Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Siyonist Ne Demek?

Siyonist ne demek TDK?

Siyonizm Nedir, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? Siyonist Kime Denir? Siyonizm, Fransızca bir kelimedir. Asıl söylenişi “sionisme” şeklindedir. Ayrıca İbranicede de bu isim kullanılmaktadır. TDK, Siyonizm ve Siyonist hakkında açıklamalarda bulunmuştur.

Siyonizm Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Dünyanın çeşitli ülkelerinde hayatlarını sürdüren Yahudilerin ortaya attıkları, Filistin topraklarında büyük bir kurarak Yahudi devleti oluşturmayı amaçlayan akıma Siyonizm adı verilmektedir. Siyonist Kime Denir?

Asıl hali “sioniste” olarak geçen Siyonist ifadesi, Siyonizm ile ilgilenen, onu destekleyen, öğrenen, öğreten kişilere verilen isimdir. Ayrıca Siyonizm hareketi ile ilgili hareket eden, Siyonizm yanlısı Yahudilere verilen bir isimdir. Bu akım 19. yy sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. : Siyonizm Nedir, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? Siyonist Kime Denir?

Siyonist hastalığı nedir?

Dünya hakimiyeti için bütün vasıtaları kendi lehine kullanma kabiliyeti olan Siyonizm, bu emellere ulaşmak için stratejisini ona göre tayin eder. Uluslar arası kuralları hiçe sayan bir anlayışı savunan Siyonist düşüce, birçok facialara sebep olmuştur.

Hristiyan Siyonist ne demek?

Hıristiyan Siyonizmi Hıristiyan Siyonistler, inanç olarak Hıristiyan doktrinlerini benimseyen ve Yahudiler için atalarının topraklarında bir Yahudi devletinin kurulması gerektiği fikrini taşıyan insanlardır. İngiliz din adamı, İngiltere’nin Viyana sefaretindeki vaiz William Hechler (1845–1931), formel olarak Hıristiyan Siyonizmi’nin kurucusu ve ilk Hıristiyan Siyonist sayılır. Siyonist Ne Demek Hıristiyan Siyonizmi, yeryüzünde Tanrının krallığını kurmak için Hz. İsa’nın tekrar geri geleceğine (parousia/ric’at) inanan ve bunun için Yahudilerin Filistin topraklarında yerleşmesini (Restorasyon), gerçekleşmesi gereken ön şart olarak gören bir akımdır.

 1. Bu yaklaşıma göre Yahudiler “vaat edilmiş topraklara” geri döndükten sonra mabedi inşa edecek, Mesih’i kurtarıcı olarak kabul edecek ve bu da Hz.
 2. İsa’nın ikinci gelişi için ortam hazırlayacaktır.
 3. Dolayısıyla Hıristiyan Siyonistler, inanç olarak Hıristiyan doktrinlerini benimseyen ve Yahudiler için atalarının topraklarında bir Yahudi devletinin kurulması gerektiği fikrini taşıyan insanlardır.

İngiliz din adamı, İngiltere’nin Viyana sefaretindeki vaiz William Hechler (1845–1931), formel olarak Hıristiyan Siyonizmi’nin kurucusu ve ilk Hıristiyan Siyonist sayılır. Hechler, Yahudi Siyonizmi’nin kurucu babası Teodor Herzl’in (1860-1904) yakın dostu olmuş, onu geniş kitlelere tanıtmış ve siyasi mahfillerle onun bağlantısını temin etmiştir.

 1. Siyonizm davasına büyük katkılarından dolayı Hechler, 1897’de Herzl’in özel davetiyle “oy kullanmayan delege” ve “ilk Hıristiyan Siyonist” vasfıyla I.
 2. Siyonist Kongre’ye katılmıştır.
 3. Öte yandan Hıristiyanlar içerisinde Siyonizm mahiyetli duygu, söylem ve eylemlerin tarihi daha eski olup Protestan mezhebi şemsiyesi altında toplanan pek çok akım bu görüşü paylaşmıştır.1948’de İsrail devleti Hıristiyan Siyonistlerin desteğiyle kurulmuştur.

Özellikle 1967’de İsrail’in Doğu Kudüs’ü ele geçirmesi, Evanjelik Hıristiyanlar tarafından “Mesih’in ayak seslerinin duyulması” şeklinde nitelenerek Hıristiyan Siyonizmi’ni muteber bir konuma yerleştirmiştir. İlk Siyonistler Hıristiyan Hıristiyan teolojisi tabiatı itibariyle Yahudi düşmanlığı üzerine kurulmuştur.

Bu yaklaşıma göre Yahudiler, Hıristiyanlığa göre Tanrı Oğlu Tanrı sayılan İsa’nın çarmıha gerilmesini sağlayanlardır; O’nun katilleridir. Bu yüzden tarih boyunca Yahudiler Hıristiyan ülkelerde pek çok acı tecrübe yaşamışlardır ve Antisemitizm kurumsal bir şekilde Hıristiyan ülkelerde ortaya çıkmıştır.

Ne var ki XVI. yüzyılın başlarında Almanya’da ortaya çıkan ve kısa zaman içerisinde Avrupa’ya yayılan Protestanlık hareketi Yahudilere karşı kemikleşmiş olumsuz yaklaşımı reddetmiş, kutsal kitap anlayışı dâhil pek çok teolojik meselede Katolikliğe muhalefet ederek Yahudilikle ortak yaklaşımı benimsemiştir.

Siyonizm, XIX. yüzyılın sonlarında Avrupa’da ortaya çıkan ve Yahudi tarihinden esinlenerek Yahudiler için bir yurt, bir ülke kurmayı hedefleyen seküler bir akımın adıdır. Özellikle I. Dünya Savaşı sonrasında bu hedefine giden yolda somut adımlarla yürüyemeye başlayan bu akım, önce İngiltere’nin desteği ile Filistin topraklarında 1920’lerde Britanya Filistin Mandası’nın kurulmasını başarmış, II.

Dünya Savaşı’nın bitişinden çok geçmeden ise 1948’de İsrail Devleti’nin kurulması ile amacına ulaşmıştır. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ve Müslümanlarca meskûn bu topraklarda bu sonucun ortaya çıkışında Hıristiyan Siyonistlerin bilavasıta rolü olmuştur.

Resmi tarihine göre Siyonizm, bir kavram olarak ilk kez 1891’de Avusturyalı gazeteci Natan Birnbaum tarafından kullanılarak literatüre girmiş, kısa bir süre sonra 1897’de Herzl tarafından düzenlenen I. Siyonist Kongre ile ismini geniş kitlelere duyurmuştur. Öte yandan, düşünce bazında Siyonizm daha eski tarihi köklere sahiptir.

Yahudi kutsal metinlerinde de geçtiği üzere, Siyon kelimesi aslında Kudüs’teki Süleyman Mabedi’nin üzerinde yerleştiği tepenin adı olup genelleştirilerek Kudüs’ün tamamına ıtlak edilmiştir. Dolayısıyla Siyonizm, Kudüsçülük anlamına gelir. Eski çağlardan itibaren sürgün hayatına mecbur kalan Yahudilerin vatan özlemi Siyonist ruhun dışavurumu olmuş, fakat fiiliyatta bu hususta herhangi bir örgütlü gelişme yaşanmamış, Ortaçağda Yahudilerin Kudüs’e ziyareti temelde bireysel bazda olmuştur.

 • Siyasal şartlar gereği Yahudiler için Kudüs bir rüya olarak kalmış, pratiğe yansıma fırsatı olmamıştır.
 • Dolayısıyla Yahudiler için Siyonizm XIX.
 • Yüzyılın sonlarının ürünüdür.
 • Hıristiyan dünyasındaki Siyonizm mahiyetli söylemler Yahudiler arasında Siyonizm akımından daha öncedir.
 • Bu söylemler XVI.
 • Yüzyılda Protestan mezhebinin ortaya çıkmasından sonra başlamış, XVII.

yüzyıldan itibaren bu mezhebin içerisindeki çeşitli akımların söylemlerinde yaygınlık kazanmıştır. Siyasetçiler, din adamları gibi toplumun kanaat önderleri Yahudiler için Filistin topraklarına dönüşten bahsetmiş, konuyu gündemde canlı tutmuşlardır. Bu açıdan bakılınca, Siyonist mahiyetli çalışmalar Yahudiler arasında ortaya çıkmadan asırlar önce Protestan Hıristiyan dünyasında yapılmıştır.

Hatta bazı tarihçiler Siyonizm ruhunun 1840’larda Hıristiyanlardan Yahudilere geçtiğini öne sürmüşlerdir. Erken dönemlerden itibaren Evanjelistler, Yahudilerin Filistin topraklarına dönmesi hususunda İngiltere’de geniş bir şekilde lobicilik faaliyetinde bulunmuşlardır. Püritenler her zaman bu konuda Yahudilere destek göstermişlerdir.

Yahudilerin Filistin topraklarına dönüşü temelde Püritenler tarafından savunulmanın yanında Metodistler, Kongregationalistler, Baptistler, Presbiteryenler ve Anglikanlar gibi çeşitli akımlara mensup din adamları ve vaizler benzer görüşü desteklemişlerdir.

 • Onlar çocuklarına vaftiz ismi olarak İbrani isimleri koymuş ve kendilerini Tanrının seçtiği yeni halk olarak görmüşlerdir.
 • Filistin topraklarında Yahudiler için devlet kurulması önerisini sunan ilk Hıristiyan devlet başkanı, Napolyon Bonapart (1769-1821) olmuştur.
 • Yahudiler 1791’de Fransızlarla eşit yurttaşlık hakkına kavuşmuşlardı.

Yahudilere sempati duyduğu ifade edilen Bonapart, 20 Nisan 1799’da Avrupa Yahudilerine genel müracaatında Doğu seferinde ordusuna katılmaları çağrısında bulunmuştur. Bundan bir yıl önce Napolyon İtalyan Yahudilerine mektup göndererek İngiltere’ye karşı Fransa’nın yanında oldukları takdirde kutsal topraklarda onlara devlet kuracağı vaadinde bulunmuştur.

Dini argümanlardan ziyade siyasi çıkar teminine dayanan Napolyon’un bu vaadi gerçekleşmese de, dönemin psikolojisini yansıtma açısından önemli bir ipucudur. Yahudilerin ata topraklarına geri gitmeleri Almanya’da da tartışılmıştır. Alman teolog ve şair J.G. Herder (1744-1803), şair ve yazar G.E. Lessing (1729-1781) Yahudilerin Filistin topraklarına dönmelerinden bir hak olarak bahsetmişlerdir.

Öte yandan filozof ve yazar J.G. Fichte (1762-1864) Nazi tarzı fikirlerle Yahudilerin Avrupa’dan gitmeleri zaruretini ve en uygun yer olarak Filistin topraklarına gönderilmeleri gerektiğini dile getirmiştir. Yine, antisemit risaleler yazdığı bilinen Rus Ortodoks ideolog Hippolytus Lutostanski 1911’de Rusya Yahudilerinin “eski krallıklarının olduğu yerde hak sahibi oldukları” kanaatiyle Yahudilerin Filistin’e dönmelerine yardım edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

‘Delice düşler’ İngiltere, Restorasyon düşüncesinin ortaya çıktığı, evirilerek olgunlaştığı ve somut ürün verdiği bir yer olması hasebiyle Hıristiyan Siyonizmi konusunda önemli, özel yeri tutar.1305’te Avrupa’da Yahudilerin ilk sürgün edildiği ve çeşitli eziyetlere maruz kaldığı İngiltere’de, XVII. yüzyıldan itibaren Yahudi yanlısı çizgi süregelmiştir.

Kalvinist İskoç Kralı VI. James 1603’te İngiltere kralı olup I. James adını almasının hemen ardından Yahudi kutsal metinlerinin orijinalden yeniden tercüme edilmesi konusunda talimat vermiştir. (Bu tercüme Hıristiyan dünyasında meşhur olup Bible: King James Version adıyla bilinmektedir.) Yahudilerin Filistin topraklarına gitmeleri konusu ilk kez parlamentoda Canterbury mebusu Sir Henry Finch tarafından dile getirilmiştir.1621’de kaleme aldığı The World’s Great Restoration adlı kitabında Yahudilerin “vaat edilmiş topraklar” üzerindeki iddialarını yeniden gündeme getirmeye teşvik etmiştir.

 1. O, Yahudilerin sürüldükleri her ülkeden çıkarılıp eve götürülmesinin Tanrının amacı olduğunu ve kuracakları imparatorluğa Hıristiyan kralların bile boyun eğeceğini belirtmiştir.
 2. Oxford Magdalene Koleji müdürü Thomas Goodwin 1639’da İsrail’in kurulmasını savunmuş ve İngiltere’de Mesih’in Krallığı’nın kurulması için şart olarak nitelemiştir.1649’da Peter Sterry isimli etkili bir vaiz Yahudilerin yeniden tahta geçirilmesi döneminin artık başladığını ve 1952 yılını İngiltere’nin binyıllık/mileniyumcu kraliyet yılı olarak nitelemiştir.

Aynı dönemde Cambridge’den Prof. Joseph Mede Yahudilerin Filistin’de yerleştirilmeleri gerektiğini savunmuştur. İngiltere Birleşik Krallıklarının devlet başkanı olan Püriten devlet adamı Oliver Cromwell (1599-1658) ve taraftarları, kendilerini İsrailoğulları’ndan saymış ve yeryüzünde Tanrı tarafından görevlendirildiklerine inanmış, Yahudi yanlısı pek çok icraatta bulunmuşlardır.

 • Yahudilerin Filistin topraklarına dönmesi konusunda Püritenlerin ve diğer Evanjelist kiliselerin İngiltere’de oluşturduğu tarihsel hafıza, XIX.
 • Yüzyılın ilk yarısında somut ürünler vermeye başlamıştır.
 • Yahudilerin Filistin’de yerleşimi İngiltere’nin dış siyaset programına alınmasıyla birlikte Hıristiyan Siyonizmi İngiltere’de politik bir etkene dönüşmüştür.

Koyu Siyonist düşünceleri olan İngiliz devlet adamı ve sosyal reformcu Lord Shaftesbury (A.A. Cooper, 1801-1885), eşinin üvey babasının İngiltere Dışişleri Bakanı ve Başbakanı Lord Palmerston (H. Temple, 1784-1865) olması hasebiyle İngiltere hükümeti üzerinde güçlü etkiye sahipti.

 • O, bu gücünü kullanarak İngiltere’nin 1838’de Kudüs’te konsolosluk açmasını sağlamıştır.
 • Böylece İngiltere, Filistin topraklarında konsolosluk açan ilk devlet olmuştur.
 • Shaftesbury konsolosluğun açılmasının Yahudilerin Filistin’e dönmeleri ve burada kendi devletlerini kurmaları yolunda ilk adım olarak gördüğü halde, o dönemlerde burası Osmanlı egemenliğinde olduğu için onun fikirleri “tamamen delice ve çılgınca düşler” şeklinde görülmüştür.1839’da İskoçya kilisesi Filistin’e dört müfettiş göndererek buradaki Yahudilerin durumunu araştırtmış ve hazırlanan raporlar Times gazetesinde yayımlanmıştır.
See also:  Qual O Valor Das FRias De Um SaláRio MíNimo?

Müfettişlerden A. Keith birkaç yıl sonra anılarını kitap olarak yayımlamış ve burada kullandığı “halksız toprak için topraksız halk” ibaresi ilerleyen dönemde Siyonizm’in kilit sloganına dönüşmüştür. Aliya dalgaları ile 1880’lerden itibaren Filistin topraklarına dünyanın dört bir yanından Yahudiler getirilerek bölgede Yahudi demografik varlığı güçlendirilmiştir.

 • Fakat bu topraklar o zamanlar Osmanlıların elindeydi ve onlar Yahudilerin burada bir devlet kurması fikrine hiçbir şekilde yakın durmamışlardır.
 • Yahudilerin Filistin topraklarında siyasal varlığa kavuşmaları, yine İngiltere’nin desteğiyle gerçekleşmiştir. Daha XIX.
 • Yüzyıldan itibaren İngiliz devlet adamları bu hususta Osmanlılar nezdinde lobi faaliyetleri yapmışlardır.

Lord Palmerston’un, Filistin’e Yahudi göçü hususunda Osmanlı Sultanı nezdinde lobicilik yaptığı kaynaklarda geçmektedir. Müteakip dönemde Yahudilerin Filistin topraklarında bir devlete sahip olması gerektiğini düşleyen ve savunan İngiltere devlet yöneticilerine örnek olarak B.

Disraeli (1804-1881), D.L. George (1863-1945) gösterilebilir. Yahudilerin bölgede siyasal ve diplomatik varlık kazanmaları, I. Dünya Savaşı ile gerçekleşmiştir. Balfour Deklarasyonu adıyla ünlenen doküman, L. George’un hükümetinde Dışişleri Bakanı A.J. Balfour’un 02 Kasım 1917’de Yahudi Siyonist hareketin liderlerinden L.W.

Rotschild’e gönderdiği mektuptur. Hıristiyan Siyonizmi’nin ilkelerine dayanan bu doküman, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması konusunda İngiliz hükümetinin destek vereceğini vadetmektedir. Gerçekten de 1920’lerde Filistin topraklarında Britanya Filistin Mandası kurulmuş, II.

Yahudiler kaça ayrılır?

Yahudilikte ilk dönemde Samiriler, Sadukiler, Ferisiler ve Esseniler adıyla bilinen mezhepler vardır. Ortaçağda, Karailik adıyla bir mezhep ortaya çıkmıştır. Modern dönemde, Reformist, Muhafazakar, Ortodoks ve Yenidenyapılanmacı Yahudilik Yahudi mezhepleri arasında sayılır.

Yahudilerin diğer ismi nedir?

‘Yahudi’ isminin küçük düşürücü ve küfür ifade edici bir muhteva kazanması dolayısıyla Yahudiler, Hıristiyan topraklarında, zaman zaman bu isim yerine ‘İsraelî’ (İsraelite) ismini kullanmayı tercih etmişlerdir. Bununla birlikte bugün Yahudiler, ‘İsrail’ ve ‘Yahudi’ ismini kullanmaktadır.

Politik Siyonizm nedir?

Siyonizm, Yahudi halkının tarihi yurtları olan topraklarına dönüşü anlamında Filistin’de bir Yahudi devleti kurmayı hedefleyen siyasi ideolojidir. Siyonizm 09.yy’da Doğu Avrupa Yahudileri arasında ortaya çıkmış ve kısa zamanda bütün dünya Yahudileri arasında yayılmıştır.

Yahudi dini nedir?

YAHUDİLİK Ansiklopediler – TÜBİTAK Tek tanrı inancı, kutsal kitap, kutsal toprak, seçilmiş ve seçkin kılınmış bir millet ve Mesih düşüncesi gibi temel esaslar üzerine kurulu bir dindir. Bugün dünyada 14 milyon civarında Yahudi bulunmaktadır. Bunlardan çoğu İsrail ve Amerika’da yaşamaktadır.

Yahudi tarihi, Hz. İbrahim’le başlatılmaktadır. Bu sebeple de Hz. İbrahim, Yahudi geleneğinde “Ulu Ata” olarak bilinmektedir. Tevrat’a göre Hz. İbrahim, Keldanilerin Ur kentinde (bugünkü Irak’ın güneyi) doğmuş, daha sonra Harran’a (Urfa) göç etmiştir. Hz. İbrahim, Harran’da iken Tanrı, Kenan ülkesini Hz. İbrahim’in soyuna vereceğini vadederek ona Filistin topraklarına gitmesini emretmiştir.

Hz. İbrahim’in İsmail ve İshak adında çocukları olmuş ve bunlar sırasıyla Arapların ve Yahudilerin atası olmuştur. Yahudilere göre bu çocuklardan İshak, Tanrı tarafından ilahî misyonu devam ettirmek üzere seçilmiştir. Yahudi tarihinde Hz. İbrahim, İshak ve Yakup “İbrani Ataları” olarak bilinmektedir.

İshak’ı takiben Yakup, ardından da Yusuf bu geleneği devam ettirmiştir. Hz. Yusuf zamanında İsrailoğulları, Filistin topraklarını bırakarak Mısır’a yerleşmişlerdir. Bu dönemde İsrailoğullarının Mısır’daki durumu çok iyi olmasına rağmen onun vefatı sonrasında durumları kötüleşmiş ve onlar zamanla köle durumuna düşmüşlerdir.

İsrailoğulları Hz. Musa’nın önderliğinde Mısır’dan çıkmışlardır. Yeşu zamanında Filistin topraklarını ele geçiren İsrailoğulları, en ihtişamlı günlerini Davud ve Süleyman döneminde yaşamışlardır. Süleyman döneminde Kudüs’te bir Mabed inşa edilmiştir. Süleyman’ın ölümünden sonra İsrailoğulları kuzeyde İsrail, güneyde Yehuda olmak üzere iki krallığa bölünmüştür.

İsrail Krallığı, MÖ 722 yılında Asurlular tarafından, Yehuda Krallığı da MÖ 586 yılında Babilliler tarafından yıkılmıştır. Geleneksel Yahudi inanışına göre kuzeydeki İsrailoğulları, diğer halklarla karışarak tarih sahnesinden silinmiştir. Yehuda Krallığı vatandaşları ise Babil’e (bugünkü Irak) sürgüne gönderilmiştir.

Pers kralı Kirus’un Babillileri yenmesi üzerine MÖ 538 yılında Yahudilerin Filistin topraklarına dönmelerine izin verilmiştir. Sürgünden dönen Yahudiler, Kudüs’te II. Mabed’i inşa etmişlerdir. MS 70 yılında Roma kralı Titus, Kudüs’ü yerle bir ederek bu Mabed’i yıkmış ve Yahudileri sürgüne göndermiştir.

 • O vakitten sonra Mabed bir daha yapılamamıştır.
 • Yahudi inanç esasları, Philo’dan (ö.50) itibaren farklı Yahudi düşünürler tarafından listeler hâlinde düzenlenmiştir.
 • Listelerin hem sayısında hem de içeriğinde farklılıklar gözlemlenmektedir.
 • İman esasları listesinin en meşhuru İbn Meymun’a (Maimonides, ö.1204) aittir.

On üç maddeden oluşan İbn Meymun’un Yahudi iman esasları listesindeki öncelikli maddeler; Allah’ın varlığı, birliği, hiçbir şeye muhtaç olmaması ve cismaniyetten uzak olmasıdır. Bunun dışında peygamberliğin hak oluşu, Hz. Musa’nın en büyük peygamber olması, ödül-cezanın hak oluşu, Mesih’in geleceği ve ölülerin diriltileceğine dair inançlar da bu listede yer almaktadır.

Yahudiliğin bir diğer özelliği kutsal bir kitaba sahip olmasıdır. Tanah olarak adlandırılan bu kitap Tora, Neviim ve Ketuvim bölümlerinden oluşmaktadır. Tora, Arapça Tevrat olarak ifade edilen Yahudi kutsal kitap külliyatının en kutsal ve en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Geleneksel Yahudi inancına göre Tevrat, Hz.

Musa’ya Sina Dağı’nda verilmiş ve değişmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Hz. Musa’ya verilen Tevrat’a Yazılı Tevrat, Mişna ve Gemara’ya (Talmud) ise Sözlü Tevrat denilmektedir. Yahudilikte Tevrat gibi Talmud da vahiy mahsulü kabul edilmektedir. Kutsal toprak inancı da Yahudiliğin önemli özelliklerinden birisidir.

 • Bu inanca göre Tanrı, Mısır Irmağı’ndan Fırat’a kadar olan bütün toprakları İbrahim ve soyuna vadetmiştir (Tekvin, 12:7; 15:18-21; 17:8).
 • Bu nedenle Yahudiler bu toprakların gerçek sahibinin kendileri olduğunu iddia etmektedir.
 • Bu geniş toprak vaadi içerisinde bilhassa Filistin toprakları ve Kudüs özel bir öneme sahiptir.

Zira Yahudilikteki birçok emir ve yasak sadece bu topraklarda uygulanabilmektedir. Ayrıca Kudüs’te bulunan ve Yahudilerin kıblesi hükmünde olan Süleyman Mabedi de bu topraklarda yer almaktadır. Seçilmişlik düşüncesi, Yahudiliğin ön plana çıkan bir diğer özelliğidir.

 1. Buna göre Yahudiler Tanrı tarafından seçilmiş özel bir millettir.
 2. Onlar, kendilerinin sadece dinî açıdan değil etnik açıdan da seçildiğini düşünmektedir.
 3. Nitekim Tevrat’ta Tanrı, İsrailoğullarını “öz halkı” olarak gördüğünü ifade etmektedir.
 4. Tevrat’ta “Bana ait olmanız için sizi öbür halklardan ayrı tuttum (Levililer, 20:26)”, “Siz Tanrı’nız Rab için kutsal bir halksınız.

Tanrı’nız Rab öz halkı olmanız için yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti (Tesniye, 7:6)”, “Tanrı’nız Rab, sizi övgüde, ünde, onurda yarattığı bütün uluslardan üstün kılacağını, verdiği söz uyarınca kendisi için kutsal bir halk olacağınızı açıkladı (Tesniye, 26:19)” ifadeleriyle Yahudilerin seçilmişliğine işaret edilmektedir.

Bu sebeple Yahudi düşüncesinde insanlar, Yahudiler ve diğerleri olarak ayrılmaktadır. Yahudiliğin öne çıkan özelliklerinden birisi de Mesih düşüncesidir. Yahudiler, Mesih’in bir gün mutlaka geleceğine, Yahudileri dünyanın dört bir tarafından İsrail’e getireceğine ve bir Yahudi krallığı kuracağına inanmaktadırlar.

Yahudilere göre Mesih, Davud soyundan gelecektir. Mesih, geldiğinde dünyanın şerli krallıklarıyla savaşacak ve hepsini dize getirecektir. Bu süreçte Gog ve Magog da İsrail topraklarına saldıracak ve Tanrı’nın yardımıyla hepsi yok edilecektir. Mesih’in Filistin topraklarında Yahudi krallığını kurmasından sonra bütün dünya Yahudilere biat edecektir.

 1. Yahudi dinî literatüründe ahir zamanda ortaya çıkacak Armilus adlı bir karakterden de bahsedilmektedir.
 2. İslâmî kaynaklardaki Deccal’e tekabül eden Armilus’un, Mesih tarafından öldürüleceği düşünülmektedir.
 3. Yahudilik, müntesiplerine belirli dinî kurallar ve sorumluluklar yüklemektedir.
 4. Bu çerçevede Yahudilikte 613 emir ve yasak vardır.

Bunlardan 248’i emir, 365’i yasaktır. Bu emir ve yasaklar, Tevrat’taki farklı pasajlara dayandırılmaktadır. Bunlar arasında hem Tanrı’nın varlığını kabul etmek gibi çok temel esaslar hem de bayramlarda sevinçli olmak gibi hükümler bulunmaktadır. On Emir ise Yahudi emir ve yasaklar listesinin en önemlisidir.

Benden başka Tanrı’n olmayacak; Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın; Tanrı’n Rabb’in adını boş yere ağzına almayacaksın; Şabat Günü’nü kutsal sayarak hatırlayacaksın; Anne ve babana saygı göstereceksin; Öldürmeyeceksin; Zina etmeyeceksin; Çalmayacaksın; Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin; Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.Yahudilerin, başkalarını Yahudi yapmak, Yahudiliğe davet etmek gibi bir gündemleri bulunmamaktadır.Yasin Meral

Kaynakça Adam, Baki. Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, İstanbul: Pınar Yayınları, 2018. Aydın, Fuat. Yahudilik, İstanbul: Mahya Yayınları, 2018. Alalu, Suzan. vd. Yahudilikte Kavram ve Değerler, İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 2001. Besalel, Yusuf.

Yahudilik Ansiklopedisi, İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın Aş., 2001. Blech, Rabi Benjamin. Neden ve Niçinleriyle Yahudilik, İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 2003. Gürkan, Salime. Leyla., Ana Hatlarıyla Yahudilik. İstanbul: İSAM Yayınları, 2018. Meral, Yasin. “Yahudilik.” Dünya Dinleri içinde.

Ed. Şinasi Gündüz. İstanbul: MilelNihal Yayınları, ٢٠١٩. : YAHUDİLİK Ansiklopediler – TÜBİTAK

Yahudilik ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır?

Yahudiler

יְהוּדִים ( Yehudim )
Yahudi milletinin millî sembolü olan Davud’un Yıldızı
Toplam nüfus
14,6-17,8 milyon (2018, tahminî)
Önemli nüfusa sahip bölgeler
İsrail 6.558.100-7.000.000
Birleşik Devletler 5.700.000-10.000.000
Fransa 453.000-530.000
Batı Şeria 404.000-413.000
Kanada 390.000-550.000
Birleşik Krallık 290.000-370.000
Arjantin 180.000-330.000
Rusya 172.000-440.000
Almanya 116.000-225.000
Avustralya 113.000-140.000
Brezilya 93.000-150.000
Güney Afrika 69.000-80.000
Ukrayna 50.000-78.000
Macaristan 47.000-50.000
Meksika 40.000-45.000
Hollanda 29.800-52.000
Belçika 29.200-40.000
İtalya 27.500-35.000
İsviçre 18.500-30.000
Şili 18.000-27.000
Uruguay 16.700-26.000
Türkiye 15.000-22.500
İsveç 13.000-20.000
İran 8.500-11.000
Azerbaycan 7.100-10.300
Yeni Zelanda 7.000-10.500
Danimarka 6.400-7.800
Polonya 4.500-7.700
Hindistan 4.000-5.200
Litvanya 4.700-8.000
Yunanistan 4.200-5.500
Çekya 3.900-5.000
Diller
Ağırlıklı:

 • Modern İbranice
 • İngilizce
 • Rusça
 • Fransızca

Geleneksel:

 • Yidiş
 • Ladino
 • Yahudi Arapçası
 • diğerleri

Kutsal:

 • Kutsal İbranice
 • Kutsal Aramice
Din
Yahudilik, azınlık dinsiz
İlgili etnik gruplar
 • Sâmirîler
 • Araplar, ve Süryaniler gibi diğer Levantlılar ve Samitik halklar
See also:  YKsek şEkeri En çAbuk Ne DüşüRüR?

Yahudiler ( İbranice : יְהוּדִים ‎, ISO 259-2 : Yehudim, İsrailli telaffuzu: ) veya Yahudi milleti, tarihî İsrail ve Yehuda ‘nın İsrailoğulları ve İbranilerinden köken alan bir etno-dinî grup ve millettir. Yahudilik, Yahudi milletine özel etnik bir din olduğundan Yahudi etnisitesi, milleti ve inancı birbiriyle güçlü bir şekilde ilişki içerisindedir.

 1. Yahudiler ilk defa Doğu Akdeniz kıyılarındaki Kenan bölgesinde, İsrail Diyarı olarak bilinen topraklarda, yaklaşık MÖ 2’nci milenyumda (dört bin yıl önce) etnik ve dinî bir grup olarak ortaya çıktılar.
 2. Merneptah Steli, MÖ 13.
 3. Yüzyıla ( Geç Tunç Çağı ) kadar Kenan’daki, günümüz Yahudilerinin dedeleri olan İbrani kökenli inançlı İsraillilerin varlığını doğrulamaktadır.

İsrailoğulları, nüfuslarının artmasıyla birlikte İsrail ve Yehuda krallıkları olarak ortaya çıkmış ve güçlerini sağlamlaştırmışlardır. Yahudilerin sürgün dönemlerinden çok az kaynak bahsetse de, Babil Eserati ve sürgünü ve Roma İşgali ve sürgünüyle Yahudiler ilk defa diasporada yaşamaya başlamışlardır, ancak anavatanları ile aralarındaki manevi bağ hep sağlam kalmıştır.

 1. II. Dünya Savaşı ‘ndan önce, dünya çapındaki Yahudi nüfusu 16,7 milyonla döneminin zirvesine ulaşmıştı ve o zamanlar dünya nüfusunun yaklaşık %0,7’sini temsil ediyordu.
 2. Holokost ile yaklaşık 6 milyon Yahudi sistematik olarak öldürüldü.
 3. O zamandan sonra nüfus tekrar arttı ve 2018’de Berman Jewish DataBank tarafından toplam 14,6-17,8 milyon olarak tahmin edildi; bu, toplam dünya nüfusunun yaklaşık %0,2’sine eşdeğerdir.20.

yüzyılda yükselen ve Yahudi milliyetçiliğini temel alan Siyonistler, iki bin yıl önce dağılmış Yahudi devletleri olan İsrail Krallığı ve Yehuda Krallığı ‘ndan uzun zaman sonra aynı bölgede Modern İsrail Devleti ‘ni kurmuş ve zamanla toplam nüfusun en çoğunu Yahudilerin oluşturduğu bir ülke haline getirmişlerdi.

Yeni kurulmuş İsrail Devleti, Geri Dönüş Kanunu ile İsrail’e yerleşmek isteyen Yahudilere doğrudan vatandaşlık hakkı verdi ve böylece Yahudiler, İsrail’e yerleşmeye teşvik edildiler. Dünya nüfusuna oranla çok az yüzdeye sahip olmalarına rağmen Yahudiler, felsefe, edebiyat, politika dahil olmak üzere, hem eski hem de modern geçmişte birçok alanda insanî ilerlemeyi önemli ölçüde etkilemiş ve büyük katkılarda bulunmuşlardır.

Yahudiler özellikle işletme, güzel sanatlar, mimarlık, edebiyat, müzik, tiyatro, sinema, tıp, teknoloji, matematik, doğa bilimleri ve din gibi alanların gelişmesini sağlayan birçok başarıya imza atmışlardır. Hepsiyle beraber Yahudiler Kitâb-ı Mukaddes ‘i yazarak Hristiyanlığı kurmuş, İslam üzerinde derin bir iz bırakmış ve günümüz Batı medeniyetinin yüksek seviyelere ulaşmasında en büyük katkıyı sağlayan milletlerden biri olmuşlardır.

Arzı mevut ne demek?

İbrâhim’e ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaad ettiği yer için kullanılan terim. Hz. Mûsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din. Filistin’de bir yahudi devleti kurma amacıyla ortaya çıkan siyasî hareket.

Siyonist düşünceyi hangi mezhep reddeder?

Siyonizm, Avrupa ruhunu taşıyan bir siyasi ideoloji midir? – Modern seküler bir ideoloji olarak Siyonizm, Avrupa etnik milliyetçiliği ideolojisinin Yahudilerin Siyon’a dönüş dinî idealiyle birleştirilmesi projesidir. Bu birleştirme, dinî idealden tam bir kopuşa yol açtı.

 1. Dolayısıyla özellikle Ortodoks Yahudilerin karşıtlığıyla karşılaştı.
 2. Hatta Siyonizm öncesinde de dindar Yahudilerin bu konu ile ilgili endişeleri var.
 3. Örneğin sahte Mesihler ve sürgünü bitirmekte acele etme düşüncesi, Yahudilerin daha büyük bir cezayla cezalandırılacakları bir günah işleyecekleri korkusu, Yahudileri Siyonizm öncesinde de temkinli olmaya itti.

Ne var ki korkulan başa geldi.

Israil devleti ne zaman kuruldu?

İsrail tarihi, modern İsrail Devleti ‘nin tarihini ve İsrail topraklarındaki Yahudilerin tarihini içerir. Modern İsrail’in coğrafi büyüklüğü Galler ülkesi kadar ya da Kosta Rika ‘nın yarısı kadar küçüktür. Devletin bulunduğu alan, kabaca, antik İsrail ve Yehuda Krallıklarının bulundukları yerdir.

 • İsrail’de konuşulan İbranicenin ve İbrahimi (Semavi) dinlerin doğduğu yerdir.
 • Önce Yahudilik ve sonra Hristiyanlık, İslam, Dürzilik ve Bahailik inançlarına ait kutsal alanlar barındırır.
 • Çeşitli imparatorlukların egemenliği altına girmesine ve farklı birçok etnik unsura ev sahipliği yapmasına rağmen, Yahudi-Roma Savaşına kadar, antik İsrail ağırlıklı olarak Yahudi’ydi.

Sonrasında, Galilee hariç, birçok bölgede Yahudiler azınlık olarak kaldı. Bölge 3. yüzyıl itibarıyla giderek artarak Hristiyanlaştı ve 7. yüzyıl fethinden 20. yüzyılın ortasına kadar Müslümanlaştı. Roma fethinden sonra, Antik İsrail bölgesi, Kutsal Filistin Toprakları olarak adlandırıldı.1096 ve 1921 yılları arasında, bölge, Hristiyan ve Müslümanlar arasında odak savaş noktasıydı.

 • Haçlı Seferlerinin bitiminden, 1917 İngiliz fethine kadar Mısır Memlük Sultanlığıdaki Suriye vilayetinin bir parçasıydı ve 1517 yılından sonra Yavuz Sultan Selim hükümdarlığındaki Osmanlı İmparatorluğunun bir parçası olarak kaldı.19.
 • Yüzyılın sonlarına doğru, Avrupa’daki Yahudilere karşı zulüm, Siyonist hareketi doğurdu ve antik krallıkların bulunduğu, Filistin olarak adlandırılan bölgede Yahudilere ait bir anavatan kurulmasına yönelik uluslararası destek arttı.

Suriye’nin İngilizler tarafından fethedilmesinden sonra, I. Dünya Savaşını takip eden Balfour Deklarasyonu ve Filistin mandasının kurulmasıyla birlikte, Aliyah (İsrail topraklarına diaspora Yahudilerinin geri dönmesi) arttı ve bu da Arap ve Yahudi milliyetçiliğinin çakışmasından dolayı Arap-Yahudi gerginliğinin artmasına sebep oldu.1948 yılında İsrail Bağımsızlığının ilan edilmesiyle, Avrupa ve Müslüman ülkelerden birçok sayıda Yahudi İsrail’e göç etti ve birçok Arap da İsrail’den göç etti.

Bu göçler ileride daha büyük Arap-İsrail Savaşlarına sebep olacaktı, Dünya’daki Yahudilerin 42% si günümüzde İsrail’de yaşamaktadır.1970’lerden beri ABD, İsrail’in esas müttefiki oldu.1979 yılında Mısır-İsrail Barış Anlaşması, Camp David uzlaşmasıyla imzalandı.1993 yılında, İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü ile Birinci Oslo Anlaşmasını imzaladı ve 1994 yılında, İsrail-Ürdün Barışı imzalandı.

İsrail ve Filistin arasındaki barışı gerçekleştirme üzerine devamlı devam eden çalışmalara rağmen, savaş ve çatışma İsrail ve Filistin bölgelerinde devam etmekte ve uluslararası politikada ve iki bölgenin sosyal ve ekonomik yaşamlarında hissedilmektedir.

 1. İsrail’in ekonomisi başlangıçta sosyalistti ve ülke 1970’lere kadar Sosyal-demokratlar tarafından yönetildi.
 2. Sonrası gittikçe kapitalizme ve market ekonomisine kaydı ama sosyal refah sisteminin bazı özelliklerini korudu.
 3. Tarih boyunca çeşitli Yahudi devletler doğmuştur.
 4. Başlangıçta, Musa önderliğinde Mısır ‘dan çıkan İsrailoğulları Kenan topraklarına yerleşti.

Uzun yıllar yan yana yaşayan İsrailoğulları’nın on iki kavmi birbirlerinden bağımsız olarak yaşıyordu. Dışarıdan gelen tehditler karşısında Şaul ‘un krallığı altında bu on iki kavim birleşip MÖ 1050’de İsrail Krallığı adında tarihte ilk defa bir Yahudi devleti kurdu.

 1. Davud ve Süleymanın da krallığını yaptığı bu devlet, Süleyman’ın MÖ 930’da ölümünden sonra ikiye bölündü.
 2. Uzeydeki on kabile Jeroboam önderliğinde İkinci İsrail Krallığı ‘nı kurarken, güneydeki iki kabile ise Süleyman ‘ın oğlu Rehoboam liderliğinde Yehuda Krallığı ‘nı devam ettirdi.
 3. İkinci İsrail Krallığı, MÖ 720’de Asur İmparatorluğu ‘nun işgaliyle son buldu.

Yehuda’nın varlığı ise MÖ 586 yılında Nebukadnezar önderliğindeki Babil İmparatorluğu ‘na yenik düşünce son buldu. Babillilerin bölgeyi fethiyle Kudüs Tapınağı yıkıldı ve Yahudiler bölgeden sürüldü, Tekrar geri gönderilen Yahudiler MÖ 140 ile MÖ 37 arası bağımsızlıklarını Haşmonayim Krallığı olarak ilan ettilerse de bu bağımsızlık uzun sürmedi ve Roma İmparatorluğu altında 70 yılına kadar özerk kaldılar.132 yılında çıkan Bar Kohba İsyanıyla tekrar bağımsız bir İsrail devleti kuran Yahudiler iki sene sonra bu devleti kaybettiler.

Siyonizm nerede kuruldu?

Tarihi – 1897 yılında İsviçre ‘nin Basel kentinde 29 Ağustos – 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Birinci Siyonist Kongrede Siyonist Kuruluş olarak ( İbranice :הַהִסְתַּדְּרוּת הַצִּיּוֹנִית); ya da Siyonist Teşkilâtı olarak kuruldu. Siyonist Teşkilâtı’nın dergisi Die Welt aynı yıl kuruldu.

Ocak 1960’ta adını Dünya Siyonist Teşkilâtı olarak değiştirdi. Siyonist Teşkilâtı’nın, amacı o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Filistin İngiliz Mandası olan Kenan’da bir Yahudi vatanının yaratılması olan Siyonist hareketin şemsiye bir organizasyonu olarak görev yapıyordu.

İsrail Devleti, 51 yıl sonra 14 Mayıs 1948’de ilan edildikten sonra, önceki on yılların düzenli Siyonist Kongreleri sırasında evrimleşerek yeni idari kurumlarından birçoğu halihazırda yerindeydi. Bu kurumlardan bazıları bugüne kadar kalıyor.

Yahudiler hangi peygamberi kabul etmez?

Yahudiler Hz. İsa’nın ve Hz. Muhammed ‘in peygamberliğini kabul etmezler. Kadın peygamberler de vardır.

Süleyman tapınağını kim yıktı?

İlk işgalde çok fazla zarar görmeyen tapınak, Kudüs halkının yeniden isyan etmesi üzerine MÖ 586 yılında Kudüs’ü yeniden ele geçiren Babil kralı tarafından yıktırıldı. Bu olaydan sonra tapınaktaki Ahit Sandığı kaybolmuş ve bir daha bulunamamıştır.

Dünyada en çok Yahudi hangi ülkede?

Dünyadaki Yahudi nüfusu 15,3 milyon Buna göre, geçen yıl 6 milyon 950 bini bulan İsrail ‘deki Yahudilerin sayısı yüzde 2 artışla yaklaşık 7 milyon 80 bin oldu. Yaklaşık 8,25 milyon Yahudi İsrail dışında yaşarken, bunların 6 milyonu ABD’de ve 2,25 milyonu diğer ülkelere dağılmış durumda.

See also:  Ara Tatil Ne Zaman?

Yahudi ve Musevi aynı şey mi?

Kısacası, Yahudi ve Musevi kelimelerinin arasında hiçbir fark yoktur. Yahudilik bir ırk değildir ve büyük Roma İmparatorluğu sürgününe kadar toplumsal ve dinsel aktarım baba temellidir. Günümüzde Yahudilik ortak tarihsel geçmişe ve ortak inanca sahip tüm insanları kapsamaktadır.

Yahudilerin dini lideri kim?

Sinagoglarda vaaz ederek Yahudileri irşat etmek en önemli görevleridir. Dinî meselelerin halledilmesi hususunda en büyük makam olarak da görev yapan hahamlar, aynı zamanda sinagog idarecisidirler. Ayrıca evlilik, cenaze ve sünnet gibi ritüelleri yönetmektedir.

Yahudilik anneden mi babadan mı?

Yahudi olmanın temel ön şartı, Yahudi bir anne babadan veya en azından Yahudi bir anneden doğmaktır. Sonradan Yahudiliğe giren kimse de Yahudi sayılır. Ancak bu kişi, Yahudiliğe girmekle sadece dinini değil aynı zamanda milliyetini de değiştirmiş olur.

Antisemitizm neden var?

Orta Çağ ve Rönesans Avrupa’sı – Orta Çağ Avrupa’sında antisemitizm yaygındı. O dönemde, Avrupa’da Yahudilere karşı ön yargının ana sebeplerinden biri de dine dayanıyordu. Her ne kadar Katolik dogmasının parçası olmasa da, aralarında ruhban sınıfı mensuplarının da bulunduğu birçok kişi İsa’nın ölümünden tüm Yahudileri sorumlu tutuyordu.

Bunun sosyo-ekonomik sonuçları arasında yetkililerin getirdiği kısıtlamalar da bulunuyordu. Yerel yöneticiler ve kilise yetkilileri birçok mesleğin kapılarını Yahudilere kapatarak onları muhasebecilik, kira toplayıcılığı ve faizcilik gibi, “gerekli bir şer” olarak tolerans gösterilen ancak sosyal olarak aşağı görülen mesleklere itti.

Kara Veba salgını sırasında, Yahudiler hastalığın nedeni olarak gösterilmiş, sıklıkla da öldürülmüştür. Antisemitizm yüzünden, Yahudiler Orta Çağ boyunca İngiltere, Fransa, Almanya, Portekiz ve İspanya’dan çeşitli defalar kovulmuştur. On üçüncü yüzyıl civarında ortaya çıkan Almanca Judensau (Yahudinin dişi domuzu) kavramı Yahudileri aşağılamayı ve insanlıktan çıkartmayı hedeflemiştir.

 1. Genellikle Yahudiler domuz ya da baykuş gibi temiz olmayan hayvanlar ile uygunsuz temas halinde ya da şeytanı temsil eder şekilde katedral ve kilise tavanları, sütunları vs.
 2. Üzerine resmedilmiştir.
 3. Birçok defalar, Yahudiler kan iftiralarına maruz bırakılarak Hristiyan çocuklarının kanını içtikleri yönündeki yanlış ithamlarla karşı karşıya kalmışlardır.

Yahudiler Orta Çağlar boyunca, çok sayıda yasal kısıtlamaya tabi olmuşlar, bunların bazıları 19. yüzyılın sonuna kadar sürmüştür. Yahudiler, yere, zamana ve Yahudi olmayan rakiplerinin nüfuzuna göre değişen zanaat ve mesleklerden dışlanmışlardır. Yahudiler faizcilik ve seyyar satıcılık dışındaki mesleklerle uğraşması sıklıkla yasaklanmış, hatta zaman zaman bunların dahi dışında bırakılmışlardır.

Siyonizm hareketinin öncüsü kimdir?

Hareketten yolsuzluk suçuna karışan çok sayıda liderin ve önde gelen kişinin isimleri, büyük şehirlerin ve meydanların birçok caddesine verilerek yüceltilmiş ve ölümsüzleştirilmişti. Belgeler, bu ve benzeri ihlallere ilişkin adli açıdan hesap verilmediği için “ileri tarihli mahkemeler” maddesi altında saklandı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin yayımladığı belgelerin, Siyonist hareketin üst düzey banka yöneticilerinden olan Zalman David Levontin’in torununa ait özel bir aile arşivinde bulunduğu aktarıldı. Rapora göre Levontin, Anglo-Filistin Bankası’nı yönetirken hesaplara kolaylıkla erişim sağlıyordu ve yetkililerin işlemlerini takip ediyordu.

Böylece Bazı yetkililerin banka işlemlerini özel bir dosyada belgeledi. Levontin aile üyelerine ve varislerine vasiyette bulunarak söz konusu ihlalleri ölümünden 10 yıl sonrasına kadar yayınlamamalarını istedi. Ancak ailesi verdikleri söze çok daha uzun bir süre bağlı kaldı ve belgeleri Levontin’in ölümünden 80 yıl sonrasına kadar yayınlamadı.

 1. Raporun yazarı Ofer Aderet belgelerin, Hayfa ile Yafa limanlarının tarihi üzerine Hayfa Üniversitesi’nde bir öğrenci tarafından yürütülen çalışma sırasında tesadüfen keşfedildiğini söyledi.
 2. Çalışmayı yürüten öğrenci, Tel Aviv’de yaşayan 93 yaşındaki Rina Levontin’e ulaştı.
 3. Levontin’in büyükbabasının kütüphanesine girmesine izin vermesinin ardından da dosyayı buldu.

Zalman Levontin, 1880’lerde Rusya’da bir bankada çalışan profesyonel bir finans uzmanıydı. O zamanlar dünyadaki diğer zengin Yahudilerin yaptığı gibi Filistin’den toprak aldı. Siyonist hareketin kurucusu Theodor Herzl ile tanışan Levontin, harekette mali kanat oluşturmasına yardım etti.

Levontin 1903’te bir banka kurdu. Daha sonra ulusal banka anlamına gelen Bank Leumi adını alan bankada Siyonizm ve İsrail’in varlıkları tutuldu. Bankanın söz konusu dönemde hem ülke içinde hem de Beyrut, New York ve Cenevre’de birçok şubesi açıldı. Bugün İsrail bankalarının en büyüğü konumunda olan bankanın şu anki Yönetim Kurulu Başkanı ise 48 yaşındaki Filistinli Samir Hac Yahya.

Üniversite öğrencisi Geller, raporda yaptığı açıklamada, Levontin’in yolsuzluk kelimesinin kullanılmadığı bir dönemde 1925’e kadar bankanın genel müdürü olarak görevde kaldığını belirtiyor. Belgede, yolsuzluk kelimesi yerine “kamu parasını ceplerine atanlardan” söz ettiğini aktarıyor.

Rapora göre Levontin’in yolsuzlukla suçladığı isimler arasında, o dönem Filistin’de arazi satın alma konusunda uzmanlaşmış olan Keren Kayemet (Yahudi Ulusal Fonu) Başkanı Menachem Ussishkin ve Yahudi Ajansı Başkanı Arthur Ruppin de yer alıyor. Levontin söz konusu isimleri Filistin’de Yahudi yerleşimlerinin kurulması için ayrılan ve o dönemin standartlarına göre çok büyük bir miktar olan 293 bin cüneyh değerindeki parayı yağmalamakla suçluyor.

Levontin ayrıca Tel Aviv’deki Siyonist Afek Bankası’nın bazıları Siyonist olmayan, iflas etmiş tüccarları finanse ettiğini belirtiyor. Levontin bir diğer belgede de Siyonist hareketin öne çıkan isimlerini Filistin’deki yerleşimlere yönelik ayrılan fonları çalmak ve bunları Polonya, ABD ve İsviçre’deki kişisel ticari projelere yatırmakla suçluyor.

 • Levontin, kendisinin ardından Anglo-Filistin Bankası’nın başına geçen Eliezer Hoofien’i de binlerce cüneyh çalmakla suçluyor.
 • Levontin bunu detaylı bir şekilde belgelendirerek 1925’te 3 bin 800, ertesi yıl 500 cüneyh olarak sıralıyor.
 • Ayrıca banka yönetiminin Hoofien’i cezalandırmak yerine kendisine 2 bin cüneyh hediye ettiğini belirtiyor.

Banka yönetiminin 5 üyesinin de Hoofien’in suçuna dair sessiz kalması karşılığında para aldığını öne sürüyor. Levontin ayrıca Herzl’in yardımcılarından olan Rusya’daki Siyonizmin lideri Nissan Katzenelson hakkında da 200 bin ruble hırsızlık suçlamasında bulunuyor.

 • Raporu yayınlayan Haaretz gazetesi, belgelerle ortaya çıkarılanın, Siyonist hareket içindeki yolsuzluklarla ilgili her biri kitap haline getirilebilecek 4 büyük dosyadan sadece biri olduğunu kaydediyor.
 • İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir.
 • Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Şarku’l Avsat

Siyon nerede?

Siyon (1903), Ephraim Moses Lilien Siyon ( İbranice : צִיּוֹן ‎, romanize: Ṣîyōn ; LXX Σιών), Tanah ‘ta geçen Kudüs ve bir bütün olarak İsrail Diyarı ‘nı ifade etmek için kullanılan bir yer ismidir.

Misyoner kelimesi ne anlama gelir?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Misyonerlik, dar anlamıyla herhangi bir dini öğretiyi yabancı ülkelerde yaymakla yükümlü din görevlilerini tanımlamada kullanılır. Daha geniş anlamıyla ise başkalarını belirli bir öğretiye, özellikle dini bir öğretiye ikna etmeye çalışan, onları bu öğretiye çekme amacını üstlenen kişileri tanımlamada kullanılır.

Yahudi nin kelime anlamı nedir?

Arapça yahūdī يهودي ‘ Yehud kavmi ve dini ‘ sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen yhūdī יהודי sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yəhūdāh ‘Yakub’un dördüncü oğlu ve İsrailoğullarının 12 aşiretinden en güçlü olanın kurucusu’ özel isminden türetilmiştir.

Ekspresyonizm ne demek TDK?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Dışa vurumcu resim örneği: Eduard Kosmack’ın portresi, Egon Schiele Dışa vurumculuk ( ekspresyonizm ), doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı. Politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamında Almanya’da pozitivizm, naturalizm ve empresyonizm akımlarına karşı olarak ortaya çıkmıştır.19.

yüzyıl gerçekçilik ve idealizmine karşıt anti-natüralist öznelliğe sahip bir bakış açısı içerir. Ayrıca kuzeyli, Cermen halk sanatı biçimleri ve kabile sanatları da etkilendiği diğer kaynaklardır. Dışa vurumcu sanatın amacı, sanatçının duyguları ve iç dünyasını renk, çizgi, düzlem ve kütle aracılığıyla dışa vurmasıdır.

Bu duyguları daha iyi yansıtabilmek için sanatçı geleneksel kuralların dışına çıkarak gerçeğin biçimini bozma yöntemini kullanır ve sanatçının öznel duygularına dayanmaktadır. Dışa vurumculuk bu terim kullanılmadan da sanatta ifade edilmekteydi. Örneğin; İspanya’da ressam El Greco (d.1541 – o.1614) ve Alman rönesans ressamı Matthias Grünewald (d.1470 – o.1528) içerikleri dışa vurumculuk ögelerinden oluşmuş sanat eserleri vermekle beraber dışa vurumculuk sıfatı sadece XX.

Israiloğullarındaki israil kimdir?

İsrailoğulları, İbrani din büyüğü ve atası, İbrahim ‘in torunu ve İshak ‘ın oğlu, Yakup ‘un oniki oğlunun soyundan gelenlere verilen isimdir. İbrahimi dinlerde Yakub’a Tanrı tarafından İsrail ismi verildiğine inanılır. Yakub’un on iki oğlunun soyundan gelenler On iki İsrail Kabilesi ‘ni oluşturmuşlardır.

Lea ‘dan oğulları: Ruben, Şimon, Levi, Yehuda, İssakar ve Zevulun, Rahel ‘den oğulları: Yusuf ve Bünyamin, Zilpa ‘dan oğulları: Gad ve Aşer, Bilha ‘dan oğulları: Dan ve Naftali, Lea ‘dan kızı: Dina Devamı.

Birleşik Monarşi sistemiyle yönetilen İsrail Krallığı ‘nda (M.Ö.1050 – M.Ö.930) her kabilenin kendine ait özerk bir toprağı bulunmaktaydı. Levi ve Yosef bu duruma istisnadır çünkü:

Levi ler din işlerinden sorumluydu ve diğer kabilelerin din işlerini yürütmeleri için her kabile kendi topraklarından bir ya da birkaç şehri Levilere verdiler. Böylece Levilerin kendi özerk devletleri yerine diğer kabilelerin topraklarında özerk şehirleri oldu. Yosef’ in adına bir kabile yoktur; onun yerine Yosef’in iki oğlunun (Menaşe ve Efraim) adına iki kabile vardır. Böylece İsrail Krallığında Menaşe ve Efraim kabilelerinin toprakları oldu.

Böylece On İki İsrail Kabilesi denildiğinde iki ayrı anlam ortaya çıkmakta.