Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Kinaye Ne Demek?

Kinaye ne demek ve örnekleri?

Kinaye Kinâye veya, bir fikri kapalı, dolaylı olarak anlatan üstü örtülü söz. bir maksattan dolayı sözü hem hakiki, hem anlamlara uygun olarak kullanmaktır. Bir kelimeyi gerçek anlamının dışında benzetme gayesi gütmeden ve engelleyici ipucu olmaksızın mecazlı anlamda kullanmak olarak da tarif edilir.

Kinaye ne demek TYT?

Bir sözün benzetme amacı güdülmeksizin hem gerçek hem de mecaz manasını düşündürecek şekilde kullanımına kinaye denir. Kinayede asıl kastedilen gerçek değil mecaz manadır.

Kinaye cümlesi ne demek?

Halk arasında, bir sözün, bir anlatımın üstü kapalı bir şekilde ifade edilmesi, şakaya vurulması, alaya alınması kinaye yapmak olarak tarif edilir. Bir başka şekli ile ‘kinayeli anlatım’, cümlede ifade edilen düşüncenin, genellikle alaycı biçimde, tersine kasten anlatım biçimidir.

Kinayeli konuşma ne demek?

Bir konuyu açık ve anlaşılır anlatmak yerine dolaylı yollara başvurarak anlatmak. Başka anlama gelecek şekilde, kinayeli konuşmak.

Benzi sararmak kinaye mi?

Çünkü deyimlerin çoğu kinayeli sözlerdir : Gözü açık, ayağı yere basmıyor, benzi sararmak, eli açık, eli uzun, eteği kirli, kalın kafalı, kulağı delik, yürekli adam gibi.

Kinaye Türkçe mi?

Kinaye – Nişanyan Sözlük. Arapça knw kökünden gelen kināya(t) كناية ‘dolaylı anlatım, bir şeyi adını vermeden anma’ sözcüğünden alıntıdır.

Kuranda kinaye nedir?

FIKIH. Fıkıhta kinaye, kendisiyle kastedilen mâna herhangi bir karîne bulunmadan anlaşılamayacak kadar kapalı olan lafzı ifade eden bir terim olarak kullanılır.

Kinaye ironi ne demek?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Sigara içen bir kişi görselinin üstüne asılmış sigara içilmez tabelası. İroni ( Eski Yunanca : eironeía ), söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler.

 1. Mizahtan farklı olarak, ironi daha eleştirel yaklaşır.
 2. İroni mimik, jest ve tonlama ile söylemek istenenin altını, dolaylı çizer.
 3. Sokrates ‘in diyalog yöntemi iki aşamadan oluşur.
 4. Birincisi ironidir.
 5. Sokrates, muhatabının kesin doğru olduğunu düşündüğü bilgileriyle ilgili çeşitli sorular sorarak bu bilgilerin gerçekte tartışmaya açık olduğunu kanıtlar.

İkinci aşama ise maiotiktir. Sokrates bu aşamada yine ustaca sorduğu sorularla muhatabının zihninde doğuştan var olduğunu düşündüğü gizli bilgileri ortaya çıkarır. Türk Dil Kurumu ise 2005 basımı sözlükte madde başı olarak yer verdiği “İroni” kelimesine; Gülmece, söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme anlamlarını vermiştir.

Kinaye hangi dil?

Arap Dili ve Edebiyatının en önemli kaynaklarından olan Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (s.a.v) hadis-i şeriflerinde de hakîkat, mecâz, teşbih, icaz, itnâb, musâvât ve özellikle kinaye ve isti’âre gibi edebi sanatlar çokça kullanılmıştır.

Kinayeli gülüş ne demek?

Kinaye Ne Demek? Tdk’ya Göre Kinayeli Kelimesinin Anlamı Nedir? Kinaye kelimesine Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında, ‘düşünüleni dolaylı yoldan anlatan söz’ ifadesi ile beraber karşılık buluyor. Aynı zamanda üstü kapalı, dokunaklı ya da sitemli bir söz olarak da geçmektedir.

Kinaye Ne Demek? Kinaye kelimesini farklı şekilde değişik cümleler üzerinden anlatmak mümkün. Bu cümleler anlamına bağlı olarak pek çok yerde kullanılmaktadır. – Herhangi bir düşünceyi dolaylı yoldan anlatmak, – Üstü kapalı sitemli bir söz, – Dokunaklı bir cümle, TDK’ya Göre Kinayeli Kelimesinin Anlamı Nedir? TDK’ya göre kinayeli kelimesinin anlamı, ‘içinde kinaye bulunan bir söz’ şeklinde ifade edilmektedir.

Herhangi bir durum karşısında karşı tarafa bunu kinayeler olarak, yani içinde kinaye bulunan söz şeklinde anlatmak üzerinden de öğrenilebilir. ‘’O gerçekten çok kinayeli konuşan biridir.” Kinaye aynı zamanda bir söz sanatı olarak da öne çıkıyor. Edebi olarak verilen içerisinde öğrenciler için bu anlatım üzerinden ele alınır.

Müşakele ne demek?

Öncelikle müşâkele sanatı, cümleye lafzî ve manevî bir estetik katan edebî sanatlardandır. Edebî bir amaç ve nükte için aynı kelimenin aynı bağlamda farklı bir manada kullanılmasını ifade etmektedir. Bu durumda ilk kelime genellikle gerçek manasında kullanılırken, ikincisi sadece şekil bakımından ona benzer.

Kinaye ve tevriye ne demek?

Kinaye: bahsi geçen kelimenin bir anlamının mecaza yönelmesidir. kinaye daha çok atasözleri gibi, mecaz anlam oluyo ama tevriye en sağlamı iki anlamı da sağlıyo. kinaye daha çok atasözleri gibi, mecaz anlam oluyo ama tevriye en sağlamı iki anlamı da sağlıyo.

See also:  Qual O Teto Do Seguro Desemprego?

Kinaye ne demek osmanlica?

Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz : Demek lokantadaki kinayeler hep ona karşıydı.

Edebiyatta bir şeyin tersini söylemeye ne denir?

Tariz veya Dokundurma, sözün ya da kavramın gerçek ve mecazlı anlamı dışında büsbütün tersini kastetmektir.

Tariz iğneleme ne demek?

Tariz Ne Demek? – Tariz kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında dokunaklı bir söz söylemek ya da sataşmak olduğu söylenebilir. Bir sözün tam tersini yani zıttını belirtecek şekilde söylemek tariz olarak bilinir. Bir sözle anlatılmak istenilen arasında bir zıtlık olması durumudur.

 • Eğer birini eleştirmek isterseniz ya da dalga geçmek düşünceniz varsa bunu tariz söz sanatı ile oldukça kibar şekilde yapabilirsiniz.
 • Üstü kapalı olarak birilerini iğnelemek olarak da tanımlanabilir.
 • Tariz söz sanatı son derece önemlidir.
 • Edebiyatta genelde dokundurma sanatı olarak da bilinen bir söz sanatı olduğu söylenebilir.

Bazen bir cümle yazıldığında yanına parantez içerisinde (!) ünlem işareti konur. Bu durum da yine tariz için önemli bir detaydır.

Hakikat ve mecaz ne demek?

MECAZ Ansiklopediler – TÜBİTAK Bir kelimenin kendi gerçek (temel) anlamı dışında, başka bir anlam için kullanılmasıdır. Kelimenin hakiki (gerçek/temel) anlamının anlaşılmasına karîne-i mânia adı verilen akla dayalı (aklî) bir engel vardır. Bu, sözü söyleyenin sözü gerçek anlamda kullanmadığının delili olur.

 1. Bilgi veren bilimsel metinlerde, hukuk dilinde bir sözün gerçek anlamının anlaşılmasına engel bulunmadıkça mecaza gidilmez.
 2. Ancak gerçek anlam kullanımdan düşmüş ise veya maksadın o olduğu şeklinde düşünce problem doğuruyorsa o zaman mecaza gidilir, kelime/metin mecaz temelinde yorumlanır.
 3. Edebiyat metinlerinde ise durum farklıdır.

Bu metinlerde hakikat (gerçek anlam) öncelikli yerini çoğu zaman mecaza bırakmıştır. Bundan dolayı bu tür metinlerde zihin, kavradığı ilk anlam gerçek anlam olduğu hâlde mecazı arar, her ikisi de ihtimal dahilinde ise daha ziyade mecaza yönelir. Diğer bir ifade ile metinlerin kurgusundaki amacı bilgi verme, tasvir etme, etkileyicilik gibi faktörler burada rol oynar.

 1. Mecaz ikiye ayrılır: aklî mecaz, lügavî mecaz.
 2. Aklî mecaz: Bir fiili asıl failinden başkasına isnat etmektir.
 3. Bu, “isnâdda mecaz” olarak da adlandırılır.
 4. Aklî mecazda kelimeler gerçek anlamlarında kullanılır.
 5. Geçen yıllar saçınızı ağartmış.” cümlesinde saçın ağarmasının birtakım fizyolojik ve biyolojik gelişmelere değil de geçen yıllara isnat edilmesi aklî mecaza örnektir.

Mecâz-ı hazfî: Bazı eserlerde aklî mecaz adı altında değerlendirilen bir mecaz çeşidi de mecâz-ı hazfidir. İfadesi kastedilen asıl anlamı gösteren kelimenin düşürülerek yapıldığı mecazdır. Haziften (eksiltme) sonra kalan ibaredeki kelimelerden birisinin anlamının değişmesi lazımdır.

“Bu adresi bir de kahveye sor.” cümlesinin takdiri “kahvedeki insanlara sor”dur. Lügavî mecaz: Kelimelerin bir ilişki dolayısıyla lügat anlamlarından başka anlamları göstermesi mecâz-ı lügavîdir. Kendi içinde iki kısma ayrılır: Bir kelimenin kendi gerçek anlamı dışında kullanılmasını sağlayan alâka, yani zihnin hakiki anlamdan mecazi anlama geçişini sağlayan münasebet benzerlik ise o mecaza “isti’âre”, benzerlik dışında bir alâka ise “mecâz-ı mürsel” adı verilir.

Mutlak anlamda mecaz denildiğinde mecâz-ı mürsel anlaşılır. Mecâz-ı mürsel şu üç şartla gerçekleşir: a) Kelimenin gerçek anlamı dışındaki bir anlam kastedilmeli, b) Gerçek anlam ile mecazi anlam arasında -benzerlik dışında- bir ilgi bulunmalı, c) Gerçek anlamın anlaşılmasına bir engel (karîne-i mânia) bulunmalıdır.

 • Mecâz-ı mürselde gerçek anlamdan mecazi anlama geçişi sağlayan alâkaların başlıcaları şunlardır: Bir lafzın gerçek anlamı ile mecaz anlamından birisinin diğerinin cüzü olması, yani bütünü zikrederek o bütüne dahil olan cüzü veya aksine cüzü söyleyerek dahil olduğu bütünü kastetmek.
 • Saçımı kestirdim” cümlesiyle kastedilenin saçın bütününün değil bir kısmının olması gibi); Bir lafzın gerçek anlamı ile mecaz anlamından birisinin diğerine mahal olması, yani bir mahalli söyleyerek o mahalde bulunanı yahut bir mahalde bulunanı söyleyerek o mahalli kastetmek gibi.

(“Ahmet dersten çıktı.” cümlesinde ders ile dersin verildiği sınıfın kastedilmesi gibi); Sebep-sonuç ilişkisi, yani bir lafzın gerçek anlamı ile mecaz anlamından birisinin diğerine sebep olmasıdır. (“Bereket yağıyor.” cümlesinde bereket ile berekete sebep olan yağmurun kastedilmesi gibi); Genel anlam-özel anlam ilişkisi, yani genellik ifade eden bir kelimeye ona dahil olan bir hususun anlamını vermek veya hususa, dahil olduğu genelin anlamını vermek.

 1. Bu akşam çorbayı bizde içelim.” cümlesinde çorba ile yemeğin kastedilmesi gibi.); Bir kelimenin gerçek anlamının mecaz anlamın ortaya çıkışına zemin oluşturması.
 2. Bütün aile onun eline bakıyor.” cümlesinde “el” kelimesine el ile ortaya konan nimet, ihsan, yardım manalarının kastedilmesi gibi); Bir kelimenin gerçek anlamının mecaz anlamına alet olması, yani bir lafza kendisinin alet olduğu anlamın verilmesi.
See also:  Emekli Ikramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

(“O kalemiyle hayatını sürdürüyor.” cümlesinde “kalem” ile yazı yazmanın kastedilmesi gibi.); Öncelik-sonralık ilişkisi, yani bir şeyi geçmişteki ismiyle veya gelecekte bulunacağı hâl ile anmak. (Bir annenin yetişkin evladı için söylediği “Bizim çocuk” sözü gibi.) İstiâre ise bir kelimeye aralarındaki “benzerlik” dolayısıyla lügat/temel anlamının dışında yeni bir anlam vermektir.

Yüreğime ateş düştü” cümlesinde ıztırap ve derdin ateşe benzetilmesiyle oluşan bir istiâre vardır. Dolayısıyla istiâre aslında benzetmenin iki temel unsurundan birisinin kaldırılması ile oluşan kısaltılmış bir teşbihtir. Teşbihte iki unsur arasında bir ilişki kurulur. Hatta bu bazen gizli bir karşılaştırma gibidir.

Teşbihte açıkça söylenip ve belirtilen bu ilişki istiârede söylenilmez, sezdirilir. Bunun sağladığı başlıca yarar metni çözenin hayaline ve onun yorumlama gücüne bir şeyler bırakmadır. İstiârede adı anılanın tüm yan anlamlarından, çağrışımlarından, bütün anlam değerlerinden yararlanılmaya çalışılır.

Ayrıca teşbih ve istiârenin amaçlarından birisi de somutlaştırma, yani anlatılmak istenilen duygu ve düşüncenin daha etkili ve belirgin tarzda dile getirilmesidir. Başarı ihtimali az veya çok zor olan bir iş için uğraşmayı iğneyle kuyu kazmaya benzetmek gibi. İstiâre ile bazen de mücerret şeyler, duygu ve düşünceler somutlaştırılır.

Cansız varlıklar kişileştirilir (teşhis) ve konuşturulur (intak). Lafızların manaları zenginleşir, konuşana az sözle çok mana ifade etme imkânı sağlar ve söze îcâz özelliği kazandırır. İstiâre aslında aralarında anlam açısından ilişki bulunan -veya öyle kabul edilen- iki kelime veya cümlenin birini diğeri yerine kullanmaktan oluşan bir dil hadisesidir.

Mecazlar dilin bünyesinde tabii bir şekilde bulunur. Hatta günlük dilde mecazları farkına varmadan kullanırız. Bu durumdaki mecazlar dilin o dili kullanan herkesçe paylaşılan ortak malzemesidir. Bir mecazın sanat olarak kabul edilmesi için o mecazın dildeki hazır malzeme olmaması lazımdır. “Lambayı yak!”, “Bu sıkıntı beni öldürecek.”, “Bu yolda saçımızı başımızı ağarttık.” gibi cümleler şeklen mecaz olsa bile bunlar dildeki hazır malzeme olduğu için “sanat” vasfına haiz değildir.M.A.

Yekta Saraç Kaynakça Ahmed Cevdet Paşa. Belâgat-ı Osmaniyye, İstanbul: 1299/1882. Bilgegil, Kaya. Edebiyat Bilgi ve Teorileri, İstanbul: Yeni Zamanlar, 1989. Saraç, M.A. Yekta. Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat, İstanbul: Gökkubbe Yayınları, 2010. : MECAZ Ansiklopediler – TÜBİTAK

Kinaye ne demek islam?

Belâgat ilminde kinâye ‘ Bir sözü gerçek anlamını da kastetmekle beraber gerçek anlamının dışında kullanmak ‘ şeklinde tanımlanabilir.

Cinas sanatı ne demek?

Yazılışları ve söylenişleri aynı, ama anlamları farklı iki kelimenin bir arada kullanılma sanatıdır.

Tevriye sanatı ne demek?

Tevriye

Bu madde hiçbir, Lütfen yardımcı olun. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve, Kaynak ara: – · · · · ( Ağustos 2020 ) ()

Tevriye, anlamla ilgili biri. Sesteş bir kelimenin bir dizede,, dörtlükte iki gerçek anlama gelecek biçimde kullanılmasına ve bir sözcüğün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetmeye tevriye sanatı denir. Örtmek, meramı gizlemek demektir. Bazı kaynaklarda tevriye ve sanatları kabul edilirler.

Fakat ihamda, ikiden fazla anlamı olan kelimenin bir veya beyitte bütün anlamları kasdedilirken, tevriyede yakın anlamı verilerek uzak anlamı kastedilir. Aşağıdaki örneklerde tevriye sanatı yapılmış sözcüklerin altı çizilidir: 1) Tahir efendi bana kelp demiş İltifatı bu sözde zahirdir, benim zira, İtikadımca kelp tahirdir,

(Nef’i) Tahir: 1. Tahir Efendi – 2. temiz, pak Kelp: Köpek. (Hem, köpek temiz hayvandır hem de asıl köpek Tahir Efendi’dir anlamı var. Maliki mezhebinde köpek, temiz hayvandır.) 2) Bir buse mi bir gül mü verirsin dedi gönlüm Bir nim tebessümle o afet gülüverdi,

 • Gülüverdi: 1.
 • Güldü – 2.
 • Gül verdi 3) Havada yaprağa döndürdü rüzgâr beni (Muallim Naci) Burada “rüzgâr” hem gerçek anlamında hem de zaman anlamında kullanılmıştır.4) Aşiyan-ı mürg-i dil zülf-i perişanındadır.
 • Ande olsam ey peri gönlüm senin yanındadır. Kande: 1.
 • Nerede – 2.Kan içinde 5) Sert oldu hava çıkma koyundan kuzucağım Koyun: 1.
See also:  Qual O Significado Do Nome Guilherme?

Kuzunun anası – 2. Kucak 6) Sarımsak da acı amma evde lazım bir dişi Dişi: 1. Sarımsak parçası – 2. Bayan 7) Baki kalır sahife-i alemde adımız Baki: 1. Şairin adı – 2. Sonsuza dek 8) Bu kadar letafet çünkü sende var Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Ben: 1.

Tariz ne demek ve örnekleri?

Bir kimseyi iğnelemek, uyarmak veya dikkatini çekmek amaçlı yapılan söz sanatı da denilebilir. Örnek: Kendi kurduğu şirketin başarılarını ballandıra ballandıra anlatan arkadaşıma: ‘Bu ne tevazu arkadaşım!’ dedim.

TDK kinaye ne demek?

Kinaye Ne Demek? Tdk’ya Göre Kinayeli Kelimesinin Anlamı Nedir? Kinaye kelimesine Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında, ‘düşünüleni dolaylı yoldan anlatan söz’ ifadesi ile beraber karşılık buluyor. Aynı zamanda üstü kapalı, dokunaklı ya da sitemli bir söz olarak da geçmektedir.

Kinaye Ne Demek? Kinaye kelimesini farklı şekilde değişik cümleler üzerinden anlatmak mümkün. Bu cümleler anlamına bağlı olarak pek çok yerde kullanılmaktadır. – Herhangi bir düşünceyi dolaylı yoldan anlatmak, – Üstü kapalı sitemli bir söz, – Dokunaklı bir cümle, TDK’ya Göre Kinayeli Kelimesinin Anlamı Nedir? TDK’ya göre kinayeli kelimesinin anlamı, ‘içinde kinaye bulunan bir söz’ şeklinde ifade edilmektedir.

Herhangi bir durum karşısında karşı tarafa bunu kinayeler olarak, yani içinde kinaye bulunan söz şeklinde anlatmak üzerinden de öğrenilebilir. ‘’O gerçekten çok kinayeli konuşan biridir.” Kinaye aynı zamanda bir söz sanatı olarak da öne çıkıyor. Edebi olarak verilen içerisinde öğrenciler için bu anlatım üzerinden ele alınır.

Cinas sanatı ne demek?

Yazılışları ve söylenişleri aynı, ama anlamları farklı iki kelimenin bir arada kullanılma sanatıdır.

Tevriye sanatı ne demek örnek?

Tevriye Nedir? Cümle Örnekleri İle Tevriye Söz Sanatı Konu Anlatımı Türk Edebiyatında önemli bir yeri bulunan sanatı birden fazla anlamı olan sözcüğün iki anlama da gelecek şekilde kullanılmasıdır. Tevriye sanatı ile ilgili pek çok örnek ile karşılaşmak mümkündür.

 • Tevriye Sanatı Nedir? Tevriye sanatı anlama farklı bir incelik katılması amacıyla kullanılır.
 • Dilimizde bazı sözcükler birden fazla anlama sahip olmaktadır.
 • Birden fazla anlamı olan bu sözcükleri her iki anlama gelecek biçimde kullanılan sanata tevriye sanatı denmektedir.
 • Fakat her iki anla kullanılsa da genellikle uzak anlamdan bahsedilir.

Tevriye sanatında dikkat edilecek olan özellik sözcüğün iki anlamının da gerçek anlamda kullanılmasıdır. Böylece iki anlam içeren ve biri mecazi olan kinayelerden ayrılmış olmaktadır. Tevriye kelime anlamı ile örtmek ve amacı gizlemek anlamına gelmektedir.

Edebiyatta nükte yapmak amacıyla kullanılan tevriye sanatı iki anlamı olan sözcüğün uzak anlamından bahsedilir. Bu sanatta söylenen yakın anlamdır. Fakat kast edilmek istenen uzak anlamdır. Diğer bir ifade ile okuyucu uzak anlamı ilk anda kavrayamaz ve yakın anlam ile oyalanır. Fakat anlatılmak istenen şey sözcüğün uzak anlamında gizlenmektedir.

Tevriye sanatının diğer sanatlardan ayıran özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri şu şekilde açıklayabiliriz: – Bir sözcüğün iki gerçek anlamı da kullanılmaktadır. – İki sözcüğün yakın anlamından bahsedilir. Uzak anlamı kast edilir.

– Mecaz anlatım olmaz. – Bir kelimenin her iki anlamı da gerçek anlam olmalıdır. – Bu özellikleri ile şiire ayrı bir anlam katar. Cümle Örnekleri İle Tevriye Söz Sanatı Konu Anlatımı

Tevriye sanatı pek çok şiirde kullanılmış bir sanattır. Türk Edebiyatında bu şiirler ile karşılaşmak mümkündür. Tevriye sanatı şiirlere farklı bir anlam katar. Şiirlerde bir sözcük iki anlamı da kullanılır. İki gerçek anlam kullanılarak, uzak anlam ile anlatılmak istenilen anlatılır.

Tevriye sanatına örnek olarak verilecek cümleler şu şekilde açıklanmıştır: – Sarımsak da acı; ama evde lazım bir dişi. Bu cümlede geçen dişi sözcüğü ile tevriye sanatı yapılmıştır. Burada sarımsak tanesi anlamında diş sözcüğü kullanılmıştır. Fakat bu sözcüğün anlamı bu değildir. Burada asıl anlatılmak istenen uzak anlamı yani kadın anlatılmıştır.

– Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Burada ben sözcüğü ile tevriye sanatı yapılmıştır. Ben insan vücudunda bulunur. Koyu renklidir. Şair bu cümlede vücuttaki be’i kullanmıştır. Fakat anlatılmak istenen kendisidir. : Tevriye Nedir? Cümle Örnekleri İle Tevriye Söz Sanatı Konu Anlatımı