Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Ayni Ne Demek?

Ayni yardım ne demek TDK?

Ayni Yardım Nedir? – Başta da belirttiğimiz gibi işletmeler tarafından çalışanlarına ya da ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım türlerinden olan ayni yardım, doğrudan para olarak değil erzak yardımı, giyim yardımı, Ramazan yardımı gibi şekillerde sunulan yardımlardır.

Ayni kelimesi Türkçe mi?

Arapça ˁyn kökünden gelen ˁaynī عيني ‘aynen, nesne veya mal olarak’ sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ˁayn عين ‘bir şeyin ta kendisi, reel nesne, hukukta mal’ sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için ayn maddesine bakınız. aynı sözcüğünün özel anlam kazanmış varyantıdır.

Tüzel ne anlama gelir?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Tüzel kişi, hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan oluşum. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kişi veya emtia (mal) topluluğu şeklinde bağımsız olarak örgütlenmiş, haklara sahip olabilen, borç veya alacak edinebilen varlıklardır.

Ör: Şirketler, vakıflar, dernekler, belediyeler, üniversiteler, Bir ülkedeki en büyük tüzel kişilik devlettir, Gerçek kişi olmadıkları hâlde gerçek kişi gibi işlem görürler. Kendilerini oluşturan ortaklardan, üyelerden veya temsilcilerden bağımsızdırlar. Örneğin üniversitenin mal varlığı rektöre değil, üniversite tüzel kişiliğine aittir.

– Vakıflar, mal topluluğu şeklindedir. Örneğin bir arazinin gelirinin kimsesiz çocuklar için kullanılması. Burada asıl unsur maddi varlıktır. – Dernekler, kişi topluluğu şeklindedir. En az 7 kişi ile kurulur. Örneğin kanserle mücadele derneği kazanç dışı bir amaçla çalışır.

Ayni ve nakdi ne demek?

Nakdi yardım ve ayni yardım farkları nedir? Ayni yardımla en çok karıştırılan diğer kavramlardan biri, nakdi yardım. Ayni yardım, çalışanlara maddi karşılığı olmayan mal ve hizmetlerin yardımı anlamına gelirken; nakdi yardım ise ihtiyacı olan çalışanlara yapılan parasal yardımı ifade eder.

Ayni yardım nasıl olur?

Ayni Yardım Çeşitleri – Ayni yardımlar, ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak temel ihtiyaçları karşılamak için planlanır ve farklı şekillerde sunulabilir. Ayni yardımın çeşitleri ve “Ayni yardım nereden alınır?” soruları sıklıkla sorulur. Ayni yardımların çeşitleri gereksinimlere ve yardımı sağlayan kuruluşun kullandığı yöntemlere göre şekillenebilir.

En yaygın ayni yardımlardan bir tanesi yiyecek yardımıdır. İhtiyaç sahiplerine gıda maddeleri ve temel besin maddeleri sağlanır. Temel besin paketleri ve hazır yemekler gıda yardımlarının içinde bulunabilir. İhtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarının karşılanması da ayni yardım türüdür. Kullanılabilir giysiler, ayakkabılar, montlar ve ayakkabılar gibi malzemeler bu yardım için sağlanabilir.

Ev veya konut sorunu yaşayan kişiler için barınma ihtiyacının karşılanması da ayni yardımlar arasında bulunur. Barınaklara yerleştirme, konut desteği sağlama ve eş eşyalarının temini bu kapsamda gerçekleştirilebilir. Sağlık sorunu yaşayanlar için ise tıbbi yardım yapılabilir.

 1. Tıbbı malzemeler, ila.
 2. Yardımı ve tedavi imkanları ayni yardımlar altında sağlanabilir.
 3. Diğer ayni yardım örnekleri ise; eğitim, hijyen ve altyapı yardımları olarak sıralanabilir.
 4. Eğitim olanaklarından yoksun olan çocuklara, okul malzemesi, kitaplar ve burslar vermek eğitim alanındaki ayni yardımlardan sayılabilir.

Temizlik ve hijyen ürünlerinin sağlanmasıyla da kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik adım atılabilir. Afetzede ve gelişmekte olan bölgelere yapılan altyapı destekleri de ayni yardımlar arasında bulunur. Su, elektrik, yol gibi temel altyapı ihtiyaçları bu yardımlar kapsamında karşılanır.

Aynı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Aynı kelimesinin eş anlamlılarına bakacak olursak ‘ ayrımsız, özdeş, tıpkısı, nüsha, bire bir ‘ kelimeleri karşımıza çıkmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi aynı kelimesinin zıt anlamlıları ‘ayrı, başka, farklı’ kelimeleridir.

Ayni anlama gelen kelimelere ne denir?

Anlamdaş ya da eş anlamlı kelime Arapça ‘müteradif’, Fransızca ‘synonyme’ kelimelerinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Anlamdaşlık ya da eş anlamlılık dil bilimciler tarafından tartışılagelen bir konudur. Birçok dil bilimci anlamdaş kelimeler arasında mana farklılıkları olduğunu savunmaktadır.

Bibi hangi yöreye ait?

Orta Türkçe bibi ‘hanım, saygın kadın’ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük çocuk dilinden türetilmiştir. bibi: 1. hala ( Yozgat, Erzurum, Çorum, Malatya vb.); 2. büyük anne, nine (Niğde, Yozgat); 3. ihtiyar kadınlara denir.

Gerçek kişi mi tüzel kişi mi?

Tüzel Kişi ile Gerçek Kişi Arasındaki Farklar Nelerdir? – Tüzel ve gerçek kişi konusuna hukuki açıdan bakıldığında bu iki kavram arasında bazı farkların bulunduğu görülür. Kurumsal, mali ve ticari ayrımlarda tüzel ve gerçek kişiler arasındaki farklar net bir şekilde ortaya çıkar. Bu farklar şöyle sıralanabilir:

Gerçek kişiler hukuki anlamda tek bir bireyi temsil eder. Tüzel kişiler ise bireyi değil, onların oluşturduğu topluluğu temsil etmekle yükümlüdür. Tüzel ile gerçek kişi arasındaki farkı bir örnekle açıklamak gerekirse; iş arkadaşınız gerçek kişi, çalıştığınız şirket tüzel kişidir. Tüzel kişi şirket kuruluşu ile başlayarak iflas veya kapanış gibi süreçlerden geçebilir. Gerçek kişi doğum ile başlar ve yaşamı son bulana kadar devam eder. Tüzeller sosyal ya da ticari hedefler doğrultusunda örgütlenerek bir araya gelir. Gerçek kişiler ise kendi adına harekete geçer ve sonuçlardan bireysel olarak sorumlu olur. Tüzel kişiler, gerçek kişilerin bazı haklarına sahip olabilirken gerçek kişiler tüzel kişilerin haklarına sahip olamaz.Gerçek kişilerin tek temsilcisi kendileridir. Tüzel ise temsilci ya da yetkililer tarafından temsil edilebilir. Tüzel, hukuki açıdan bazı imtiyazları ve kamu gücünü elinde bulundurabilir. Gerçek kişiler hukuksal açıdan eşitlik ilkesine tabi olduğu için herhangi bir imtiyaza sahip değildir.

Tüzel kişi kim oluyor?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Tüzel kişi, hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan oluşum. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kişi veya emtia (mal) topluluğu şeklinde bağımsız olarak örgütlenmiş, haklara sahip olabilen, borç veya alacak edinebilen varlıklardır.

 • Ör: Şirketler, vakıflar, dernekler, belediyeler, üniversiteler,
 • Bir ülkedeki en büyük tüzel kişilik devlettir,
 • Gerçek kişi olmadıkları hâlde gerçek kişi gibi işlem görürler.
 • Endilerini oluşturan ortaklardan, üyelerden veya temsilcilerden bağımsızdırlar.
 • Örneğin üniversitenin mal varlığı rektöre değil, üniversite tüzel kişiliğine aittir.

– Vakıflar, mal topluluğu şeklindedir. Örneğin bir arazinin gelirinin kimsesiz çocuklar için kullanılması. Burada asıl unsur maddi varlıktır. – Dernekler, kişi topluluğu şeklindedir. En az 7 kişi ile kurulur. Örneğin kanserle mücadele derneği kazanç dışı bir amaçla çalışır.

Banka tüzel kişi midir?

Vergi Ajandası | ŞUBELERİN TÜZEL KİŞİLİĞİ 21.09.2018

ŞUBELERİN TÜZEL KİŞİLİĞİ Simge KAVTELEK Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi ÖZET

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nda şube olmaya bağlanan birçok hukuki sonuç bulunmasına rağmen, şube kavramının genel bir tanıtımı TTK’da yapılmamıştır. Şube kavramının tanımı ise bazı özel düzenlemelerde yer bulmuştur. Bu özel düzenlemeler ve öğretideki şube tanımları şube kavramının unsurlarını meydana koymaktadır.

TTK’nın 40. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında merkezleri Türkiye’de bulunan ve merkezleri Türkiye dışında bulunan şubelerin ticaret siciline tescil ve ilanı ayrı olarak düzenlenmiştir. Şubelerin ticaret siciline tescil ve ilan olunması ve usul hukuku düzenlemeleri şubelerin tüzel kişiliklerinin haiz olup olmadığı konusunda haklı tartışmalara neden olmuştur.

Bu çalışmada şube kavramına ve şubelerin tüzel kişiliklerinin haiz olup olmadığına yönelik tartışmalara yer verilecektir. Anahtar Kelimeler: Şube, Merkezleri Türkiye Dışında Bulunan Şubeler, Şubelerin Tüzel Kişiliği, Şubelerin Tescili ABSTRACT Although the Turkish Commercial Code (no.6102) has many legal results to become a branch, a general introduction of the branch concept has not been made before the TCC.

The definition of the branch concept has been included in some special legislative regulations. These legislative regulations and branch definitions in the doctrine formed the elements of the branch concept. The Turkish Commercial Code (no.6102) Article 40 is regulated separately registration of the branch which its center is located in Turkey and centers found outside Turkey branches.

The registration and announcement of the branches in the trade registry and the procedural law regulations led to the rightful debate about whether the branches have legal entities. In this study, debates on branch concept and whether legal entities of branches are available will be discussed.

See also:  Ne Kadar Emekli Maasi Alirim?

EY WORDS : Branch, Centers Found Outside Turkey Branches, Legal Entity of Branches, The Registration of Branches GİRİŞ Şube kavramının TTK’da genel bir tanımı yapılmamıştır. Bu nedenle çeşitli düzenlemelerde ve öğretide şube kavramının tanımına yer verilmiştir. Ticaret Sicili Yönetmeliği (“TSY”)’nin 118.

maddesinin 1. fıkrasında şube, ” Bir ticari işletmeye bağlı olup ister merkezinin bulunduğu sicil çevresi içerisinde isterse başka bir sicil çevresi içinde olsun, bağımsız sermayesi veya muhasebesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kendi başına sınai veya ticari faaliyetin yürütüldüğü yerler ve satış mağazaları şubedir.” şeklinde tanımlanmıştır.5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu (“TOBBK”)’nun 9.

 • Maddesinin 2.
 • Fıkrasında ise şube; ” Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır,” olarak tanımlanmıştır.

Son olarak da Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de şube tanımına, ” Münhasıran yetkili müesseseye bağlı olarak çalışan, idaresi yönetim kurulu kararı ile atanan yönetici vasıtasıyla yürütülen kuruluş” olarak yer verilmiştir.

 • Bu tanımlar ışığında, şubenin unsurları öğretide iç ilişkide merkeze bağımlılık, dış ilişkide merkezden bağımsızlık ve yer ve yönetim ayrılığı olarak ele alınmıştır.
 • Şubeler TTK’nın 40.
 • Maddesinin 3. ve 4.
 • Fıkrasında belirtilen şekilde Ticaret Sicili’ne tescil edilir.
 • Buna göre, merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri bulundukları yer Ticaret Sicili’ne tescil ve ilan olunur.

Aynı şekilde, merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri de yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur. ŞUBELERİN TÜZEL KİŞİLİĞİ Yukarıdaki tanım ve düzenlemeler ise TTK’da açıkça düzenlenmemiş olan şubelerin tüzel kişiliğinin haiz olup olmadığı yönündeki haklı tartışmalara sebep olmaktadır.

Çeşitli düzenlemelerde yer alınan tanımların özellikle merkeze bağlılığa vurgu yapması, öğretide bir şirketin tüzel kişiliğinin, şirketin merkezi bünyesinde tezahür edeceğine ve bu nedenle şubelerin şirketten ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmadığına yönelik bir görüş yaratmıştır. Buna karşılık çeşitli kaynaklarda, merkezi Türkiye dışında bulunan şubelerin bağımsız bir şekilde Ticaret Sicili’ne tescil edilmesinden dolayı söz konusu şubelerin ayrı bir tüzel kişiliği olduğu kabul edilmektedir.

Bununla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Bakanlık tarafından çıkarılan tebliğler dikkate alınarak yapılan “Ticari İşletme Tipleri”ne yönelik yaptığı tabloda “Yabancı Şirketin Türkiye Merkez Şubesi” tüzel kişiler arasında sayılmıştır.

Bu açıklamalara ek olarak, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 14.12.2016 tarih ve E.2016/7517, K.2016/7471 sayılı kararında, ” Anonim şirketler tüzel kişiliğe sahip sermaye şirketlerindendir. Yürütülen ticari faaliyetlerin yaygınlaşması sebebiyle işlerin tek bir merkezden yönetiminin zorlaşması halinde kurulan ve şirketi temsil eden şubelerin ise ayrı bir tüzel kişiliği yoktur,

Zira şubeler ticari işletmenin bir parçası olarak merkeze bağlıdır, şubenin kar ve zararı merkeze aittir; şube aracılığıyla elde edilen hakların, üstlenilen borçların sahibi de, şube değil işletmenin kendisidir. O halde, taraf ve dava ehliyeti şubenin bağlı bulunduğu gerçek veya tüzel kişiye aittir.

” açıklamalarında bulunarak davalı şubenin söz konusu ticari işletmenin merkezinden ayrı bir tüzel kişiliği olmadığını belirtmiştir. USUL HUKUKU BAKIMINDAN ŞUBELERİN TÜZEL KİŞİLİKLERİ Söz konusu tartışmalar daha çok şubelerin hukuki uyuşmazlıklarda taraf ehliyetine sahip olup olmayacağı noktasında karşımıza çıkmaktadır.

Taraf ehliyeti, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”)’nun 50. maddesinde ” Medenî haklardan yararlanma ehliyetine sahip olan, davada taraf ehliyetine de sahiptir. ” şeklinde hükmedilmiştir. Tüzel kişiler ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”)’nun 48.

maddesi uyarınca cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler. Bu noktada şubelerin tüzel kişiliğinin haiz olup olmaması, taraf ehliyetine sahip olup olmaması konusunda önem arz etmektedir. HMK’nın “Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki” başlıklı 14.

maddesinin 1. fıkrasında bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesinin de yetkili olduğu hükmedilmiştir. Bu hüküm şubelerin taraf ehliyetlerinin varlığına dair bir kanaat yaratmıştır. Ancak bazı yazarlar bu yöndeki kanaatin yanlış olduğunu bu hükmün sadece bir yetki kuralından ibaret olduğunu savunarak şubelerin aktif ve pasif taraf ehliyeti olmadığını, davanın ayrı bir kişiliği olmayan şubeye karşı değil, sadece ticari işletmenin işleteni konumunda bulunan gerçek ya da tüzel kişi tacir aleyhine açılabileceğini belirtmiştir.

Bu açıklamalara ek olarak, Danıştay 7. Dairesi ise 26.04.2006 tarih ve E.2004/483, K.2006/1380 sayılı kararında ise banka şubelerinin tüzel kişiliği hakkında şu açıklamalarda bulunmuştur: “Hukuk literatüründe, tüzel kişi, hukuk düzeni tarafından, kendisine, haklara ve borçlara ehil olma iktidarı, başka bir deyişle hukuk süjesi olma niteliği verilen, kendisini oluşturan gerçek ve diğer tüzel kişilerden farklı ve onlardan ayrı bağımsız bir varlığa sahip olan, varlık kazanabilmesi için gerekli yasal prosedürü tamamlanmış bulunan oluşum, olarak tanımlanmaktadır.

Bankalar Kanununa göre, banka şubelerinin, genel müdürlükten ayrı bir tüzel kişilikleri bulunmadığından; kendi adlarına veya genel müdürlüğü temsilen bir davada taraf olmalarına olanak bulunmadığı gibi, temsili de söz konusu değildir.” SONUÇ TTK’da şube kavramının tanımlanmamış olması ve bu tanımın diğer hukuki düzenlemelere bırakılmış olması şubenin hukuki niteliği hakkında bazı tartışmalara yol açmıştır.

 1. Özellikle Ticaret Sicili’ne tescil edilme ve usul hukuku düzenlemeleri şubelerin tüzel kişiliğinin haiz olup olmadığı noktasında görüş ayrılıkları yaratmıştır.
 2. Şüphesiz hukuki uyuşmazlıklarda şubelerin tüzel kişiliğinin haiz olup olmaması önemli bir yer edindiğinden bu tartışmaların giderilmesi adına şubelerin tüzel kişilikleri haiz olup olmadığına dair bir yasal düzenleme gerekmektedir.

” Anonim ve Limited Şirketlerin Yargı Mercileri Nezdinde Temsili “, Mustafa Yavuz, 2014, 122, Mali Çözüm Dergisi Aksi yönde ayrıca bakınız: Yargıtay 7.Hukuk Dairesi’nin 17.02.2016 tarih ve E.2015/34705, K.2016/3452 sayılı kararı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29.11.2017 tarih ve E.2016/9-2316, K.2017/1461 sayılı kararı : Vergi Ajandası | ŞUBELERİN TÜZEL KİŞİLİĞİ

See also:  Asgari Cret Ne Zaman Belli Olacak?

Piyan ne demek?

Yöresel olarak piyan, acı piyan veya Eber sarısı olarak bilinmektedir.

Müsadere Nedir Ne Demek?

​Müsadere, işlenen bir suçla ilgili devletin bir kişi veya kuruluşun mal varlığına el koyma işlemidir. Müsadere, bir yasal süreç sonucu gerçekleştirilir ve mülkiyet hakkının korunmasına yönelik bir tedbirdir.

Araz ne demek TDK?

Araz Ne Demek? Araz Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

Araz kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:1- İm 2- İşaret 3- Eklenti 4- Nitelik 5- Belirti Araz Ne Demek? Araz TDK Sözlük Anlamı Nedir? Üçüncü Anlamı: Varlığı başka bir şeye dayanan, başka bir şeyin etkisiyle ortaya çıkan, zuhur eden.

Tasavvufta ve din felsefesinde araz ve cevher ayrımı vardır. Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan mevcudata araz denir. Cevher ise, var olması kendisinden başka hiçbir nedene bağlı olmayan varlık demektir. Tasavvufta, Allah cevher, yaratılanlar ise araz olarak nitelendirilir.

Aynı ücret ne demek?

Günümüzde, işin karşılığı olduğu halde para ile yapılmayan her türlü ödemeler ayni ücret kavramı kapsamında değerlendirilmektedir.

Aynı yardımı ne demek?

Para olarak değil de mal veya hizmet olarak verilen yardıma ayni yardım denilmektedir. Yardımın nakit yerine mal ile karşılanması durumu ayni yardımı ifade etmektedir. İşverenlerin, işçilerinin sosyal veya kişisel bir ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptığı yardımlar da ayni yardımlar olarak nitelendirilmektedir.

Aynı yardımlar nelerdir?

Ayni Yardım Çeşitleri – Ayni yardımlar, ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak temel ihtiyaçları karşılamak için planlanır ve farklı şekillerde sunulabilir. Ayni yardımın çeşitleri ve “Ayni yardım nereden alınır?” soruları sıklıkla sorulur. Ayni yardımların çeşitleri gereksinimlere ve yardımı sağlayan kuruluşun kullandığı yöntemlere göre şekillenebilir.

 • En yaygın ayni yardımlardan bir tanesi yiyecek yardımıdır.
 • İhtiyaç sahiplerine gıda maddeleri ve temel besin maddeleri sağlanır.
 • Temel besin paketleri ve hazır yemekler gıda yardımlarının içinde bulunabilir.
 • İhtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarının karşılanması da ayni yardım türüdür.
 • Ullanılabilir giysiler, ayakkabılar, montlar ve ayakkabılar gibi malzemeler bu yardım için sağlanabilir.

Ev veya konut sorunu yaşayan kişiler için barınma ihtiyacının karşılanması da ayni yardımlar arasında bulunur. Barınaklara yerleştirme, konut desteği sağlama ve eş eşyalarının temini bu kapsamda gerçekleştirilebilir. Sağlık sorunu yaşayanlar için ise tıbbi yardım yapılabilir.

Tıbbı malzemeler, ila. Yardımı ve tedavi imkanları ayni yardımlar altında sağlanabilir. Diğer ayni yardım örnekleri ise; eğitim, hijyen ve altyapı yardımları olarak sıralanabilir. Eğitim olanaklarından yoksun olan çocuklara, okul malzemesi, kitaplar ve burslar vermek eğitim alanındaki ayni yardımlardan sayılabilir.

Temizlik ve hijyen ürünlerinin sağlanmasıyla da kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik adım atılabilir. Afetzede ve gelişmekte olan bölgelere yapılan altyapı destekleri de ayni yardımlar arasında bulunur. Su, elektrik, yol gibi temel altyapı ihtiyaçları bu yardımlar kapsamında karşılanır.

Ayni yardım kimlere verilir?

Ayni Yardım Çeşitleri – Ayni yardımlar, ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak temel ihtiyaçları karşılamak için planlanır ve farklı şekillerde sunulabilir. Ayni yardımın çeşitleri ve “Ayni yardım nereden alınır?” soruları sıklıkla sorulur. Ayni yardımların çeşitleri gereksinimlere ve yardımı sağlayan kuruluşun kullandığı yöntemlere göre şekillenebilir.

En yaygın ayni yardımlardan bir tanesi yiyecek yardımıdır. İhtiyaç sahiplerine gıda maddeleri ve temel besin maddeleri sağlanır. Temel besin paketleri ve hazır yemekler gıda yardımlarının içinde bulunabilir. İhtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarının karşılanması da ayni yardım türüdür. Kullanılabilir giysiler, ayakkabılar, montlar ve ayakkabılar gibi malzemeler bu yardım için sağlanabilir.

Ev veya konut sorunu yaşayan kişiler için barınma ihtiyacının karşılanması da ayni yardımlar arasında bulunur. Barınaklara yerleştirme, konut desteği sağlama ve eş eşyalarının temini bu kapsamda gerçekleştirilebilir. Sağlık sorunu yaşayanlar için ise tıbbi yardım yapılabilir.

 1. Tıbbı malzemeler, ila.
 2. Yardımı ve tedavi imkanları ayni yardımlar altında sağlanabilir.
 3. Diğer ayni yardım örnekleri ise; eğitim, hijyen ve altyapı yardımları olarak sıralanabilir.
 4. Eğitim olanaklarından yoksun olan çocuklara, okul malzemesi, kitaplar ve burslar vermek eğitim alanındaki ayni yardımlardan sayılabilir.

Temizlik ve hijyen ürünlerinin sağlanmasıyla da kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik adım atılabilir. Afetzede ve gelişmekte olan bölgelere yapılan altyapı destekleri de ayni yardımlar arasında bulunur. Su, elektrik, yol gibi temel altyapı ihtiyaçları bu yardımlar kapsamında karşılanır.

Ayni yardım maaştan kesilir mi?

Ramazan Ayında Verilen Yardımların Sigorta Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Yönü ile Değerlendirilmesi Bazı işletmeler tarafından ramazan ayında çalışanlarına birtakım yardımlar yapılmaktadır. Yapılan bu yardımların sigorta primine, gelir vergisine ve damga vergisine tabi olup olmadığı ve bordroda nasıl gösterileceği konusunda tereddütler yaşanmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus yapılan bu yardımların ayni yardım olarak mı yapıldığı yoksa nakdi yardım olarak mı yapıldığıdır.1. Konunun Sigorta Primi Yönü ile Değerlendirilmesi SGK açısından bir ödeme kaleminin prime esas kazanç matrahına dahil olup olmayacağı 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde açıklanmıştır.

Söz konusu madde hükmü ” Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme,, tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz,” şeklindedir.

Madde hükmünde de görüleceği üzere çalışanlara ayni olarak yapılacak yardımlar sigorta primine tabi değildir. Ramazan yardımı olarak günümüzde en çok hediye çeki ve alışveriş çekleri tercih edilmektedir. Yapılan bu yardımlar kartın içine yüklenen ve çekin üzerinde yazılı olan tutar kadar alışveriş yapılmasına imkan sağlayan bir ödeme aracı olması, bu kartların çalışanların gördükleri bir işe karşılık olmaksızın belli ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olması ve işyeri adına faturalandırılması nedeni ile hediye çeki/alışveriş çekleri ayni yardım niteliğindedir.

Aynı şekilde ramazan paketleri, gıda kolileri de ayni yardım niteliğindedir. Bu tür yardımlar için bordroda sigorta prim kesintisi yapılmayacaktır.2. Konunun Gelir Vergisi Yönü ile Değerlendirilmesi Gelir vergisi kesilmesi gereken kalemleri tespit edebilmek için Vergi Kanunu açısından “Ücretin” tanımının incelenmesi gerekmektedir.

Ücretin tanımı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda 61 inci maddesinde açıklanmıştır. ” Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. ” şeklindedir. Bu tanımdan yola çıkarak, işçiye ödenen nakit ya da ayni yardım olması fark etmeksizin para ile ölçülebilen yardımlar ücret olarak kabul edilmiştir ve gelir vergisi kesilmesi gerekmektedir.3.

Damga Vergisi Yönü ile Konunun Değerlendirilmesi Ramazan yardımları ile ilgili Damga Vergisi muafiyeti söz konusu değildir. Bu nedenle bordroya dahil edilen ramazan yardımları ayni yardım ve nakdi yardım olup olmadığına bakılmaksızın damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

Ayni yardımdan ne kesilir?

Ayni yardımlar SGK primine tabi olur mu? Özellikle Ramazan ayında bir çok işyerinde çalışanlara erzak yardımı yapılmaktadır. Bu ayni yardımların sigorta primine tabi olup, olmayacağı konusunda tereddütler olduğu görülmektedir. Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmayacağı ve bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 • Bazı işverenlerce sigortalılara zaman zaman mal olarak (örneğin, yağ, un, ayakkabı, elbise gibi) ayni yardımlar yapılmaktadır.
 • Sözü geçen ve mal olarak (ayni) yapılan yardımlar, tutarları üzerinde durulmaksızın, prime esas kazançlara dahil edilmeyecektir.
 • Ancak, ayni yardımların sigortalılara nakden ödenmesi halinde (örneğin yağ parası, un parası, ayakkabı parası gibi) prime tabi tutulması gerekmektedir.
See also:  Qual A Capital Do Cear?

İşverence personele sağlanan her türlü ayni yardım herhangi bir limit öngörülmeksizin SGK priminin dışında tutulmuştur. Ayni yardımlardan sigorta primi kesintisi yapılmazken, personele ayın şeklinde (yakıt, mobilya, erzak gibi) verilen yardımlar gelir vergisi stopajına tabidir.

Ayın şeklinde yapılan ücret niteliğindeki yardımlara ilişkin olarak yüklenilen KDV’ler indirilmez. Aynın (veya hizmetin) KDV dahil maliyeti brüte götürülmek suretiyle sadece gelir vergisi stopajı hesaplanmalıdır. İşveren şirket kendi ürettiği malı veya hizmeti ayın ücret olarak personeline verirse, bunun maliyetinin ve emsal perakende satış fiyatına göre hesaplanan KDV’sinin toplamı net ücret sayılır, bu meblağ brütleştirilerek gelir vergisi kesintisine tabi tutulur.

Evlenme yardımının SGK ve vergi mevzuatındaki yeri Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/5’inci maddesine göre evlenme münasebeti ile yapılan yardımlar gelir vergisi stopajından müstesnadır. Bu istisna hizmet erbabının iki aylığını veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarını aşamaz.

 1. Evlenme yardımı damga vergisine tabidir.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80.
 2. Maddesinde sigortalının evlenmesi halinde işveren tarafından yapılan evlenme yardımlarından SGK primi alınmayacağı öngörülmüştür.
 3. Uygulamada bu yardım sadece personelin (sigortalının) resmen evlenmesi halinde yapılabilmektedir.

Doğum yardımının SGK ve vergi mevzuatındaki yeri Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/5’inci maddesine göre doğum münasebeti ile yapılan yardımlar gelir vergisi stopajından müstesnadır. Bu istisna hizmet erbabının iki aylığını veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarını aşamaz.

Ayni yardım ne demek?

Ayni Yardım Nedir? – Ayni yardım, işletmelerin çalışanlarına veya ihtiyaç sahiplerine doğrudan para olarak değil, erzak yardımı, giyim yardımı, Ramazan yardımı gibi şekillerde sunulan yardım türlerini ifade eder. Bu tür yardımlar, işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda çalışanlarına ve topluma destek olmayı hedefler.

 1. Özellikle Kurban Bayramı ve Ramazan ayında gerçekleştirilen ayni yardımlar, çalışanları mutlu etmenin yanı sıra işteki verimi de artırabilir.
 2. Çalışanlar, kendilerine yapılan yardımlarla ekonomik yüklerini hafifletirken iş yerine olan bağlılıkları ve motivasyonları da artar.
 3. İşletmelerin ayni yardım uygulamaları, çalışanların yaşam kalitesini yükseltmeye ve sosyal birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye yönelik bir adımdır.

Çalışanlar arasında dayanışma ve iş birliği duygusunu pekiştirerek, iş ortamının olumlu bir atmosferde ilerlemesini sağlar. Bu tür uygulamalar, işletmelerin sadece maddi değil aynı zamanda manevi anlamda da değer yarattığını gösterir. Bu da hem çalışanların memnuniyetini artırır hem de işletmenin toplum nezdindeki itibarını güçlendirir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e-arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

Ayni Yardım Devam Ediyor ne demek?

Ayni yardım nedir? Deprem bölgesine ayni yardım nasıl ve nereden yapılır? Ayni Ne Demek Bölgeye yapılacak ayni yardımlarla ilgili detaylar yardım yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş depreminin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bölgeye ayni yardım gönderimleri için seferber oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da deprem bölgesine gönderilecek ayni yardımlar için bilgi verildi.

 1. Bakanlıktan yapılan açıklamada da bireysel ve kurumsal bağışlar için atılacak adımlar duyuruldu.
 2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, “Ayni yardımlar için Alo 144’ü arayarak yönlendirme alabilirsiniz. Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100’ü çadırlarda, 150’si okullarda oluşturulacak” açıklamasında bulundu.

DEPREM BÖLGESİNE AYNİ YARDIM NASIL GÖNDERİLİR? Konuyla ilgili Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Sosyal Yardım Hattımız ALO 144, yapılan ayni yardımların hedef depolara yönlendirme işlemine hızla devam ediyor” denildi. AYNİ YARDIM NEDİR?

Ayni yardım, kişilere parasal olarak değil ama mal ya da hizmet temini ile yardım etmek anlamına gelir. Ayni yardım söz konusu olduğu zaman kişilere ihtiyaç duydukları mallar temin edilebileceği gibi bu kişilerin sağlık, eğitim gibi hizmetlerden yararlanmasına da yardımcı olur.

Ayni yardim teslim edildi ne demek?

Ayni Yardım Çeşitleri – Ayni yardımlar, ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak temel ihtiyaçları karşılamak için planlanır ve farklı şekillerde sunulabilir. Ayni yardımın çeşitleri ve “Ayni yardım nereden alınır?” soruları sıklıkla sorulur. Ayni yardımların çeşitleri gereksinimlere ve yardımı sağlayan kuruluşun kullandığı yöntemlere göre şekillenebilir.

 • En yaygın ayni yardımlardan bir tanesi yiyecek yardımıdır.
 • İhtiyaç sahiplerine gıda maddeleri ve temel besin maddeleri sağlanır.
 • Temel besin paketleri ve hazır yemekler gıda yardımlarının içinde bulunabilir.
 • İhtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarının karşılanması da ayni yardım türüdür.
 • Ullanılabilir giysiler, ayakkabılar, montlar ve ayakkabılar gibi malzemeler bu yardım için sağlanabilir.

Ev veya konut sorunu yaşayan kişiler için barınma ihtiyacının karşılanması da ayni yardımlar arasında bulunur. Barınaklara yerleştirme, konut desteği sağlama ve eş eşyalarının temini bu kapsamda gerçekleştirilebilir. Sağlık sorunu yaşayanlar için ise tıbbi yardım yapılabilir.

 1. Tıbbı malzemeler, ila.
 2. Yardımı ve tedavi imkanları ayni yardımlar altında sağlanabilir.
 3. Diğer ayni yardım örnekleri ise; eğitim, hijyen ve altyapı yardımları olarak sıralanabilir.
 4. Eğitim olanaklarından yoksun olan çocuklara, okul malzemesi, kitaplar ve burslar vermek eğitim alanındaki ayni yardımlardan sayılabilir.

Temizlik ve hijyen ürünlerinin sağlanmasıyla da kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik adım atılabilir. Afetzede ve gelişmekte olan bölgelere yapılan altyapı destekleri de ayni yardımlar arasında bulunur. Su, elektrik, yol gibi temel altyapı ihtiyaçları bu yardımlar kapsamında karşılanır.

Ayni yakacak yardımı nedir?

Bir işveren, kendi bünyesinde çalıştırdığı işçiye yakacak yardımını ayni ya da nakdi olarak yapabilir. İşveren yakacak yardımı yaptığında, bu yardımı işçinin bordrosuna yansıtmak durumundadır. Yakacak yardımı miktarı, tüm yasal kesintilere tabidir. Bu yasal kesintiler SGK primleri, gelir vergisi ve damga vergisidir.