Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Basar Ne Demek?

Basar Ne Demek

Basar Allah’ın ismi mi?

Allah’ın Sıfatları Ve Anlamları: Kısaca Allah’ın İsimleri Ve Sıfatları Nelerdir? Araf Suresinin 180. ayetinde ”En güzel isimler O’nundur” yazar. Bu nedenle her Müslüman Esmaül Hüsna’yı bilmeli ve Allah’ı bu isimlerle zikretmelidir. Allah’ın Subuti Sıfatları ve Anlamları Nelerdir? 1- Kudret: Evreni yoktan var eden Allah’ın her şeye gücü yeter. Bir şeyin olmasını istediğinde ”Ol” der ve olur.

 • 2- Semi:
 • O gizli konuşmaları ve fısıldaşmaları bile duyar.
 • 3- Basar:

Basar, gören demektir. Allah, dünyada olan her şeyden haberdardır. Onun izni ve rızası olmadan hiçbir şey yapılamaz.4- Hayat: Allah’ın Hayy sıfatı ile aynı anlama gelir. O diridir. Onsa uyku hali ya da yorgunluk hasıl olmaz.

 1. 5- Tekvin:
 2. Gördüğümüz ve göremediğimiz her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
 3. 6- Kelam:
 4. Kelam sıfatı, Allah’ın kullarıyla kelimelere ve seslere ihtiyaç duymadan konuşabilmesi anlamına gelir.
 5. 7- İlim:
 6. İlm-i Ezel olarak da bilinen ilim sıfatı, Allah’ın kainattaki her şeyden haberdar olması demektir.
 7. 8- İrade:
 8. Allah en büyük iradedir ve her şey onun istemesiyle gerçekleşir.
 9. Allah’ın Zati Sıfatları ve Anlamları Nelerdir?

1- Vücud: Vücud kelimesinin anlamı varlık demektir. Vücud sıfatı ise Allah’ın bir ve tek olduğu manasına gelir.2- Beka: Allah’ın sonu yoktur. O ezeli ve ebedidir.

 • 3- Kıdem:
 • Yüce yaratıcı zamandan münezzehtir.
 • 4- Kıyam Bi-Nefsihi:

Allah, kimseye ihtiyaç duymaz. Yaratılan her şey Allah’a muhtaçtır.5- Vahdaniyet: Ferd-i Vahid ile aynı manaya gelir. Allah’ın bir ve tek olması demektir.

 1. 6- Muhalefet-ün Lil Havadis:
 2. Allah’ın sonradan yaratılan hiçbir şey benzemediği anlamına gelir.
 3. Allah’ın İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
 4. Hadi: Hayırlara sevk eden.
 5. Samet: Kimseye muhtaç olmayan.
 6. En-Nafi: Faydalı şeyleri yaratan.
 7. Karib: Kullarına çok yakın olan.
 8. Mübdi: Kainatı yoktan var eden.
 9. El-Basid: Bol bol rızık veren.
 10. Hallak: Yaratma gücü sonsuz olan.
 11. Zahir: Varlığı aşikar olan, kesin delillerle bilinebilen.
 12. El-Bais: Öldüren ve dirilten.
 13. Müntakim: Ceza verirken adil olan.
 14. El-Kaviyy: Her şeye gücü yeten.
 15. Tevvav: Kullarının tövbelerini kabul eden.
 16. Rauf: Şefkat ve merhamet gösteren.
 17. Aliyy: Sonsuz yücelik sahibi.
 18. El Mucib: Duaları kabul eden.
 19. El Settar: Ayıpları ve kusurları örten.
 20. Afüv: Tövbe eden kullarının günahlarını silen.
 21. El Mütekebbir: Büyüklükte eşi ve benzeri bulunmayan.
 22. Allah’ın İsimlerini Okumanın Faydaları

Sık sık Allah’ın isimlerini zikretmek, kazadan, beladan ve hastalıktan korur. Kişinin imanını tazeler ve maneviyatını güçlendirir. : Allah’ın Sıfatları Ve Anlamları: Kısaca Allah’ın İsimleri Ve Sıfatları Nelerdir?

Basar Türkçe mi?

Başar- – Nişanyan Sözlük. Orta Türkçe başġar- ‘1. bitirmek, sona getirmek, 2. başa çıkmak’ fiilinden evrilmiştir. Bu fiil Eski Türkçe baş sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

Basar ne demek TDK?

Basar nedir? Basar kelimesi TDK anlamı ve İslamiyet’te basar sıfatının yeri Hem günlük yaşam üzerinden hem de dini açıdan öne çıkan anlamları doğrultusunda basar kelimesi kullanılır. Bu kelime özellikle göz ve sezmek ile birlikte görme duyusu biçiminde kelime anlamı doğrultusunda öne çıkar.

Diğer yandan İslami açıdan Allah’ın görmeyi konu olan her şeyi idrak etmesi doğrultusunda anlamı ile önemli yere sahiptir. BASAR NEDİR? Kelime anlamı doğrultusunda ve ayrıca dini açıdan taşımış olduğu anlamları eşliğinde basar kelimesi Türkçede yer alır. Basar kelimesi yukarıda taşıdığı anlamları ile beraber farklı yerlerde değişik biçimlerde kullanılır.

Her ne kadar Türkçede bulunan bir sözcük olsa bile günlük hayatta yaygın olarak değerlendirilmez. Ancak birçok farklı eserde ve kaynaklı öne çıkan bir kelime olduğunu söylemek mümkün. BASAR NE DEMEK TDK? Farklı anlamları ile birlikte basar kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden ele alınır ve ifade edilir.

 • Özellikle Cenabı Hakk’ın görmeyi konu olan her şeyi idrak etmesi doğrultusunda önemli bir yere sahiptir.
 • Bununla birlikte görme duyusu ve görmek ile sezmek gibi anlamlar kapsamında öne çıkar.
 • Zaten kökeni olan kelime anlamı ile birlikte İslami açıdan Allah’ın nitelikleri ve özelliklerine öne çıkarır.
 • ALLAH’IN BASAR SIFATI NEDİR? Allah’ın basar sıfatı görmeyi konu olan her şeyi idrak etme gücüne sahip olması şeklinde ön plana çıkar.

Yani o her şeyi görür ve her şeyi duyar biçiminde kullanılan bir sözcüktür. Her şeyi yaratan Allahü Teala olduğu için, yine her şeyi anlayan, duyan ve gören biçiminde kullanılan bir anlam üzerinden ele alınır. Kökeni Arapça olarak ön plana çıkan bu sözcük, aynı şekilde yerleşik biçimde Türkçede yine bulunur.

Özellikle dini açıdan birçok farklı eserde ve kaynakta kullanılan bir kelime olduğunu eklemek gerekir. Basar sıfatı Kur-an’ı Kerim’de Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ, İsrâ, Hac, Hadid, Sebe’, Fatır, Mümin, Mücadele, Şu’r’a, İnşikak, Mülk gibi surelerin ayetlerinde “Allah her şeyi görür” anlamında sıkça kullanılır.

See also:  Lise KayTları Ne Zaman?

: Basar nedir? Basar kelimesi TDK anlamı ve İslamiyet’te basar sıfatının yeri

Basar Allah’ın zati sıfatlarından mıdır?

Zati Sıfatlar Ve Anlamları: Açıklamaları İle Allah’ın Zati Sıfatları Nelerdir? Subuti sıfatlar hayat, irade, semi, basar ve ilim olmak üzere beş tanedir. Zati sıfatlar ise sırasıyla şöyledir: Vücut, Beka, Kıdem, Muhâlefetün li’l-havâdis, Kıyâm bi-nefsihî ve Vahdaniyet.

Açıklamaları İle Allah’ın Zati Sıfatları Nelerdir? Min Haysu Hüve Hüve Ne Demek? Allah’ın Diğer Sıfatları Alim-i Kül: Her Şeyi Bilen

1- Muhâlefetün li’l-havâdis: Allah ezelidir. Onun dışındaki her şey ise hadis, yani sonradan yaratılmıştır. Muhalefetün li’l-havadis, Allah’ın sonradan var olan hiçbir şeye benzememesi demektir. Allah, Nahl Suresinin 17. ayetinde ”hiç yaratan ile yaratamayan bir olur mu?” diye sorar.

 1. O tüm şekillerden, cisimlerden ve benzetmelerden münezzehtir.
 2. Bu nedenle yaratılan herhangi bir şeye benzemesi mümkün değildir.
 3. Bu nedenle Hz.
 4. Muhammed sahabesini şöyle uyarmıştır: ”Allah’ın yarattıklarını sık sık tefekkür edin.
 5. Ama zatı hakkında düşünmeyin.” 2- Vücut: Vücut kelimesinin sözlük anlamı varlıktır.

Tasavvufi kaynaklarda Allah Vacibü’l Vücut, yani zorunlu varlık olarak tanımlanmıştır. Kainattaki düzen ve yaratılıştaki çeşitlilik, onun varlığının en büyük kanıtıdır. Allah, bazı kaynaklarda ise ”Zorunlu Neden” ve ”İlk İlke” olarak nitelendirilir.3- Kıdem: Allah’ın bir başlangıcı yoktur.

O aynı zamanda tüm zamanlardan münezzehtir. Başlangıcı olmadığı için de ezeli ve ebedidir. Başlangıcı olan her şey fanidir ve Allah’a fanilik isnat edilemez.4- Beka: Bir başlangıcı olmayan Allah’ın bir sonu da yoktur. Kasas Suresinin 88. ayetinde Allah dışındaki her varlığın helak olucu yazılıdır.5- Vahdaniyet: Bir ve tek anlamına gelir.

Bazı mutasavvıflar vahdaniyeti ”Ferd u Vahid” olarak tanımlamıştır. İslam’ın temelini Tevhid inancı oluşturur. Onda ikilik ve bölünme yoktur.6- Kıyâm bi-nefsihî ​​​​​​: Allah’ın var olma nedeni yine kendisidir. Başka herhangi bir yaratıcıya ya da nedene bağlı olmaksızın ezeli ve ebedi olarak vardır.

Kuranda basar ne demek?

‘ Görmek, bilmek, sezmek; görme duyusu ve göz ‘ mânalarına gelen basar, Cenâb-ı Hakk’ın görmeye konu olan şeyleri tam olarak idrak ettiğini ifade eden bir kemâl sıfatıdır.

Bekâ ne demek din kültürü?

Sözlükte ‘sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan geleceğe doğru sürüp gitmek ‘ anlamına gelen bekā, terim olarak Allah Teâlâ’nın varlığına herhangi bir yokluğun gelemeyeceği (fenânın selbi) mânasını taşır; zıddı fenâ*dır.

Bin basar ne demek?

Tureng – ( iki şeyi karşılaştırırken ) bin basar – Turkish English Dictionary.

Basar hangi dil?

Köken. Osmanlı Türkçesi بصر‎, Arapça بَصَرْ‎ (baṣar).

Semi ve basar ne anlama gelir?

Allah`ın her şey`i işitip, her işi görmesi demektir. Sem` ve basar sıfatları da Allah`ın ezelî ve ebedî kemâl sıfatlarındandır. Allah`ın işitip görmesine, uzaklık – yakınlık, gizlilik – açıklık, karanlık – aydınlık gibi mefhumlar bir engel teşkil edemezler.

Beka nedir ne anlama gelir?

Beka veya hayatta kalabilirlik, hayatta kalma ya da var olmaya devam etme yeteneğidir.

Kadir hangi dil?

Kadir İsminin Anlamı Nedir? Kadir İsmi Kur’an’da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Basar Ne Demek Kadir isminin anlamı ve Kur’an’da geçip geçmediğine ilişkin tüm detaylar ve ismin analizi merak ediliyor. Arapça kökenli Kadir isminin ilk anlamı değer, yan anlamı ise itibardır. Esma-i Hüsna’da yer alan 99 isimden biri olan Kadir, her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi anlamına gelir.

 • Ülkemizdeki en popüler 35.
 • Isim olan Kadir, Arapça konuşulan ülkelerde ”Abdülkadir” şeklinde kullanılır.
 • Abdülkadir, her şeyi yapmaya muktedir olan Allah’ın kulu demektir.
 • Adir İsminin Anlamı Nedir? Ülkemizde erkek çocuklarına verilen isimlerden biri olan Kadir, kıymet, ehemmiyet ve önem anlamına gelir.

Bu kelime ”kadir kıymet bilmek” deyiminde de geçer. Bunun dışında çok şanslı olan kişiler için ”Kadir Gecesinde Doğmuş” deyimi kullanılır. Kadir isminin diğer anlamı şan, şeref, itibar ve saygınlıktır. Kelimenin üçüncü ve son anlamı ise basamak, merhale ve ölçüdür.

Elime, bu anlamıyla birçok tamlamada da kullanılır. Örneğin kadr-i kifayet yeterli ölçüde; kadr-i kıllet ise az miktarda demektir. Kadir İsmi Kuran’da Geçer mi? Allah’ın güzel isimlerinden biri olan Kadir, Kuran’ı Kerim’de kırktan fazla yerde geçer. Abese Suresinden sonra nazil olan Kadir Suresi toplam 5 ayetten oluşur.

Kadir Suresinin ilk ayetinde Kuran’ın Kadir Gecesinde indirildiğinden bahsedilir. Bu nedenle Kadir Gecesi tüm Müslüman alemi için kutsal kabul edilir. Surenin ikinci ayetinde Kadir Gecesinin anlam ve mahiyetinin peygamberler dahil hiç kimse tarafından tam olarak bilinemeyeceğinden bahsedilir.

Müteşabih bir sure olan Kadir Suresi, birçok müfessir tarafından farklı şekilde tevil edilip yorumlanmıştır. Surenin üçüncü ayetinde Kadir Gecesinin bin aydan daha değerli ve önemli olduğu bildirilir. Bu gecede edilen tüm dualar ve tövbeler Allahu Teala tarafından kabul edilir. Allah’a şirk koşma dışında tüm günahlar bağışlanır.

See also:  Qual Valor Do Dolar?

Bu nedenle Kadir Gecesinde takva sahibi tüm mümin kullar ibadet eder ve geçmiş günahları için mağfiret diler. Surenin dördüncü ayetinde başta Cebrail Aleyhisselam olmak üzere tüm meleklerin Allah’ın huzurundan yeryüzüne indirildiğinden bahsedilir. O gece sabah ezanına kadar her yer meleklerle birlikte nurla kaplanır Kadir TDK Sözlük Anlamı Nedir? Kadir kelimesinin sözlük anlamı manevi değerdir.

 1. Işinin saygınlığını arttıran her türlü üstün vasıf ve nitelik kadir olarak nitelendirilir.
 2. İslam inancına göre Allah’ın bir şeyi yaratması demesi için ”Ol” demesi yeterlidir.
 3. Allah’ın sonsuz kudret ve güç sahibi olması, O’nun Kadir ismine karşılık gelir.
 4. Allah, Kadir’dir.
 5. Her şeye gücü yetendir.
 6. O kainatı ve dünyayı örneği ve benzeri olmadan yaratmıştır.

Kadir Gecesi Ne Demek? Kadir Gecesi, Ramazan’ın 27. gününe tekabül eden gecesidir. Kuran’ı Kerim o gece indirilmeye başlanmıştır. : Kadir İsminin Anlamı Nedir? Kadir İsmi Kur’an’da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Tekvin ne demek ne demek?

Tekvîn, Arapça kevn kökünden ‘tef’il’ babında türetilmiş bir kelimedir. Mazisi itibarıyla ‘omak, meydana gelmek; sonradan olmak’ gibi anlamlara gelse de tef’il kalıbında kullanıldığında kelimenin anlamı ‘ oluşturma, meydana getirme, var etme ve yaratma ‘ anlamı taşır.

Subuti sıfatlar basar ne demek?

Subuti Ne Demek? Kısaca Subuti Sıfat Ne Anlama Gelir? sıfatlar; İlim, Hayat, Semi, Basar, İrade, Kudret, Kelam, Tekvin şeklinde toplamda 8 tanedir. Zati sıfatlar ise kıdem, vücut, beka, Muhalefetün li’l-havadis, Vahdaniyet ve kıyam bi-nefsihi olmak üzere 6 tanedir.

Subuti Sıfat Ne Anlama Gelir? Kudret: Yüce Yaradan’ın gücü her şeye yeter.Hayat: Yüce Yaradan Allah hayat sahibidir.İrade: Yüce Yaradan istediği her şeyi yapabilir.İlim: Allah her şeyi bilendir.Basar: Allah her şeyi görendir.Semi: Allah bütün her şeyi işitendir.Kelam: Harfleri ve kelimeleri yaratan Allah, kuluyla ve peygamberleriyle sözsüz, işaretsiz konuşabilir.Tekvin: Allah, kanattaki her şeyi bir ölçüye göre ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde yaratmıştır.

: Subuti Ne Demek? Kısaca Subuti Sıfat Ne Anlama Gelir?

Allahın vücudu var mı?

Vücûd Sıfatının Anlamı – Dini bir terim olarak da vücudun belirli bir karşılığı vardır. Allah’ın zihnin dışında gerçekliğinin bulunduğunu ve mevcudiyeti zorunlu bir varlık olduğunu belirtir. Allah’ın varlığı zâtının gereği yani kendindendir, O’nun dışındaki varlıkların mevcudiyeti ise kendileri dışındandır.

Bu durum Kur’an’da da insanın fıtratı gereği bir şeye inanma eğilimi olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle Allah’ın varlığı lazımdır diyebiliriz. Vücûd ilâhî zâtın aynı olup zâta eklenen bir mâna ve ayrı bir sıfat değildir, hatta yalnız Allah hakkında değil bütün varlıklarda vücûd ile mahiyet arasında başkalık yoktur.

Eğer zât hakikat ve mahiyeti dışında herhangi bir varlığa sahip olsaydı bu takdirde zâtın biri hakikat ve mahiyetine, diğeri vücûduna ait iki varlığının bulunması gerekirdi.

Allah’ın her şeyi duymasına ne denir?

Sözlükte ‘işitmek, duymak; birinin arzu ve dileğini kabul etmek, anlamak; duyurmak’ mânalarına gelen sem’, terim olarak ‘Allah’ın işitilmeye konu teşkil eden her şeyi tam bir yetkinlikle işitmesi’ diye tanımlanır.

Basar dinde ne demek?

Basar Ne Demek? Din Kültüründe Basar Sıfatı Ne Anlama Gelir? Arapça kökenli bir kelime olarak ön plana çıkan basar, özellikle hadis ve ayetlerde belli bir anlama sahiptir. Allah’ın nasip edilen görme sıfatı ile beraber öne çıkan bu kelime için, dini açıdan anlamı önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Basar Ne Demek? Öncelikle Kelime anlamı ile beraber ele alınmak gerekirse basar sözcüğü, ‘Sezmek ya da bilmek’ biçiminde ele alınır ve bu bağlamda değerlendirilir. Arapçada gündelik yaşam içerisinde kullanılması ile beraber, Türkçede pek fazla değerlendirilmez. Ancak dini açıdan ele alınması, hadislerde ve ayetlerde olması ile beraber önemli bir kelime olarak ön plana çıkıyor.

Din Kültüründe Basar Sıfatı Ne Anlama Gelir? En çok merak edilen konulardan biri olarak sorusu ile beraber din kültürde hangi sıfatta değerlendirilmesidir. Bu bağlamda ele alınması ile beraber basar sıfatının anlamı, ‘Görme duyusu, göz ve sezmek’ şeklinde ön plana çıkar.

Fuat ismi kuranda geçiyor mu?

Fuâd kelimesi, çoğulu ‘ef’ide’ ile birlikte Kur’ân’da 16 defa geçmekte- dir.

Semi ismi ne anlama gelir?

Sem kökünden türetilmiş olan Semi ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Sem işitmek anlamına gelirken Semi de duyan, işiten, bilen gibi anlamlara gelir.

Bekā mi bekā mi?

Suriye’nin kuzeyine yapılması planlanan askerî harekât dolayısıyla televizyon yayınlarında Bu, bir beka meselesidir veya Türkiye’nin beka meselesidir biçiminde beka kelimesi geçiyor. İkinci hecesi kalın ve uzun söylenen beka Arapça kökenli bir kelime.

See also:  Qual A Importancia Da Atmosfera?

Bab ı bekā ne demek?

Babâ’îyye ya da Babâîlik, Horasan doğumlu olan Ebû’l-Bekâ Baba İlyâs bin Ali el-Horasânî ve müridi Baba İshâk Kefersudî’nin ayaklanması ile tanınan Vefâî Tarikatı çevrelerine verilen addır.

Allah’ın zati isimleri nelerdir?

Sual: Allahü teâlânın zatına ait, sadece Ona mahsus olan sıfatları var mıdır, varsa nelerdir? Cevap: Allahü teâlânın Sıfât-ı zâtiyyesi, zâti sıfatları altıdır. Bunlar: Vücud, Kıdem, Bekâ, Vahdâniyyet, Muhâlefet-ün lil-havâdis ve Kıyâm-ü bi-nefsihîdir. Vücûd, kendiliğinden var olmak demektir.

Başr ne demek?

Basîr kavramı esmâ-i hüsnâdan biri olarak ‘ görmeye konu olan şeyleri bütün özellikleriyle idrak edip gören ‘ şeklinde tarif edilebilir. Bu idrakin oluşması için insanlarda bulunması gereken fizik, fizyolojik ve psikolojik şartlar Allah Teâlâ hakkında söz konusu değildir.

Allahın kusursuzluk ismi nedir?

Allah’ın kusursuzluğunu aklen nasıl ispat ederiz? » Sorularla İslamiyet – Mesela her şey zıddıyla bilinir şekilde mi bilebilir ve ispatlayabiliriz? – Ya da Allah’ın gücü sonsuzdur demek kusursuzluğu tamamen kapsar mı? – Ya da Allah hiç bir şeye muhtaç değil demek kusursuzluğunu tamamen kapsar mı? – Ya da ispatlayamayız mı? – Ama ispatlayamasak da inanmıyor değiliz, elbette inanıyoruz.

Değerli kardeşimiz, Allah’ın misli, şebihi/benzeri olmadığı gibi zıddı da yoktur. Onun için “Her şey zıddıyla bilinir.” kuralı Allah’ı tanımada geçersizidir. Allah’ın -mahiyeti bilinmediği için- kusursuz ve en mükemmel varlık olduğunu yalnız akıl ile bilmek zor olsa da bunu aklı tatmin edecek şekilde açıklamak mümkündür: 1) Yaptığı her şeyi mükemmel yapanın kendisi de mükemmeldir.

Çünkü; mükemmel, muhteşem bir saray; mükemmel, muhteşem bir ustalığı gösterir. Ve mükemmel bir fiil/bir iş, mükemmel bir fâili/yapanı gösterir. Örneğin muhteşem ve mükemmel bir resim, mükemmel bir ressama delalet eder. Güzel bir sanat, mükemmel bir sanatkâra; güzel bir mimari, usta bir mimara işaret eder.

Mükemmel iş yapan mükemmel bir ustanın varlığı, onun yapısındaki mükemmel kabiliyet ve maharetlerine işaret eder. Aynen öyle de: Şu saray-ı âlem, şu mükemmel, müzeyyen eser; açıkça nihayetsiz kemaldeki fiillere delalet eder. Çünkü eserdeki mükemmellik o fiillerin kusursuzluğundan ileri gelir ve onu gösterir.

Kâinat çapında görülen harika sanatlar, Allah’ın -isim, sıfat ve şuunat-ı zatiyesiyle mükemmel ve kusursuz bir varlık olduğunun göstergesidir. (bk. Nursi, Sözler, s.620-621) 2) “Şu kâinata nazar-ı ibretle bakıldığı vakit, vicdan ve kalb bir hads-i sadıkla hisseder ki: Şu kâinatı bu derece güzelleştiren ve süslendiren ve enva’-ı mehasin ile tezyin edenin, nihayet derecede bir cemal ve kemalâtı (kusursuzluğu) vardır ki, şöyle yapıyor.” (bk.

 1. Sözler, s.621) 3) “Malûmdur ki; mevzun ve muntazam ve mükemmel ve güzel sanatlar, gayet güzel bir programa istinad eder.
 2. Mükemmel ve güzel bir program ise, mükemmel ve güzel bir ilme ve güzel bir zihne ve güzel bir kabiliyet-i ruhiyeye delalet eder.
 3. Demek ruhun manevî güzelliğidir ki; ilim vasıtasıyla san’atında tezahür ediyor.

“İşte şu kâinat, hadsiz mehasin-i maddiyesiyle, bir manevî ve ilmî mehasinin tereşşuhatıdır(yani: kâinatın dışa yansıyan maddi varlığında görülen güzellik ve mükemmellikler, arka plandaki manevi güzelliklerin ve ilmi mükemmelliklerin yansımalardır). Ve o ilmî ve manevî mehasin ve kemalât, elbette hadsiz bir sermedî hüsün ve cemalin ve kemalin cilveleridir.” (bk.

 1. Sözler, s.621) 4) Konuyu özetlemek gerekirse: Herkesçe malumdur ki; ziyayı/ışığı verenin ziyadar/ışık sahibi olması lazımdır.
 2. Tenvir edenin (aydınlatanın) nuranî/aydınlık kaynağı olması gerekir.
 3. İhsan gınadan gelir/iyilik etmek varlığı gerektirir.
 4. Lütufta bulunmak, latîf/lütufkâr olanın işidir.
 5. Madem öyledir; demek ki kâinat çapında görülen bu kadar güzel ve mükemmel sanat eserlerinin varlığı; ışık, güneşi gösterdiği gibi, bir cemal-i sermedîyi/ezeli ve ebedi bir güzelliği ve mükemmelliği gösterir.

Bu güzellik ve mükemmellik ise kusursuz bir yaratıcıdan haber verir. (bk. Sözler, s.621) 5) Soruda yer alan sıfatların sonsuzluk meselesine gelince; bu konuda şunları söylemek mümkündür: Allah’ın sıfatlarının kusursuz olması, Zat-ı Akdesin kusursuz olduğunu gösterir.

 1. Çünkü, “sonsuzluk”, zıddın müdahalesine imkân vermez.
 2. Örneğin, sonsuz ilim, cehaletin müdahalesine, sonsuz kudret acizliğin; sonsuz merhamet merhametsizliğin, sonsuz adalet zulüm ve haksızlığın müdahalesine imkân vermez.
 3. Çünkü sonsuz olan sınırlandırılamaz.
 4. Bir şeyin hem sınırsız hem sınırlı olması imkânsızdır.

Madem Allah’ın bütün isim ve sıfatları güzeldir ve sonsuzdur, öyleyse Allah kusursuzdur Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet : Allah’ın kusursuzluğunu aklen nasıl ispat ederiz? » Sorularla İslamiyet