Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

HManist Ne Demek?

Hümanist Allaha inanır mı?

Hümanist kelimesini bilinçsizce kullananlar günümüzde tasavvufu ‘insan sevgisi’ olarak tanımlıyorlar. Oysa diğer Müslümanlar gibi, mutasavvıfların da insana ve tüm mahlukâta karşı duydukları saygının temeli Hümanist fikirler değil, onları Allah’ın mahluku olarak kabul etmeleridir.

Hümanist ne denir?

Hümanist kelimesi insancıl, beşeriyetçi, insan odaklı, insan merkezli anlamlarına gelmektedir. Hümanist insanlar otorite karşısından insanı özgürleştirme çabasında olan ve insanı merkeze koyarak insan menfaatini ön planda tutan insanlardır.

Hümanizm tanımı nedir?

Hümanizm, insandaki temel özelliklerin geliştirilmesini amaç edinen zihnî ve felsefi bir akım olarak son yüzyılda ortaya atılmış bir fikirdir. Bu fikrin, felsefi edebî ve tarihî olaylara bakış açısının bilinmesinde sayısız faydalar mevcuttur.

Hümanist yaklaşım ne demek?

Bu yaklaşım, insanlara yeterli özgürlük ve yeterli duygusal destek verildiğinde geliştiklerini, ancak böylece insan olma işlevlerini bütünüyle yerine getirebilen bireyler olabildiğini savunur.

En büyük hümanist kimdir?

Hümanizmin Temsilcileri Kimlerdir? – HManist Ne Demek Sanatta, edebiyatta ve felsefe de hümanizm akımını benimseyen pek çok düşünür bulunmaktadır. Ancak hümanizm akımının kurucusu ve en önemli temsilci ise Hollandalı bilgin Desiderius Erasmus’tur. Hümanizm akımını benimseyenler arasında Dante, Cervantes, W.Shakespeare, Rabelais, Petrarca, Montaigne, Jean Paul-Sartre, Albert Einstein, Umberto Eco ve daha pek çok isim bulunmaktadır.

Hümanist neye inanır?

Hümanizm (Fransızca: humanisme), insan odaklılık veya insanmerkezcillik. Kanunların düzenlenmesinde tanrının değil insan aklının esas alındığı rasyonalizm ile ampirizme odaklanan felsefi düşünce öğretisi.

Hümanist insan nasıl olur?

Günlük yaşamda çok sık karşılaşılan Hümanizm ve hümanist kelimelerinin ne anlama geldi merak ediliyor. Özellikle tartışma programlarında ve edebi metinlerde kişinin önüne gelen tarihsel anlamlardan biridir. Peki, hümanizm nedir? Hümanist ne demek? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Hümanizm diğer bir anlamıyla ‘insancılık’ olarak tabir edilebilir. Özellikle batıl anlayışı ve doğaüstü olan her durumu yadsıyan bir dünya görüşü olduğunu dile getirmek mümkün. İnsanı üstün kılan ve hayatın temeli anlamında insanı öne çıkaran bir yapı veya olgudur. Hümanizm 14. yüzyılda İtalya’da doğmuştur ve kısa süre içerisinde dünyanın pek çok farklı yerinde insanları kendi düşünce yapısına çekmiştir.

Hümanizm Nedir? Genel anlamıyla hümanizm insan aklını, adalet ve etik kavramları temel almış bir anlayış biçimi olarak öne çıkmaktadır. Diğer bir deyişle insanı evrende tek ve en yüksek gören bir değer olarak da tabir edilebiliyor. İnsanı geliştirmek ve yüceltmeyi amaçlamak hümanizmin temel taşlarını oluşturur.

Bu bağlamda hümanizmin en önemli konusu sanat ve edebiyat olarak bilinmektedir. İnsan özünde mükemmel bir varlıktır ve bu potansiyeli en etkin şekilde taşır. Paralel olarak edebiyatın amacı da insanı bu olguya taşıyacak en önemli unsurlardan biridir. Ayrıca hümanizm insan sevgisini ve bu bağlamda evrenselliği temel alır.

Hümanist Ne Demek? Hümanizm olgusunu bütünüyle içerisinde taşıyan ve bunu idrak etmiş, hayatına yaymış olan kişilere hümanist denir. Hümanistler yaşadıkları çağa, topluma ve yerel ulusal tüm değerlere uzak bir anlayışa sahiptirler. Onlar için işin temelinde insan sevgisi başta olmak üzere sanat ve insan yapısının mükemmel bir varlık olması yatar.

Bir akım olarak İtalya’da 14. yüzyılda oluşan hümanizm, zaman içerisinde hümanizmi benimseyen pek çok kişinin ortaya çıkmasına olanak vermiştir. Hümanist Nedir? İnsan sevgisini benimseyen, evrenselliği önemseyen ve insanı üstün bir varlık olarak gören kişiler hümanist olarak bilinir. Hümanistler için yaşam ile beraber edebiyatın konusu her daim insandır.

Hatta insanoğlu evrenin en büyük ve en üstün varlığı olarak geçer. Tabii anlamı itibariyle uzman görüşlerine bağlı olarak hümanizm değişik tabirleri üzerinden de değerlendirilebilmektedir. Ancak temelinde üstün insan varlığı ve insan sevgisi yatar.

Hümanist hangi ülkenin?

İtalya ‘da ortaya çıkan hümanist anlayış, burada kalmayıp kıtanın diğer ülke- lerine de yayılmış ve Avrupa’nın değişik ülkelerinde bir hümanizm kültürünün oluşmasına yol açmıştı. Ancak bu ülkeler arasında Alman hümanizminin ayrı bir yeri vardır.

Hümanist in tersi ne demek?

Misantropi Nedir? – Misantropi, insanlardan nefret etmek, hepsinin öldürülmesi gerektiğini düşünmek gibi anlamlara geliyor. Çoğu kaynağa göre hümanizmin zıttı. Bu düşünceyi benimseyen kişilere misantropist denir. Düşüncenin temelinde insanoğlunun doğası gereği kötü olduğunu ve istemsiz bile olsa kötülük yapacağını, yaptıracağını veya yapılan kötülüklere göz yumacağını, sonuç olarak dünyaya tek katkısının kötülük olduğu fikrini savunur.

İnsanoğlunun keyfi, çıkarları, ihtiyaçları veya korkusu gibi maskelerin birini kendilerine seçip her halükarda kötülük yapacaklarını düşünürler. Bu yüzden dünyanın insanlar olmadan daha güzel ve daha temiz kalmasını isterler. Bu tabir direkt olarak insanların katledilmesi düşüncesinden ziyade, insanların ortaya çıkardığı her türlü suçun ve kötülüğün ortaya çıkardığı olumsuzlukların sonucu insanlar dünyayı haketmiyor düşüncesidir.

Şuana kadar size bu fikir akımı çok mantıklı hatta çok doğru gelebilir fakat bu akımın çok daha ileri boyutlarının altında farklı psikolojik rahatsızlıklar ve gerekçeler yatmaktadır. Fakat bu psikolojik gerekçelerden önce bu akımın karşıtı olarak nitelendirilen hümanizmi de ele almak gerekir. HManist Ne Demek

Hümanizm neyi örnek alır?

Hümanizm’de Antik Yunan ve Lâtin Edebiyatı örnek alınmıştır. Hümanizm akım, Antik Dönem sanat ve eserlerinin üstün yanlarını alıp kendi sanat ve zevk potasında yeniden yoğurmuştur. Sanatta asıl olan kuralın taklit ve yansıtma olduğu kabul edilmiştir. Bu fikirden hareketle sanat doğayı taklit etmiştir.

Radikal hümanist nedir?

Ra- dikal değişimin sosyolojine dayanan ve öznelliği temel alan radikal hümanist paradigma ise insanların kendilerinin ürettikleri gerçekliğin esiri olduğunu düşünür ve bu nedenle insanların kendilerine yabancılaşmalarını aşabilmek için düşünce ve hareket arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışır.

See also:  Quem Nasceu Em Fevereiro Qual O Signo?

Hümanist eğitim ne demek?

Hümanist teorinin öğretim ilkeleri arasında öğrenci merkezli olması, sosyal bir kişilik gelişiminin esas olması, performans temelli, test ve sınav ağırlıklı eğitim anlayışına karşı olması, buluş yoluyla öğrenme ve öğrencilerin duygu ve kişisel tercihlerine saygı duyulması ön plana çıkmaktadır.

Hümanist yönetim nedir?

Hümanist (İlişki Odaklı) Lider – Hümanist liderlik, başkalarına güvenmek, etik olmak, merhamet sahibi olmak ve kolektif bir bütün olarak yönetime katılmakla ilgilidir. Hümanist liderlik sistemi, net ve uyumlu bir vizyona, misyona, değerlere ve beklenen davranışlara sahiptir.

Hümanistik yöntem nedir?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Hümanistik veya varoluşçu-hümanistik veya insancıl terapi, hümanistik psikoloji yaklaşımından hareketle oluşan, duygusal yönden rahatsız insanlar yerine psikolojik olarak sağlıklı insanlar üzerine odaklanan bir terapi biçimidir.

 • Hümanistik terapiler Gestalt psikologlarından Kurt Lewin ‘in çalışmalarından türetilmiştir.
 • Normal veya ortalama ruh sağlığına sahip insanlarla uygulanan bir terapidir.
 • Bireylerin bilinç seviyeleri yükseltmek, kendi kendileriyle daha iyi ilişkiler kurabilmelerine yardım etmek ve kendini geliştirme ve yaratıcılığa ait gizli potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla uygulanmaktadır.

Hümanistik terapiye azınlıklara yönelik terapi, eşcinsellere yönelik danışmanlık, gruplarla yapılan özgürleştirici çalışmalar, kaygılı ve fobik danışanlara yönelik yapılan bilişsel-davranışçı müdahaleler, spiritüel ve dini bağlamlarda zorluk yaşayan danışanların psikodinamiklerine yönelik çalışmalar gibi çeşitli uygulama ortamlarında rastlanılmaktadır.

Ilk Türk hümanist kimdir?

Türk aydınları arasında Batı kültürüne dair merak 20.yüzyıl başlarında başlamıştır. Özellikle Yahya Kemal Beyatlı ve Yakup kadri Karaosmanoğlu da hümanist düşünceyi ilk defa dile getiren Türk aydınları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hümanizmin babası kim?

Erasmus Programı ismini, Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan ve Hümanizmin babası olarak anılan Hollandalı felsefe adamı Desiderius Erasmus ‘tan (1465–1536) almıştır.

Hümanizm Sanat ne içindir?

Hümanistlerin beslendikleri en önemli konular Eski Yunan ve Latin kaynaklarıdır. Sanat aslında doğanın bir taklidinden ibarettir. Edebiyat ve Sanatın asıl konusu insan olmalıdır ve insanı yüceltmelidir. Aristokrat tabakanın beğenisine göre şekillenmelidir.

Insanları seven kişiye ne denir?

Hümanist Nedir, Kime Denir? Hümanist Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? HManist Ne Demek Hümanist Nedir? Hümanist kelimesini anlayabilmek için öncelikle Hümanizm sözcüğünün ne anlama geldiğini öğrenmek gerekir. Bu doğrultuda Hümanizm değişik biçimlerde ele alınır ve ifade edilir. – İnsan sevgisi – İnsan Seven – İnsancıl olan Yukarıda öne çıkan anlamları ile beraber Hümanizm ifade edilir.

Hümanist Kime Denir? Hümanist TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Hümanizm Nedir?

Hümanizm inanışına sahip olan ve buna sonuna kadar inanan kişiler hümanist olarak ifade edilir. Bu doğrultuda hümanist kişiler insan sevgisine yüreğinde besler ve buna tartışmasız olarak inanır. Bu kişiler için iyi ya da kötü her insan sevgiyi hak eder.

Daha doğrusu kötü insanlar iyiliğe dönebilir ve bu sebepten dolayı her insanın sevmesi gerekir. Ancak günümüzde her insan hümanist değildir. Bu sebepten dolayı dünya hümanist ile beraber hümanizmi benimsemeyen kişiler olarak iki farklı şekilde ele alınır. Türk Dil Kurumu üzerinden el alında paket hümanist ‘insancıl kişi’ olarak ifade edilir.

Özellikle insan sevgisi ya da insancıl olan hümanizm inancını taşıyan kişiler olarak anlatmak mümkün. Özellikle insanı evrende tek ve en yüksek varlık olarak gören bir anlayışa sahip olduğunu söylemek gerekir. Aynı zamanda insanı geliştirmek ve yüceltmek Hümanizm ile hümanistin temel felsefeleri içerisinde yer alır.

Hümanist yaklaşım nedir örnek?

Hümanistik Yaklaşım Nedir? – Hümanistik yaklaşım insan merkezli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım insanın iyi bir varlık olduğunu, içinde iyi bir potansiyel bulundurduğunu ve gelişmekte olduğunu savunur. Bireylerin ortaya koydukları davranışlardan yine kendilerinin sorumlu olduğunu savunmaktadır.

Yaşamını güzel kılacak olan kişi, insanın ta kendisidir. İnsan yapmış olduğu her hareketten, kişisel özelliklerinden kendisi sorumludur ve herkes kendi kaderini belirler. Kişiye istediğini yapma imkanı ve desteği verildiği taktirde kişi, insan olmanın gereklerini yerine getirebilmektedir. İnsan yaratılış itibariyle sevgi, saygı, açlık, cinsellik gibi birçok ihtiyaç sahibidir.

Buihtiyaçların giderilmesiyle yaşanan doyumla kişi gelişme gösterir. Hümanistik yaklaşımda kişi biriciktir, genelleme yapılamaz. Rogers’a göre insan bazı niteliklerle donatılmıştır. Bunlar; kişinin kendi iç alemine göre hareket etmesi, çevresine ve kendi biyolojik yapısına göre değişebilmesi, özgür olması ve mantıklı olmasıdır.

Hümanizm dini otoritelerin görüşlerini esas alır mı?

Hümanizm ve din – Hümanizmin temelinde iki temel inanç yatar. Bireyselcilik ve sekülerizm, Hümanistlerin büyük bir kesimi ateist ya da en azından agnostiktir. Tanrının ya da tanrıların varlığı konusunda şüphecidirler. Benzer şekilde ölümden sonra başka bir hayatın olduğuna ya da reenkarnasyona inanmazlar.

Hümanistler bu dünyanın yaşanılacak tek yaşam olduğuna inanırlar. Hümanistler laiktir. Dine karşı açık, demokratik ve nötr bir pozisyonun alınması gerektiğini savunurlar. Hem dini hem de ateist görüşlerin özgürce ifade edilip tartışılabilmesi gerektiğini savunurlar. Hümanizm’e Hristiyanlık içerisinde yer arayan hümanistler şu görüşü savunuyorlar.

“Tanrı bize her şeye muktedir olma potansiyeli verdi.”

Hümanist Müslüman ne demek?

Hümanizmin İslam’daki yeri nedir? Bu düşünceyi İslamî açıdan değerlendirir misiniz? » Sorularla İslamiyet Değerli kardeşimiz, Hümanizm, insanı insan yapan değerlere saygıyı öne çıkarmak isteyen bir düşünce akımı; insanın tabiatını, yaratılışını esas alan “insan odaklı” bir ideolojik yaklaşım.

Bazılarınca hümanizm, mazide din üzerine, yakın tarihte ise ırk üzerine kurulu olan toplum hayatına yeni bir çehre kazandıracak ve onu “insan eksenli” olarak belirleyecek, kuracak ve işletecek. Her ideoloji gibi hümanizm de bir takım ön yargılara, hayallere, arzulara dayanır. Bunların gerçekleşmesi ise sanıldığı kadar kolay olmaz.

Bu gibi yenilik taraftarlarına Üstad Bediüzzaman’dan şöyle bir hatırlatma gelir: “Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse; hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şerr ve tahrib hesabına geçer.” (Lem’alar) Bunun yakın tarihimizdeki en belirgin örneği komünizmdir.

 1. Âinatta olmayan bir kural üzere oturtulan bu ideoloji, milyonlarca insana yetmiş yıllık bir esaret ve zulüm devri yaşattıktan sonra yıkılıp gitti.
 2. Mutlak eşitlik” kâinatta yok iken, bu sistemde kişilere her konuda eşitlik sağlanacağı vaad edilmişti.
 3. Polit büro üyesi olan mutlu bir azınlığın ötesinde herkes esarette ve mahrumiyette eşitlendiler.
See also:  Qual O Melhor Whey?

Her zulüm gibi bu da sonunda yıkılmaya mahkûm oldu. Hümanizmi “bütün insanları sevmek” şeklinde takdim edenler de fıtrat (yaratılış) kanunlarına aykırı bir yol tutmuş olurlar. Çünkü insanın yaratılışında herkesi sevmek değil, “iyiyi, güzeli, mükemmeli sevmek” vardır.

 • Bütün insanların dürüst, faydalı, hayırlı kişiler olması düşünülemeyeceğine göre, bu fikrin de herkesi içine alan umumî bir ideoloji olarak benimsenmesi imkân haricidir.
 • Şunu hemen ifade edelim: İnsana insanları sevdirmek, ona bizzat kendisini sevdirmektir.
 • Bu çok hayırlı bir teşebbüs, güzel bir idealdir.

Ama bunu yaparken, insanı insan yapan gerçek değerlere cephe alma yoluna gidilirse tenakuza düşülür ve çıkmaz sokağa girilir. Batı toplumlarına bir göz atalım. İktisadî kalkınmalarını tamamlamış, fertlere her türlü imkânı tanımış ve insan nefsine nerdeyse sınır tanımaz bir serbesti ortamı sunmuş olan bu toplumlarda, acaba insanlar hümanist midirler? Yoksa, evinde kalan ve devlet bursu alan çocuğundan kira alacak kadar egoist mi? Düşkünlere yardım Batı toplumunda bir hayal olmuş durumda? Halbuki o düşkünler de insan değiller mi? “Çalışsın, kazansın!” diyorlar.

Güçleri yetmiyorsa devlet el atsın!” diyorlar. “İşsizlere asgari ücretten de olsa bir maaş bağlansın!” diyorlar. Kısacası, “Her şeyi devlet halletsin, kimse bizden yardım istemesin!” diyorlar. Bu anlayışa göre, hümanizm sadece devlet yöneticileri için geçerli oluyor. Hümanist olmaktan olanca güçleriyle kaçan, başkasının derdini dinlemekten rahatsız olan, zevk ve eğlenceyi her şeyin üstünde tutan bu insanların kalplerine hümanizmi nasıl yerleştireceksiniz? Egoizmin hüküm sürdüğü, insan sevgisinin yerini köpek sevgisinin aldığı, anne ve babaların yılda sadece birer defa ve resmî biçimde hatırlandığı bir toplumda hümanizmden ne ölçüde söz edebilirsiniz? İnsanı sevdirmek için, turistlere sanat eserlerini tanıtmada gösterdiğimiz hassasiyetin çok daha fazlasını insanın tanıtımında göstermek mecburiyetindeyiz.

İnsanlık âlemine insanı öyle tanıtmalıyız ki, onu her zaman ve her şart altında sevebilelim. Çocukluğunda da sevebilelim, gençliğinde de ihtiyarlığında da. Sıhhatli iken de sevelim, hasta iken de. Varlıklıyken de sevelim düşkünken de. “Asıl olan insan olmaktır, bütün bu haller arızîdirler, gelip geçicidirler.” diyelim ve insanı sevelim.

 1. İnsanı tanıtmanın ilk basamağı, onu tanımaktır.
 2. Tanımayan tanıtamaz; bilmeyen bildiremez, sevmeyen sevdiremez.
 3. O halde insanı nasıl tanımalı ve niçin sevmeliyiz? Bu soruların cevaplarını doğru belirlememiz gerekiyor.
 4. Şu milyarlarca insan gökten birer yağmur tanesi gibi inmemiş, yerde birer çiçek gibi açmışlar.

Bu çiçeklere birer de ruh takılmış, böylece yürümeye, konuşmaya, anlamaya, gülmeye, ağlamaya başlamışlar. Dünya güneşten kopmuş. Nice devreler geçirerek bu ateş parçası deniz hâline, taş hâline, toprak hâline gelmiş. Buna göre, toprak ve su da güneşten yaratılmış oluyorlar.

Daha sonra topraktan bitkiler, hayvanlar ve sonunda insan yaratılmış. O halde, menşe itibariyle insan da güneşten yaratılmış oluyor. Ama, onda güneşte olmayan çok şeyler var; tıpkı yeryüzünde güneşte olmayan çok şeyler olduğu gibi. Güneşte orman da yok, okyanus da. Ceylan da yok, balık da. Burada akıllara durgunluk veren nice tefekkür tablolarıyla karşı karşıyayız: – Toprak, su ve diğer elementler bir terbiyeden geçerek bitki oluyorlar.

O bitki ayrı bir terbiyeden geçerek, meselâ, yumurta haline geliyor. Yumurta bir başka terbiye sonunda göz, kulak, ayak, kanat sahibi oluyor ve uçmaya başlıyor. Buna göre toprak ve su, bir terbiye sonunda uçmuş oluyorlar. – Ötede güneşten kopup gelen bir ateş parçası iki ayrı terbiyeden geçiyor.

Bir kısmı deniz oluyor, bir kısmı kara. Deniz suyunda ayrı bir terbiye tecellisiyle akıl ermez ve rakamlara sığmaz balıklar âlemi yaratılıyor. Sanki dünün lavları bugün göz, ağız, mide sahibi oluyorlar ve bir terbiye sonunda dünün ateşi bugün suda yüzer hâle gelmiş oluyor. Örnekler sayılamayacak kadar çok.

Biz kendimize dönelim ve insanın yaratılışını düşünelim, Dünün toprağı bugün görüyor, işitiyor, okuyor, anlıyor, düşünüyor, fikirler üretiyor. Önceki günün ateşi, bugün nice manevi ürünler veriyor. Bedenimizin yapı taşları menşe itibariyle güneşe dayansa bile, o hanede vazife gören ruhun ve ona bağlı his ve duygu âlemlerinin madde ile açıklanması mümkün değildir.

Deniz ve içindeki balıklar gibi, ruh ve onda cevelan eden hisler âlemi de güneşte yok. Ne tilkinin kurnazlığını, ne bülbülün nağmesini, ne aslanın yırtıcılığını, ne koyunun uysallığını güneşte bulamazsınız. İnsan ruhunda bunların hepsinin misalleri var: – Kâinatın meyvesi olan insan, dilerse güneş gibi yakıyor; isterse, hava gibi okşuyor.

See also:  Fiyat Ne Kadar?

Kaya gibi sert olanları da var, pamuk gibi yumuşak olanları da. – Kurnazlıkta tilkilere, canavarlıkta sırtlanlara rahmet okutacak kişiler toplumda boy gösteriyorlar. Yine güneşimize dönelim: Güneşte ışık ve ısı olduğu gibi insanda da şefkat ve gazap var.

 • Şu var ki, güneş kendinde olup bitenlerin farkında değil, insan ise farkında.
 • Ve yine güneş bu sermayesini dilediği gibi kullanma yetkisine sahip değil, insan ise sahip.
 • İnsan odaklı bir ideolojiyi, dine alternatifmiş gibi sunanlar, ön yargılarını bir tarafa bırakıp şu İlahî fermanı dikkatle incelemelidirler: Şems Suresinde Allah, bir takım mahluklarına kasem ediyor, bunların başında “Şems” yani güneş geliyor, son kasem ise insan nefsine ediliyor.

Kasem, yemin demektir. Bu kasemlerden sonra bir haber veriliyor: “Nefsini kötülüklerden arındıranlar kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere daldıran da ziyan (zarar) etmiştir.” (Şems, 91/9, 10) Nefse kasemle ilgili kısmın meali şöyle: “Nefse (ruha, insanın zatına) ve onu en güzel şekilde biçimlendirene, sonra ona kötülük duygusunu da sakınıp iyi olmayı da birlikte ilham edene(yemin ederim ki)” “Felaha erenler” in kimler olduğunu doğrudan haber vermek yerine, bir takım varlıklara yemin edilmesiyle bunların önemi vurgulanıyor ve üzerlerinde dikkatlice düşünülmeye teşvik ediliyor.

 1. Güneşte başlayan tefekkür seyri “kâinatın en mükemmel meyvesi” olan insanda noktalanıyor; tıpkı dünyanın güneşten kopmasıyla başlayan yolculuğun insanda son bulması gibi.
 2. İşte hümanizmi savunanların bu kaseme çok dikkat etmeleri gerekir.
 3. Çünkü “Hümanizm kelimesi Latince ‘insan tabiatı’ manasına gelen ‘hümanitas’dan türemiş.

Bu âyette de insana yemin edilmiş ve insan tabiatına “kötülük duygusunun” ve “ondan sakınmanın” birlikte ilham edildiği haber verilmiş. Bütün insanlık âlemi için bir anket düzenleseniz ve İslam’dan hiç söz etmeden haram ve helâl olan şeyleri sıralayarak bunlar hakkındaki kanaatlerini belirleseniz, ortaya İslam’ın hükümlerinin çıktığını görürsünüz.

Yalanı hepsi reddedecek, doğruluğa hepsi evet diyecektir. İftiraya hepsi karşı çıkacak, dürüstlüğe sahip olacaklardır. Gururu herkes reddedecek, tevazuu hepsi beğenecektir. Örnekler çoğaltılabilir. Hak dine karşı çıkanlar insanın yaratılışını dikkate almıyor, onu tesadüfen insan olmuş bir canlı olarak görüyor, sonra da kalkıp insan odaklı bir ahlâk sistemi kurmak istiyorlar.

Bu sistem, insanın yaratıcısını düşünmeden, insan tabiatına neleri koyduğunu ve bunların nasıl kullanılması gerektiğini dikkate almadan kurulamaz. : Hümanizmin İslam’daki yeri nedir? Bu düşünceyi İslamî açıdan değerlendirir misiniz? » Sorularla İslamiyet

Hümanist nasıl bir insan?

Günlük yaşamda çok sık karşılaşılan Hümanizm ve hümanist kelimelerinin ne anlama geldi merak ediliyor. Özellikle tartışma programlarında ve edebi metinlerde kişinin önüne gelen tarihsel anlamlardan biridir. Peki, hümanizm nedir? Hümanist ne demek? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Hümanizm diğer bir anlamıyla ‘insancılık’ olarak tabir edilebilir. Özellikle batıl anlayışı ve doğaüstü olan her durumu yadsıyan bir dünya görüşü olduğunu dile getirmek mümkün. İnsanı üstün kılan ve hayatın temeli anlamında insanı öne çıkaran bir yapı veya olgudur. Hümanizm 14. yüzyılda İtalya’da doğmuştur ve kısa süre içerisinde dünyanın pek çok farklı yerinde insanları kendi düşünce yapısına çekmiştir.

Hümanizm Nedir? Genel anlamıyla hümanizm insan aklını, adalet ve etik kavramları temel almış bir anlayış biçimi olarak öne çıkmaktadır. Diğer bir deyişle insanı evrende tek ve en yüksek gören bir değer olarak da tabir edilebiliyor. İnsanı geliştirmek ve yüceltmeyi amaçlamak hümanizmin temel taşlarını oluşturur.

 1. Bu bağlamda hümanizmin en önemli konusu sanat ve edebiyat olarak bilinmektedir.
 2. İnsan özünde mükemmel bir varlıktır ve bu potansiyeli en etkin şekilde taşır.
 3. Paralel olarak edebiyatın amacı da insanı bu olguya taşıyacak en önemli unsurlardan biridir.
 4. Ayrıca hümanizm insan sevgisini ve bu bağlamda evrenselliği temel alır.

Hümanist Ne Demek? Hümanizm olgusunu bütünüyle içerisinde taşıyan ve bunu idrak etmiş, hayatına yaymış olan kişilere hümanist denir. Hümanistler yaşadıkları çağa, topluma ve yerel ulusal tüm değerlere uzak bir anlayışa sahiptirler. Onlar için işin temelinde insan sevgisi başta olmak üzere sanat ve insan yapısının mükemmel bir varlık olması yatar.

 1. Bir akım olarak İtalya’da 14.
 2. Yüzyılda oluşan hümanizm, zaman içerisinde hümanizmi benimseyen pek çok kişinin ortaya çıkmasına olanak vermiştir.
 3. Hümanist Nedir? İnsan sevgisini benimseyen, evrenselliği önemseyen ve insanı üstün bir varlık olarak gören kişiler hümanist olarak bilinir.
 4. Hümanistler için yaşam ile beraber edebiyatın konusu her daim insandır.

Hatta insanoğlu evrenin en büyük ve en üstün varlığı olarak geçer. Tabii anlamı itibariyle uzman görüşlerine bağlı olarak hümanizm değişik tabirleri üzerinden de değerlendirilebilmektedir. Ancak temelinde üstün insan varlığı ve insan sevgisi yatar.

Hümanist kim başlattı?

Hümanizm akımı İtalya’dan başlayarak ispanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde Rönesans edebiyatı adı altında toplanan yapıtların temelini oluşturmuştur. Tüm bu bilgiler ışığında Hümanizm akımı nerede ortaya çıkmıştır sorusunun cevabı da İtalya olacaktır.

Hümanizm neyi örnek alır?

Hümanizm ve insanın kendini gerçekleştirmesi – Hümanizm insanların potansiyellerinin tamamına ulaşmalarını ve kişisel olarak büyüme gerçekleştirmelerini merkezine alır. İnsanların yaşamlarında neyi başaramadıklarına değil, neleri başardıklarına odaklanır. Bu açıdan oldukça optimist / iyimser bir bakış açısına sahiptir.