalizm hakkında sorular ve diğer hareketlerde anarşistlerin rolleri gibi farklı alanlarda çeşitli görüşler bulunmaktadır.
 • Anarşist akımlar bu nedenlerle birbirlerinden çok farklı ve hatta karşı olabilirler.

Örneğin anarşist komünizmin yanı sıra Hristiyan anarşizmi gibi anarşist akımlar da mevcuttur.

Anarşizm karşıtı nedir?

Bir Kavram Olarak Postanarşizm – İlk olarak Hakim Bey tarafından 1987’de “Post-Anarchism Anarchy” adlı makalesinde kullanılan postanarşizm kavramı, özellikle klasik anarşist düşüncenin gerçek anarşi deneyimlerinden uzaklaşarak onları dışlayan bir nitelik aldığı eleştirisinden sonra ortaya konulan bir alternatif olarak belirtilmiştir.

Anarşizmin ideolojiye hapsolması, Bey’e göre; onu, çok sayıdaki dışlanmış topluluklardan uzak tutmakta ve bir takım antiotoriter bireylerin ondan uzak durmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla, postanarşist bir siyaset, ancak anarşizmin kendisini içine hapsettiği alandan çıkarılarak her türlü ideolojik bağlılığın, yeni anarşist imkânların gözden kaçırılmasına neden olan geleneğin ve dogmanın reddi ile mümkün olmaktadır.

Bey’in önceki anarşist yazarlara karşı en önemli eleştirilerinden biri anarşizmin “izm” kısmı vurgulanarak, onun sistematik bir felsefe şekline dönüştürülmesi ve gerçek hayattan koparılmasına ilişkindir. Aynı zamanda anarşizm, klasik anarşizm olarak kabul edilen düşünceler kadar homojen, tek yönlü ve sistematik değildir.

Klasik anarşizm olarak kabul edilen düşüncelerde Batı düşüncesinin temel alınarak kimlik ve ırk gibi farklılıklara yer verilmemesi de Bey’in ön plana çıkardığı sorunlardan biri olarak karşımıza çııkmaktadır. Özcülük karşıtlığı, bu bağlamda postanarşist düşünce açısından önem taşımaktadır. İlk izlerini William Godwin ‘in eserlerinde gördüğümüz özcülük karşıtı yaklaşım, diğer postanarşist düşünürlerce daha farklı biçimde işlenmiştir.

Dolayısıyla, postanarşizmi; anarşist düşüncenin otorite karşıtı yaklaşımını kabul etmekle birlikte, onda var olan özcü ve indirgemeci varsayımlara eleştiri getiren bir düşünce biçimi olarak kabul etmek mümkündür. Lewis Call “Postmodern Anarchism” adlı eserinde, Friedrich Nietzsche üzerinden postanarşist bir yaklaşım geliştirerek, Kartezyen özne anlayışını reddetmiştir.

 1. Böylelikle, var olmanın anarşisi olarak nitelendirilebilecek anarşizmin bir radikal biçimi ortaya çıkmıştır.
 2. Anarşizm, ulaşmak istediği nihai bir amacı olan bir akım, bir takım gelişmeler sonucu elde edilebilecek bir durum veya bir statik bir toplum tahayyülü değildir.
 3. Anarşizm nihai bir sonucu olmayan bir araçtır.

Todd May ise; Michel Foucault, Gilles Deleuze ve Jean-François Lyotard ‘ın postyapısalcı argümanlarını kullanarak anarşizmin hümanist varsayımlarından arındırılmış biçimi olarak postyapısalcı anarşizmi betimlemektedir. Gücün farklı kaynaklarının ve farklı tahakküm mekanizmalarının varlığını kabul eden bu yaklaşım, bir takım anarşist yaklaşımlarca kabul edilen insan doğasının özünde iyi olduğu ve gücün sadece baskı amacıyla kullanılmaya müsait olup, üretken olamayacağı varsayımlarını reddetmektedir.

Anarşi sembolü nedir?

Bu maddede çeşitli anarşist semboller ele alınmıştır, ki bu anarşist sembolizm bu sembollerinin bütününü oluşturmaktadır. Daire içinde A ve kara bayrak genel olarak anarşizmi bir bütün olarak kapsayan, temel sembollerdir. Fakat pek tabii ki anarşizmin farklı yönlerini seçmiş farklı grup ve oluşumlar, tarih boyunca kendi görüş ve ilkelerini daha belirli bir şekilde sembolize eden çeşitli semboller geliştirmişlerdir.

See also:  Qual O Valor Para Renovar A Cnh?
İsmi Açıklama Resmi Daire İçinde A İnsanların genellikle bildiği ve alışık oldukları anarşi sembolü bir daire içine çizilmiş büyük bir A harfidir (sağdaki resme bkz.). Bu monogram, Latin alfabesinde “anarşi” ve “anarşizm” kelimelerinin “A” harfiyle başlamasını kaynak alır. Bazıları dairenin birlik ve beraberliğin sembolik temsili olduğunu düşünmüştür. Daire aynı zamanda sembolik olarak örgütlenme anlamını da taşır. Bu karakter Unicode ‘da U+24B6 kodu ile yazılabilir. Ek olarak, “@” ve “(A)” sembolleri de hızlıca bu sembolü kastetmek için bilgisayarda kullanılır. Kara Bayrak 1880’lerden beri kara yani siyah rengi anarşi ile özdeşleştirilmiştir. Birçok anarşist grup isimlerinde “kara” kelimesini kullanmıştır. Kara Bayrak (Black Flag) isimli çeşitli anarşist periyodik yayınlar da çıkmıştır. Bayrağın tek renkli karalığı, her türlü ezici ve baskıcı yapının inkârını temsil etmektedir.

 1. Tamamen siyah ve sadece siyah rengi barındıran bir bayrak, neredeyse bir anti -bayraktır.
 2. Ayrıca, dünya genelinde beyaz bayrak (tamamen beyaz renginde olan) daha büyük bir güce teslim olmak anlamına gelir ki bu açıdan da kara bayrak anlam olarak beyaz bayrağın tam tersi olarak görülebilir.
 3. Ayrıca bazıları kara bayrağın direniş sırasında ölen şehitler için ağıt niteliği taşıdığını, bunu sembolize ettiğini düşünmüştür.

Kara bayrak ayrıca Şia Müslümanları tarafından da taşınır ve semboliktir. Kara – Sarı Bayrak Kara – sarı bayrak anarko-kapitalizm hareketin sembolüdür. Siyah renk anarşizmi, sarı renk ise serbest piyasayı ve bireyciliği temsilen kullanılır. Altın-Kara Bayrak, 2002’de ” AnarkoKapitalistisk ” veya ” İsveç Anarko-Kapitalist Cephe ” bayrağı olarak da gözükmüştür. Kara – kızıl Bayrak Kara – kızıl bayrak anarko-sendikalizm ve liberter komünist hareketin sembolüdür. Diğer anti-kapitalist anarşist hareketlerden çok daha büyük bir oranda sosyalizm ve anarşizm esasları taşıyan bir harekettir. Bayrak da kökenini buradan alır, (belirtildiği üzere) nasıl siyah (kara) renk anarşizm için geleneksel ise, kırmızı (kızıl) renk de sosyalizmin geleneksel rengidir. Kara Kedi Vahşi kedi olarak da anılan kara kedi sembolü, pençeleri, dişleri çıkmış parlayan, sırtı kabarmış bir kara kediden ibarettir. Bu sembol de anarşizm, özellikle de anarko-sendikalizm ile ilişkilendirilmiştir. IWW ‘deki önemli isimlerden olan Ralph Chaplin tarafından tasarlanmıştır.

 1. Tarihsel planda, kara kedi cadılık, kötü kehanet veya ölüm gibi olgularla özdeşleştirilmiştir.
 2. Ara kedinin simgesel özelliği İbrani ve Babil kültürlerine kadar gider.
 3. Cadılık unsurları modern zamanlarda da çoğunlukla da neo-kültik hareketlerde yer almaktadır ve kara kediyi hâlen bir sembol olarak kullanmaktadır.

Yine Wicca da kara kedi sembol olarak kullanılır. Yine de bu ikisi (modern cadılık ve Wicca ) kara kedi sembolünü sırtı kabarmış bir tür saldırı pozisyonundaykenki hali ile kullanmazlar. Kara Haç Anarşist Kara Haç (Anarchist Black Cross) örgütünün ana amacı tüm hapishanelerin kaldırılmasıdır. Çarist Rusya ‘da siyasi mahkûmları desteklemek amacıyla kurulmuştu. Sembolleri kara bir haçtır, dikey çizgi bir yumruk ile değiştirilmiştir. Bu yumruk bir başka açıyla havaya kaldırılmış bir yumruk tur. Kara – Mor Bayrak Morlu siyahlı, kara mor bayrak kara – kızıl anarşist bayrağının bir varyasyonudur. Bu bayrak (kara – mor) Anarko-Feminizm ile özdeştir. Kara – pembe bayrak gibi patriarki ve seksizme karşı yapılan mücadeleye gönderme yapmaktadır. Kara – Yeşil Bayrak Kara – yeşil renkli bayrak da kara – kızıl anarşist bayrağın değişime uğramış bir halidir ve kırmızı renk yerine yeşil renk barındırır. Bu bayrak sosyal ekolojist, eko-anarşist, anti-uygarlık anarşist ve primitivistler tarafından kullanılmaktadır. Genel olarak sadece insanlara değil de her canlı türüne odaklandığını vurgulamak amacıyla yeşil renk kullanılmaktadır. Kara – Pembe Bayrak Kara – kızıl bayrağın bir diğer varyasyonu da kara – pembe bayraktır ve eşcinsel anarşistler tarafından, bazen de Anarko-feministlerce kullanılmaktadır. Kara – yeşil bayraktan farklı olarak farklı bir anarşizm türünü temsil etmekten ziyade heteroseksizm, seksizm ve patriarkideki hiyerarşik yapılara da (karşı durmaya) odaklanır. Kara – Beyaz Bayrak Anarko – pasifistlerin kullandığı bir semboldür. Tarihte Hristiyan Anarşistler tarafından kullanılmıştır. Yıldızlar Anarşist bayrakların varyasyonları olan yıldızlar, bu bayrakların 5 köşeli yıldız şeklindeki hallerinden ibarettir. Bu yıldızların farklı anarşist bayraklara adapte edilmiş şekilleri mevcuttur, örneğin: siyah kırmızı, yeşil, pembe, more ve diğer renklerde olanları vardır. Jolly Roger/Korsan Bayrağı Kafatası ve kemiklerin resmedildiği siyah bir bayrak olarak Jolly Roger veya bir başka adıyla Korsan Bayrağı son zamanlarda anarşistler arasında popülerleşmiş bir semboldür. Bazıları Jolly Roger’ın korsanların ki gibi özgür ve otoritesiz bir hayatın takdir edilişinin sembolü olarak kullanıldığını belirtmektedir. Eat the rich – “Zengini ye” Jolly Roger ‘in bir varyasyonu olan bu sembolde, kafatasının altına yer alan ve çarpı işareti oluşturan kemikler yerine bir yine bir çarpı işareti oluşturan bir çatal ve bıçak yer almaktaydı. Bu sembol erken 1990’lardan beri kullanılmaktadır ve genel alam bir anarko-punk sembolüdür.

Ilk anarşist kimdir?

Pierre-Joseph Proudhon – Vikipedi

Bu madde hiçbir, Lütfen yardımcı olun. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve, Kaynak ara: – · · · · ( Eylül 2016 ) ()

Pierre-Joseph Proudhon Portre tarafından, 1865 Doğumu15 Ocak 1809 ( 1809-01-15 ), Ölümü19 Ocak 1865 (56 yaşında),, ÇağıOkulu,, İlgi alanları,,,,, Önemli fikirleri Etkilendikleri

,,,,,,

Etkiledikleri

,,,,,,,,,,,

Pierre-Joseph Proudhon (15 Ocak 1809, – 19 Ocak 1865, ), ve düşünür. Kendini “” olarak adlandıran ilk kişidir ve ilk anarşist düşünür olarak nitelenir.

Anarşi nasil olur?

ANARŞİ (Uluslararsı İlişkiler) Ansiklopediler – TÜBİTAK Uluslararası ilişkiler teorisinde anarşi, dünyada egemen bir otoritenin olmamasını ifade eder. Anarşik bir sistemde anlaşmazlıkları çözecek, kurum ve yasalar oluşturacak, yasaları uygulayacak ve düzeni sağlayacak üstün, zorlayıcı bir güç yoktur.

 • Üst ve ast birimler arası dikey yapılanmayı belirten hiyerarşiden farklı olarak anarşi, biçimsel anlamda eşit olan, bağımsız ve iç işlerinde egemen olan devletler arası yatay yapılanmayı ortaya koyar.
 • Avram 17. ve 18.
 • Yüzyıllarda ortaya çıkan toplumsal sözleşme teorileri ve 20.
 • Yüzyılın ortasından itibaren gelişen mikroekonomik teorilere dayanmaktadır.

Uluslararası sistemin 1648 yılında imzalanan Vestfalya Antlaşması ile anarşik bir yapıya geçtiği varsayılır. Geleneksel uluslararası ilişkiler teorileri, anarşiyi, uluslararası sistemi ve devlet davranışlarını belirleyen düzenleyici bir ilke olarak ele alır.

 • Diğer taraftan, farklı teoriler anarşinin devlet davranışlarını farklı şekillerde biçimlendirdiğini savunmaktadır.
 • Avramın temelini oluşturan toplumsal sözleşme teorilerinin, dünyada var olanı değil, var olması gerekeni ortaya koyan ahlaki bir varsayım olduğu ve dolayısıyla anarşi kavramının uluslararası ilişkileri tam olarak açıklayamadığı savunulmaktadır.

Benzer bir şekilde, mikroekonomik teorinin temelini oluşturan insan doğası ve davranışı varsayımı (homoekonomikus), dünyayı tanımlayan bir gerçek değil, varsayımdır.E. Fuat Keyman : ANARŞİ (Uluslararsı İlişkiler) Ansiklopediler – TÜBİTAK

Pasifist anarşist ne demek?

Anarko-pasifizm Anarko-pasifizm bayrağı

Pratik

Anarko-pasifizm, toplumsal değişim mücadelesi için şiddet kullanımını reddeden anarşist hareket içerisindeki bir eğilimdir., ve Mohandas ‘nin fikirleri bu akıma önem kazandırmıştır.

Bireysel anarşist ne demek?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Bireyci anarşizm, farklı geleneklerden oluşan bireyci anarşizm bireysel bilincin ve bireysel çıkarın, herhangi bir kolektif organ ya da kamu otoritesi tarafından engellenmemesi gerektiğine inanır. Bireyci anarşizm, sosyal, sosyalist, kollektivist, komünalist akımların ortak mülkiyet düşüncesine karşı mülkiyetin bireylerin elinde bulunması savunur.

 • Bazı önemli temsilcileri: Henry David Thoreau, Josiah Warren ve Murray Rothbard’dır.
 • Ayrıca genelde William Godwin’de bireyci anarşist olarak değerlendirilir.
 • Godwin, yardımseverlik düşüncesini savunurken bunun yanında her bireyin, kendi emek ve mülkiyeti üzerinde bireysel söz hakkını dile getirmiş ve sonunda ortadan kalkmasıyla sonuçlanacak olan hükûmetin zamanla küçülmesine yol açacak ilerlemeci akılcılığa inanmıştır.

Max Stirner ise bu felsefede tanınmış isimlerinden biri olarak ayrıca ilk bireyci anarşisttir. Stirner’ın felsefesi bireyci anarşizmin egoist formudur; ona göre tanrı, devlet, ahlak kuralları ve toplumu dikkate almadan istediği gibi eyleyen bireyin, toplum üyelerine karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Stirner’a göre haklar insan aklındaki korkulardır ve toplum denen şey yoktur; “bireyler onun gerçekliğidir” Mülkiyeti haklarla değil, güç ve kudretle sahip olunan varlıklar olarak görür. Stirner merhametsizliğe saygının gösterileceği egoistler birliğini insanları bir araya getirecek örgütlenme modeli olarak görür.

Daha az radikal olmak üzere farklı bir bireyci anarşizm türü, Boston anarşistleri’nce savunuldu. Bunlar, serbest piyasa ve özel mülkiyeti destekliyorlardı. Özgürlüğün ve mülkiyetin korunmasını özel sözleşmelerle sağlama taraftarıydılar. Bunun yanında emeğin, maaş karşılığı takasını öngörüyorlardı, buna rağmen devlet tekelinde kapitalizmin (devlet garantisinde tekel olarak tanımlanır ) emeğin karşlığını sağlamayacağı uyarısınıda yapıyorlardı.19 yüzyılda dahi Amerikalı bireyciler arasında çeşitli konularda görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştı ve bu yüzden bireyci anarşizm açısından belirli bir teoriden bahsetmek mümkün görünmemektedir.

 1. Örneğin Tucker entelektüel mülkiyet haklarına karşı çkarken; Spooner desteklemekteydi Tucker sadece kullanıldığı sürece toprak mülkiyetini savunurken, Byington ve Spooner mülkiyet konusunda bu tür bir kısıtlamadan bahsetmiyordu.
 2. Önemli bir ayrışma, 19.
 3. Yüzyılda Tucker ve bazı başka anarşistler, doğal haklar düşüncesini terkedip, Stirner’in felsefesi ışığında “egoizm”i benimsediklerinde görüldü.

Bu yüzyılın ardından “bireyci anarşizmin doruk dönemi kapandı” Fakat, bireyci anarşizm, daha sonra Murray Rothbard ve 20. yüzyılın ortalarında anarko kapitalislerce daha geniş bir çerçevede özgürlükçü hareket akımlarından biri olarak çeşitli değişikliklerle benimsendi.

Anarko egoist ne demek?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Egoist anarşizm, bireyci anarşizmin etkili biçimidir. Bireyci anarşizmin bilinen en eski savunucularından Max Stirner ‘ın, 1844’te yazdığı Biricik ve Mülkiyeti adlı eseri felsefesinin kurucu metnidir. Stirner’ın felsefesi bireyci anarşizmin egoist formudur; ona göre tanrı, devlet, ahlak kuralları ve toplumu dikkate almadan istediği gibi eyleyen bireyin, toplum üyelerine karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

See also:  Parlement Ne Kadar?

Anarşi ve terör aynı mı?

Etimoloji – Türkçeye, Fransızcadaki terreur sözcüğünden geçen “terör” sözcüğünün kökeni, Latincedeki terror sözcüğüne dayanmaktadır. Latince terror sözcüğü, terreo fiilinden türemiştir. Terreo fiilinin anlamı “korkutuyorum”dur. Buradan türeyen terror ise “büyük korku, dehşet, dehşet veya korku objesi” gibi anlamlara gelir.

Fransızca Petit Robert sözlüğünde “bir toplumda bir grubun halkın direnişini kırmak için yarattığı ortak korku” olarak tanımlanır. Oxford İngilizce Sözlük’te “genellikle siyasal nedenlerle, halkın gözünü korkutmak ve halkı yıldırmak için dehşet öğesini kullanmak” olarak tanımlanır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde, ‘yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş” olarak tanımlanır.

Literatürde terör sözcüğü bazen şiddet veya siyasal şiddet kavramlarıyla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Terör kelimesi hakkında dünyanın birçok ülkesi ve bu ülkelerde yaşayan birçok uzman araştırma yapmıştır. Yapılan araştırmalara bakıldığında terör kelimesine yeni anlamalar yüklenildiği ve yüklenilen bu anlamlarla birlikte herkes tarafından kabul gören bir tanım olmadığı anlaşılmaktadır.

Ancak yapılan tanımlamalarda şiddetin terör eylemlerinde mihenk taşı olduğu ve dikkat edilmesi gereken bir husus olduğu söylenilebilir. Türkiye’de yıllarca teröre karşılık olarak anarşi sözcüğü kullanılmış, son yıllarda bu sözcük terk edilerek “terör” sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır. “Anarşi” sözcüğü Yunanca kökenlidir.

Yunanca sözcük “başsız, yöneticisiz” anlamına gelir. Anarşi sözcüğü Oxford İngilizce Sözlük’te “yetke yoksunluğundan veya yetkenin ve diğer yönetim mekanizmalarının tanınmamasından doğan düzensizlik durumu” olarak tanımlanmıştır. Günümüzde ise yürürlükte olan Terörle Mücadele Kanunu’nda “anayasada belirtilen nitelikleri ve siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmeye yönelik her türlü suç teşkil eden eylemler” olarak tarif edilmiştir.

 • Arapça kökenli tedhiş sözcüğü de zaman zaman terör anlamında kullanılır.
 • Tedhiş” sözcüğü, “korku salma, yıldırma” anlamlarına gelir.
 • Terörizm, “Disasters: Terrorism” adlı kitabında, “What is Terrorism?” başlığı altında Ann Weil tarafından da şu şekilde tanımlanmıştır: “Terörizm; rastgele seçilmiş ya da sembolik değeri olan kurbanların, şiddetin aracı olarak seçildikleri bir savaş yöntemidir.

Bu araçsal kurbanların kurbanlaştırılmaları, mensup oldukları grup ya da sınıf içerisindeki yerlerine bağlıdır. Böylece, söz konusu grup ya da sınıfa mensup olan diğer bireyler de, kronik bir terör korkusunun içine itilmiş olurlar”.

Sol anarşist ne demek?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Sol piyasa anarşizmi, sol liberteryenizm, bireyci anarşizm ve in bir formudur. Kevin Carson, Roderick T. Long, Charles Johnson, Brad Spangler, Samuel Edward Konkin III, Sheldon Richman, Chris Matthew Sciabarra, ve Gary Chartier gibi günümüz akademisyenleriyle ilişkilidir.

Anarşizmin kurucusu kimdir?

Page 2 – Mihail Bakunin DoğumuMihail Aleksandroviç Bakunin30 Mayıs 1814 ( 1814-05-30 ), Ölümü1 Temmuz 1876 (62 yaşında), İlgi alanları () Etkilendikleri

,,,,,,,,

Etkiledikleri

,,,,,,,

Mihail Aleksandroviç Bakunin (: ; 30 Mayıs 1814 – 1 Temmuz 1876), tanınmış bir ve, düşünürlerin ilk kuşağının temsilcilerindendir ve Anarşizmin babaları olarak anılan düşünürlerden biridir.

Kropotkin neyi savunur?

Anarşizmle tanışma – 1871 Paris Komünü ‘nün etkisi ile işçi hareketlerine olan ilgisi artar; işçi hareketleri hakkında daha çok şey öğrenmek için yurtdışına seyahat etmeye karar verir.1872 Şubat’ta Rusya’dan ayrılarak İsviçre ‘ye hareket eder. Zürih ‘e varır varmaz hemen Enternasyonal’in yerel şubesine üye olur.

Ancak bir süre sonra daha radikal olan Jura Federasyonu ‘nun Neuchatel ‘deki merkezini ziyaret eder. Buradaki izlenimleriyle anarşizmi benimser. Kropotkin 1872 Mayıs’ta Rusya’ya döner; nihilistlerin liderliğindeki Chaikovski Çevresi içinde devrimci görüşlerin yayılmasında önemli bir rol üstlenir.1873 yılında Peter Kropotkin tutuklanarak hapse atılır; 1876’da İngiltere’ye kaçar.

Burada kısa bir süre kaldıktan sonra İsviçre’ye giderek Jura Federasyonuna katılır.1877’de Paris’e gider; burada sosyalist hareketin başlatılmasına katkıda bulunur.1878’de İsviçre’ye döner; Jura federasyonunun devrimci gazetesi Le Révolté’ye yazılar yazar.1881’de, Çar II.

 • Alexander’ın suikaste uğramasından kısa bir süre sonra Kropotkin İsviçre’den sınır dışı edilir.
 • Thonon (Savoy)’da kısa bir süre kaldıktan sonra Londra’ya gider.
 • Burada bir yıl kadar kaldıktan sonra 1882’nin sonlarına doğru tekrar Thonon’a döner.
 • Burada Fransız hükûmeti tarafından tutuklanır.
 • Lyon ‘da yapılan duruşmada Enternasyonal üyesi olduğu gerekçesiyle beş yıl hapis cezasına çarptırılır.1886’da serbest bırakılınca Londra’ya yerleşir.

Aynı yıl Sibirya’ya sürgün edilen kardeşi Alexander intihar eder.1890’larda zamanının çoğunu yazmakla geçirir; kitaplarında anarşist-komünizmi teorisini geliştirmeye çalışır.1897’de Kanada ve ABD’yi ziyaret eder. Amerikan dergisi Atlantic Monthly anılarını basmayı kabul eder.1901-1909 yılları arasında daha çok Rusça yazılar yazar.1905 devriminin başarısızlığa düşmesi hayal kırıklığına uğramasına yol açar.

Kötülükleri öne sürerek her türlü kural ve otoriteyi yok sayan felsefi yaklaşım nedir?

Nihilizm – Vikipedi

Bu madde hiçbir, Lütfen yardımcı olun. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve, Kaynak ara: – · · · · ( Şubat 2020 ) ()

table>

Bu madde, uygun değildir, Sayfayı Vikipedi standartlarına uygun biçimde Vikipedi’ye katkıda bulunabilirsiniz. Gerekli düzenleme yapılmadan bu şablon kaldırılmamalıdır. ( Şubat 2020 )

Nihilizm, hiççilik ya da yokçuluk ; ‘de ‘hiç’ anlamına gelen nihil sözcüğünden türetilen Nihilizm, günümüzde birçok spesifik alt dala ayrılmakla beraber, en popüler tanımıyla; her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan felsefi görüştür. Nihilistler Tanrı’nın varlığını, iradenin özgürlüğünü, bilginin imkânını, ahlakı ve tarihin mutlu sonunu reddederler.

Aynı zamanda kök sözcük olan “nihil”, İngilizce bir sözcük olan “annihilate”de de bulunur, ki bu sözcük yok etmek, ortadan kaldırmak, imha etmek anlamlarına gelmektedir. Nihilizm sözcüğü Rus yazar ‘in kitabında Bazarov adlı karakteri tanımlaması için kullanmasından sonra popülerleşmiştir. ortalarında ‘da, özellikle genç kesim arasında taraftar bularak yükselen ve bu nedenle kendine büyük arasında yer edinen bir yaklaşımdır.

Nihilizm;, ahlak ve siyaset alanında kabul görmüştür. Ve yine nihilizm, her şeyi, her gerçeği ve değerleri reddetme şeklinde ortaya çıkmıştır. Nihilizm; her türlü bilgi imkânını reddeder ve hiçbir doğru, genel geçer (Toplum tarafından kabul edilen, hemen herkesçe benimsenen) bilginin olamayacağını savunur.

Varlığı her şekliyle şüphe ile karşılar ve hatta yok sayar. Nihilizm temelde bütün biçimlerini reddeder. Toplumsal bilimleri ve klasik felsefe sistemlerini bütünüyle reddeder. Yalın olgucu () ve maddeci bir tutumla yerleşik toplumsal düzene baş kaldırmayı temsil eder, devlet, din ya da aile otoritesine karşı çıkar.

Yalnızca bilimsel doğruları temel aldığı düşünülse de, bilimin toplumsal sorunlarının üstesinden gelemeyeceğini kabul eder. Tüm bunlara rağmen, ‘e göre asla bir nihilist olmamıştır. “” adlı kitabında belirttiği üzere Nietzsche, Nihilizm’i sonuna kadar yaşamış ve onu aşmıştır.

 • Nihilizm’in aşılması gereken bir şey olduğunu savunur.
 • Peki, Nihilizm nasıl aşılır? Bu soruya verdiği cevap şöyledir: ” Bizler doğadaki tüm ahlakı reddetmiyoruz, ahlakın evrensel olduğunu iddiasını reddediyoruz ve bir ahlak kuralını reddederken veya kabul ederken onun hayatı geliştirici mi yoksa engelleyici mi olduğuna bakıyoruz,” Nietzsche köle ve üstinsan ahlakı olarak iki ahlaktan bahseder.

Ona göre toplumdaki tüm bireylerin var oluş nedeni “”a ulaşmak ve onun amaçlarına hizmet etmektir. O zaman Nihilizm “kölelerin ahlakı” olarak belirir; köleler, gerçek yaşamdaki güçsüzlüklerini unutmak için, bir ideale veya bir kurmaca Tanrı’ya gerek duyarlar.

 1. Hiçlik istemi olan nihilizm, idealist bir yadsıma mantığından kaynaklanır; yaşamı, sanat aracılığıyla, “” olarak doğrulayacağına, bilinç adına yadsır.
 2. Ise Nihilizm’i Batı Düşüncesi’ni oluşturan öğelerden biri olarak görür.
 3. Bu görüş, değeri ve “var olan”ı tanımlamak için gerçekte, varlık sorusunu sormayı kendine yasaklar.

ise nihilizmin yönüne vurgu yaparak ” Hiçbir şey var değildir, var olsa da bilinmez, bilinse de başkalarına aktarılamaz” demiştir. Nihilizmin öncülerinden biri olan ise bu fikirlerden farklı bir şekilde görüşler ortaya koymuştur. Nihilizim evrensel ahlakı reddetmekle beraber özgür iradeyi savunur.

Nihilizmin şu biçimleri vardır: 1- (Kuramsal alanda) Her türlü bilgi olanağını yadsıyan, sorunsal olmayan ve kendisinden kuşkulanılmayan hiçbir şeyin olmadığını öne süren görüş (= eleştirici ve kuşkucu hiççilik).2- (Ahlâki alanda) Ahlak kurallarını ve değerlerini tanımayan görüş.3- (Siyasal alanda) a.

Yeni bir toplum düzeni kurmak isteğiyle eski, yerleşik düzeni bütünüyle yadsıyan görüş.b. Her türlü siyasal düzeni yadsıyan, toplumun birey üzerinde hiçbir baskısını kabul etmeyen görüş; bu biçimi salt (mutlak) bireycilikle (ferdiyetçilik, individüalizm) birleşir.

Anarcho copy nedir?

Anarcho-Copy – Bilginin mülkiyetini reddeden; aynı zamanda onun evrensel bir deneyim olduğunu düşünen, bu sebeple imkanları yettiği ölçüde bilgiye erişimde olan engelleri herkes için aşmaya çalışan, anarşist bir korsan kolektifi ve bu kolektif için ortak bir proje alanıdır. Projenin çalışma alanı;

genellikle anarşist ve özgürlükçü yayımlardır, kapitalizmi sürdüren ürünler çalışma alanı değildir, kapsam olarak genişlemeye açık durumdadır.

Bilimsel anarşizm ne demek?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Epistemolojik anarşizm, Avusturyalı bilim filozofu Paul Feyerabend tarafından geliştirilen ve bilimin ilerlemesini veya bilginin büyümesini yöneten hiçbir yararlı ve istisnasız metodolojik kural olmadığını savunan bir epistemolojik teoridir.

Kollektif anarşizm Nedir?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Kolektivist anarşizm, özellikle Mihail Bakunin ve Birinci Enternasyonal’in anti-otoriter kesimi ile ifade edilen anarşist akımdır. Ayrıca Johann Most da bu yaklaşımın üyelerindendir. Komünal anarşizmle karıştırılmaması gerekir.

 1. Mutualistlerden farklı olarak kolektivist anarşistler üretim araçlarının her türlü özel mülkiyetine karşıdırlar ve mülkiyetin kolektifleştirilmesini savunurlar.
 2. Fakat kolektifleştirme, gelir paylaşımına kadar genişletilmemelidir, çünkü işçiler anarko-komünizmin “herkesin ihtiyacına göre” anlayışından farklı olarak çalışma zamanına göre ücretlendirileceklerdir.1880’li yılların ilk bölümünde, Avrupa anarşist hareketinin büyük kısmı temelde ücrete dayalı işçiliğin kaldırılması ve emeğine göre değil, ihtiyaca göre dağıtımı savunan anarko-komünist düşünceye bağlı bulunurken, İspanya’nın erken dönem anarşist hareketi bazı dönemlerde kolektivizmi benimsemiştir.
See also:  EmprStimo AuxíLio Brasil Qual O Valor?

Kolektivist anarşistler çalışma tazminatlarını desteklerler ve ihtiyaca göre komünist paylaşımı devrim sonrası süreçte olanaklı görürler. Kolektivist anarşizm; devletsiz, kolektivist toplum için birlikte mücadele ettiği ve kendisiyle aynı dönemde yükselişe geçen Marksizmin işçi sınıfı diktatörlüğüne mesafeli yaklaşmış, onu reddetmiştir.

Ilk anarşist kimdir?

Pierre-Joseph Proudhon

Bu madde hiçbir, Lütfen yardımcı olun. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve, Kaynak ara: – · · · · ( Eylül 2016 ) ()

Pierre-Joseph Proudhon Portre tarafından, 1865 Doğumu15 Ocak 1809 ( 1809-01-15 ), Ölümü19 Ocak 1865 (56 yaşında),, ÇağıOkulu,, İlgi alanları,,,,, Önemli fikirleri Etkilendikleri

,,,,,,

Etkiledikleri

,,,,,,,,,,,

Pierre-Joseph Proudhon (15 Ocak 1809, – 19 Ocak 1865, ), ve düşünür. Kendini “” olarak adlandıran ilk kişidir ve ilk anarşist düşünür olarak nitelenir.

Bireysel anarşist ne demek?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Bireyci anarşizm, farklı geleneklerden oluşan bireyci anarşizm bireysel bilincin ve bireysel çıkarın, herhangi bir kolektif organ ya da kamu otoritesi tarafından engellenmemesi gerektiğine inanır. Bireyci anarşizm, sosyal, sosyalist, kollektivist, komünalist akımların ortak mülkiyet düşüncesine karşı mülkiyetin bireylerin elinde bulunması savunur.

Bazı önemli temsilcileri: Henry David Thoreau, Josiah Warren ve Murray Rothbard’dır. Ayrıca genelde William Godwin’de bireyci anarşist olarak değerlendirilir. Godwin, yardımseverlik düşüncesini savunurken bunun yanında her bireyin, kendi emek ve mülkiyeti üzerinde bireysel söz hakkını dile getirmiş ve sonunda ortadan kalkmasıyla sonuçlanacak olan hükûmetin zamanla küçülmesine yol açacak ilerlemeci akılcılığa inanmıştır.

Max Stirner ise bu felsefede tanınmış isimlerinden biri olarak ayrıca ilk bireyci anarşisttir. Stirner’ın felsefesi bireyci anarşizmin egoist formudur; ona göre tanrı, devlet, ahlak kuralları ve toplumu dikkate almadan istediği gibi eyleyen bireyin, toplum üyelerine karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 1. Stirner’a göre haklar insan aklındaki korkulardır ve toplum denen şey yoktur; “bireyler onun gerçekliğidir” Mülkiyeti haklarla değil, güç ve kudretle sahip olunan varlıklar olarak görür.
 2. Stirner merhametsizliğe saygının gösterileceği egoistler birliğini insanları bir araya getirecek örgütlenme modeli olarak görür.

Daha az radikal olmak üzere farklı bir bireyci anarşizm türü, Boston anarşistleri’nce savunuldu. Bunlar, serbest piyasa ve özel mülkiyeti destekliyorlardı. Özgürlüğün ve mülkiyetin korunmasını özel sözleşmelerle sağlama taraftarıydılar. Bunun yanında emeğin, maaş karşılığı takasını öngörüyorlardı, buna rağmen devlet tekelinde kapitalizmin (devlet garantisinde tekel olarak tanımlanır ) emeğin karşlığını sağlamayacağı uyarısınıda yapıyorlardı.19 yüzyılda dahi Amerikalı bireyciler arasında çeşitli konularda görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştı ve bu yüzden bireyci anarşizm açısından belirli bir teoriden bahsetmek mümkün görünmemektedir.

Örneğin Tucker entelektüel mülkiyet haklarına karşı çkarken; Spooner desteklemekteydi Tucker sadece kullanıldığı sürece toprak mülkiyetini savunurken, Byington ve Spooner mülkiyet konusunda bu tür bir kısıtlamadan bahsetmiyordu. Önemli bir ayrışma, 19. yüzyılda Tucker ve bazı başka anarşistler, doğal haklar düşüncesini terkedip, Stirner’in felsefesi ışığında “egoizm”i benimsediklerinde görüldü.

Bu yüzyılın ardından “bireyci anarşizmin doruk dönemi kapandı” Fakat, bireyci anarşizm, daha sonra Murray Rothbard ve 20. yüzyılın ortalarında anarko kapitalislerce daha geniş bir çerçevede özgürlükçü hareket akımlarından biri olarak çeşitli değişikliklerle benimsendi.

Anarşi A’sı nasıl yapılır?

Bu maddede çeşitli anarşist semboller ele alınmıştır, ki bu anarşist sembolizm bu sembollerinin bütününü oluşturmaktadır. Daire içinde A ve kara bayrak genel olarak anarşizmi bir bütün olarak kapsayan, temel sembollerdir. Fakat pek tabii ki anarşizmin farklı yönlerini seçmiş farklı grup ve oluşumlar, tarih boyunca kendi görüş ve ilkelerini daha belirli bir şekilde sembolize eden çeşitli semboller geliştirmişlerdir.

İsmi Açıklama Resmi Daire İçinde A İnsanların genellikle bildiği ve alışık oldukları anarşi sembolü bir daire içine çizilmiş büyük bir A harfidir (sağdaki resme bkz.). Bu monogram, Latin alfabesinde “anarşi” ve “anarşizm” kelimelerinin “A” harfiyle başlamasını kaynak alır. Bazıları dairenin birlik ve beraberliğin sembolik temsili olduğunu düşünmüştür. Daire aynı zamanda sembolik olarak örgütlenme anlamını da taşır. Bu karakter Unicode ‘da U+24B6 kodu ile yazılabilir. Ek olarak, “@” ve “(A)” sembolleri de hızlıca bu sembolü kastetmek için bilgisayarda kullanılır. Kara Bayrak 1880’lerden beri kara yani siyah rengi anarşi ile özdeşleştirilmiştir. Birçok anarşist grup isimlerinde “kara” kelimesini kullanmıştır. Kara Bayrak (Black Flag) isimli çeşitli anarşist periyodik yayınlar da çıkmıştır. Bayrağın tek renkli karalığı, her türlü ezici ve baskıcı yapının inkârını temsil etmektedir.

 1. Tamamen siyah ve sadece siyah rengi barındıran bir bayrak, neredeyse bir anti -bayraktır.
 2. Ayrıca, dünya genelinde beyaz bayrak (tamamen beyaz renginde olan) daha büyük bir güce teslim olmak anlamına gelir ki bu açıdan da kara bayrak anlam olarak beyaz bayrağın tam tersi olarak görülebilir.
 3. Ayrıca bazıları kara bayrağın direniş sırasında ölen şehitler için ağıt niteliği taşıdığını, bunu sembolize ettiğini düşünmüştür.

Kara bayrak ayrıca Şia Müslümanları tarafından da taşınır ve semboliktir. Kara – Sarı Bayrak Kara – sarı bayrak anarko-kapitalizm hareketin sembolüdür. Siyah renk anarşizmi, sarı renk ise serbest piyasayı ve bireyciliği temsilen kullanılır. Altın-Kara Bayrak, 2002’de ” AnarkoKapitalistisk ” veya ” İsveç Anarko-Kapitalist Cephe ” bayrağı olarak da gözükmüştür. Kara – kızıl Bayrak Kara – kızıl bayrak anarko-sendikalizm ve liberter komünist hareketin sembolüdür. Diğer anti-kapitalist anarşist hareketlerden çok daha büyük bir oranda sosyalizm ve anarşizm esasları taşıyan bir harekettir. Bayrak da kökenini buradan alır, (belirtildiği üzere) nasıl siyah (kara) renk anarşizm için geleneksel ise, kırmızı (kızıl) renk de sosyalizmin geleneksel rengidir. Kara Kedi Vahşi kedi olarak da anılan kara kedi sembolü, pençeleri, dişleri çıkmış parlayan, sırtı kabarmış bir kara kediden ibarettir. Bu sembol de anarşizm, özellikle de anarko-sendikalizm ile ilişkilendirilmiştir. IWW ‘deki önemli isimlerden olan Ralph Chaplin tarafından tasarlanmıştır.

Tarihsel planda, kara kedi cadılık, kötü kehanet veya ölüm gibi olgularla özdeşleştirilmiştir. Kara kedinin simgesel özelliği İbrani ve Babil kültürlerine kadar gider. Cadılık unsurları modern zamanlarda da çoğunlukla da neo-kültik hareketlerde yer almaktadır ve kara kediyi hâlen bir sembol olarak kullanmaktadır.

Yine Wicca da kara kedi sembol olarak kullanılır. Yine de bu ikisi (modern cadılık ve Wicca ) kara kedi sembolünü sırtı kabarmış bir tür saldırı pozisyonundaykenki hali ile kullanmazlar. Kara Haç Anarşist Kara Haç (Anarchist Black Cross) örgütünün ana amacı tüm hapishanelerin kaldırılmasıdır. Çarist Rusya ‘da siyasi mahkûmları desteklemek amacıyla kurulmuştu. Sembolleri kara bir haçtır, dikey çizgi bir yumruk ile değiştirilmiştir. Bu yumruk bir başka açıyla havaya kaldırılmış bir yumruk tur. Kara – Mor Bayrak Morlu siyahlı, kara mor bayrak kara – kızıl anarşist bayrağının bir varyasyonudur. Bu bayrak (kara – mor) Anarko-Feminizm ile özdeştir. Kara – pembe bayrak gibi patriarki ve seksizme karşı yapılan mücadeleye gönderme yapmaktadır. Kara – Yeşil Bayrak Kara – yeşil renkli bayrak da kara – kızıl anarşist bayrağın değişime uğramış bir halidir ve kırmızı renk yerine yeşil renk barındırır. Bu bayrak sosyal ekolojist, eko-anarşist, anti-uygarlık anarşist ve primitivistler tarafından kullanılmaktadır. Genel olarak sadece insanlara değil de her canlı türüne odaklandığını vurgulamak amacıyla yeşil renk kullanılmaktadır. Kara – Pembe Bayrak Kara – kızıl bayrağın bir diğer varyasyonu da kara – pembe bayraktır ve eşcinsel anarşistler tarafından, bazen de Anarko-feministlerce kullanılmaktadır. Kara – yeşil bayraktan farklı olarak farklı bir anarşizm türünü temsil etmekten ziyade heteroseksizm, seksizm ve patriarkideki hiyerarşik yapılara da (karşı durmaya) odaklanır. Kara – Beyaz Bayrak Anarko – pasifistlerin kullandığı bir semboldür. Tarihte Hristiyan Anarşistler tarafından kullanılmıştır. Yıldızlar Anarşist bayrakların varyasyonları olan yıldızlar, bu bayrakların 5 köşeli yıldız şeklindeki hallerinden ibarettir. Bu yıldızların farklı anarşist bayraklara adapte edilmiş şekilleri mevcuttur, örneğin: siyah kırmızı, yeşil, pembe, more ve diğer renklerde olanları vardır. Jolly Roger/Korsan Bayrağı Kafatası ve kemiklerin resmedildiği siyah bir bayrak olarak Jolly Roger veya bir başka adıyla Korsan Bayrağı son zamanlarda anarşistler arasında popülerleşmiş bir semboldür. Bazıları Jolly Roger’ın korsanların ki gibi özgür ve otoritesiz bir hayatın takdir edilişinin sembolü olarak kullanıldığını belirtmektedir. Eat the rich – “Zengini ye” Jolly Roger ‘in bir varyasyonu olan bu sembolde, kafatasının altına yer alan ve çarpı işareti oluşturan kemikler yerine bir yine bir çarpı işareti oluşturan bir çatal ve bıçak yer almaktaydı. Bu sembol erken 1990’lardan beri kullanılmaktadır ve genel alam bir anarko-punk sembolüdür.

Anarşizmin kurucusu kimdir?

Page 2 – Mihail Bakunin DoğumuMihail Aleksandroviç Bakunin30 Mayıs 1814 ( 1814-05-30 ), Ölümü1 Temmuz 1876 (62 yaşında), İlgi alanları () Etkilendikleri

,,,,,,,,

Etkiledikleri

,,,,,,,

Mihail Aleksandroviç Bakunin (: ; 30 Mayıs 1814 – 1 Temmuz 1876), tanınmış bir ve, düşünürlerin ilk kuşağının temsilcilerindendir ve Anarşizmin babaları olarak anılan düşünürlerden biridir.