Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Hatun Ne Demek?

Hatun ne anlama gelir?

Hatun Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Türkçe’de Hatun Ne Anlama Gelir? Hatun kelimesi Türkçe bir kelimedir. Anlam itibariye olumlu çağrışım karşılamaktadır. Flört, çıkılan, bayan, avrat gibi yabancı kelimelerden daha güzel ve olumlu anlamlar ve değerler içermektedir.

Hatun Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? – anlamı ise tarihte hakan ve serdar eşlerine ve yüksek makamdaki hanımlara verilen unvan. Türkçede Hatun Ne Anlama Gelir?

Türk Dil Kurumu hatun kelimesi hakkında dört ayrı ifadede bulunmuştur: – İlk anlamı kadındır. – İkinci anlamı bayan ve hanım demektir. – Üçüncü ifadesi eş ve zevce demektir. Hatun Türkçede bir unvandır. Değerli, kıymetli ve saygıdeğer anlamlarına gelmektedir. : Hatun Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Türkçe’de Hatun Ne Anlama Gelir?

Türklerde hatun ne demek?

1 bölümden oluşan maddenin 1. bölümüdür. Maddenin TDV İslâm Ansiklopedisi’ndeki güncel elektronik versiyonuna erişmek için: https://islamansiklopedisi.org.tr/hatun#1 Türk ve Moğol lehçelerinde ḫatun, ḫātyn, ḫotun; katun, katyn, kadın gibi çeşitli şekillerde bulunan ve hâtûn (çoğulu havâtîn ) şeklinde Arapça’ya da geçmiş olan kelimenin etimolojisi kesin biçimde yapılamamıştır.

Bu hususta iki ayrı görüş bulunmakta ve bunlardan daha fazla benimsenenine göre kelimenin aslını Soğdca (Orta Farsça’nın doğu kolu) ḫwt’yn/ḫwātūn “kraliçe” ( ḫwt’y/ḫwatāw ın “kral” dişili) oluşturmaktadır (Räsänen, s.157; Clauson, s.602-603). Bir varsayıma dayandırılan diğer görüşte ise Türkçe’nin en eski dönemlerinde mevcut olduğu ileri sürülen kağatun ( kağan dan türeme) kelimesinin sonradan bu şekle dönüştüğü iddia edilmektedir (Doerfer, III, 132-141).

Hatun (kadın), tarih boyunca Türkler’le temas etmiş Asya ve Avrupa milletlerinin dillerine “Türk hükümdarının karısı, Türk kadını, saygın kadın, yönetici kadın” anlamlarıyla geçmiştir (geniş bilgi için bk.a.g.e., a.y.). Hatun, Hunlar’dan itibaren İslâm öncesi Türk devletlerinde hükümdar zevcesinin resmî unvanı olarak kullanılmıştır.

Eski Türk devletlerinde hatunlar devlet işlerinde söz sahibiydiler ve protokolde yerleri vardı. Aralarında Mete’nin eşi gibi devlet siyasetine yön verenler bulunduğu kadar nâibe olarak devleti idare edenler, hatta devlet başkanlığı yapanlar da vardı. Bunun örneklerini Göktürkler’de ve Uygurlar’da görmek mümkündür.

Müstakbel hakanların anneleri olmaları sebebiyle ilk hatunun Türk aslından gelmesine dikkat edilirdi. Eski Türk geleneklerinin kuvvetli tesirinde bulunan Karahanlılar’da hakandan sonra söz sahibi olan kişi hatundu. Karahanlı sarayındaki kadınlara Uygurlar’dan geçen “kunçuy” veya “katun kunçuy” da denirdi; ancak kunçuy unvanı hatundan bir derece aşağı idi.

 1. Selçuklular’da hatun unvanıyla anılan hükümdar hanımları saray toplantılarına katılmasalar da kocaları üzerinde nüfuz sahibi idiler.
 2. Meselâ Tuğrul Bey eşi Altuncan Hatun’un sözünü dinler, kararlarında onun fikrini de alırdı.
 3. Sultanlar, genellikle başhatun olmak üzere hanımlarından birini yanlarında sefere götürürlerdi.

Ayrıca hatunlardan bazıları sarayda sultanın yanında değil geçici veya devamlı olarak bir başka şehirde ikamet ederdi. Sultanla birlikte sarayda otursun veya oturmasın hatunun emrinde küçük çapta bir idarî ve askerî teşkilât, kendi hazinedarı tarafından yönetilen bir hazine, özel vezir ve diğer görevliler bulunurdu.

 • Nitekim Tuğrul Bey, Hemedan’da üvey kardeşi İbrâhim Yinal tarafından kuşatılınca zevcesi Altuncan Hatun’un emrindeki Oğuzlar’la Bağdat’tan kocasının yardımına gittiği bilinmektedir.
 • Alparslan’ın kız kardeşi Gevher Hatun, kocası Erbasgan’ı kurtarmak için Yabgulu Türkmenleri’ni etrafında toplamak üzere harekete geçmiş, ancak başarılı olamamıştı.

Melikşah’ın zevcesi Terken Hatun da (Hâtûn el-Celâliyye) kocası üzerinde büyük bir nüfuza sahipti. Nizâmülmülk, eski Türk devletlerinden intikal eden kadın nüfuzunun devletin geleceği için tehlikeli olduğunu anlayınca hatunların hükümet işlerine müdahalesini önlemeye çalışmıştır.

Uzun süren vezirliği döneminde edindiği tecrübelere dayanarak kaleme aldığı Siyâsetnâme adlı eserinde, hükümdarların hatunların tesiriyle çıkardıkları fermanların doğuracağı sakıncaları belirtirken meydana gelecek fesada, uğranılacak zarara, halkın mâruz kalacağı sıkıntıya dikkat çeker ve öteden beri padişah zevcelerinin hükümdara tesir ettikleri zamanlarda fitne ve fesattan başka bir şey görülmediğini ifade eder (s.246 vd.).

Gerçekten Türk devletleri zaman zaman kadınların tahakkümünden dolayı büyük zararlar görmüştür. Hârizmşahlar’da da “terken” denilen sultan hanımlarının nüfuz ve kudreti büyüktü. Nitekim İlarslan ölünce oğlu Sultanşah henüz küçük yaşta olduğundan ülkeyi bir süre annesi idare etmişti.

 1. Öte yandan Hârizmşah Alâeddin Muhammed’in annesi Terken Hatun, mensup olduğu Kanklı ulusuna ve kendi askerlerine dayanarak oğlu ile nüfuz mücadelesine girişmişti.
 2. Memlükler’in ilk hükümdarı Türk asıllı Şecerüddür ile Fars’ta hüküm süren Salgurlu atabeglerinin sonuncusu Âbiş Hatun siyasî faaliyetleriyle tanınan ünlü hatunlardır.

Kutluğhanlılar’dan Kutbüddin’in karısı Terken Hatun da on yıl kadar ülkeyi küçük oğlu adına yönetmiş, dirayeti ve başarılarıyla tarihçilerin takdirini kazanmıştır. Anadolu Selçukluları’nda I. Kılıcarslan’ın hanımı Ayşe Hatun, II. Kılıcarslan’ın kızı Gevher Hatun ve II.

 1. Gıyâseddin Keyhusrev’in hanımı Gürcü Hatun gibi nüfuzlu hatunlar vardı.
 2. Moğollar’da da hükümdar hatunlarının protokolde mevki sahibi olduğu bilinmektedir.
 3. Hatta çıkan emirnâmelere “sultanın ve hatunlarının emriyle” ibaresinin yazıldığı, hükümdar ailesine mensup kadınların büyük gelirlerinin bulunduğu kaydedilir (İbn Battûta, I, 250 vd.).
See also:  Qual O Dedo Indicador?

İbn Battûta Anadolu, Altın Orda, İlhanlı ve Çağataylı ülkelerini dolaşırken hükümdarların hanımı tarafından da kabul edildiğini, bu arada Alâeddin Eretna’nın hanımı Toga Hatun’la Kayseri’de, Orhan Bey’in zevcesi Nilüfer Hatun’la İznik’te görüştüğünü belirtmektedir ( a.g.e.

 • I, 325, 342).
 • Yine İbn Battûta, Altın Orda Hükümdarı Özbek Han’ın zevcelerinden Ulu Hatun’a hürmette kusur etmediğini, bu hanımın emrine elli kadar câriye verildiğini, öteki üç hatunun ise derece bakımından onun altında olduğunu, fakat çok süslü özel arabalara sahip bulunduklarını kaydetmektedir ( a.g.e.

, I, 325 vd.). İlhanlılar’da hatunların ve özellikle rütbe bakımından hepsinin üstünde bulunan başhatunun hükümdar üzerinde büyük nüfuzu vardı. İlhanın eşlerinin sözünden pek çıkmaması zaafından değil onlara hürmetinden dolayı idi. Hülâgû Han’ın Anadolu Selçuklu Sultanı II.

İzzeddin Keykâvus’u eşlerinin aracılığı üzerine affettiği bilinmektedir. Aynı şekilde Vezir Şemseddin Cüveynî de Ahmed Teküder’in hanımı Ermeni Hatun’un ricasıyla hayatını kurtarmıştı. İlhanlılar’da hükümdar ailesinden olan hatunlar yeni ilhanın seçiminde oy sahibi idiler ve yeni hükümdarın cülûsunda ümerânın yanı sıra onlara da bahşiş verilirdi.

Cülûs merasimi esnasında hatunlar hükümdarın sağında otururlar, toy ve şölenlere de katılırlardı. İlhanın hatunlarının kendi idarelerine ayrılmış “incü” denilen geliri yüksek dirlikleri vardı. Bir yere göç sırasında önce başhatunun hareket etmesi usuldendi.

 1. Hatunlardan her biri özel bir yere iner, hepsinin ihtiyaçları emirlerine tahsis edilmiş görevli ve hizmetlileri tarafından karşılanırdı ( a.g.e.
 2. I, 253).
 3. İlhanlı hükümdarının hatunları soylu Moğol veya Türk ailelerinden alınırdı; “serârî” denilen odalıklarda ise asaletten çok güzellik aranırdı.
 4. Hükümdarlık önce hatunların, bunların çocuğu yoksa odalıkların erkek çocuklarının hakkıydı.

Yeni hükümdarın, babasının ölümünden sonra onun (veya amcasının) hatunlarından biriyle evlenmesi töre gereğiydi; meselâ Abaka Han, babası Hülâgû’nun zevcelerinden Olcay Hatun’u almıştı. Abaka Han’ın dokuz zevcesinden biri Bizans imparatorunun kızı Despina, diğeri, daha sonra oğlu Geyhatu ile evlenecek olan Kutluğhanlılar’dan Pâdişah Hatun’du.

 1. Argun Han’ın da yedi hatunundan ikisi babasının zevceleri, Selçukî Hatun diye anılan hanımı ise Anadolu Selçuklu Sultanı IV.
 2. Ilıcarslan’ın kızı idi.
 3. Argun’un odalıklarının birinden doğan Gāzân Han’ın da sekiz hatunundan ikisi amcası Geyhatu’nun zevceleriydi.
 4. İlhanlı hükümdarlarının beğendiği evli bir kadını kocasının terketmesi eski Moğol âdetlerindendi.

Nitekim Ebû Said Bahadır Han, Hasan-ı Büzürg’ün (Şeyh Hasan b. Emîr Hüseyin) hanımı Bağdat Hatun’u babası Emîr Çoban’ın muhalefetine rağmen zorla nikâhı altına almış ve onu başhatunluğa yükseltmişti. Moğollar arasında İslâmiyet’in yayılmasından sonra bu âdetlerin yavaş yavaş terkedildiği görülmektedir.

 1. Timurlular’da hatun yerine daha çok, sonradan Hindistan ve Pakistan’a da geçen “begüm” unvanı kullanılmıştır.
 2. Aynı şekilde “bîbî” de yüksek mevkideki kadınlara verilen bir unvandı.
 3. Osmanlılar ilk zamanlarda, Selçuklular gibi hükümdar hanımlarına ve kızlarına hatun demişlerdir.
 4. Osman Gazi’nin hanımı Mal Hatun, Orhan Bey’in hanımı Nilüfer Hatun, Yıldırım Bayezid’in zevceleri Devlet ve Hafsa hatunlar, Fâtih Sultan Mehmed’in hanımı Sitti Mükrime Hatun bu unvanla anılan hanımların en meşhurlarıdır.

Fâtih’ten itibaren civar beyliklerin Osmanlı çatısı altına alınmasından ve şehzadelerin saraydaki câriyelerle evlenmeye başlamasından sonra hatun unvanı yerini “haseki” ve “hanım sultan”a bırakmış, XVII. yüzyıldan itibaren de “kadın” ve özellikle “kadınefendi” unvanları kullanılmıştır.

 • Bu unvanla anılan hanımların çeşitli yerlerde yaptırdığı hayrat binaları eseri yaptıranın adından çok “hatuniye” ismiyle tanınmaktadır.
 • Onya’ya bağlı Kadınhanı kasabasının eski adı olan Hatunhanı böyle bir binadan gelmektedir.
 • Bundan başka yine Konya’ya bağlı Hatunsarayı yerleşim merkezi de adını hatun tarafından yaptırılan binadan almaktadır.

BİBLİYOGRAFYA Clauson, Dictionary, s.602-603. Räsänen, Versuch, s.157. Steingass, Dictionary, s.437. Doerfer, TMEN, III, 132 vd. Bündârî, Zübdetü’n-Nusra (Burslan), s.102, 110, 111. Nizâmülmülk, Siyâsetnâme (Bayburtlugil), s.246 vd. İbn Battûta, Seyahatnâme, I, 250 vd., 325 vd., 342-343, 372.

Uzunçarşılı, Medhal, s.180-182, 183, 188, 191-195, 245.a.mlf., Saray Teşkilâtı, s.146 vd. Spuler, İran Moğolları, s.276-278.L. Rásonyi, Tarihte Türklük, Ankara 1971, s.60.A. Âfet İnan, Tarih Boyunca Türk Kadınının Hak ve Görevleri, İstanbul 1975, s.32 vd. İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, Ankara 1977, s.230-231.

Reşat Genç, Karahanlı Devlet Teşkilâtı, İstanbul 1981, s.190 vd. Mehmet Altay Köymen, Alp Arslan ve Zamanı, Ankara 1983, II, 64-68. Mahmut Arslan, Kutadgu-Bilig’deki Toplum ve Devlet Anlayışı, İstanbul 1987, s.54, 64, 68.V.A. Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti (trc.

 1. Azer Yaran), Ankara 1988, s.302-304.
 2. Bahriye Üçok, İslâm Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar, Ankara 1993.
 3. Osman Turan, Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, İstanbul, ts., I, 204-211.L.
 4. Bonvat, “Essai sur la civilisation timouride”, JA, sy.208 (1926), s.200-201.
 5. Pakalın, I, 769.
 6. Dihhudâ, Luġatnâme, XII, 8.J.A.

Boyle, “Khatun”, EI 2 (Fr.), IV, 1164. Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1997 yılında İstanbul’da basılan 16. cildinde, 499-500 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.

See also:  Ddd 83 Qual Estado?

Islamda hatun ne demek?

Hüküm- dara (kağan) eş olan kadın, ‘katun/hatun’ unvanını alır, yönetimde ve devlet protokolünde hükümdardan sonra gelirdi. Günümüz Türkçesinde kullanılan ‘kadın’ kelimesi de böylesine köklü ve önemli bir unvandan gelmektedir.

Hatun kelimesinin kökeni nedir?

Hatun – Nişanyan Sözlük. Eski Türkçe χatun veya ḳatun ‘kraliçe’ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hotan Sakacası aynı anlama gelen χattuna veya Soğdca aynı anlama gelen χwatēn sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Soğdca χwatāw ‘kral, hükümdar’ sözcüğünün dişilidir.

Avrat kelimesi argo mu?

Avrat kelimesi eskiden sıkça kullanılan ama şimdilerde pek kullanılmayan kelimelerden bir tanesidir. Anlam kötüleşmesi yaşayarak argo ve amiyane bir tabir olarak bilinen avrat hanım eşlere verilen bir tabirdi.

Hatun diğer adı nedir?

Hatun İsminin Anlamı Nedir Ve Hatun Ne Demek? Hatun Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni Hatun ismini kullanan kişi sayısı: 42.126. Son 20 yılda, bu ismin kullanım olanı %7 artmıştır. Hatun İsminin Anlamı Nedir ve Hatun Ne Demek? Hatun isminin ilk anlamı kadındır.

Nisa, Zen ve Bayan kelimeleri de hatun anlamına gelir. Halk arasında ise canan, dilber ve dam sözcükleri hatun sözcüğünün yerin kullanılır. İsmin ikinci anlamı ise eş ve zevcedir. İsim bazı yörelerde Hanım kelimesinin yerine kullanılır. Örneğin: Fatma Hanım – Fatma Hatun 13. yüzyıldan önce kurulan Türk beyliklerinde han ve hakanların eşlerine hatun denirdi.

O çağlarda hatun, kutlu ve saygın kadın manasına gelirdi. Hatun İsminin Özellikleri 1- Hatun adının uğurlu sayısı: 2- Hz. Muhammed’in kızı, Hz. Fatma’nın lakabı Hatun-ı Kıyamet’tir.

3- Bilge Hatun ve Ay Hatun, Türkiye, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’da isim olarak kullanılmaktadır. 4- Bala Hatun ismi, yüce ve saygıdeğer kadın anlamına gelir. Hatun İsminin Analizi 1- İçten ve cana yakın biri olduğu için arkadaş ortamlarının vazgeçilmez kişilerinden biridir.2- Korkularından kaçmak yerine onlarla yüzleşir.3- Felsefesi ”Ya hep ya hiç”tir. Hatun Adının Kökeni Bu isim Farsça kökenlidir ve ilk kez Pers İmparatorluğunda kullanılmıştır. Hatun İsminin Yanına Yakışan İsimler 1- Billur 2- Gülgün 3- Aysın 4- Cansu 5- Binnur 6- Şennur 7- Nihan 8- Aynur 9- Ayşe 10- Ayla Hatun İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

13. yüzyılda literatüre giren hatun kelimesi, Kuran’da yer almamaktadır. : Hatun İsminin Anlamı Nedir Ve Hatun Ne Demek? Hatun Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Hanın karısına ne denir?

Orta Asya’da –

Yabgu : Hun hükümdarı. Boy beyleri tarafından devrildiği zamanlar olmuştur, otoritesi soylular arasındaki uzlaşmaya bağlıydı. Bu bakımdan Avrupa’da seçimle başa geçen imparatora benzer.

Zamanla yabgu terimi daha küçük beylere verilir oldu. Dişili: Yenge ?

Kağan / Hakan : Göktürklerden itibaren en büyük hükümdar için kullanıldı. Hakan “gökteki güneş gibi” tektir.

Dişili: Hatun, Hatun : Kağan / Hakan ‘ın hanımına denir.

Han : Orta Asya’daki en yaygın unvan. Türklerde daha aşağı olan “kral”, Moğollarda “imparator” yerine kullanılır. Şad : Türklerde prensin karşılığı. Şada tahsis edilmiş boylar vardır, yarı bağımsız hareket eder. Tekin : Türklerde soylulara verilen unvan. Belirli dönem ve bölgelerde “Tigin” adıyla prenslere unvan olarak verildiği de olmuştur. Hetman / Ataman : Kazak beyi.

Eskiden kadına ne denirdi?

Doğrudan kadın kavramını karşılayan katun, hatun, ‘avrat (Ar.), dişi, dişi kişi, kız, uragut gibi kelimeler tespit edilmiştir. Türk dönemlerinde hatun, katun olarak aynı anlamda geçmektedir.

Kuranda hatun ne demek?

Hatun İsminin Anlamı Nedir? Hatun İsmi Kur’an’da Geçer Mi, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? Hatun Ne Demek Hatun İsminin Anlamı Nedir? Dünyanın en güzel duygularından birisi de evlat sahibi olmaktır. Bu duyguyu yaşamak için gün sayan anne ve baba adaylarının en heyecanlandığı konulardan birisi de çocuklarına koyacakları isme karar vermektir. Yeni doğacak bebeklerine ismini vermek isteyen kişiler bu ismin anlamını merak ediyor.

Hatun kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Bu kelime ise, anlam itibari ile olumlu bir çağrışım yaratır. Flört, avrat, kadın, çıkılan, bayan gibi yabancı kelimelerden çok daha güzel ve olumlu değerler ve anlamlar içerir. Hatun İsmi Kur’an’da Geçer mi? Çocuk sahibi olmaya hazırlanan çiftlerin en fazla araştırdığı konular arasında güzel kız isimleri yer alıyor.

Hatun isminin Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediği ise en fazla merak edilen araştırma konuları arasında yer alıyor. Hatun ismi, Kur’an-Kerim’de geçmiyor. Fakat anlamı güzel olduğu için dinimizce çocuklara isim olarak konulmasında herhangi bir sakınca bulunmuyor.

İslam dinine göre Hatun isminin kullanılması caiz olarak kabul edilir. Hatun İsminin TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Hatun Türkçede kullanılan bir unvandır. Değerli, kıymetli ve saygıdeğer gibi anlamlara gelir. Hatun ismi, kız çocuklarına verilen bir isimdir. Ülkemizde bu ismi kullanan pek çok sayıda kadın bulunuyor.

Türk Dil Kurumu’na göre ise şu şekildedir;

See also:  Qual O Melhor AntiinflamatRio Para Bico De Papagaio?

– Hanım, bayan,- Kadın,- Zevce, eş,- Eskiden yüksek kişilikli kadınlara ya da hakan eşlerine verilen san anlamına gelir.

: Hatun İsminin Anlamı Nedir? Hatun İsmi Kur’an’da Geçer Mi, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek?

Kadın ile hatun arasındaki fark nedir?

‘ hatun ‘ hakanın eşi yada padişahın eşi, yüksek rütbedeki kadın anlamında uzun bir süre kullanıldı. kadın kelimesi ise Soğdça yani Orta Asya ve doğu fars dillerinden gelen bir kelimedir, ‘hanım efendi’ anlamında kullanılır. günümüzde kadın olgun kadınlar için, kız ise tam olgunlaşmamış kızlar için kullanılır.

Osmanlı hatun ne demek?

Saygı ifadesi – Osmanlı döneminde hatun terimi kadınlar için bir onur olarak kullanılmıştır, kabaca İngilizce kadın terimine denktir ve katun’un farklı bir yazılışıdır. Çoğu Türk unvanı gibi, ilk addan sonra kullanılır. Geleneksel olarak hatun diye hitap edilen kadınlar şunları içerir:

 • Börte, Cengiz Han’ın eşi
 • Bulughan hatun, Abaka Han’ın eşi
 • Temur Han’ın eşi Bulugan
 • Kubilay Han’ın eşi Chabi
 • Despina Khatun
 • Hulagu Han’ın eşi Doquz Khatun
 • Altan Han’ın eşi Erketü Katun
 • Dayan han’ın eşi Mandukhai hatun
 • Mümine hatun
 • Oğul kamış, Güyük han’ın eşi
 • Po Beg
 • Ayurbarwada Buyantu Han’ın eşi Radnaşiri
 • Sapnara hatun, yargıç ve İngiliz Aile Hukuku Baro Komitesi’ne seçilen ilk beyaz olmayan.2006’da British Crown Kaydedici olarak atandı.
 • Töregene Khatun, Ögeday han’ın karısı
 • Melike Mama Hatun, Saltuklular kadın hükümdar (1191-1200 yılları arasında hüküm sürdü)
 • Gürcü Hatun (fl.1237–1286), Gürcü kraliyet prensesi, II.
 • Malhun Hatun (1323 öldü), Sultan I. Osman’ın eşi
 • Gülçiçek Hatun (fl.14. yüzyıl), Sultan I. Murad’ın eşi
 • Devlet Hatun (1411 öldü), Sultan Bayezid’in eşi
 • Gülfem Hatun (1561/1562 öldü), Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi
 • Şemsiruhsar Hatun Sultan, (1613 öldü)
 • Nene Hatun (1857–1955), Türk halk kahramanı

Hatun manita flört ne demek?

Manita = İtalya’ da ‘el altındaki kadın’ demektir. Flört = İngiltere’ de ‘oynaşılan kişi’ demektir. Hatun= Türkçe’ de ‘en değerli hazine’ demektir

Avrat ne demek kökeni?

Sorulara Dön

 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir

Arapça ˁawrāt عورات “(kadının) edep yerleri, zaaf ve kusurlar” sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawrat عورة “kusur, özür, edep yeri” sözcüğünün çoğuludur.6,004 görüntülenme

Hatun kimdir görevleri nelerdir?

Hatun: Devlet yönetiminde Kağan’ın yanında yer alan eşi, ‘Hatun’ olarak adlandırılır ve Hakan sefere çıktığında ülke ‘Hatun’ tarafından yönetilir, elçiler ‘Hatun’ tarafından kabul edilir. Bu anlayış, Türk kültüründe kadına verilen değeri göstermesi bakımından da önemli bir anlayıştır.

Eski dilde hanım ne demek?

Hanım – Nişanyan Sözlük. Orta Türkçe χānum ‘ hükümdar eşine hitap şekli ‘ sözcüğünden evrilmiştir.

Bacı kime denir?

Bacı kelimesi halk dilinde ‘ kız kardeş ‘ anlamına gelir.1970’li yıllarda örgütsel faaliyetler içinde olan sol eylemcilerin erkek olanları tarafından aralarındaki kadınlara uygun görülen sıfat.

Manita ne demek hangi dil?

Manita – Nişanyan Sözlük. İtalyanca mantenuta ‘besleme (kadın), metres’ sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca mantenere ‘bakmak, beslemek, korumak, elinde tutmak’ fiilinin geçmiş zaman fiil sıfatı dişilidir. Bu fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *manutenēre fiilinden evrilmiştir.

At gibi avrat ne demek?

At İle Avrat Yiğidin Bahtına Atasözünün TDK Anlamı Ne Demek? Cevap: kişinin satın aldığı attan ve evlendiği kadından memnun kalıp kalmayacağı önceden kestirilemez, her ikisi de talihine kalmıştır.

Türkiye’de kaç tane hatun ismi var?

Kız Seher Erkek Habil Kız 1. Kadın.2. Hanım.3. Eş, zevce. Hatun isminin kökeni : Arapça Hatun isminin Türkiye sıralaması : 2171 Türkiye’de kaç tane Hatun isminden var? : 40.355 Hatun isminin kullanım sıklığı : Türkiyede her 2.032 kişiden birinin ismi Hatun.

Asi hatun ne demek?

Giriş Tarihi: 07.12.2015 15:32 Güncelleme Tarihi: 24.01.2018 16:04 Başkaldıran, isyan eden. Hayırsız, dikbaşlı. Çok isyan eden, çok isyancı kişi.

Hatun ne demek en değerli hazine mi?

Ancak ‘hatun’ kelimesinin anlamı ‘kraliçe,’ ‘en değerli hazine’ değil. Bu kelimeler kendi dillerinde bilhassa kadınlar için kullanılmıyor. Tüm bu dillerde ‘kadın’ anlamına gelen başka kelimeler var.

Hatun manita flört ne demek?

Manita = İtalya’ da ‘el altındaki kadın’ demektir. Flört = İngiltere’ de ‘oynaşılan kişi’ demektir. Hatun= Türkçe’ de ‘en değerli hazine’ demektir

Türkiye’de kaç tane hatun ismi var?

Kız Seher Erkek Habil Kız 1. Kadın.2. Hanım.3. Eş, zevce. Hatun isminin kökeni : Arapça Hatun isminin Türkiye sıralaması : 2171 Türkiye’de kaç tane Hatun isminden var? : 40.355 Hatun isminin kullanım sıklığı : Türkiyede her 2.032 kişiden birinin ismi Hatun.

Asi hatun ne demek?

Giriş Tarihi: 07.12.2015 15:32 Güncelleme Tarihi: 24.01.2018 16:04 Başkaldıran, isyan eden. Hayırsız, dikbaşlı. Çok isyan eden, çok isyancı kişi.