Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Ironi Ne Demek?

İroni ne demek ornek?

İroni Ne Demek? İroni Örnekleri Nelerdir? Bazı kelimelere, kullanılırken farklı anlamlar yüklenmesi veya gerçek anlamı bilinmeden kullanılması ister istemez kavram karmaşaları doğuruyor. İnsanlar kelimelere tam anlamıyla hakim olmasalar da farklı görünebilmek, dikkat çekebilmek için bilmedikleri kelimelerle konuşmalarını süslemek istiyorlar.

Dolayısıyla sık kullanılmasına rağmen bazı kelimelerin anlamları kafa karıştırıyor, muallak kalıyor. O kelimelerden biri ” ironi ” kelimesidir. İnsanların “ironi yapıyorum”, “ne ironik?” veya “ironik bir durum” gibi ifadeler kullandığını duyarsınız. Edebiyatta, edebi incelemelerde de sıklıkla kullanılan buna karşın tam anlamı konusunda kafaların karışık olduğu kavramlardan biridir “ironi” kavramı.

Türk Dil Kurumu, 2005 basımı sözlükte “ironi” kelimesine ilk olarak, “Gülmece”; ikinci olarak “Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme” anlamlarını vermiş. İroni kelimesinin edebi anlamı, “bir durumun, görünenden veya olması gerekenden farklı şekilde ilerlemesi veya sonuçlanması” olarak tariflenebilir.

 1. İroni, söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir,
 2. Söylenen söz ya da yapılan eylem, ciddi görünmekle birlikte, tamamen karşıt söz ya da eyleme dikkat çekerek durumu bir çelişki noktasına taşımamak ister.
 3. Böylelikle, söylenmek istenen şeye daha fazla dikkat çekilmiş olur.
 4. İroni çoğunlukla mizahi bir yön içermekle birlikte esasen eleştirel bir yaklaşım taşır.

İroni kavramını örnekle açıklamak ve anlamak daha kolay olabilir; Örneğin, yemek yapmak için salça ihtiyacınız oldu ve evde kalmadığı için markete gittiniz. Markette ihtiyacınız olan bir çok şeyi alıp, salça almayı unutarak eve dönmeniz, ironik bir durum olur – çünkü bu tam olarak “amaçlanan” şeyin tersine gelişen bir durumdur.

İroni yapmak ne demek?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Sigara içen bir kişi görselinin üstüne asılmış sigara içilmez tabelası. İroni ( Eski Yunanca : eironeía ), söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler.

 • Mizahtan farklı olarak, ironi daha eleştirel yaklaşır.
 • İroni mimik, jest ve tonlama ile söylemek istenenin altını, dolaylı çizer.
 • Sokrates ‘in diyalog yöntemi iki aşamadan oluşur.
 • Birincisi ironidir.
 • Sokrates, muhatabının kesin doğru olduğunu düşündüğü bilgileriyle ilgili çeşitli sorular sorarak bu bilgilerin gerçekte tartışmaya açık olduğunu kanıtlar.

İkinci aşama ise maiotiktir. Sokrates bu aşamada yine ustaca sorduğu sorularla muhatabının zihninde doğuştan var olduğunu düşündüğü gizli bilgileri ortaya çıkarır. Türk Dil Kurumu ise 2005 basımı sözlükte madde başı olarak yer verdiği “İroni” kelimesine; Gülmece, söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme anlamlarını vermiştir.

İroni amacı nedir?

İroni, çok genel anlamda bakıldığında söylenen veya yapılanın tam tersinin kastedildiği bir iletişim becerisi olarak nitelendirilebilir. Bu anlamda, söylenen ya da yapılanın zahiri görüntüsü altındaki karşıt söylemi, çelişki noktasına vurgu yaparak ortaya çıkarmayı amaçlar.

İroni cümlesi ne demek?

İroni sözcüğü Türkçe Sözlükte ‘gülmece’, ‘ söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme ‘ (2011: 1215) şeklinde geçmektedir.

Romantik ironi ne demek?

Terim olarak köklerini Batı literatüründen alan romantik ironi, anlatıcı-metin-okur üçgeninde bir müdahale çizgisi olarak da görülebilir. Metindeki anlatıcının sesinin okur tarafından algılanmasında bir aykırılığı ifade eden romantik ironi, özellikle roman türünde daha etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Ironiyi kim bulmuştur?

İroni kavramının tarihinde Sokrates önemlidir. Sokrates’in diyalogları, konuşma yöntemleri, bilgiyi doğurtma şekli ve ironi arasındaki ilişkiler o kadar belirleyicidir ki Kierkegaard, bir kitap boyunca açıklamaya çalıştığı kavramın Sok- rates ile birlikte dünyaya geldiğini ileri sürer.

Traji komik ne demek?

Trajikomik Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Trajikomik Örnekleri Nelerdir? ifadesi, Türkçe bir ifade değildir. Trajikomik kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Trajikomik kelimesi Fransızcada “tragi-comique” olarak adlandırılmaktadır. Türk Dil Kurumu trajikomik açıklaması ile ilgili web sitesinde bilgiler sunmaktadır

Trajikomik Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Trajikomik kelimesi ile alakalı olarak, şu açıklamada bulunmuştur: – Hem güldürücü hem de acıklı yanları olan anlamına gelmektedir. Trajikomik Örnekleri Nelerdir? İnsanlara bir ders verirken hüzünlendiren aynı zamanda da güldürebilen örnekler trajikomik örnekleri içinde sayılır: – Gerçek hayatta karşılaşılan olaylar – Bir film olarak trajikomik filmler – Özellikle tiyatro gösterilerinde görülen,

: Trajikomik Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Trajikomik Örnekleri Nelerdir?

Diyalektik ne anlama gelir?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Diyalektik düşüncenin babası sayılan Heraklitos, Bir yöntem olarak diyalektiği formüle etmiş olan Hegel, Diyalektik kavramı, kelime kökü diyalog ve etik kurallı bir şekilde tez ve antitezin ortaya konulmasıyla belli bir konu üzerinden ortak değerlerin inşası anlamına gelir, yani tartışılmış bir şekilde tezden senteze geçmiş, farkında olunmadan tekrar tartışılmasında yine aynı soru ve olası varsayımsal cevaplara ulaşılacak kavram değerlerine verilen genel adlandırmadır.

 1. Başlangıçta tartışma sanatı ya da çelişkili yollardan muhataplarını ikna etme sanatı anlamına gelmektedir.
 2. Arşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme biçimidir, diyalektik ve Sokratik yöntem, tartışma ve düşünme sanatı olarak diyalektiğin Antik Çağ ‘daki en yetkin hâlidir.
 3. Değişimin ve hareketin sürekliliği düşüncesi bu aşamada diyalektik olarak ifade edilmiştir.
See also:  Qual O Animal Mais Perigoso Do Mundo?

Bir fikirden ya da ilkeden içerdiği olumlu ve olumsuz bütün düşünceleri çıkarma yöntemine diyalektik denilmekteydi. Platoncu anlayışta fikirler, gerçek anlamına geldiklerinden diyalektik, fikirlerin diyalektiğidir. Ama başka yönlerde, duyulur olandan nesnelerin fikirlerine ulaşma ve giderek bu nesnelerin ve bilgilerin saf değişmez ilkelerini ya da yasalarını bulgulama anlayışı olarak da ortaya çıktığı görülür.

Heraklitos ‘un “aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz” sözü diyalektiğin başlangıç hâlindeki açık tanımını göstermektedir. Diyalektik üzerine bütün çalışmaların başlangıç noktası burasıdır. Oluş ve değişim kavramları bu noktada diyalektik anlayışın temel kavramları olarak belirirler. İlk Çağ filozoflarının birbirine zıt yönlerde de olsalar diyalektikçi oldukları söylenebilir.

Sokrates ‘te ve Sofistler ‘de diyalektik yöntemin belirli şekillerde kullanıldığı bilinmektedir. Aristoteles, diyalektiğin babası olarak Heraklitos’u değil Elealı Zenon ‘u gösterir. Zenon’un diyalektiği bir tür özdeşlik düşüncesine dayanır. Zenon, diyalektik yöntemi kullanarak hareketin olanaksızlığını gösterir bir dizi paradoksla,

Ona göre evrende görülen çokluk ve çeşitlilik yanıltıcıdır, tıpkı hareketin yanıltıcı bir görünüm olması gibi. Hegel ‘e gelindiğinde ise tam bir felsefi çalışmayla ortaya konulur diyalektik. Bir yöntem olarak içerimleri kuramsal bir açıklamayla ortaya konur. Buna göre diyalektik, Mutlak Fikir ‘in tez-antitez-sentez diyalektik üçlü hareketiyle gerçekleşmesi ve bunun bu şekilde anlaşılması yöntemi olarak değerlendirilir.

Hegel, düşüncenin hareketinden sezinlediği diyalektiği, evrenin hareketine yöneltmiştir; çünkü Hegel evreni “maddeleşmiş bir fikir” olarak görürdü. Başka bir açıdan Hegel’e göre düşünce ve varlık özdeştirler aslında. Burada diyalektik, bütün düşüncenin ve varlığın gelişim sürecidir.

 • Marx, bu düşünüş sürecini tersine çevirir, Hegel’in yolundan giderek diyalektiği maddeci bir temelde değerlendirir.
 • Diyalektikte hareket başlangıcından itibaren, çelişki kavramıyla ve dolayısıyla karşıtlık kavramıyla bağlantılı olarak açıklanmaktadır; Marx maddenin hareketinin diyalektik iç çelişkilerinin ürünü olduğunu ileri sürer ve düşüncenin diyalektiği de bu noktada maddenin hareketinin bilince yansıması olarak değerlendirilir.

Bu nedenle Marksist felsefe diyalektik materyalizm olarak ifade edilecektir. Böyle algılandığı için de diyalektik yöntem, giderek diyalektik hareketin bilimi hâline gelmiştir. Marx ve Engels ile diyalektik artık tamamen neredeyse bugünkü anlamına kavuşur.

İroni Türkçe mi?

Ironi – Nişanyan Sözlük. Fransızca ironie ‘kinaye, alaylı anlatım’ sözcüğünden alıntıdır.

Sözel ironi nedir?

Edebiyatta ve edebiyat incelemelerinde en sık kullanılan, ama tam anlamı konusunda soru işaretleri bulunan kavramlardan bir tanesi “ironi” kavramıdır. Örneğin, TDK ironi kavramının ilk anlamı olarak “Gülmece”yi, ikinci anlamı olarak ise “sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme” tanımlarını sunar.

Ancak edebi anlamda ironi, bu karşılıkların ötesine geçer. Bu sözlük anlamları, elbette, “yanlış” değildir – ancak ironi kelimesi pek çok farklı durumda kullanılabilir. Bu nedenle, kavramı anlamaya çalışırken, basit tanımlar yerine ironik durumlara verilebilecek örnekler üzerinden ilerlemek, çok daha faydalı olabilir.

Yine de, kapsamlı bir tanım olarak “ironi” kelimesinin edebi anlamı, “bir durumun, gözükenden veya “olması gerekenden” farklı şekilde ilerlemesi veya sonuçlanması” olarak verilebilir. Kullanım yerine göre, ironinin çoğu zaman mizahi veya trajik bir boyutu da bulunur.

 • Örneğin, çorba yapmak için soğana ihtiyacınız olduğunu ve evde soğan kalmadığı için markete gittiğinizi hayal edin.
 • Markete gitmişken ihtiyacınız olan pek çok şeyi alıp, yüz liralık bir alışveriş yapıp, soğan almayı unutarak eve dönmeniz, ironik bir durum olacaktır – çünkü bu, tam olarak “amaçlanan” etkinin tersine ilerleyen bir durumdur.

Aşağıdaki görsel de, ironik bir durumun iyi bir örneği olacaktır: Edebiyatta neredeyse ironi ile eşanlamlı hale gelmiş bir hikaye, O. Henry’nin “Noel Hediyesi “(The Gift of the Magi) isimli hikayesidir. Bu hikayeyi okumak, “ironi”nin tam olarak ne olduğunu görmek için son derece faydalı olabilir. Aşağıdaki bölümde, hikayenin kısa bir özetini ve bunun neden ironik bir durum olarak değerlendirildiğini okuyabilirsiniz.

 1. Noel Hediyesi” isimli hikaye, Della isimli bir karaktere yoğunlaşır: Büyüleyici güzellikte saçları olan Della, Noel için kocası Jim’e bir hediye almak istemektedir, ancak yaşadıkları yoksulluk nedeniyle uygun bir hediye bulmakta zorlanır.
 2. Hikaye başladığında Della, Noel’de kocasına bir hediye almama ihtimalini düşünemediği için, saçlarını peruk yapılması için satmaya karar vermiştir.
See also:  Ddd 21 Qual Estado?

Saçlarını kestirir, satar ve Jim’e ailesinden kalan cep saatine takabilmesi için pahalı bir zincir satın alır. Hediyesi ile eve döndükten bir süre sonra, Jim eve gelir ve büyük bir şaşkınlık yaşar. Bir an için saçlarını kestirdikten sonra Jim’in onu güzel bulmaması ihtimalinden korkan Della, daha sonra gerçeği anlar. İroni kavramının bu kadar kafa karıştırmasının sebeplerinden bir tanesi de, ironinin farklı çeşitleri olmasıdır. Bu kavramların en sık kullanılanları, şu şekilde listelenebilir.1 – Sözel İroni İngilizce “verbal irony” olarak kullanılan bu kavram, yazının başında ifade ettiğimiz ikinci sözlük anlamını, yani “sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme” anlamını karşılar.

Ütüsüz bir gömlek, eskimiş bir kot, yırtık bir kravat ve turuncu ayakkabıları darmadağınık şekilde giymiş birine, “Bugün de çok güzel giyinmişsin!” demek, sözel ironinin iyi bir örneği olabilir. Bu anlam, aynı zamanda yavaş yavaş dilimize giren “sarkastik” sıfatı de ifade edilebilir.2 – Durumsal İroni Bir durumun beklendiğinden farklı şekilde gelişmesi ve sonuçlanması, “durumun” kendisinin ironik olduğu anlamına gelebilir.

Yukarıda özetlediğimiz Noel Hediyesi hikayesi, durumsal ironinin iyi bir örneği olarak gösterilebilir. Aynı şekilde, yanan yangın söndürme cihazı da durumsal ironi kavramıyla açıklanabilir.3 – Dramatik İroni Özellikle tiyatroda yaygın olarak kullanılan bu ironi türü, izleyici veya okuyucunun bildiği bir durumu, karakterin bilmemesinden kaynaklanır.

Örneğin, Romeo ve Juliet’tin finalinde Juliet Romeo ile birlikte olabilmek için kendisine ölmüş süsü verir. Aldığı ilacın etkisi geçince uyanacak ve Romeo ile birlikte olabilecektir. Ancak, bu bilgiyi Romeo’ya ulaştırması gereken elçi görevinde başarısız olur. İzleyiciler, Juliet’in gerçekte ölmediğini bilse de, Romeo onun gerçekten öldüğünü düşünür ve bu acıya dayanamayarak intihar eder.

Bu durum, dramatik ironinin ideal bir örneği olarak gösterilebilir.

İroni değildir ne demek?

İroni kelimesinin ne anlama geldiği internette aranan konular arasında yerini alıyor. Peki İroni kelimesi ne demektir, ne anlama gelir ve Türk Dil Kurumu’nda İroni kelimesinin anlamı nasıl açıklanmıştır? İşte detaylar – Edebiyat içerisinde sıklıkla kullanılan ironi sözcüğünün TDK’da iki değişik biçimde tanımlandığını söylemek mümkündür.

Bunlardan birincisi gülmecedir. İkincisi ise; kelimenin tersini kast edip olay ile ya da bireyle dalga geçme şeklinde tanımlanmıştır. İroni hakkında bilgi vermek okurlara yarar sağlayacaktır. İroni Nedir ? İroni, çoğu kez bazı tanımların ötesine geçmektedir. Yani, ”bir vaziyetin, göründüğünden veya olması gerektiğinden değişik biçimlerde olması veya netice kazanması” şeklinde tanımlanabilmektedir.

Örnek olarak; meyve almak amacı ile markete giden birisi, pek çok şey almasına rağmen meyve almayı unutur. Bu vaziyet tam olarak, ironi içeren bir vaziyettir. Çünkü kişi amacından sapmış olarak, almak istediği şeyin dışında her şeyi almıştır. Bu örnek, ironinin daha iyi kavranmasına yardımcı olacak bir örnektir.

Ters ironi ne demek?

İRONİ NE DEMEK? İRONİ NEDİR? – ; söylenenin tam tersinin kastedildiği bir ifadedir, kelimedir. Söylenen veya yapılan eylem (aksiyon), ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi veya eylemi, çelişki noktasına çekmeyi amaçlar. Mizahtan farklı olarak, ironi olaya daha eleştirel açıdan yaklaşır.

İroni mimik, jest ve tonlama ile söylemek istenenin altını, dolaylı yoldan çizer. İroni ve mizah kavramları birbirine benzese de anlam olarak birbirine karıştırılmamalıdır. Bu amaçla ironi terimi, bir olaya eleştirel görüşle yaklaşmaktadır. Fakat mizah daha çok gülmece anlamı taşımaktadır. TDK’da böyle geçmektedir.

Ek olarak eski filozoflardan olan Sokrates’in 2 diyalog yönteminden birisi ironidir.

Ironik söylem ne demek?

İroni, Büyük Türkçe Sözlük’te (2009) gülmece, söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme, biçiminde tanımlanmıştır. Kılıç (2008: 148), Türkçede alay kelimesinin ironi kavramını tam olarak karşılamadığını, bunun yerine ‘alaysama’ kelimesinin daha uygun olduğunu ifade eder.

İroni komik nedir?

Ad – ironi ( belirtme hâli ironini, çoğulu ironiler ) Espri yapmak amacıyla veya bir şeyi vurgulamak için aslında söylemek istediğinin tam zıttını söyleme (Genellikle eğlenceli veya komik bir şekilde) beklenilenin veya normal şartlar altında gerçekleşmesi gerekenin tam tersinin gerçekleşmesi.

İroni ve parodi nedir?

Parodi, ironi ve absürd postmodern metinlerin en önemli mizahi üslup teknikleridir. İronik anlatımda, söz konusu metin içerisinde ifade edilen ile kastedilen olgu arasındaki uyuşmazlık mizahi anlatımı oluşturmaktadır. Öte yandan parodi daha önce ortaya konmuş söylemin ya da metnin yeniden inşa edilerek gülünç bağlama kavuşmasıdır.

 • Diğer bir değişle parodi, ciddi bir şeyin üslup ve içerik itibariyle gülünç biçimde değiştirilmesiyle ortaya çıkan hicivli bir taklitten ibarettir.
 • Absürd ise tüm ifadenin ya da metnin bütünüyle abartılı ve saçma bir gürünüm kazanmasına neden olmaktadır.
 • Zaytung örneğinden hareketle, tüm bunların bir arada kullanıldığı postmodern mizah biçemi haber değeri taşıyan olguların yeniden düzenlendiği gülünç anlatım örneklerini de doğurmuştur.
See also:  Qual Minha Linguagem Do Amor?

Türkiye gündemine dair gelişmelerin parodik, ironik ve absürd bir biçimde ele alınan mizahi haber sitesi olan Zaytung haber olanı gülünç bir dille yeniden anlamlandırarak mizahi bir eleştiri ortaya koymaktadır. Bir yıllık süre zarfı içerisinde Zaytung sitesine yayınlanan siyasi haberlerin nitel açıdan analiz edildiği bu çalışmada içerik çözümlemesi metodu kullanılmıştır.

Parody, irony, and absurd are the most important humorous style techniques of postmodern texts. In the ironic expression, the discrepancy between the what is expressed in the text and the meant phenomenon forms the humorous expression. On the other hand, parody means that a discourse or text revealed before is reconstructed and have a ridiculous context.

In other words, parody is a satirical reproduction that is revealed by changing a serious matter in a humorous way in terms of style and content. Absurd causes the whole statement or text to have a completely exaggerated and nonsense appearance. Based on the example of Zaytung, the postmodern humor style in which all these are used together generated the humorous examples of expression in which the newsworthy facts are rearranged.

Durumsal ironi nedir?

Durumsal ironi nedir? – Durumsal ironi, hikayede beklenenin tersinin gerçekleşmesidir. Bunun bir örneği, bir polis karakolunun soyulması veya bir itfaiye istasyonunun yanması olabilir.

Sanatta ironi ne demek?

20. yüzyıl ve günümüz sanatının en güçlü kavramlarından biri olan ironi, sanatçının dış dünyayı yorumlayışında takındığı eleştirel bir tavır olarak karşımıza çıkar. Gerçeğin gizlenip tersten söylendiği bu yaklaşımda esas amaç, söylem ya da eylemdeki çelişik noktalara dikkat çekmektir.

İroni olduğunu nasıl anlarız?

‘(!)’ Noktalama işareti ; Türkçede söylenilen cümlenin ironi, dalga amaçlı, iğneleme yapma veya ciddi manada söylenmediğini göstermek için cümle sonuna koyulan işarettir, normal ünlem işareti ile karıştırılmamalıdır.

Dramatik ironi ne demek?

Dramatik ironiyi, ironiye muhatap olanın ironiste göre pasifize olduğu ve ironist ile kurban dışında bir üçüncü kişi olan izleyicinin ironiyi dışarıdan gözlemleyerek alımladığı ironi şeklinde açıklamak mümkündür.

İroni hangi edebi akım?

Bir sözün aksinin ima edilmesi anlamına gelen ironi dünya ve Türk edebiyatında kullanılan bir anlatım tekniğidir. Klasik dönemde tiyatroda yaygın olarak kullanılan ironi, modern edebiyatın en çok başvurdu- ğu kullanım tekniklerinden biri olmuştur.

İroni nereden gelir?

İroni sözcüğü Yunanca ‘eironeia’ sözcüğünden gelir. ‘Kandırmak’ fiilinin Yunancasından türetildiğini yazıyor sözlük.

Ters ironi ne demek?

İRONİ NE DEMEK? İRONİ NEDİR? – ; söylenenin tam tersinin kastedildiği bir ifadedir, kelimedir. Söylenen veya yapılan eylem (aksiyon), ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi veya eylemi, çelişki noktasına çekmeyi amaçlar. Mizahtan farklı olarak, ironi olaya daha eleştirel açıdan yaklaşır.

İroni mimik, jest ve tonlama ile söylemek istenenin altını, dolaylı yoldan çizer. İroni ve mizah kavramları birbirine benzese de anlam olarak birbirine karıştırılmamalıdır. Bu amaçla ironi terimi, bir olaya eleştirel görüşle yaklaşmaktadır. Fakat mizah daha çok gülmece anlamı taşımaktadır. TDK’da böyle geçmektedir.

Ek olarak eski filozoflardan olan Sokrates’in 2 diyalog yönteminden birisi ironidir.

Humor ne demek örnek?

Humor, ‘ gülmece, şaka, alay ‘ gibi anlamlara gelir. Şiir tarihimizde farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Divan şiirinde, Tanzimat döneminde ve Garip hareketinde örneklerine rastlanan humor, İkinci Yeni şairlerinden Cemal Süreya’da etkin biçimde görülür. Cemal Süreya şiirlerinde humor’u işlevsel olarak kullanmıştır.

İroni değildir ne demek?

İroni kelimesinin ne anlama geldiği internette aranan konular arasında yerini alıyor. Peki İroni kelimesi ne demektir, ne anlama gelir ve Türk Dil Kurumu’nda İroni kelimesinin anlamı nasıl açıklanmıştır? İşte detaylar – Edebiyat içerisinde sıklıkla kullanılan ironi sözcüğünün TDK’da iki değişik biçimde tanımlandığını söylemek mümkündür.

 1. Bunlardan birincisi gülmecedir.
 2. İkincisi ise; kelimenin tersini kast edip olay ile ya da bireyle dalga geçme şeklinde tanımlanmıştır.
 3. İroni hakkında bilgi vermek okurlara yarar sağlayacaktır.
 4. İroni Nedir ? İroni, çoğu kez bazı tanımların ötesine geçmektedir.
 5. Yani, ”bir vaziyetin, göründüğünden veya olması gerektiğinden değişik biçimlerde olması veya netice kazanması” şeklinde tanımlanabilmektedir.

Örnek olarak; meyve almak amacı ile markete giden birisi, pek çok şey almasına rağmen meyve almayı unutur. Bu vaziyet tam olarak, ironi içeren bir vaziyettir. Çünkü kişi amacından sapmış olarak, almak istediği şeyin dışında her şeyi almıştır. Bu örnek, ironinin daha iyi kavranmasına yardımcı olacak bir örnektir.