Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Muhtelif Ne Demek?

Muhtelif kime denir?

Muhtelif Ne Demek? Tdk’ya Göre Muhtelik Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir? Muhtelif kelimesi Osmanlı döneminde kullanılan Osmanlıca Türkçesi zamanından beri kullanılan bir kelimedir. Günümüz Türkçesinde de sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Arapça kökenli bir olmasıyla da iki anlamı bulunmaktadır.

 • Muhtelif Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? Muhtelif kelimesinin TDK sözlüğünde iki adet anlamı bulunuyor.
 • Muhtelif kelimesinin ilk anlamı “çeşit – çeşitli” olarak kullanılır.
 • Herhangi bir şeyin çeşitlerinin bulunması ve bu çeşitlerin ifade edilmesinde muhtelif kelimesi kullanılır.
 • Muhtelif kelimesi türlü türlü ve çeşit çeşit gibi anlamlarına gelmektedir.

Muhtelif kelimesinin ikinci anlamı ise “zıt” anlamına gelmektedir. Birbiri ile tutmayan, birbirinin karşıtı anlamına gelmektedir. Çoğunlukla birbirine karşıt ve zıt olan durumları ya da kavramları belirtmek için kullanılan bir kelimedir. Soyut kavramlar, düşünce be duygu olarak birbirleriyle uyumsuz kavramlar muhtelif sözcüğü ile ifade edilir.

Muhtelif ne demek tıp?

Müteaddit, muhtelif ( vücutta birden fazla yerde olan ), mülti.

Muhtelif ne demek edebiyat?

Genellikle birbirinden zıt olan kavramları ifade etmek için kullanılır. Birbiriyle uyumsuz olan duygu, düşünce veya somut kavramlar muhtelif sözcüğü ile açıklanmaktadır.

Muhtelif eser ne demek?

Mü’telif ve muhtelif yazılış itibariyle aynı veya birbirine yakın (mü’telif), ancak telaffuz bakımından birbirinden farklı (muhtelif) olan isim, künye, lakap ve nisbeleri ifade eder.

Müellif kime denir?

Müellif Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Müellif Kime Denir? kavramı, Arapçadan Türkçeye geçmiş bir kelime olarak değerlendirilmektedir. Arapçada telif yani yazmak sözcüğünden türetilerek günümüzdeki halini almıştır. Müellif Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Müellif kelimesi anlam olarak, herhangi bir konu hakkında belli bir yeterliliğe sahip olan kimselerin yazı yazmasıdır.

Türk Dil Kurumuna göre müellif kelimesi, herhangi bir edebi eseri ortaya koyan, yazar kimse olarak açıklanmaktadır. Müellif Kime Denir? Müellif kelimesi, çevresindeki olaylara karşı kayıtsız kalamayarak bunu yazı yazarak dile getiren kimseler için kullanılmaktadır. Aynı zamanda müellif, mimarlık ve mühendislik alanı ile ilgili ortaya çıkan her türlü proje, hesap ve çizim işlerini yapan kimselere denmektedir.

: Müellif Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Müellif Kime Denir?

Muhtelif nasıl kullanılır?

Muhtelif Ne Demek? – Muhtelif kelimesi daha çok Osmanlı Türkçesinde geçen bir kelimedir. Dilimize ise Arapçadan geçmiştir. Günümüz Türkçesinde ise kelimenin zaman zaman kullanıldığını görebilirsiniz. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamı ile ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.

 • Söz konusu kelime “çeşit, çeşitli” anlamlarına gelir.
 • Ayrıca “çeşit çeşit” ya da “türlü türlü” anlamlarında kullanıldığını da görebilirsiniz.
 • Muhtelif kelimesinin ikinci bir anlamı daha vardır.
 • Elimenin ikinci anlamı “zıt” demektir.
 • Birbirini tutmayan, birbiri ile uyuşmayan kavramlar için muhtelif kelimesi kullanılır.

Birbiri ile uyumsuz olan kavramlar için de bu kelimenin derin anlamından istifade edilir. Zıt anlamına gelen muhtelif, genellikle soyut kavramlar için kullanılır.

Muhtelif yapı ne demek?

Söz konusu tapu, bahçe, bağ, tarla gibi çeşitliliği bulunan taşınmazların tapusunu ifade eder. ‘Çeşitli’ anlamına gelen ‘muhtelif’ sözcüğünün bu tip arsalar ya da tapular için kullanılması da tam olarak bundandır.

Muhtelif GIDA nelerdir?

Sektörün alt başlıkları; Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Un ve Unlu Ürünler, Meyve ve Sebze Ürünleri, Katı ve Sıvı Yağlar, Şeker ve Şekerli Ürünler, Alkolsüz İçecekler, Alkollü İçecekler, Fermente Ürünler, Hazır Tüketilen Gıdalar ve Bebek Mamaları olarak özetlenebilir.

Muhtelif renk ne demek?

Muhtelif renkler, çeşitli renkler.

Muhteris olmak ne demek?

Hırs kelimesiyle aynı kökten türeyen muhteris sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiştir. Bir şeyi isteme hususunda ifrata varan, aşırı tutkulu ve hırslı kişiler muhteris olarak nitelendirilir. Tıpkı hırs kelimesi gibi ihtiras kelimesi de bu sözcükle aynı kökten türemiştir.

Muhtelif hangi dilde?

Muhtelif Ne Demek? Muhtelif TDK anlamı nedir? –

 • Muhtelif kelimesinin TDK sözlüğe göre 2 farklı anlamı vardır.
 • Muhtelif kelimesinin kökeni Arapça dilidir.
 • Muhtelif kelimesinin Arapça dilindeki karşılığı muḫtelif şeklindedir.

Muhtelif TDK sözlük anlamı şu şekildedir:

 1. sıfat Çeşit çeşit, çeşitli
 2. eskimiş Zıt, birbirini tutmayan “Bu bulut, gece düşen şahabın, yanarak bıraktığı muhtelif renkli bir dumandı.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

: Muhtelif ne demek? Muhtelif kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Mükellef olmak ne demek?

İslam dini, mükellef olan insanlardan bazı şeyleri yapmalarını, bazı şeyleri yapmamalarını istemiş, bazı şeyleri de yapıp yapmamakta onları serbest bırakmıştır. Böylece, dinin emrettiği şeyleri yapmak ve yasakladığı şeylerden sakınmakla yükümlü olan, ergenlik çağına gelmiş akıllı insana mükellef denir.

Muhtelif hadis ne demektir?

* Nevevî’nin tanımı ise şöyledir: ‘Muhtelifu’l-hadîs, zâhirî olarak mana açısından birbiriyle çelişkili iki hadîsin arasının bağdaştırılması veya ikisinden birinin tercih edilmesidir.’ (Nevevî, 1985:90.) Nevevî, bu tanımıyla sanki iki hadîs arasındaki çelişkinin ancak zâhirî olmasını şart koşmuş gibidir.

Muhtelif ne demek inşaat?

Muhtelif Tapu Nedir? – Tapu kaydında özel arsa verisi olmayan bağ, tarla ve bahçe benzeri taşınmazlar “muhtelif” olarak sınıflandırılmaktadır. Bu alanlar yerel belediyelerin imar planlamalarının dahi dışındadır. Fakat prosedürler uyarınca tapuda yer alan bahçe, tarla, bağ gibi farklı türleri ifade eden taşınmazlar aynı zamanda arsa niteliği de kazanabilir.

 • İmar uygulaması sonucunda bu taşınmazlar arsa vasfı ile tapuya tescil edilir.
 • Bu işlem resen yapılan bir prosedür olduğundan dolayı herhangi bir harca tabi tutulmaması gerekmektedir.
 • Çeşitlilik” anlamını taşıyan “muhtelif” terimi, bu tür arsalar ya da tapular için oldukça uygun bir terimdir.
 • Tarım arazileri, üzerinde sadece tarımsal faaliyetlerin gerçekleşebileceği alanlar olarak tanımlanabilir.

Bu alanlarda imarlanma işlemleri gerçekleştirilemeyeceğinden dolayı ruhsatlı binalar yapılamamaktadır.

Muhtelit Ravi ne demek?

TDV İslâm Ansiklopedisi ‘nden rastgele bir madde görmek için tıklayınız.” data-width=”200″> bk. İHTİLÂT Râvinin hadis rivayetine ehliyetini yok eden akıl eksikliği ve zayıflığı hali. TDV İslâm Ansiklopedisi Madde Bildirim Formu Bu form aracılığıyla, sadece OSMANLILAR//8-mali-yapi maddesi ile alakalı mesajların iletilmesi rica olunur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin elektronik sürümü hakkındaki diğer hususların ise İletişim Formu aracılığıyla iletilmesi rica olunur. Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’ nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi ( TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir.

Fenni mesul ne demek?

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

 • İMAR KANUNU İLE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT
 • VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE
 • DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 • Kanun No.5940 Kabul Tarihi: 9/12/2009
 • MADDE 1 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • “Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye şefliği, yapı müteahhitliği ve kayıtlar:

MADDE 28- Bu Kanun kapsamındaki mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetine ilişkin harita, plan, etüt, proje ve eklerinin düzenlenmesi ve bunların yerine getirilmesinin; uygulamada bulunulacak alanın, yerleşme merkezinin ve yapının sınıfına, özelliğine ve büyüklük derecesine göre, uzmanlık alanlarına uygun olarak 38 inci maddede belirtilen meslek mensuplarına yaptırılması mecburidir.

 1. Müellifler ve uygulamada bulunan meslek mensupları, işlerini bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur.
 2. Yapıda inşaat ve tesisat işleri ile kullanılan malzemelerin kamu adına denetimine ilişkin fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığı haiz meslek mensupları tarafından ayrı ayrı üstlenilmek zorundadır.
See also:  Qual Melhor Marca De Tv Smart?

Fenni mesul mimar ve mühendisler uzmanlık alanlarına göre; yapının, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle görevlidir.

Yapı sahibine ve idareye karşı sorumlu olan fenni mesuller, uzmanlık alanına uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması veya şantiye şefi bulundurulmaksızın yapım işinin sürdürülmesi veya yapının mevzuata aykırı yapılması veya istifaları halinde, bu durumları altı iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Aksi takdirde, fenni mesuller kanuni mesuliyetten kurtulamaz. Bildirim üzerine, en geç üç iş günü içinde 32 nci maddeye göre işlem yapılır. Fenni mesulün istifası veya ölümü halinde, başka bir meslek mensubu fenni mesuliyeti üstlenmedikçe yapının devamına izin verilmez.

Fenni mesulün istifası halinde, istifa tarihinden önce yapılan işlere dair sorumluluğu devam eder. Yeni atanan fenni mesul, daha önce yapılan işlerin denetlenmesinden ve eksiklik ve hata var ise giderilmesini sağlamaktan ve bildirimde bulunmaktan da sorumludur. Tespit edilen bu eksiklik ve hatalar giderilmedikçe inşaatın devamına izin verilmez.

Fenni mesuller, Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikte belirlenen sınıf, özellik ve büyüklüğe sahip bulunan yapıların denetimi faaliyetine yardımcı olmak üzere, 38 inci maddeye göre uygun nitelikte ve sayıda fen adamı istihdam etmek mecburiyetindedir.

Fenni mesuller, uzmanlık alanlarına göre yapım işlerinin denetimine ilişkin ayrıntılı bütün belgeler ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri raporunu idareye vermek ve yapı kullanma izin belgesini imzalamak mecburiyetindedir. Yapıya ilişkin bilgiler, ilgili idarece, etüt ve proje müelliflerinin, fenni mesullerin, yapı müteahhitlerinin ve şantiye şefi mimar veya mühendisin üyesi bulunduğu meslek odasına, üyelik kayıtlarına işlenmek üzere bildirilir.

Fenni mesuller, mesuliyet üstlendikleri yapı ile alakalı olarak yapı müteahhitliği, şantiye şefliği, taşeronluk ve malzeme satıcılığı yapamaz. Yapı sahibi, yapısının fenni mesuliyetini üstlenemez.27 nci madde kapsamındaki yapılar ile entegre tesis niteliğinde olmayan ruhsata tabi tarım ve hayvancılık yapılarına ait 22 nci maddede yer alan etüt ve projeler, il özel idarelerince veya Bakanlığın taşra teşkilatınca hazırlanabilir.

 1. Bu tarım ve hayvancılık yapılarına dair fenni mesuliyet, il özel idaresinin veya Bakanlığın taşra teşkilatının mimar ve mühendisleri tarafından üstlenilebilir.
 2. Yapı müteahhidi ve şantiye şefi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetindedir.

Yapı müteahhidi ve şantiye şefi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramaz. Bakanlıktan veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş idareden yetki belgesi almaksızın, inşaat ve tesisat dahil yapım işlerinin müteahhitliği üstlenilemez.

Yetki belgeleri geçici veya daimi olarak düzenlenebilir. Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine yapı inşa eden müteahhitlerin kayıtları, her yapı için ayrı ayrı tutulur. Bu kayıtların birer nüshası, ilgili yapı müteahhidinin yetki belgelendirmesi işlemlerinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir.

Müteahhitlere yetki belgesi verilmesi işlemleri, bu kayıtlar da değerlendirilerek Bakanlıkça yürütülür. Fenni mesullerce denetime ilişkin mimarlık ve mühendislik raporları hazırlanan, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elemanlarının birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile tamamlandığı belirlenen, ancak, yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi işlemleri tamamlanamayan yapılar için, yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin talebi üzerine, ilgili idarece durum tespit edilerek yapı kullanma izin belgesi verilir.

 1. Yapı sahibi, ruhsat süresi dolmamış olan bir yapının etüt ve proje müellifliği, yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği görevlerinden herhangi birini üstlenmemiş ise bütün sorumluluk, ilgisine göre etüt ve proje müelliflerine, yapı müteahhidine, şantiye şefine ve ilgili fenni mesullere aittir.”
 2. MADDE 2 – 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 3. “İdari müeyyideler:
 4. MADDE 42- Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.
 5. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:
 6. a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için;
 7. 1) I. sınıf A grubu yapılara üç, B grubu yapılara beş Türk Lirası,
 8. 2) II. sınıf A grubu yapılara sekiz, B grubu yapılara onbir Türk Lirası,
 9. 3) III. sınıf A grubu yapılara onsekiz, B grubu yapılara yirmi Türk Lirası,
 10. 4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç, B grubu yapılara yirmibeş, C grubu yapılara otuzbir Türk Lirası,
 11. 5) V. sınıf A grubu yapılara otuzsekiz, B grubu yapılara kırkaltı, C grubu yapılara elliiki, D grubu yapılara altmışüç Türk Lirası,

idari para cezası verilir. Bu miktarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uygulanır.

 • b) Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20’si kadar idari para cezası verilir.
 • c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı;
 • 1) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 30’u,
 • 2) Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın % 40’ı,
 • 3) Uygulama imar planında veya parselasyon planında “Kamu Tesisi Alanı veya Umumî Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın % 60’ı,
 • 4) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın % 100’ü,
 • 5) Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20’si,
 • 6) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80’i,
 • 7) Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın % 50’si,
 • 8) Ruhsatsız ise cezanın % 180’i,
 • 9) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor ise cezanın % 50’si,
 • 10) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşaî faaliyete konu ise cezanın % 100’ü,
 • 11) İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın % 10’u,
 • 12) İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20’si,
 • 13) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20’si,
See also:  Catar Fica Em Qual PaS?

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı ayrı hesap edilerek ilave olunur. Para cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alan dikkate alınır.18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu madde uyarınca yıkmayan yapı sahibine onbin Türk Lirası idari para cezası verilir.27 nci maddeye göre il özel idaresince belirlenmiş köy yerleşme alanı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri il özel idaresince incelenerek fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen muhtarlık izni olmaksızın konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi halinde yapı sahibine üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

Bu yapılardaki diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, üçyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarının beşte biri olarak uygulanır.

 1. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
 2. Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan idari para cezaları, aynı fiil nedeniyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine göre mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edilir.
 3. Yapının bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, plana, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere uygun hale getirilmesi için idarenin yazılı izni dahilinde yapılan iş ve işlemler mühür bozma suçu teşkil etmez.

Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapı müteahhitlerinin, şantiye şefi mimar ve mühendislerin, imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezaları ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararları, kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezai işlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odasına ve Bakanlığa ilgili idarece bildirilir.

 • Yapı müteahhidinin yetki belgesi;
 • a) Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve 32 nci maddeye göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl,
 • b) Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,
 • c) Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl,

süreyle Bakanlıkça iptal edilir. Yapı müteahhidinin, yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde yetki belgesi bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça iptal edilir ve bunlara sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki belgesi düzenlenmez.

 1. MADDE 3 – 3194 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 2. “e) Her türlü inşaat ve tesisat dahil yapım işlerine dair yapı müteahhitlerinin yetki belgelendirilmesi işlemlerine; yapı müteahhitlerinin iş gruplarına, ihtisaslaşmalarına ve yüklenilecek işin büyüklüğüne göre sınıflandırılmasına ve bunların sahip olmaları gereken asgari eğitim, iş tecrübesi, teknik donanımı ve kapasitesi, mali durumu, idari yapısı ve personel şartları ile niteliklerine; yapı müteahhitlerinin faaliyetlerinin denetlenmesine, kayıtlarının tutulmasına ve değerlendirilmesine; mimar ve mühendis unvanlı şantiye şefi çalıştırılması mecburi ve yapı müteahhidi olmaksızın da yapılması mümkün olan yapılara; şantiye şeflerine, yapım ve denetim işlerinde istihdam edilecek fen adamlarına ve yetki belgeli ustalara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşleri alınarak,”
 3. MADDE 4 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
 4. “GEÇİCİ MADDE 12- Bu Kanunun 44 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (e) bendinde öngörülen konulara ilişkin yönetmelik bir yıl içinde yürürlüğe konulur.

GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra inşaat, tesisat, elektrik, sıva ve benzeri branşlarda yetki belgesi almak isteyenlerden, hangi branşta iş yaptıklarını belgeleyenlere usta olduklarını gösterir geçici yetki belgesi verilir. Bu belgeler 1/1/2012 tarihinden itibaren sürekli yetki belgesine dönüştürülür.”

 • MADDE 5 – 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin mülga (g) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (j) bendinde yer alan “sicillerini” ibaresi “kayıtlarını” olarak değiştirilmiştir.
 • “g) Türkiye Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasına, iyileştirilmesine ve işletilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, yaygın olarak kullanılmasını teşvik etmek,”
 • “i) Gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişilerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içindeki inşaat ve tesisat dahil yapım işlerini üstlenmek isteyen ve mevzuatta belirlenen nitelikleri taşıyan gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine idarelerce tutulan kayıtlarını da değerlendirerek yapı müteahhitliği yetki belgesi vermek,”
 • MADDE 6 – 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • “h) Gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişilerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içindeki harita ve plan işleri ile inşaat ve tesisat dahil yapım işlerini üstlenmek isteyen, ilgili mevzuatında belirlenen nitelikleri taşıyan gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine; tutulan kayıtları da dikkate alarak yetki belgesi vermek, bu faaliyetler ile etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik işleri ile ilgili olarak yurt dışında müteahhitlik hizmeti verenler hakkında gerekli iş ve işlemleri yapmak, ilgililerin kayıtlarını tutup değerlendirmek ve belge vermek,”
 • MADDE 7 – Bu Kanunun;
 • a) 1 inci maddesi ile değiştirilen 3194 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramaz” hükmü ile dokuzuncu fıkrasının müteahhitlere yetki belgesi verilmesine ilişkin hükümleri 1/1/2012 tarihinde,
 • b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
 • yürürlüğe girer.
 • MADDE 8 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 • 16/12/2009

: Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Müellif nedir Osmanlı?

Muhtelif Ne Demek Osmanlı İstanbulu, geniş bir coğrafyanın yazılı kültürünün en önemli üretim merkezlerinden biriydi. Müellifler, müstensihler, mücellitler, cetvelkeşler, müzehhipler, çok parçalı ve katmanlı bir yaratıcı sürecin içinde, çok farklı konu ve dillerde yazmalar üretirler; okuyucular bu yazmaları elden ele dolaştırır, sesli ve sessiz, meclis içinde ve yalnız, muntazam notlar düşerek ya da karalayarak okurdu.

 1. Modern baskı kitaplardaki kitapta emeği geçen kişi ve kurumların isimlerinin anıldığı künyeler yazmalarda bulunmuyordu.
 2. Ama yazmaları yaratanların ve tüketenlerin isimleri çoğu zaman bilinemese de, bıraktıkları izler yüzyıllar sonra elimizde tuttuğumuz objede takip edilebilir.
 3. Müellif: Eser sahibi, yazar.
See also:  Emekli Olunca Ne Kadar Maa AlacağıM?

Telif haklarının kurumsallaştığı modern zamanlarda üretilen kitapların aksine, elyazmalarının yazarlarını tespit etmek o kadar kolay değildir. Yazmaların birçoğunun imzasız olması bir yana, eser sahibi bilinenlerin de eserin o versiyonu üzerindeki belirleyiciliği tartışmalıdır—acaba yazmalar yüzyıllar boyunca kopyalanırken, kimisi kötü el yazısı kimisi de bilinçli tercihler sonucu nasıl değişikliklere uğramış, hangi kısımları neredeyse baştan yazılmıştır? Müstensih: İstinsah eden, çoğaltan kişi.

 1. Osmanlı toplumunda herkes okuyup yazamaz, ama okuyup yazan herkes kitap çoğaltabilirdi—müstensih ve hattatların bir esnaf teşkilatı yoktu, yazma üretimi hiçbir grubun tekelinde değildi.
 2. Uran-ı Kerim’in çoğaltılmasının sevap sayıldığı bir toplumda istinsah yasağı düşünülemezdi, Ortaçağ Avrupası’nda manastırların üretim tekeline sahip büyük kopyalama atölyeleri Osmanlı coğrafyasında bulunmuyordu.

Bu durum bir kitabın ilk yaratıcısıyla çoğaltanlar arasındaki farkı muğlaklaştırır, müstensihler ve okurlar eserlere parçalar ekler, sonraki nüshalar bazen bu parçaları da eserin içine dâhil ederdi. Müzehhip: Yazmalardaki tezhipleri (“altınlı bezeme”), yani süsleri yapan kişi.

Yazmalardaki tezhipleri (“altınlı bezeme”), yani süsleri yapan kişi. İyi tezhipli yazma, özellikle de Kuran-ı Kerim sahibi olmaya çok kıymet verilirdi. Bir yazmanın tezhibi, tüm yazılar yazıldıktan sonra yapılır, tezhiplerde görülen geometrik ve şematik süslemeler farklı formlar arasında dolaşır, mimari ve tekstil işlerinde de kendilerini gösterirdi.

Okur: Kitap sadece yazıldığında değil, okunduğunda da yaratılır. Eserin tek bir nüshasının binlerce kez çoğaltılmadığı, telif hakkının kurumsallaşmadığı erken modern dönem için bu daha da doğrudur. Okurların tarihi, yazarınkiyle iç içedir, okurun derkenara bıraktığı notlar, kitabın neden, nerede, ne zaman ve kim tarafından okunduğunu, okurun yazarla nasıl bir ilişki içine girdiğini gösterir; gündelik bir detayın, bir hayalin, bir anın ve hatıranın kaydını tutar. Muhtelif Ne Demek

Müellif nedir Hadis?

Müellif: Telif eden, kitap yazan, yazar, muharrir anlamlarına gelmektedir.

Muhtelif ürün ne demek?

1. ‘Çeşit çeşit, çeşitli.’ 2. ‘Zıt, birbirini tutmayan.’ olarak tanımlanmıştır. Muhtelif, Arapça üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan bir kelimedir.

Tasnif ne demek?

Tasnif Ne Demek? Tdk’da Tasnif Etmek Ve Tasnifleme Kelimelerinin Anlamı Nedir? Arapça kökenli olan tasnif kelimesi kökeni “snf” şeklindedir. Kategorize etme veya ayırma anlamı taşımaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre tasnif kelimesinin anlamı; bölümleme şeklinde verilmiştir.

Tasnif Ne Demektir? Tasnif, herhangi bir şeyi sınıflara ayırma, sınıflandırma veya sıraya koyma anlamına gelmektedir. Sınıflandırma yapmak veya bölümlere ayırmak anlamında kullanılan tasnif kelimesi Osmanlıcadan dilimize geçmiştir. Nesnelerin, durumların, olayların ve eşyaların tasnif edilmesi söz konusudur.

Ayrıca toplulukların ve bölgesel olayların tasniflenmesi olağandır. Tasnif etmenin amacı ortaya çıkacak olumsuz durumların veya karmaşanın düzene sokulmasına yönelik olmaktadır. Sınıflandırma yapılmış veya bölümlere ayrılmış nesnelerin karışıklıktan uzak olduğu belirtilmektedir.

Tasnif kelimesi düzene koyma veya düzeni oluşturma anlamları taşımaktadır. Tasnifleme, bölümlere ayırma işlemine verilen ad olarak bilinmektedir. Tasnif etmek ise sınıflandırma işinin eyleme dönüşmüş hali olarak görülmektedir. TDK’ da Tasnif Etmek Ve Tasnifleme Kelimelerinin Anlamı Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre tasnif etmek kelimelerinin anlamı; bölümlemek şeklindedir.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre tasnifleme kelimesinin anlamı ise; tasniflemek işi olarak verilmiştir. : Tasnif Ne Demek? Tdk’da Tasnif Etmek Ve Tasnifleme Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Muayyen ne anlama gelir?

Muayyen Türkçede yer alan ancak çok fazla bilinmeyen sözcüklerden biri olarak öne çıkmaktadır. Hatta muayene sözcüğü ile karıştırılan bir kelime olarak da öne çıkıyor. Peki, muayyen ne demek? Muayyen nedir? Muayyen TDK kelime anlamı hakkında detaylar. – TDK kelime anlamı olarak muayyen sözcüğü, ‘belirli ya da belirlenmiş’ biçiminde karşılık buluyor.

Herhangi bir olay ya da konuşmak için daha önceden belirlenmiş durum olarak ele almak mümkün. Muayyen Ne Demek? Muayyen TDK açısından iki farklı anlamı üzerinden ele alınabilir. Bunlardan biri, ‘belirli’ şeklinde ifade edilmektedir. Kelimeyi daha iyi anlamak için örneklendirmek mümkün. ‘’Fakat bu hususta daha muayyen bir tarzda konuşma yapmak icap eder.” N.

Hikmet Türk Dil Kurumu üzerinden diğer anlamı ise, ‘belirlenmiş’ biçiminde ele alınmaktadır. ‘’Basit beden hareketleri dahi muayyen kaidelere uyumayı, çalışmayı, terlemeyi icab ettirir.” M. Kaplan Muayyen Nedir? Muayyen kelimesi TDK üzerinden belirli ya da belirlenmiş şekilde ifade edilebilmektedir.

 1. Ancak aynı zamanda üçüncü bir anlamı da bulunmaktadır.
 2. O da, ‘bilinen’ anlamıdır.
 3. ‘Para muayyen ellerde birikiyor.” N.F.
 4. Isakürek Bu şekilde her üç anlamı üzerinden de cümle içerisinde kullanmak mümkün.
 5. Özellikle yazılı kaynaklar ile beraber edebi eserlerde çok sık karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkmaktadır.

Halk arasında yaygın olarak değerlendirilmese bile, değişik noktalarda karşılaştığınız zaman cümleyi daha iyi anlama şansını elde edebilirsiniz. Roman ve şiirlerde özellikle çok sık karşılaşılmaktadır.

Mükellef olmak ne demek?

İslam dini, mükellef olan insanlardan bazı şeyleri yapmalarını, bazı şeyleri yapmamalarını istemiş, bazı şeyleri de yapıp yapmamakta onları serbest bırakmıştır. Böylece, dinin emrettiği şeyleri yapmak ve yasakladığı şeylerden sakınmakla yükümlü olan, ergenlik çağına gelmiş akıllı insana mükellef denir.

Muhteris olmak ne demek?

Hırs kelimesiyle aynı kökten türeyen muhteris sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiştir. Bir şeyi isteme hususunda ifrata varan, aşırı tutkulu ve hırslı kişiler muhteris olarak nitelendirilir. Tıpkı hırs kelimesi gibi ihtiras kelimesi de bu sözcükle aynı kökten türemiştir.

Muhtelif arsaya ev yapılır mı?

İmarsız arsalar da zaten resmi olarak arsa değil, arazi olarak geçer. Bu bağlamda muhtelif taşınmaz ifadesi çok daha yerinde olacaktır. Muhtelif bir taşınmazınız varsa, bunun üzerine herhangi bir ev ya da iş yeri inşa edemezsiniz.

Munferit ne demek?

Münferit Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Münferit Olay Ne Demek? Muhtelif Ne Demek

Münferit Ne Demek? Farklı biçimlerde ele alınarak Münferit kelimesi Türkçe üzerinden karşılık olur. – Kendi başına olan – Tek ve ayrı – Bireysel, tek olarak ayrışma

Bu şekilde farklı kelime ve kelime grupları dahilinde Münferit kelimesi ifade edilir. Yani kişisel ve bireysel olarak alınan kararlar, davranışlar ve uygulamalar bütünü olarak da ele almak mümkün. Münferit TDK Sözlük Anlamı Nedir? Türk Dil Kurumu sözlüğü üzerinden ele alındığı vakit Münferit kelimesi, kendi başına olan, tek ve ayrı gibi anlamlar doğrultusunda kullanılır.

Kişinin bireysel olarak ele almış olduğu durumları ve davranışlar ile kararları ifade eder. Bu bağlamda Münferitlik ise müsait olma durumunu gösterir. Yani kişinin bireysel açıdan yalnız olmasını ve yalnız başına belli başlı işleri yapmasını anlatır. Münferit Olay Ne Demek? Münferit kelimesi özellikle Münferit olay sözcük grubu üzerinden günlük yaşamda çok fazla kullanılır.

Bu doğrultuda ayrı tutulması gereken, genelleştirilmiş yan olaylar için Münferit olay sözcük grubu ön plana çıkar. Yani herhangi bir olay, düşünce ya da farklı konular kapsamında istisnai olan durumları gösterir. Genel olarak alınan durumlar ile karşılaştırılmaz ve bir araya getirmez.