Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Lehtar Ne Demek?

Lehtar kime denir?

Lehtar Kısaca Nedir? – Lehtar, kısaca bir evrak üzerinde adı yazan ve buna bağlı olarak bir alacak hakkı bulunan, alacağı garanti altına alınan kişidir.

Lehdar alıcı mı?

Lehtar: Lehine Akreditif açılan satıcıdır. Akreditif şartlarında belirlenen koşullara uyması halinde, Akreditif kapsamında kendisine ödeme yapılır veya ödeme taahhüdü altına girilir.

Lehtar ne oluyor?

Lehtar ne demek? | Logo Blog Lehtar kavramı, pek çok alanda kullanılabilen hukuki bir terimdir. Kullanıldığı alana göre farklı durumları karşılayabilen bir kavram türüdür. Hukuki, ticari hayat, ekonomi, bankacılık ve daha pek çok alanda sıklıkla duyulabilir.

Günlük hayatınızda çeşitli şekillerde karşılaşabileceğiniz lehtar kelimesinin anlamı, “Herhangi bir senette adı yazılı olan kişi.” olarak belirtilir. Ancak bankacılıkta kullanılan tabirler bazen farklı bir hal alabilir. Lehtar kelimesi bankacılık sektöründe asıl anlamından başka bir kullanım alanı kazanan kelimelerden biridir.

Sıklıkla duyulan lehtar banka teriminin ne anlama geldiğini ve hangi işlemlerde kullanıldığını sizler için bir araya getirdik. ” Lehtar ne demek? ” sorunuza Türk Dil Kurumu sözlüğünde belirtilen iki anlamı ile cevap verilebilir. İlk anlamı yandaş veya taraftar olarak geçer.

Sıkça karşılaşılan bir başka anlamı, senetlerde ödemenin yapıldığı durumda hak sahibi olan kişiyi ifade eder. ” Lehtar kimdir?” sorusunun cevabı ise alacak miktarının güvenceye alındığı kişiyi ifade eder. Lehtar terimi; ekonomi, hukuk ve yaygın olarak bankacılık sektöründe kullanılan bir kavramdır. Temel anlamıyla herhangi bir evrak üzerinde ismi geçen ve bu senet ile alacak hakkı doğan kişiye verilen isimdir.

Ayrıca hamiline ya da emrine olarak hazırlanan yazılı durumdaki tüm senetlerde bu senetleri elinde tutan ve emri geçen kişi olarak da bilinir. Kullanıldığı alana göre görevi değişen bir kavram olması sebebiyle ” Lehtar nedir? ” sorusuna hangi alanda kullanılacağına göre değişir denilebilir.

Tapuda lehtar ne anlama gelir?

Tapuda Lehdar Kavramı İntifa hakkı, bir taşınmaz malikinin taşınmazını kullanma ve yararlanma hakkını başkasına devretmesi anlamına gelir. Bu hakların devri tapuya tescil edilerek gerçekleştirilir. Tapuda gerçekleştirilen devir işlemi ile taşınmazı kullanma ve yararlanma hakkına sahip olan kişi bu işlemin lehdarı olur.

Lehtar ve hamil aynı şey mi?

Hamiline Ne Demek? – Hamiline ne demek konusu yaygın olarak merak edilir. Hamiline ve lehtar terimleri aynı şeyi ifade eder. Ticari sahada sıklıkla kullanılan hamiline terimi bir çekin lehdarı olan tarafı belirler. Çekin 3 farklı tarafı bulunur; lehtar, keşideci ve muhatap.

 • Eşideci çeki düzenleyen ve oluşturan tarafa verilen isimdir.
 • Muhatap ise çeki bütünüyle kabul eden, kurallarını kabul eden taraf yani bankadır.
 • Hamiline ile aynı anlama gelen lehtar çekin hitap ettiği tarafı, ödemeyi alacak olan tarafı ifade eder.
 • En basit anlatımı ile hamiline ibaresi ödemenin yapılacağı tarafı belirtir.

Fakat normal çeklerde lehtar kısmında gerçek ya da tüzel bir kişinin bilgileri yer alır. Hamiline çeklerde ise lehtar kısmında böyle bilgiler yer almaz. Hamiline demek çekin ödeneceği herhangi bir tarafın bulunmadığını ve çeki elinde tutan tarafın ödeme alacağını belirtir.

Lehtar nedir hukuk?

Lehtar kelimesi, kullanıldığı alana göre farklı anlamlarda kullanılır. Hem hukuk alanında hem de ekonomi veya bankacılık alanında bir terim olarak kullanılan lehtar, günlük hayatta sıkça kullanılmaktadır. Hukuk alanında kullanılan lehtar kelimesinin anlamı, senet üzerinde adı yazılı olan birey demektir.

Diğer bir deyişle hamiline veya emrine yazılı senetler için lehtar senedi elinde bulundurur durumda olan ya da emrinde tutan kişiyi ifade eder. Bankacılık alanında kullanılan lehtar ise bono, çek, poliçe gibi ticari senetlerde söz konusu senetlerden faydalanabilecek olan kişi anlamına gelmekte; teminat mektupları üzerinde mektup talebinde bulunmuş olan ve tarafına kredi açılmış durumda olan kişiyi ifade etmektedir.

TDK’ye göre lehtar kelimesi Arapça’dan dilimize geçmiştir ve sözlük anlamı ikiye ayrılmıştır. İlk anlam olarak yandaş, taraftar; ikinci anlam olarak ise senet metninde, senet bedelinin kendisine ödenmesi yazılı olan kişidir. Sigorta poliçelerinde ölüm halinde toplu bir tazminatın ödenmesi söz konusu iken devreye giren lehtar, aşağıda sıralanan özelliklere sahiptir:

Gerçek veya tüzel kişilik olması hususunda belirleyici bir kural veya kanun yoksa ikisi birden ya da ikisinden biri olabilir.Poliçe üzerinde kanunen sınırlayıcı bir engel olmadığı sürece birden fazla lehtar belirlenebilir.Birden fazla lehtarın belirlendiği durumlarda sigorta ettirenin, lehtarların payları konusunda bilgi vermesi talep edilir. Birden fazla lehtarın söz konusu olduğu durumlarda payların oranları hakkında bilgiverilmediyse paylar eşit sayılır.Sigortapoliçesi düzenlenirken lehtar bildirimi zorunlu değildir.Lehtarlar poliçeye sonradan eklenebilir veya değiştirilebilir.Lehtar belirtilmeyen poliçelerde rizikonun gerçekleşmesi durumunda kanuni varisler menfaattar olarak kabul edilir.

Lehdar borçlu mu?

Poliçe Nedir? – Poliçe bir kambiyo senedidir ve Türk Ticaret Kanunu’nun 671 ila 775.maddeleri arasında düzenlenmiştir. Poliçe için üçlü bir ilişki gerekmektedir. Bu üçlü ilişkideki kişiler düzenleyen(keşideci), lehtar ve muhataptır. Düzenleyen(keşideci) senedi tedavüle çıkaran kişidir ve lehtara borçludur.

Bu borcunu ödemek adına kredi aracı olan poliçeyi kullanmaktadır. Düzenleyen ve muhatap arasında genelde lehtarla düzenleyiciden bağımsız bir ilişki söz konusudur. Senet aracılığı ile düzenleyen, muhataptan olan alacağını lehdara havale etmekte, lehdara poliçe bedelini muhataptan tahsil etme ve muhataba kendisine olan borcu lehdara ödeme yetkisi vermektedir yani çifte yetki veren bir havale niteliğindedir.

Ciro edilmemiş poliçedeki ilişkiler üçlüdür fakat senedin cirolanması ve senet sebebiyle sorumlu kişilerin lehine kişisel teminat verilmesi vb sebeplerle üç olan kişi sayısı artabilir. Senet ciro yoluyla devredildiğinde ilk ciroyu lehtar yapmaktadır. Senedi ciro ile devreden kişilere ‘ciranta’ elinde bulunduran son kişiye ise ‘hamil’ denmektedir.

 • Muhatabın sorumluluğu poliçe ilişkisi muhatabın poliçeyi kabulüyle birlikte başlamaktadır ve asıl borçlu sıfatını kazanmaktadır.
 • Fakat muhatabın bu senedi kabul etme zorunluluğu kesinlikle bulunmamaktadır.
 • Poliçe kanunen emre yazılı senetlerdendir.
 • Ancak menfi emre kaydı konularak nama yazılı olarak düzenlenebilir.

Ayrıca Poliçe hamiline yazılı olarak düzenlenemez.

Lehtar borçlu mudur?

Bononun / Senedin Geçerlilik Şartları ve Düzenlenmesi Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş kıymetli evrak türlerinden biri olan bono ya da halk arasında kullanılan yaygın ismiyle senet, ticari faaliyet yürüten tacir ve esnaflar arasında kullanıldığı gibi, tüketicilerin günlük hayatta yaptığı mal veya hizmet alımına ilişkin sözleşmelerde de ödeme aracı olarak sıkça kullanılmaktadır.

 1. Bono emre yazılı senet, emre muharrer senet olarak da adlandırılmaktadır.
 2. Ticari hayatta ve tüketici sözleşmelerinde sıklıkla kullanılan bononun/senedin geçerlilik şartları Türk Ticaret Kanunu’nun 776 ile 779 maddeleri arasında düzenlenmek suretiyle son derece sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır.
 3. Bu sebeple bononun/senedin geçerlilik şartlarının eksiksiz bir biçimde mevcut olması son derece önem arz etmektedir.
See also:  Qual EstaO Do Ano Estamos?

Bonoyu, çek ve poliçeden ayıran en önemli fark çek ve poliçede düzenleyen, lehtar ve muhatabın olduğu üçlü bir ilişki mevcutken bonoda senedi düzenleyen ve lehtar olmak üzere ikili bir ilişki vardır. Bonoyu düzenleyen, asıl borçludur ve lehdar, alacaklı konumundadır.

Lehdar ölürse ne olur?

Lehdar, sigortanın sonuçlarından faydalanan kişidir. Bu dördüncü şahıs ölüm şartlı hayat sigortalarında mevcuttur. Hayatını ölüm şartlı olarak sigorta ettiren şahıs ölürse, sigorta bedeli normal olarak yasal varislere kalmaktadır.

Sigortalı ve lehtar ölürse ne olur?

TTK.m.1493/7 uyarınca sigortacıdan edimi istem ve tahsil yetkisi, aksi kararlaştırılmadıkça lehtara aittir. Lehtarın, sigortacıya karşı istem hakkını kazanamaması halinde, bu hak sigorta ettirene, onun da ölmüş olması halinde, mirasçılarına geçer (TTK.m.1495).

Amir ve Lehdar ne demek?

Lehdar (Beneficiary) – ihracatçı ya da satıcı – lehine akreditif açılan taraftır. Amir Banka (Issuing bank) – amirinin talimatıyla akreditifi açan bankadır. İhbar Bankası (Advising bank) – amir bankanın talebi üzerine akreditifi ihbar eden bankadır.

Muhatap ve lehtar ne demek?

Çekin tarafları –

 • Keşideci: Çeki düzenleyen kişi.
 • Muhatap: Çeki ödeyecek banka şubesi.
 • Hamil / lehdar: Çekin muhatabı ve çekte yazan meblağı alacak kişi,
 • Cironta: Emre yazılı ticari senedi ciro eden kimse.
 • Avalist: Keşideci lehine verilen kişisel teminata aval, aval verene ise avalis t denir.

Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz,

Hak sahibi lehtar ne demek?

Sigortada Lehdar Ne Demek? 20.10.2023 Sigorta sektöründe birbirinden farklı pek çok terim kullanılıyor. Bu terimlerin anlamlarının ve kimleri temsil ettiğinin bilinmesi son derece önemlidir. Sigorta sektöründe anlamının ve kimi / kimleri temsil ettiğinin mutlaka bilinmesi gereken terimlerden biri de Lehdar’dır.

Lehdar, Lehtar olarak da ifade edilmektedir. Sigortada Lehdar; sigorta poliçesi kapsamında, bahsi geçen sigortadan faydalanabilecek olan kişi ya da kişiler için kullanılmaktadır. Lehdar, bir başka kişi tarafından yaptırılmış olan bir sigorta poliçesinden faydalanan kişilerdir. Bu faydalar doğrudan olabileceği gibi dolaylı da olabilir.

Ayrıca sigorta sözleşmelerindeki lehdar ifadesi, sigortalı olarak da tanımlanmaktadır. Sigortada lehdar ne demek sorusuna bu şekilde cevap verebiliriz. Ancak sigorta sektöründe lehdar ile ilgili merak edilen noktalar bununla sınırlı kalmaz. Magdeburger Sigorta olarak bu yazımızda sizler için Lehdar Hangi Sigortalarda Bulunur, Sigortada Lehdar Kime Denir ve Lehdar / Sigorta Ayrılığı Nedir sorularına cevap vereceğiz.

Lehtar payı ne demek?

Lehtar/Sigortalı Aynılığı Nedir? – Bazı sigorta poliçelerinde sigorta ettiren ile sigortalı farklı kişiler olabilir. Sigorta poliçesi bir ticari sözleşme olarak düşünüldüğünde, söz konusu sözleşmenin tarafları sigorta ettiren ve sigorta şirketidir. Sigortalı ise bu durumda lehtar olarak kabul edilir.

Sigortanın prim ödemelerini yapmakla yükümlü olan taraf sigorta ettiren olduğu halde sigortadan faydalanan taraf sigortalı, diğer bir deyişle lehtar olan kişidir. Bu durum daha çok özel sağlık sigortalarında görülmektedir. Aile sağlık sigortaları kapsamında eşlerden birinin diğer tüm aile fertlerini sigortalatması uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Poliçeye dair sigorta primlerinin ödenmesini sigorta ettiren taraf üstlenirken sigortadan faydalanacak olan kişiler adına sigorta poliçesi düzenlenen sigortalılar, yani lehtarlardır. : Lehtar/Sigortalı Aynılığı Nedir? & Lehtar Ne Demektir?

Ipotek Lehtari kim oluyor?

Hukuk terimi olarak kullanıldığında lehtar ; senet üzerinde adı yazılı halde olan bir kimsedir. Hamiline ve ya emrine yazılı durumda olan senetler için ise lehtar, senedi elinde bulundurmakta olan ve ya emrinde tutan kişiyi ifade eder.

Lehtar ciro edilemez kaydı koyabilir mi?

IV. Yargıtay Kararları Işığında Konunun Değerlendirilmesi – Düzenleyen tarafından senet üzerine yazılan ciro edilemez kaydının, menfi emre kaydı olması sebebiyle senedi nama yazılı senet durumuna getirdiğini ve artık söz konusu senedin devrinin alacağın temliki yoluyla olabileceğini belirtmiştik.

Çalışmamızın bu kısmında Yargıtay içtihatlarına yer vererek konuyu daha kapsamlı olarak açıklayacağız. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, bu hususta vermiş olduğu bir kararda, “Bono, poliçe ve çek kanun gereği emre düzenlenen senetlerdir. Bu senetler üzerine ciranta tarafından konulan ciro edilemeyeceği kaydı senedi nama yazılı bir kambiyo senedi haline getirmez ise de keşideci tarafından konulan ciro edilemeyeceği kaydı senedi nama yazılı hale getirir.

(Prof. Dr. Fırat Özten Kıymetli evrak Hukuku 2. Bas. sayfa 638-639). Bu şekilde nama yazılı hale gelen senedin ciro edilme imkanı kalmaz. Ancak alacağın temliki yoluyla devredilebilir. Bu yasağa rağmen yapılan ciro alacağın temliki hükümlerine tabi olur. Zira nama yazılı senetler ancak alacağın temliki sonuçlarını yaratmak üzere devredilebilirler.

 1. Nama yazılı senet üzerinde yapılan ciroda temlikin sonuçlarını yaratabilir.
 2. Fırat Özten Kıymetli Evrak Hukuku 2. Bas.
 3. Sayfa 200) Bu durumda senedi temellük edene karşı keşideci her türlü defiilerini ileri sürebilir.
 4. HGK.11.4.2007 tarih 12-206/202 Sayılı kararı) Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olayın incelenmesinde senedin ön yüzünde bulunan “Teminat senedidir ciro edilemez” ibareleri keşidecinin menfii emre kaydı olarak değerlendirilse de bu kayıtlar senedin ciro yoluyla devrine dolayısıyla takip alacaklısının yetkili hamil sayılmasına engel değildir.

Bu devir alacağın temliki hükmünde sayılacağından.” demektedir, Benzer nitelikte bir Yargıtay kararında bononun menfi emre kaydı içermesinin sonuçları şu şekilde ifade edilmektedir: “TTK.nun 778. maddesi yollaması ile bonolar hakkında uygulanması gerekli kanunun 681.

 1. Maddesi uyarınca ciro edilemez veya emre yazılı değildir şeklindeki ibarenin yazılması, o senedin kambiyo senedi niteliğini etkilemez ise de, böyle bir şerhi içeren bonoyu “ciro” yolu ile elde eden kişi (yasağa rağmen) ciroya dayalı olarak keşideciyi takip edemez.
 2. Bu kaydı kapsayan cirolar ancak alacağın temliki yolu ile devrolunabilir.

Bir başka anlatımla senette ciro edilemez kaydının bulunması, senedin kambiyo vasfını ortadan kaldırmayacağı gibi devrine de engel değildir. Diğer taraftan bu durum alacağın temliki hükümlerini doğuracağından keşideci, lehdar ile arasındaki ilişkiden kaynaklanan şahsi defileri ileri sürebilir.”,

Bu hususta Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun düzenleyen tarafından senet üzerine yazılan ciro edilemez kaydının kambiyo senedine etkisini açıkladığı kararına yer vermek gerekmektedir. YHGK ilgili kararında durumu şu şekilde ifade etmektedir; “Senet üzerinde “Ciro edilemez kaydını” nasıl ciranta koyabilirse, aynı şekilde keşideci de koyabilir.

Bono, poliçe ve çek kanun gereği emre düzenlenen senetlerdir. Bu senetler üzerine ciranta tarafından konulan ciro edilemeyeceği kaydı senedi nama yazılı bir kambiyo senedi haline getirmez. Bunun aksine keşideci tarafından konulan ciro edilemeyeceği kaydı senedi nama yazılı hale getirir.

 1. Bu şekilde, keşideci tarafından konan kayıtla nama yazılı hale gelen senedin ciro edilme imkanı kalmaz.
 2. Ancak alacağın temliki yolu ile devredilebilir.
 3. Bu yasağa rağmen yapılan ciro da alacağın temliki hükümlerine tabi olur.
 4. TTK.m.591) Bu durumda senedi temellük edene karşı keşideci her türlü defilerini ileri sürebilir (Prof.Dr.Fırat Öztan Kıymetli Evrak Hukuku 12.Bası, Eylül 2006 s.118 vd.).
See also:  Qual O Planeta Mais PrXimo Do Sol?

Somut olayda takip konusu bono üzerine keşideci tarafından “ciro edilemez” şerhi konulmuş, lehtar tarafından senet ciro edilmemiş ve bizzat icra takibine konu edilmiştir. Hal böyle olunca, bono üzerine konulan “ciro edilemez” şerhinin senedin kambiyo senedi olma niteliğini engellemeyeceğinden Daire Bozması doğrudur.”,

Yargıtay içtihatlarına bakıldığında ciranta ve düzenleyen tarafından senet üzerine ciro edilemez yazılmasının sonuçlarının farklı olacağı belirtilmiştir. Ciranta tarafından senet üzerine yazılan ” ciro edilemez, cirosu yasaktır ” kayıtları, senedi nama yazılı senet haline getirmez ancak cirantanın daha sonra yapılacak cirolara karşı sorumluluğunu ortadan kaldırır.

Bununla birlikte, düzenleyen tarafından senet üzerine ” ciro edilemez, cirosu yasaktır ” yazılması, kanunen emre yazılı senetlerden olan bonoyu nama yazılı senet haline getirmektedir. Yargıtay kararlarında da değinilen ve senedin nama yazılı senet haline gelmesinin en önemli sonucu ise ilgili senedin artık ciro edilemeyeceğidir.

 • Varılan bu sonuca göre, şayet söz konusu senedin devredilmesi isteniyorsa bu durum ancak alacağın devri yoluyla mümkün olabilecektir.
 • Belirtilmelidir ki, senet üzerine ciro edilemez kaydı yazılmasıyla senedin kambiyo senedi olma vasfı ortadan kalkmayacaktır.
 • Bu husus, Yargıtay içtihatlarında açıkça kabul edilmektedir.

” TTK.nun 690. maddesi göndermesi ile TTK.nun 597/2. maddesi hükmü gereğince bir bonoda “emre yazılı değildir” Veya bu manayı ifade eder şekilde “ciro edilemez” gibi ibarelerin yazılması halinde o bononun kambiyo senedi niteliğini etkilemez. Böyle bir bonoya dayalı olarak hamilin keşideci borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapması mümkündür.

Çekte lehtar zorunlu mu?

Çekin geçerlilik şartları aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ancak çekin geçerlilik şartları arasında bono ve poliçeden farklı olarak lehtarın gösterilmesi zorunlu tutulmamıştır. Çeklerde lehtar bulunabileceği gibi çeklerin hamile yazılı olarak da düzenlenmesi mümkündür.

Senet kaç yıl sonra geçersiz olur?

Günü Geçmiş Senet İçin Ne Yapılmalı? – Günü geçmiş senet kavramından anlaşılması gereken zamanaşımına uğramış senettir. TTK’de bono yani halk deyişiyle senedin zamanaşımı mevzusu, m.749’da şu şekilde düzenlenmiştir: “Poliçeyi kabul edene karşı ileri sürülecek poliçeden doğan istemler, vadenin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.” Ödemenin yapılacağı tarihi gösteren ve senet üzerine düşülen kayda vade denir.

 1. Bononun vade tarihi geldikten sonra zamanaşımı süresi işlemeye başlar, 3 yıl sonun da bono zamanaşımına uğramış olur.
 2. Eğer bonoda vade tarihi belirtilmemişse görüldüğünde ödenmesi gereken bono hükmündedir, bononun düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Dolayısıyla vade tarihi üzerinde yer almayan bonolar için, düzenlendiği tarihten itibaren 4 yıl geçmekle zamanaşımına uğrarlar.

Zamanaşımına uğrayan senedin hükmü de üzerinde durulması gereken ayrı bir konudur. Adi senetlerde senedin zamanaşımına uğraması sonucu borçlu zamanaşımı iddiasında bulunursa senet dava edilemezken, kambiyo senedi olarak bononun zamanaşımına uğraması dava edilebilirliği devam eder.

Fakat senet artık yazılı delil değil yazılı delil başlangıcı hükmünde olur. Ve tanıkla ispat edilebilir bir senet olur. Nitekim Yargıtay’ın bu konuda, 2019/8 karar numaralı ve 25.12.2019 tarihli içtihadı birleştirme kararı vardır. Bunlara ek olarak senedin zamanaşımına uğramış olması, senedin kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icraya koyulmasına engel değildir.

Borçlu bunu yalnızca def’i yani savunma olarak ileri sürebilecek ve alacaklı da zamanaşımına uğramış senedin yazılı delil başlangıcı olması hükmüne dayanarak bunu tanıkla ispatlayabilecektir. Av. Ahmet EKİN& Stj Av. Muzaffer TAŞ : Ödenmeyen Senet Tahsilatı – Ekin Hukuk

Bonoda lehtar kim?

Bonoda cümle “ödeyiniz” şeklinde değil, “ödeyeceğim” şeklinde biter. Bu yönüyle bono bir ödeme vaadidir. Bono vadeli işlemlerde kullanılan bir senettir. Borçlu ödeme için ayıracak nakit parası olmaması dolayısıyla nakit ödeme yapmak yerine alacaklısına bono vermekle, ileride vade geldiğinde ödemek üzere borç altına girmiş olmaktadır.

Bireysel emeklilik Lehdar ne demek?

Bireysel Emeklilik Sözlüğü | Allianz 1. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Katılımcının sisteme girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkı paylarının ödenmesine, bu katkı paylarının bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, fonlarda yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı veya lehdarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, esas olarak katılımcı ve emeklilik şirketinin taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir.2.

 1. Emeklilik Planı Öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayına sunulan emeklilik sözleşmeleri, bu süreçte emeklilik planı olarak adlandırılır.
 2. Hazine ve Maliye Bakanlığıı’nın onaylamadığı emeklilik planları, emeklilik şirketlerince katılımcılara sözleşme olarak sunulamaz.3.
 3. Bireysel Emeklilik Hesabı Her katılımcıya Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tanımladığı bir hesap numarası verilir.

Bu hesaplar adına alınan emeklilik yatırım fonları Takasbank nezdinde saklanır. Aynı kişiye de ait olsa, her bir emeklilik sözleşmesi ayrı bir hesap numarası ile izlenir. Ayrıca hangi şirkette olursa olsun, açılan tüm sözleşme ve hesapların bağlı olduğu, katılımcının T.C.

 • Kimlik numarasından türetilen bir sicil numarası da vardır.
 • Bu numara sözleşme üzerinde katılımcıya bildirilir.
 • Böylece katılımcı, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki tüm hesaplarını tek bir numara ile takip edebilme imkanına sahip olur.4.
 • Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu Katılımcı tarafından planın genel esaslarının kabulü ile emeklilik şirketi tarafından da katılımcıya ilişkin bilgilerin oluşturulması ve katılımcının plana dahil edilmesine ilişkin kabul usulünü belirleyen formdur.5.

Emeklilik Sözleşmesi Metni Emeklilik Şirketi ile katılımcının -ve varsa katılımcının hesabına sözleşme akdeden kişinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen metindir.6. Katılımcı Emeklilik sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan ve şirket nezdinde açılacak olan bireysel emeklilik hesabına katkı yapan veya adına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip gerçek kişidir.7.

 • Atkı Payı Emekliliğinizde ihtiyaç duyacağınız geliri sağlamak için düzenli olarak biriktirmeniz gereken tutardır.
 • Belirlediğiniz katkı payı tutarını, tercihinize uygun olarak yıllık, 6 aylık, 3 aylık veya aylık olarak yatırabilirsiniz.8.
 • Başlangıç ve Ara Katkı Fonu Katkı payı dışında, sisteme dahil olurken ya da aralarda toplu olarak yatıracağınız birikimdir.

Bu sayede emeklilik birikiminizin daha hızlı büyümesini ve emekliliğinizde elde edeceğiniz düzenli gelirin gelirin daha yüksek olmasını sağlarsınız.9. Giriş Aidatı Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ilk girişte veya bir emeklilik şirketinde ilk defa emeklilik sözleşmesi açılması halinde ödenmesi gereken tutardır.

 1. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin; 1.
 2. Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde %75’ini, 2.
 3. Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için %50’sini, 3.
See also:  Christmas Ne Zaman?

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için %25’ini aşamaz.10. Yönetim Gideri Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, emeklilik şirketlerine katılımcıların yatırdıkları katkı paylarının %2’ye kadar olan kısmını yönetim gideri kesintisi olarak ayırma hakkı tanır.

Sözleşmenin ara verme durumunda (vadesinde yatırılmayan katkı payının yatırılma tarihini müteakip üç ay içinde hesaba herhangi bir yatırım yapılmaması halinde sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir) ara verme süreci boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için iki Türk Lirasını aşmayacak şekilde ek yönetim gider kesintisi alınabilir.11.

Devlet Katkısı Devlet tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına yatırılan tutarı ifade eder. Devlet katkısından sadece T.C. katılımcıları yararlanabilmektedir.12. Emeklilik Yatırım Fonu Emeklilik yatırım fonları, emeklilik şirketlerinin katılımcıların birikimlerini değerlendirmek için kurdukları fonlardır.

Bu fonlar, portföyünde yer alan menkul kıymetlerin değerlemesi ve birim fiyat hesabı açısından yatırım fonlarına benzer; uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilir.13. Fon İşletim Gideri Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde emeklilik şirketleri, fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapabilir.

Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti, fon işletim giderine ilişkin kesinti dahil, Para Piyasası Fonları’nda yıllık %1,09’u, Kamu, Özel Sektör, Uluslararası Borçlanma Araçları Fonları, Kıymetli Madenler, Endeks Fonları’nda yıllık %1,91’i, Hisse ve diğer fonlarda yıllık %2,28’i aşamaz.14.

 1. Saklayıcı Emeklilik yatırım fonu portföyündeki varlıkların saklandığı saklama kuruluşu; İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’dir.15.
 2. Portföy Yönetim Şirketi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış emeklilik şirketlerinin emeklilik fonlarını yönetmek üzere anlaşma yaptığı portföy yönetim şirketidir.16.

Katkı Payı Yatırmaya Ara Verme Emeklilik sözleşmesi süresi içerisinde katkı payı yatırılmasına ara verilebilir. Vadesinde yatırılmayan katkı payının yatırılma tarihini takiben üç ay içerisinde, ilgili hesaba herhangi bir yatırım yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede katkı payı yatırmaya ara verildiği kabul edilir.17.

18. Vergi Avantajı Bireysel Emeklilik Sistemi devlet tarafından “birikimlerin değerlenmesi” ve “geri ödeme” olmak üzere iki aşamada vergi avantajlarıyla teşvik edilir: -Birikimlerin değerlenmesi aşamasında; Emeklilik yatırım fonlarının getirileri gelir vergisinden muaftır. -Geri ödeme aşamasında; Vergi mevzuatı uyarınca sistemde 10 yıldan az süreyle katkı payı yatırarak sistemden ayrıldığınızda emeklilik hesabınızdaki toplam getiri üzerinden %15, 10 yıl süreyle katkı payı yatırıp 56 yaşınızı tamamlamadan ayrıldığınızda %10, 10 yıllık süre ve 56 yaşını tamamlayarak emeklilik hakkı kazandığınızda ise toplam getiri üzerinden %5 stopaj uygulanır.

19. Grup Emeklilik Sözleşmesi Grup emeklilik sözleşmesi, en az 10 kişiyi kapsayacak şekilde düzenlenen emeklilik sözleşmesidir.10 kişiden az olsa dahi, bir işyerinde, tüzel kişiliği haiz bir meslek kuruluşunda, dernekte ve başka kuruluş veya grupta çalışan, yahut üye olanların tamamını kapsayacak şekilde düzenlenen emeklilik sözleşmeleri de grup emeklilik sözleşmesi kapsamında değerlendirilir.20.

Vesting Çalıştıkları kurum tarafından emeklilik hesaplarına katkı yapılan katılımcıların, işveren tarafından kendi emeklilik hesaplarına yatırılan katkı payları ve bunların getirilerinin tamamını veya bir kısmını hak etmeleri için, bireysel emeklilik sözleşmesi çerçevesinde belirlenen hak ediş kuralları ve süresidir.21.

Lehdar Lehdar, tayin edilmemiş veya lehdar tayini işlemi sonradan iptal edilmişse katılımcının vefatı halinde hak sahibi, kanuni mirasçılarıdır. Katılımcının emeklilik sözleşmesi devam ederken vefatı halinde; ödeme, Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, katılımcı tarafından tayin edilen ve kimliği sözleşmede belirtilen lehdar veya lehdarlara yapılır.

Atılımcı, sözleşme süresi boyunca lehdarı değistirebilir veya lehdar tayin etme işlemini iptal edebilir. Lehdar, emeklilik sözleşmesine taraf değildir.22. Bireysel Emeklilik Aracısı Herhangi bir emeklilik şirketine bağlı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, emeklilik şirketlerinin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan gerçek veya tüzel kişidir.23.

Aktarım Bir emeklilik şirketiyle, başka şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, yapılmış bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir emeklilik şirketine aktarılabilmesi için sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir.

 1. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir.24.
 2. Hakların Ödeyene Devri Katılımcının, Bireysel Emeklilik Sözleşmesinde ve Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik sözleşmesinde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler, sponsor veya işveren tarafından kullanılmasının kararlaştırma hakkı bulunmasıdır.

: Bireysel Emeklilik Sözlüğü | Allianz

Ters Lehdar ne demek?

Ters ibraz, kart sahibi tarafından, kart düzenleyici bankaya yapılan resmi iade talebidir. Eğer bir müşteri satın aldığından memnun değilse veya banka hesap ekstresinde belli bir işlemi tanıyamıyorsa, işleme itiraz etme ve ters ibraz olarak bilinen resmi iade talebinde bulunma hakkı vardır.

Amir ve Lehdar ne demek?

Lehdar (Beneficiary) – ihracatçı ya da satıcı – lehine akreditif açılan taraftır. Amir Banka (Issuing bank) – amirinin talimatıyla akreditifi açan bankadır. İhbar Bankası (Advising bank) – amir bankanın talebi üzerine akreditifi ihbar eden bankadır.

Muhatap ve lehtar ne demek?

Çekin tarafları –

 • Keşideci: Çeki düzenleyen kişi.
 • Muhatap: Çeki ödeyecek banka şubesi.
 • Hamil / lehdar: Çekin muhatabı ve çekte yazan meblağı alacak kişi,
 • Cironta: Emre yazılı ticari senedi ciro eden kimse.
 • Avalist: Keşideci lehine verilen kişisel teminata aval, aval verene ise avalis t denir.

Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz,

Çek Lehtarı kimdir?

Lehtar, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre düzenlenen ve kıymetli evrak statüsünde çek isimli ödeme aracının taraflarından biridir. Bu kullanımı ile ‘hamil’ kelimesi ile eş anlamlıdır ve ‘ çekin muhatabı ve çekte yazan meblağı alacak kişi ‘ anlamını içerir.

Bonoda lehtar kim?

Bonoda cümle “ödeyiniz” şeklinde değil, “ödeyeceğim” şeklinde biter. Bu yönüyle bono bir ödeme vaadidir. Bono vadeli işlemlerde kullanılan bir senettir. Borçlu ödeme için ayıracak nakit parası olmaması dolayısıyla nakit ödeme yapmak yerine alacaklısına bono vermekle, ileride vade geldiğinde ödemek üzere borç altına girmiş olmaktadır.