Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Muhafazakar Ne Demek?

Muhafazakar bir insan ne demek?

Muhafazakârlık veya tutuculuk, geleneksel toplumsal etmenlerin korunmasını destekleyen politik ve toplumsal felsefedir, Daha belirgin bir anlamda ilgili toplumun içinde bulunduğu çağın gereklerini göz ardı etmeksizin, geçmişten gelen tarihsel, kültürel ve uygar birikimlerini kaybetmeden, kısaca öz dinamiklerinin değişmesine karşı direnç gösteren, toplumsal-kültürel değerlerin korunmasını savunan politik bir görüştür.

Muhafazakar ne anlama gelir?

Muhafazakar kelimede Türkçede en yaygın kullanılan sözcükler arasında yer alır. Hem gündelik yaşam içerisinde hem de dini içerik taşıyan bir anlama sahiptir. Pek çok kişi muhafazakar kelimesinin Türkçe karşılığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, muhafazakar ne demek? Muhafazakar nedir? Muhafazakar TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

– Muhafazakar Arapça kökenli kelimeler içerisinde bulunmaktadır. Yerleşik olarak Türkçe içerisinde hak arasında oldukça fazla değerlendirilmektedir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında muhafazakar kelimesinin karşılığı ‘tutucu’ olarak öne çıkıyor. Muhafazakar Ne Demek? Türkçede sıfat anlamı üzerinden kullanılan muhafazakar kelimesi ‘tutucu’ şeklinde nitelendirilmektedir.

Bu kelime kişinin hem fiziksel hem de düşünce yapısı açısından tutucu olduğunu anlatan bir yapı olduğunu dile getirmek mümkün. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; ‘’Yeni prens halk hürriyetleri aleyhinde idi ve muhafazakarlara dayanıyordu.” F.R. Atay Burada anlatılmak istenen tutucu bir davranış içerisinde olan kimselerin yanında olduğunun gösterilmesidir.

 1. Muhafazakar Nedir? Genel olarak muhafazakar kelimesinin sözlük anlamı her ne kadar ‘tutucu’ biçiminde bilinse dahi, günlük yaşamda farklı alanlar için kullanılabilmektedir.
 2. Dini yaşam tarzına daha yatkın olan kişilere muhafazakar denebilmektedir.
 3. Bu durum fiziksel ve aynı zamanda zihinsel olarak da öne çıkıyor.

Diğer taraftan siyasi görüş üzerinde kullanılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda tek başına ya da farklı cümleler ile kullanılabilecek bir yapıya sahiptir. Amaca uygun olarak gündelik yaşam içerisinde değişik konular üzerine değerlendirilebilir.

Muhafazakarlık nasıl ortaya çıktı?

Fransız Devrimi sonrasında ortaya çıkan ve ortaya çıktığı koşullarda modernliğin ölçüsüzlüğünü eleştiren; modernleşmeye esastan karşı çıkmayan ancak modernleşmenin ve değişimin tarih ve geleneklerden kaynaklanması gerektiğini savunan düşünce akımıdır.

Klasik muhafazakârlık nedir?

Makale serilerinden
Muhafazakârlık
Türler

Kültürel Yeşil Liberal Liberteryen Mali Millî Paleo Yeni sağ Tek millet İlerici Dini Sosyal Gelenekçi Yeni

Kavramlar
Düşünürler
Politikacılar
Organizasyonlar
Dini Muhafazakârlık
Ulusal Türler
İlgili Konular

Muhafazakârlık listesi

g t d

Gelenekçi muhafazakârlık ya da klasik muhafazakârlık, toplumun sağduyulu bir şekilde uyması gereken belli doğal yasalarla tezahür ettirilmiş, aşkın ahlaki bir düzenin ilkelerine duyulan ihtiyacı vurgulayan politik bir felsefe veya ideolojidir, Farklı alt türleri “yeni muhafazakârlık” olarak da adlandırılmaktadır.

Siyaset ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi’ye katkı sağlayabilirsiniz.

table>

g t d

Muhafazakârlık

Muhafazakârlık neye karşıdır?

Yaklaşımlar – Muhafazakârlığın var olan kazanımları ve değerleri korumak şeklinde bir yanı da vardır. Bu açıdan bakıldığında, herkes, solcular dahil, istedikleri toplumsal düzen gerçekleştiğinde muhafazakârlaşabilirler. Nitekim Sovyetler Birliği ‘ndeki Stalin rejimine karşı olanlar (örneğin Troçkistler ) bu rejimi muhafazakârlaşmakla suçladılar.

 1. Bazı muhafazakârlık taraftarları, toplumların zamanla geçirdikleri evrim sonucu bir tür “bilgelik” biriktirdiğini, bu bilgeliğin toplum düzeninde, kültürde kendisini açığa vurduğunu, özenle korunması gerektiğini savunurlar.
 2. Bu nedenle, muhafazakârlık, bir anda büyük değişiklikler yapmayı hedefleyen devrimciliğin karşıtıdır.

Kimi yaklaşımlara göre muhafazakârlık, akla şüpheyle yaklaşır. Kendi aklının sesini dinleyerek başka insanların hayatları üzerinde kalıcı bir etki yaratmaya çalışan düşünürleri eleştirir. Muhafazakârlara göre akıl farklı sonuçlara varabilmektedir ve bir bireyin toplum üzerinde keyfi değişiklikler yaratma isteklerine araç olmamalıdır.

Türkiye’nin yüzde kaçı muhafazakâr?

Toplumda muhafazakârlık 2006 yılında kendisini ‘muhafazakâr değil’ olarak tanımlayanların oranı %12,6 iken bu oran 2012’de %8,6’ya gerilemiştir. Son araştırmalarda kendisini muhafazakâr olarak tanımlayanların oranının ise 2013’te %39,2 iken 2015 yılında %20,7’ye gerilediğini göstermektedir.

Muhafazakarlık nedir felsefe?

Muhafazakârlık veya tutuculuk, geleneksel toplumsal etmenlerin korunmasını destekleyen politik ve toplumsal felsefedir, Daha belirgin bir anlamda ilgili toplumun içinde bulunduğu çağın gereklerini göz ardı etmeksizin, geçmişten gelen tarihsel, kültürel ve uygar birikimlerini kaybetmeden, kısaca öz dinamiklerinin değişmesine karşı direnç gösteren, toplumsal-kültürel değerlerin korunmasını savunan politik bir görüştür.

Muhafazakâr bir aile ne demek?

Öz – Genel olarak aile, muhafazakâr bir kurumdur. Muhafazakâr aile, muhafazakâr değerleri diğer ailelere kıyasla daha çok benimseyen ailedir. Türkiye’de 1980’lerden sonra yeni bir muhafazakâr aile ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu aile, 2000’lerin başından itibaren sosyal hayatta daha çok görünmeye başlamıştır Yeni muhafazakâr aile; bir taraftan muhafazakâr değerleri korumaya çalışırken, öbür taraftan da modernizmle başa çıkmaya çalışmaktadır.

 • Onun gelenek ve modernlik arasındaki dikkate değer tutumları; nicel açıdan da Sakarya örneğinde ele alınmaya çalışılmıştır.
 • Yeni muhafazakâr aile ile ilgili temel gözlem ve varsayımlarımız şunlardır: Türkiye’de yeni muhafazakâr aile toplumun içindedir.
 • Teknolojiden kaçmamakta; televizyon, uydu anten, internet, cep telefonu vb.

iletişim araçlarını yoğun olarak kullanmaktadır. Öte yandan manevi değerlerinden de vazgeçmemektedir. Bu tutumlar, hem yeni muhafazakâr aile hem de modern hayat için çok önemli tecrübelerdir.

Muhafazakâr sosyalist ne demek?

Türkiye’de İslami Sosyalizmin temsilcisi Antikapitalist Müslümanlar ‘ın logosu İslamî sosyalizm, İslam ilkelerinin sosyalizm ilkeleri ile uyumlu olduğunu öngören bir görüştür. Terim olarak ilk defa, Müslüman liderler tarafından sosyalizmin dine uyarlanmış hali olarak kullanıldı.

 1. Müslüman sosyalistler Kur’an ve Muhammed ‘in öğretilerinin -özellikle zekat konusunda- ekonomik ve sosyal eşitlik ilkeleriyle uyumlu olduğunu, hatta öğütlediğini düşünmektedirler.
 2. Görüşlerini oluştururken, Hicret ‘ten sonra kurulan Medine İslam Devleti’nden esinlenmişlerdir.
 3. Ayrıca görüşleri anti-emperyalist (bir milletin başka bir millete her ne olursa olsun kültürel veya dini baskı yapmasına karşı olma bakımından) ve enternasyonalist temellidir.
See also:  Viagra Cialis Ou Levitra Qual O Melhor?

Müslüman sosyalist liderler, meşruiyetin halktan elde edilmesi gerektiğini düşünürler.

Modern Muhafazakar ne demek?

Muhafazakar partilerin ve hareketlerin tarihi – Muhafazakar siyasi partiler, ülkeden ülkeye farklılık gösteren hedeflere sahiptir. Hem muhafazakar hem de liberal partiler genellikle mülkiyetin özel sahipliğini, komünist, sosyalist ve yeşil partilerin aksine, toplumsal sahiplik veya mülk sahiplerinin sosyal sorumluluğunu gerektiren yasalara karşı desteklemektedir.

Muhafazakarlar ve liberal partiler arasındaki fark genellikle sosyal konularda ortaya çıkar. Muhafazakarlar, bazı toplumsal normlara uymayan davranışları reddeder. Modern muhafazakar partiler genellikle liberal veya işçi partilerine karşıtlıklarıyla kendilerini tanımlarlar. “Muhafazakar” teriminin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanımı, o ülkeye özgüdür.

İtalya’da, liberal ve radikal gruplar tarafından birleştirilen ( Risorgimento ) liberal partiler, sağ partilerin yerini almıştır. Hollanda’da ise muhafazakarlar, 1980 yılında yeni bir Hristiyan demokrat partiyle birleşmiştir. Avusturya, Almanya, Portekiz ve İspanya’da ise muhafazakarlık faşizme veya aşırı sağa dönüşmüş ve bu akımlarla bütünleşmiştir.

Japonya’da ise 1940 yılında tüm partiler tek bir faşist parti altında birleştirilmiştir. Savaşın ardından Japon muhafazakarları kısa bir süre siyasete geri dönmüş olsa da, büyük ölçüde kamudan uzaklaştırılmışlardır. Latin Amerika ülkelerinde uzun süredir muhafazakar elitler egemenlik kurmuştur. Genellikle bunlar, parti siyaseti yerine sivil kurumlar, kilise ve silahlı kuvvetlerin kontrolünü ve desteğini sağlayarak gerçekleştirilmiştir.

Kilise genellikle vergiden muaf tutulmuş ve çalışanları sivil yargılama kapsamı dışında tutulmuştur. Ulusal muhafazakar partilerin zayıf veya var olmadığı durumlarda, muhafazakarlar tercih ettikleri hükümet biçimi olarak askeri diktatörlüğe daha çok dayanmışlardır.

Ancak elitlerin halk desteğini muhafazakar partiler için harekete geçirebildiği bazı ülkelerde daha uzun süreli siyasi istikrar sağlanmıştır. Şili, Kolombiya ve Venezuela, güçlü muhafazakar partilerin geliştiği ülkelerin örnekleridir. Arjantin, Brezilya, El Salvador ve Peru ise bunun gerçekleşmediği ülkelerin örnekleridir.

Venezuela’nın Muhafazakar Partisi, 1858-1863 Federal Savaşları’nın ardından ortadan kaybolmuştur. Şili’nin muhafazakar partisi olan Ulusal Parti, 1973 askeri darbenin ardından dağılmış ve sonraki demokrasi döneminde yeniden siyasi bir güç olarak ortaya çıkmamıştır.

Muhafazakârlık ilkeleri nelerdir?

Gelenekçi muhafazakârlık – Gelenekçi muhafazakarlık, doğal hukuk ilkeleri ve aşkın ahlaki düzen, gelenek, hiyerarşi ve organik birlik, tarımcılık, klasikçilik ve yüksek kültür ile sadakatin kesişen alanlarına vurgu yapan bir siyasi felsefedir. Bazı gelenekçiler, Aydınlanma’dan bu yana bu terimlere yapışan olumsuz çağrışımlara meydan okuyarak “gericilik” ve “karşı-devrimci” etiketlerini benimsemişlerdir.

Muhafazakar sol ne demek?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Liberal muhafazakârlık, özel mülkiyet, serbest ekonomi girişimciliği ile halkın geleneksel, kültürel ve ahlaki değerlerini yönetime dahil eden; anayasal ve temsili hükûmeti savunan muhafazakâr bir siyasi ideolojidir. İdeoloji, bireylerin piyasaya katılmakta ve hükûmet müdahalesi olmaksızın servet yaratmakta özgür olmaları gerektiğine göre, ekonomik müdahalecilik üzerine klasik liberal görüşü içerir.

Bununla birlikte, liberal muhafazakarlar, bireylerin yaşamın diğer alanlarında sorumlu bir şekilde hareket etmelerine tam anlamıyla güvenilemeyeceğine de inanırlar; bu nedenle asayişin sağlanması için güçlü bir devletin, millete karşı görev ve sorumluluk duygusunun beslenmesi için kurumların gerekli olduğuna inanırlar.

Ayrıca, sosyal olarak muhafazakar bazı konumların yanı sıra sivil özgürlükleri de desteklemektedirler. Avrupa ‘da liberal muhafazakarlık, modern muhafazakarlığın ve merkez sağ siyasetin baskın biçimidir. Avrupalı ​​liberal muhafazakar partilerin çoğu, aslen Hristiyan demokratlar tarafından kurulan Avrupa Halk Partisi ‘ne bağlıdır.

 1. Liberal muhafazakârlık, bireyciliğe olan bağlılık, negatif özgürlüğe inanç, hafif düzenlenmiş serbest piyasa ve minimal bir hukuk devleti gibi klasik liberal ilkeleri paylaşır.
 2. Bazı yorumcular, Thatcherizm gibi 1980’lerdeki birçok muhafazakar akımın, adı konulmamış bir şekilde yeniden canlanmış klasik liberalizm olduğunu belirtmişlerdir.

Ancak klasik liberalizme karşı olarak, liberal muhafazakârlıkta daha güçlü bir sosyal gündem ve belirli sosyal alanlarda daha fazla devlet müdahalesine destek bulunur. Özellikle aile, cinsellik, sağlık ve eğitim konularında, bu alanlar ya düzenli olarak devlet tarafından kontrol edilmeli ya da en azından devlet tarafından korunmalıdır.

Muhafazakar ne demek Sosyoloji?

Muhafazakârlık veya tutuculuk, geleneksel toplumsal etmenlerin korunmasını destekleyen politik ve toplumsal felsefedir, Daha belirgin bir anlamda ilgili toplumun içinde bulunduğu çağın gereklerini göz ardı etmeksizin, geçmişten gelen tarihsel, kültürel ve uygar birikimlerini kaybetmeden, kısaca öz dinamiklerinin değişmesine karşı direnç gösteren, toplumsal-kültürel değerlerin korunmasını savunan politik bir görüştür.

Muhafazakarlığın kurucusu kimdir?

Öncüler – Muhafazakârlığı sistemli bir düşünce olarak ilk savunan kişi, İngiliz filozof Edmund Burke olmuştur. Burke, Fransız Devrimi zamanında yaşamış, devrime karşıt bir düşünürdü. O sırada İngiliz devlet adamları arasında Fransız Devrimi’nin İngiltere ‘ye yayılacağı endişesi yaygındı.

Muhafazakarlık bir ideoloji mi?

Ataerkil muhafazakârlık – Ataerkil muhafazakarlık, toplumların organik olarak var olduğuna ve geliştiğine inanan ve bu toplumun üyelerinin birbirlerine karşı sorumlulukları olduğunu yansıtan bir muhafazakarlık akımıdır. Bu akımın özellikle ayrıcalıklı ve zengin olanların daha yoksul kesimlere karşı paternalistik sorumluluğuna vurgu yapılır.

 1. Organisizm, hiyerarşi ve görev gibi prensiplerle uyumlu olduğu için, geleneksel muhafazakarlığın bir uzantısı olarak görülebilir.
 2. Paternalist muhafazakarlar, ilke olarak ne bireyi ne de devleti desteklerler, ancak hangisinin daha pratik olduğuna bağlı olarak ikisini desteklemeye veya bir denge önermeye hazırdırlar.

Paternalistik muhafazakarlar tarihsel olarak daha aristokratik bir bakış açısını (gelenekselist muhafazakarlığa göre daha monarşist olan) tercih etmişlerdir ve ideolojik olarak Eski Tory’lere bağlantılıdırlar. Günümüzde, taraftarları yoksullukla başa çıkmak için sosyal güvenlik ağının önemini vurgulamakta, tüketici ve üretici çıkarlarını korumak amacıyla sınırlı bir servet yeniden dağılımını ve piyasaların hükümet tarafından düzenlenmesini desteklemektedir.

 1. Paternalistik muhafazakarlık, Birleşik Krallık’ta Başbakan Benjamin Disraeli’nin “Tek Ulus” Toryizmi altında ilk kez ayrı bir ideoloji olarak ortaya çıktı.
 2. Birleşik Krallık’ta çeşitli tek milletçi muhafazakâr başbakanlar bulunmaktadır.
 3. Bu başbakanlar arasında Disraeli, Stanley Baldwin, Neville Chamberlain, Winston Churchill ve Harold Macmillan gibi başbakanlar yer almaktadır.
See also:  Emekli MaaM Ne Kadar?

Almanya’da, 19. yüzyılda Şansölye Otto von Bismarck işçilere karşı devlet tarafından zorunlu sigorta politikalarını benimsemiştir; bu sigortalar hastalık, kaza, iş gücü kaybı ve yaşlılık durumlarına karşı koruma sağlamaktadır. Şansölye Leo von Caprivi ise “Yeni Yol” adını verdiği bir muhafazakar ajandayı desteklemiştir.

Muhafazakârlık kaça ayrılır?

Liberteryen muhafazakarlık – Liberteryen muhafazakarlık, liberteryen ekonomik meseleleri muhafazakarlık yönleriyle birleştiren belirli siyasi ideolojileri en belirgin şekilde Birleşik Devletler’de tanımlar. Dört ana kolu anayasacılık, paleoliberteryanizm, küçük hükûmet muhafazakarlığı ve Hristiyan liberteryenizmdir.

 • Genellikle daha kişisel ve ekonomik özgürlüğü desteklemeleri bakımından paleo-muhafazakârlardan farklıdırlar.
 • Paleo-muhafazakârların aksine, liberteryen muhafazakarlar serbest ticaret, herhangi bir ulusal bankaya muhalefet ve iş düzenlemelerine muhalefet gibi katı bırakınız yapsınlar politikalarını desteklerler.

Çevre düzenlemelerine, kurumsal refaha, sübvansiyonlara ve diğer ekonomik müdahale alanlarına şiddetle karşı çıkıyorlar.

Milliyetçi muhafazakarlar kimlerdir?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Millî muhafazakârlık, millî kimlik ve kültürel kimliğin korunmasına odaklanan muhafazakârlığın milliyetçi bir çeşididir. Millî muhafazakârlar genellikle milliyetçiliği geleneksel kültürel değerleri, aile değerlerini ve göçmen karşıtlığı destekleyen muhafazakâr duruşlarla birleştirir.

 • Millî muhafazakârlık, ulusal veya ulusçu muhafazakârlık olarak da isimlendirilir.
 • Üç varyasyonun koruma ve geleneğe nasıl odaklandığı göz önüne alındığında, gelenekçi muhafazakârlık ve sosyal muhafazakârlık ile aynı özellikleri paylaşıyor.
 • Millî muhafazakârlık ulusal çıkarları korumaya çalışırken, gelenekçi muhafazakârlık sosyal düzenin korunmasını vurgular.

Ek olarak, sosyal muhafazakârlık, kişinin toplumdaki geleneksel statüsünü korumak için ahlaki davranışı düzenleyen geleneksel aile değerlerini vurgular. Millî muhafazakâr partilerin kökleri, liberal-muhafazakâr partilerin daha kentsel destek tabanının aksine, genellikle kırsal, gelenekçi veya çevresel temelli ortamlarda bulunur.

Kültürel muhafazakarlar kimlerdir?

Makale serilerinden
Muhafazakârlık
Türler

 • Kültürel
 • Yeşil
 • Liberal
 • Liberteryen
 • Mali
 • Millî
 • Paleo
 • Yeni sağ
 • Tek millet
 • İlerici
 • Dini
 • Sosyal
 • Gelenekçi
 • Yeni
Kavramlar
Düşünürler
Politikacılar
Organizasyonlar
Dini Muhafazakârlık
Ulusal Türler
İlgili Konular

Muhafazakârlık listesi

 • g
 • t
 • d

Kültürel muhafazakârlık, bir ulus devletin veya devlet sınırlarıyla tanımlanamayan bir kültürün kültürel miraslarını korumak olarak tanımlanır. Kültürel muhafazakarlık kimi zaman Québec ‘teki gibi dilin korunmasıyken kimi zaman Amerika yerlilerindeki gibi ırksal kültürün korunmasıdır.

 1. Ültürel muhafazakarlık, muhafazakarlığın sosyal yönünü üzerine eğildiğinden sosyal muhafazakarlıkla karıştırılabilir.
 2. Ancak sosyal muhafazakarlık, kürtaj ve eşcinsel evlilik gibi ahlaki ve toplumsal değerler konusunda kültürel liberalizme karşı duruşuyla tanımlanırken kültürel muhafazkarlık normlara ve uygulamalara atıfta bulunur.

Milliyetçilik, her zaman belli bir kültür çevresinde gelişmediğinden kültürel muhafazakarlıktan ayrılır.

Siyaset ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi’ye katkı sağlayabilirsiniz.

Muhafazakar Türkiye ne demek?

Muhafazakârlık veya tutuculuk, geleneksel toplumsal etmenlerin korunmasını destekleyen politik ve toplumsal felsefedir, Daha belirgin bir anlamda ilgili toplumun içinde bulunduğu çağın gereklerini göz ardı etmeksizin, geçmişten gelen tarihsel, kültürel ve uygar birikimlerini kaybetmeden, kısaca öz dinamiklerinin değişmesine karşı direnç gösteren, toplumsal-kültürel değerlerin korunmasını savunan politik bir görüştür.

Türkiye muhafazakar mı?

Toplumda muhafazakârlık 2006 yılında kendisini ‘muhafazakâr değil’ olarak tanımlayanların oranı %12,6 iken bu oran 2012’de %8,6’ya gerilemiştir. Son araştırmalarda kendisini muhafazakâr olarak tanımlayanların oranının ise 2013’te %39,2 iken 2015 yılında %20,7’ye gerilediğini göstermektedir.

Muhafazakar nedir vikipedi?

Muhafazakârlık veya tutuculuk, geleneksel toplumsal etmenlerin korunmasını destekleyen politik ve toplumsal felsefedir, Daha belirgin bir anlamda ilgili toplumun içinde bulunduğu çağın gereklerini göz ardı etmeksizin, geçmişten gelen tarihsel, kültürel ve uygar birikimlerini kaybetmeden, kısaca öz dinamiklerinin değişmesine karşı direnç gösteren, toplumsal-kültürel değerlerin korunmasını savunan politik bir görüştür.

Muhafazakârlık neye tepki olarak çıktı?

İdeolojik tarih – İngiltere’de, Restorasyon dönemi (1660-1688) sırasında Tory hareketi, muhafazakarlığın öncüsüydü. Toryizm, ilahi hükümdarlıkla yönetilen hiyerarşik bir toplumu destekliyordu. Ancak, Toryler, egemenliğin halktan geldiği fikrini reddetmekte ve parlamentonun otoritesini ve din özgürlüğünü reddetmekte muhafazakarlardan farklılık gösterir.

Robert Filmer’ın Patriarcha: or the Natural Power of Kings (1680’de ölümünden sonra yayımlanan, ancak 1642-1651 İngiliz İç Savaşı’ndan önce yazılan) doktrinlerinin açıklaması olarak kabul edildi. Bununla birlikte, 1688 Glorious Devrimi İngiltere’de anayasal bir hükümetin kurulmasıyla bu prensibi kısmen yok etti ve Tory’lere karşı olan Whig ideolojisinin hâkimiyetine yol açtı.

Yenilgiyle karşı karşıya kalan Tory’ler hareketlerini reform ettiler. Kraliyet, Lordlar ve Avam Kamarası olmak üzere üç mecliste egemenliğin bulunduğunu, sadece Kraliyet’te değil, daha muhafazakar pozisyonlar benimsediler. Dönemin muhafazakarları Richard Hooker (1554-1600), Halifax Markisi (1633-1695) ve David Hume (1711-1776) idi. Edmund Burke (1729–1797) Edmund Burke (1729-1797), muhafazakarlığın felsefi kurucusu olarak kabul edilmektedir. Burke, Marquis of Rockingham’ın özel sekreteri olarak görev yaptı ve Whig partisinin Rockingham kolunun resmi broşür yazarı olarak görev aldı.

Tory’lerle birlikte, 18. yüzyılın sonlarında Birleşik Krallık’ta muhafazakarlar olarak tanınıyorlardı. Burke’nin görüşleri, muhafazakârlık ve cumhuriyetçilik arasında bir karışımdı.1775-1783 Amerikan Devrimi’ni desteklerken, 1789-1799 Fransız Devrimi’nin şiddetini iğrenç buldu. Özel mülkiyetin ve Adam Smith’in (1723-1790) ekonomi anlayışının muhafazakar ideallerini kabul etti, ancak ekonominin muhafazakar toplumsal etiğe bağlı kalması gerektiğini düşündü.

Kapitalizmin ortaçağ sosyal geleneğe bağlı olması ve iş sınıfının soyluluğa bağlı olması gerektiğini savundu. Ortaçağ soylu geleneğinden türeyen onur standartlarına ısrar etti ve soyluluğu ulusun doğal liderleri olarak gördü. Bu, taçın yetkilerine sınırlamalar getirilmesi anlamına geliyordu, çünkü Burke’ye göre Parlamento’nun kurumları, icra tarafından atanan komisyonlardan daha iyi bilgi sahibiydi. Joseph de Maistre (1753–1821) Fransa’da, Britanya’daki muhafazakarlıkla paralel olarak gelişen başka bir muhafazakarlık biçimi ortaya çıktı. Bu, Joseph de Maistre (1753–1821) ve Louis de Bonald (1754–1840) gibi isimlerin Aydınlanma Karşıtı eserlerinden etkilenmiştir.

Kıta Avrupası’ndaki birçok muhafazakar, kilise ve devletin ayrılmasını desteklememekte olup çoğunlukla Katolik Kilisesi’nin devlet tarafından tanınmasını ve işbirliğini desteklemektedir; bu durum, Fransız Devrimi öncesinde Fransa’da mevcuttu. Muhafazakarlar ayrıca liberalizm ve Fransız Devrimi ile ilişkilendirilen milliyetçiliği erken benimsemişlerdir.

Diğer bir erken Fransız muhafazakarı olan François-René de Chateaubriand (1768–1848), moderniteye karşı romantik bir tutumu benimsemiş, onu geleneksel inanç ve sadakatin ‘dolu yürek’ ile karşılaştırmıştır. Kıta Avrupa’sının diğer bölgelerinde ise, Alman düşünürler Justus Möser (1720–1794) ve Friedrich von Gentz (1764–1832) Devrim’in sonucu olarak ortaya çıkan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni eleştirdi.

See also:  Qual O Numero Do Bolsonaro?

Arşıtlık ayrıca Adam Müller (1779–1829) ve Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1771–1830) tarafından da dile getirildi ve Hegel, hem sol hem de sağ kanatta takipçileri etkiledi. Her ne kadar Burke ve Maistre, farklı nedenlerden dolayı genel olarak demokrasiye eleştirel ve şüpheci yaklaşsalar da, düşünceleri birbirinden farklılık göstermektedir.

Maistre, insanların kurallara uyma yeteneğine pessimist bir şekilde bakarken, Burke ise insanların doğuştan kurallar koyabilme yeteneğine şüpheyle yaklaşmaktadır. Maistre için kuralların ilahi bir kökeni vardır, oysa Burke’a göre kurallar gelenekten doğar.

 • Burke için gelenek eksikliği, Maistre için ise ilahi rehberlik eksikliği insanların korkunç şekillerde hareket etmelerine neden olur.
 • Her ikisi de yanlış türdeki özgürlüğün şaşkınlığa ve siyasi çöküntüye yol açtığına inanmaktadır.
 • İdeaları, anti-rasyonalist, romantik bir muhafazakarlık akımına birlikte dökülecektir, ancak yine de ayrı kalacaktır.

Burke daha çok tartışma ve anlaşmazlık üzerine açıktırken, Maistre inanç ve otoriteye dayanmayı tercih etmiştir, bu da daha illiberal bir düşünce akımına yol açmıştır.

Muhafazakâr bir aile ne demek?

Öz – Genel olarak aile, muhafazakâr bir kurumdur. Muhafazakâr aile, muhafazakâr değerleri diğer ailelere kıyasla daha çok benimseyen ailedir. Türkiye’de 1980’lerden sonra yeni bir muhafazakâr aile ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu aile, 2000’lerin başından itibaren sosyal hayatta daha çok görünmeye başlamıştır Yeni muhafazakâr aile; bir taraftan muhafazakâr değerleri korumaya çalışırken, öbür taraftan da modernizmle başa çıkmaya çalışmaktadır.

 1. Onun gelenek ve modernlik arasındaki dikkate değer tutumları; nicel açıdan da Sakarya örneğinde ele alınmaya çalışılmıştır.
 2. Yeni muhafazakâr aile ile ilgili temel gözlem ve varsayımlarımız şunlardır: Türkiye’de yeni muhafazakâr aile toplumun içindedir.
 3. Teknolojiden kaçmamakta; televizyon, uydu anten, internet, cep telefonu vb.

iletişim araçlarını yoğun olarak kullanmaktadır. Öte yandan manevi değerlerinden de vazgeçmemektedir. Bu tutumlar, hem yeni muhafazakâr aile hem de modern hayat için çok önemli tecrübelerdir.

Muhafazakâr sosyalist ne demek?

Türkiye’de İslami Sosyalizmin temsilcisi Antikapitalist Müslümanlar ‘ın logosu İslamî sosyalizm, İslam ilkelerinin sosyalizm ilkeleri ile uyumlu olduğunu öngören bir görüştür. Terim olarak ilk defa, Müslüman liderler tarafından sosyalizmin dine uyarlanmış hali olarak kullanıldı.

 • Müslüman sosyalistler Kur’an ve Muhammed ‘in öğretilerinin -özellikle zekat konusunda- ekonomik ve sosyal eşitlik ilkeleriyle uyumlu olduğunu, hatta öğütlediğini düşünmektedirler.
 • Görüşlerini oluştururken, Hicret ‘ten sonra kurulan Medine İslam Devleti’nden esinlenmişlerdir.
 • Ayrıca görüşleri anti-emperyalist (bir milletin başka bir millete her ne olursa olsun kültürel veya dini baskı yapmasına karşı olma bakımından) ve enternasyonalist temellidir.

Müslüman sosyalist liderler, meşruiyetin halktan elde edilmesi gerektiğini düşünürler.

Muhafazakâr sol ne demek?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Liberal muhafazakârlık, özel mülkiyet, serbest ekonomi girişimciliği ile halkın geleneksel, kültürel ve ahlaki değerlerini yönetime dahil eden; anayasal ve temsili hükûmeti savunan muhafazakâr bir siyasi ideolojidir. İdeoloji, bireylerin piyasaya katılmakta ve hükûmet müdahalesi olmaksızın servet yaratmakta özgür olmaları gerektiğine göre, ekonomik müdahalecilik üzerine klasik liberal görüşü içerir.

Bununla birlikte, liberal muhafazakarlar, bireylerin yaşamın diğer alanlarında sorumlu bir şekilde hareket etmelerine tam anlamıyla güvenilemeyeceğine de inanırlar; bu nedenle asayişin sağlanması için güçlü bir devletin, millete karşı görev ve sorumluluk duygusunun beslenmesi için kurumların gerekli olduğuna inanırlar.

Ayrıca, sosyal olarak muhafazakar bazı konumların yanı sıra sivil özgürlükleri de desteklemektedirler. Avrupa ‘da liberal muhafazakarlık, modern muhafazakarlığın ve merkez sağ siyasetin baskın biçimidir. Avrupalı ​​liberal muhafazakar partilerin çoğu, aslen Hristiyan demokratlar tarafından kurulan Avrupa Halk Partisi ‘ne bağlıdır.

 1. Liberal muhafazakârlık, bireyciliğe olan bağlılık, negatif özgürlüğe inanç, hafif düzenlenmiş serbest piyasa ve minimal bir hukuk devleti gibi klasik liberal ilkeleri paylaşır.
 2. Bazı yorumcular, Thatcherizm gibi 1980’lerdeki birçok muhafazakar akımın, adı konulmamış bir şekilde yeniden canlanmış klasik liberalizm olduğunu belirtmişlerdir.

Ancak klasik liberalizme karşı olarak, liberal muhafazakârlıkta daha güçlü bir sosyal gündem ve belirli sosyal alanlarda daha fazla devlet müdahalesine destek bulunur. Özellikle aile, cinsellik, sağlık ve eğitim konularında, bu alanlar ya düzenli olarak devlet tarafından kontrol edilmeli ya da en azından devlet tarafından korunmalıdır.