Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Teferruat Ne Demek?

Teferruat ne demek cümle içinde?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli sözü Kurtuluş Savaşı zamanında söylemiştir. Söz konusu vatansa gerisi teferruat sözü ‘ vatan uğruna savaşırken başka şeylerin ayrıntıdan ibaret olduğu, her şeyden önce vatan ve milletin geldiği’ manasını taşımaktadır.

Teferruat bilgisi nedir?

TEFERRUAT TESİSİ; bir taşınmazın işletilmesine, korunmasına, o şeyden yararlanılmasına yönelik olarak, o taşınmaza tahsis edilen menkul eşyaların tapu kütüğünün beyanlar sütununa tescil edilmesidir.

Teferruat vermek ne demek?

Teferruat kelimesinin yaygın kabul gören kullanımı, ‘ önemsiz, değersiz ‘e yakındır. Yeni Türkçesi: ayrıntı. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü, cümlede içinde kullanımını şöyle örneklemiş: ‘Mustafa Kemal teferruat ile uğraşmayı sevmezdi (F.R. Atay)’.

Teferruat Türkçe mi?

Teferruat – Nişanyan Sözlük. Arapça frˁ kökünden gelen tafarruˁ تفرّع ‘dallanma, kollara ayrılma’ sözcüğünden türetilmiştir.

Teferruat mal nedir?

A. Tanım – Eklenti (=teferruat, müştemilât), asıl şey malikinin anlaşılabilen (açık) arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır.

Teferruatsız ne demek?

Teferruatsız Ne Demek? Teferruatsız TDK anlamı nedir? –

Teferruatsız kelimesinin TDK sözlüğe göre 1 farklı anlamı vardır. Teferruatsız kelimesinin kökeni Türkçe dilidir.

Teferruatsız TDK sözlük anlamı şu şekildedir: : Teferruatsız ne demek? Teferruatsız kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Fazla teferruat ne demek?

Teferruat kelimesi TDK’ya göre, ayrıntı anlamına sahiptir.

Teferruat eklenti ne demek?

A. Tanım – Eklenti (=teferruat, müştemilât), asıl şey malikinin anlaşılabilen (açık) arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır.

Teferruat ne demek etimoloji?

Arapça frˁ kökünden gelen tafarruˁ تفرّع ‘ dallanma, kollara ayrılma ‘ sözcüğünden türetilmiştir.

Teferruat ne demek Tapu?

TEFERRUAT TESİSİ; bir taşınmazın işletilmesine, korunmasına, o şeyden yararlanılmasına yönelik olarak, o taşınmaza tahsis edilen menkul eşyaların tapu kütüğünün beyanlar sütununa tescil edilmesidir.

Füruat ne anlama gelir?

Füruat Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? İslam’da Füruat Ne Demek?

Füruat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Şubeler 2- Ayrıntılar 3- Kısımlar 4- Detaylar Füruat Ne Demek? Füru kelimesinden türetilmiş olan füruat, bir bütünün parçaları anlamına gelir. Füruat TDK Sözlük Anlamı Nedir? ‘ya göre Füruat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. İlk Anlamı: Parçalar, kısımlar İkinci Anlamı: Asli olmayan, büyük önem taşımayan unsurlar İslam’da Füruat Ne Demek?

‘da ibadetler esasat ve füruat olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin kılmak ve zekat vermek esasat ibadetler arasında yer alır. Dinimizde farz olmayan ibadetler ise füruat olarak nitelendirilir. : Füruat Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? İslam’da Füruat Ne Demek?

Teferruat kelimesi nasıl yazılır?

Teferruat nasıl yazılır? TDK’ya göre teferuat mı teferruat mı? Gerek öğrenciler gerekse eğitimciler hem yazarlar hem de bu konuyla içli dışlı olan vatandaşlar yazı yazarken, iletişim kurarken imla kurallarını araştırıyor. Bu noktada teferruat nasıl yazılır, teferuat nasıl yazılır? sorularına cevap olarak hazırladığımız içeriğimizde örneklerle bu kelimenin doğru kullanımını niteledik.

Son dönemde WhatsApp, Instagram ve Twitter gibi sosyal platformlarda özellikle gençlerin imla kurallarına uymadığı net olarak göze çarpıyor. TDK’YA GÖRE TEFERRUAT MI TEFERUAT MI? DOĞRU KULLANIM: O kadar çok teferruat var, hangi birini aklımda tutayım? YANLIŞ KULLANIM: Teferuat hep devam ediyor, boş boş konularla uğraşıyorum. DOĞRU KULLANIM: Hep düzenli hep kaygılı bir teferruat oldu mu hemen takar kafasına.

: Teferruat nasıl yazılır? TDK’ya göre teferuat mı teferruat mı?

Teftış ne demek?

Teftiş Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Teftiş Etmek Ne Demek? kelimesi bir görevini ya da bir durumu yolunda olup olmadığına dair denetleme anlamına sahiptir. Aynı zamanda hem denetleme hem de yapılan bir araştırma olarak öne çıkar. Teftiş Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Hem memuriyet üzerinden hem de özel kuruluşlar dahilinde, bir görevin yolunda gidip gitmediğini denetlemek teftiş olarak bilinir.

Böylece öne çıkan hatalar ele alınır, incelenir ve araştırılır. Hataların giderilmesi için kurum ve kuruluş gerekli konularda bilgilendirilir. Teftiş Etmek Ne Demek? Teftiş kelimesi ve teftiş etmek sözcük grubu aynı anda üzerinden ele alınır. Bu doğrultuda bir kurum içerisinde işlerin yolunda gidip gitmediğini anlamak için denetleme işidir.

Genelde bu konuda bir kişi veya kişiler görevlendirilir. Yapılan görevlendirme ile birlikte özel kurumlar ya da kurumları teftiş edilir. : Teftiş Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Teftiş Etmek Ne Demek?

Müşteref ne demek?

Teşrif etmek, birisini onurlandırmak ve şeref vermek anlamına gelirken, müşerref sözcüğü de şerefli demektir. Bu kelime genellikle biriyle tanıştıktan sonra nezaket ifadesi olarak kullanılır.

Mürettebat kime denir?

Bir gemi ya da uçakta çalışan personellerin tümüne mürettebat denir.

Teferruat hangi dil?

Teferruat sözcüğü de hem anlam hem de köken açısından merak edilen sözcükler arasındadır. Teferruat kelimesinin kökeni ve etimolojisi Arapça dilidir. Arapça frˁ kökünden gelen ‘tafarrūˁ’ kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Teferruat sözcüğü günlük konuşma dilinde sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir.

Teferruat arsa ne demek?

Tapu terimleri sözlüğü – -A- ADA : Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir.

Ada numaraları 101’den başlar, köy sınırı içindeki tüm parseller ölçülünceye kadar numaralar aralıksız birbirini izler. AHZ-U KABZA : “Bedeli tahsil etmeye” demektir. Daha çok vekaletnamelerde geçer, satış bedelini tahsil edebilmek yetkisi, anlamına gelir. AİLE KONUTU : Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur.

Medeni Kanunun 19. Maddesinde aile konutunun bulunduğu yere “yerleşim yeri” adı verilmiştir. Buna göre; yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. Bir ailenin aynı zamanda birden fazla yerleşim yeri olamaz. Demek ki, bir ailenin birden fazla aile konutu olamaz.

Mede i Kanunun 19. Maddesinde sözü edilen yerleşim yerindeki konut, ” aile konutudur,” Bir aile pek çok yerde konut sahibi olabilir,ancak bunlardan sadece birisi medeni kanunun aradığı anlamda aile konutudur. AİLE YURDU : Bir kimsenin bir evi veya tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazları eklentileri ile beraber ailesine tahsis ederek ailesini koruyucu birtesis (yurt) oluşturmasıdır.

Aile yurdu kurulduğu tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılır. AKİTLİ İŞLEMLER : Tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlerdir. Satış, bağış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek ve irtifakhakları akitli işlemlere örnek gösterilebilir.

 • Tapu Kanununun 26.Maddesinde mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni hakların kurulması vedevri için tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenleneceği belirtilmiştir.
 • Şahsi haklar için resmi senet düzenlenmez.
 • AKİTSİZ İŞLEMLER : Tapu Kanununun 26.
 • Maddesinin dışında kalan, ayni hakların kurulması vedevri ile ilgili olmayan kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, mirasın intikali gibi hak sahibinin veya malikin tek taraflı iradesi ile tapu sicil müdürlüğünde yapılan işlemlerdir.

Akitsiz işlemler için resmi senet yerine Tescil İstem Belgesi düzenlenir. ALENİYET : Açıklık. Tapu sicil bilgilerinin sadece ilgililerine açık olması ilkesi demektir. ANA SİCİLLER : Ana siciller tapu sicilinin asli unsurlarıdır ve şunlardan oluşur: a) tapu kütüğü b) kat mülkiyeti kütüğü, c) yevmiye defteri, d) resmibelgeler (resmi senet, plan, mahkeme kararı ve diğerleri) APLİKASYON (YER GÖSTERME) : Kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesidir.

 • ARAZİ : Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır.
 • ARSA : Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskan (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir.
 • ARSA PAYI : Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payına arsa payı denir.
 • ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ : Kamu ve özel kuruluşların çevresinde Bakanlar Kurulunca tesis edilir.

ASKERİ YASAK BÖLGE : Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisinde kalan bölgedir. Askeri yasak bölgeler 1 inci ve 2 inci askeri yasak bölgeler olmak üzere ikiyeayrılır.1 inci derece askeri yasak bölgeler içerisindeki taşınmazmallar kamulaştırılır.2 inci derecedeki askeri yasak bölgelerde yabancı uyruklu kimseler taşınmaz edinemezler, edinmişlerse tasfiye edilir.

 • Yabancılar izin almadan bu bölgede taşınmaz kiralayamazlar.
 • Bu hükümlere aykırı hareket edenler cezalandırılır.
 • Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen her türlü inşaat durdurulur.
 • AYNİ HAKLAR : Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

Örnek: Mülkiyet hakkı. AYNİ SERMAYE TAAHHÜDÜ : Bir taşınmaz malın mülkiyetinin veya ayni bir hakkın, yeni kurulmakta olan veya önceden kurulmuş bulunan bir şirkete ortak olmak amacıyla devredilmesi işlemidir. AZİL : Vekaletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona erdirilmesi, azledilmesidir. -B- BAĞIMSIZ BÖLÜM : Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan ve her biri kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen konut, dükkan, mağaza gibi bağımsız mülkiyete konu bölümlerine bağımsız bölüm denir.

 • BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR : Bkz.
 • Müstakil ve daimi haklar.
 • BAKİYE : Kalan.
 • Bir alacaktan geriye kalan miktar.
 • BAŞVURU FİŞİ : Akitli veya akitsiz işlemler yaptırmak için tapu sicil müdürlüğüne sözlü olarak başvuran hak sahiplerinin bu sözlü istemlerinin müdürlükçe yazıya geçirildiği, müdür veya memurca doldurulan matbu formdur.

Başvuru fişi mutlaka iki nüsha düzenlenerek birisi başvuran kimseyeverilir, diğeri dosyasında muhafaza edilir. BEYAN : Üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen taşınmazın hukuki durum ve akıbetini gösteren belirtmelerdir.

 1. -C-
 2. CEBRİ İCRA : Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili.
 3. CEBRİ SATIŞ : Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir.
 4. CİNS DEĞİŞİKLİĞİ : Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

-D- DAMGA VERGİSİ : 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda belirtilen tapu işlemlerinden tahsil edilen vergidir. DEĞİŞİKLİK : Tapu siciline başlangıçta doğru olarak yazılmış bir kaydın sonradan vuku bulan olaylar ile anlam ve önemini yitirmiş veya kapsamında farklılık olması halinde malik veya hak sahibinin talebi ile sicildeki kaydın gerçeği yansıtır hale getirilmesidir.

Değişiklik, düzeltmeden(tashihten) farklıdır. Değişiklik işlemine en güzel örnek cins değişikliğidir. DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ : Kadastro paftasında değişiklik yapılmasını gerektiren ayırma, birleştirme, cins değişikliği gibi tapu fen işlemlerine değişiklik işlemleri denir. DERECE : İpoteklerin tescil edildiği sıralama.

İpoteklerin bir birine üstünlüğü tarih ve yevmiye numaralarına göre değil, tapu kütüğünde işgal ettiği derece ve sıraya göre belirlenir. İpoteklerin diğer haklara üstünlüğü ise tarih ve yevmiye numarasına göre belirlenmektedir. Bkz.İpotek derecesi. DEVLETİN SORUMLULUGU : Medeni Kanunun 1007.

 1. Maddesi uyarınca, tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan zararlardan kusursuz dahi olsa Devletin sorumlu olması demektir.
 2. Sicili tutan tapu memuru ise ancak kusurlu olması halinde ve kusuru oranında sorumludur.
 3. DEVRE MÜLK : Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde (devreler halinde) müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanılmak üzere kurulan bir irtifak hakkıdır.

DEVLETİN SORUMLULUĞUNDA RûCÜ : Hazinenin ödediği tazminatın tamamını veya bir kısmını kusurlu tapu memurundan istemesidir. DEVRE TATİL : Mülkiyet payına bağlı olmayarak genelde turizm bölgelerinde belli tarihlerde tatil yapmak hakkıdır. Her bir devre ayrı tarihlerde ayrı şehir veya ülkelerde kullanılabilmektedir.

Bu hakkın tapu siciliyle ilgisi yoktur, ayni bir hak olmayıp şahsi bir haktır. DÖNER SERMAYE ÜCRETİ : TKGM. Döner Sermayesi İşletmesi hesabına, tapu işlemlerinden tahsil edilen ve tutarı her yıl başında döner sermaye yönetim kurulunca yeniden belirlenen ücrettir. DÜZELTME : Tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın belgelerine uygun olarak düzeltilmesi işlemidir.

DÜZENLEME ORTAK PAYI : İmar düzenlenmesine tabi tutulan yerlerde kamu yararına ayrılacak alan ve tesisler için kullanılmak üzere düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden %35’e kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakatı ile tespit edilen karşılığı bedeldir.

 • -E-
 • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ : Eşler sözleşme ile hiçbir mal rejimini seçmemişlerse Medeni Kanun gereği eşler arasında uygulanacak yasal mal rejimidir.
 • EĞİTİME KATKI PAYI : Sekiz yıllık eğitime katkı amacıyla her tapu işlemi karşılığında işlemin taraflarından alınan vergi.
See also:  MantNıN YanıNa Ne Gider?

EKLENTİ : Teferruat, Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır.

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bir bağımsız bölümün dışında olup, kömürlük, garaj, depo gibi doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti denir. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ : Birden çok kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları demektir.

Bkz.İştirak halinde mülkiyet. EMLAK : Emlak her tip taşınmazın genel ismidir. Bağ, bahçe, arsa, tarla, daire, dükkan, mağaza, işyeri, bina, depo, büro v.b. Özünde tarladan arsaya ve arsadan ise nitelik bakımından değerlenebileceği her tip taşınmaza emlak denir.

EMLAK BEYAN DEĞERİ : Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değerdir. Bu değere kayıtlı değer de denir. Tapu harçlarına esas matrah hesaplanırken, bu değere sonraki her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden aşağı olmamak üzere taraflarca müdürlüğe bildirilen değer üzerinden harç hesaplanır.

ERGİNLİK : Reşit olmak, rüşt. Bir kimsenin 18 yaşını bitirerek, 19 yaşından gün almış olması ile kazandığı hukuki statü. EVRAK-I MÜSPİTE : Resmi senet, plan, mahkeme kararı ve diğerleri gibi tapu sicilindeki kayıtların dayanağını oluşturan resmi belgelerdir. -F- FBK. : İpoteklerin tescilinde kullanılan fekki (terkini) bildirilinceye kadar anlamına gelen kısaltmadır. Alacaklının terkin istemi üzerine ipotek sicilden terkin edilir. Üç ay, bir yıl gibi süreli ipoteklerde desürenin bitiminde ipotek müdürlükçe kendiliğinden terkin edilmemekte yine alacaklının talebi aranmaktadır.

FEK : Terkin. Fek etmek: Terkin etmek. FERAGAT : Vazgeçme. Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme. FERAĞ VERME : Gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkını devretmek veya üzerinde başkası lehine bir hak kurmak amacıyla tapu sicil müdürlüğüne gelip, düzenlenen resmi senedi imzalayarak başkası lehine tescilini istemesi eylemidir.

Buna ferağ takriri de denmektedir. FERAİZ : İlk Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği, 1926 yılından önce ülkemizde uygulanan mecelle isimli kanunun miras hükümleri. Feraizde taşınmaz malın tarla, bağ, bahçe, ev gibi vasfına göre kızların ve erkeklerin alacağı miras payları farklıdır.

Genelde kızlar yarım, erkekler tam payalır. FİİL EHLİYETİ : Kendi fiiliyle hak edinebilme ve borç altına girebilme yeterliliğidir. Bunun için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak gerekir. FİNANSAL KİRALAMA : Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satınaldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, hertürlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ilekira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasıdır.

Finansal kiralama tapu kütüğüne şerh edilir. -G- GAİPLİK KARARI : Bir kimsenin ölümüne kesin gözüyle bakılacak bir durumda olmamakla beraber, ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş veya kendisinden uzun süredirhaber alınamamışsa mirasçılarının talebi üzerine mahkemece verilen ve kaybolan kişiyi ölmüş sayan karardır.

Gaiplik kararı üzerine veraset senedi alınarak, mirasın intikali yapılabilir. GARAME ANLAŞMASI : İpoteğin tesisi sırasında veya sonradan birden çok ipotek alacaklısı arasında yapılan ve gayrimenkulün paraya çevrilmesi halinde, üst derecedeki ipoteğin öncelikli olması hakkını kaldırarak, alacak miktarları arasındaki orana göre satış bedelinin paylaştırılmasını ön gören bir anlaşmadır.

GAYRİMENKUL : Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan,yerinde sabit duran şeylerdir. Bu nedenle taşınmaz mal da denmektedir. Gayrimenkul kayıtları kadastro gören yerlerde tapu sicilinde, kadastro görmeyen yerlerde zabıt defterlerinde tutulmaktadır.

Tapusu olmayan gayrimenkullerin devri zilyetlik hükümlerine göre harici senet veya noterde yapılmaktadır. GECEKONDU : İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapı demektir.

GEÇİCİ ŞERH : Yapılacak olan bir tapu işleminde ayni hakkını ispat veya eksik belgesini tamamlaması için ilgilisine süre verilerek mevcut hakları tehlikeli bir gelecekten kurtarma düşüncesine dayanan bir hukuki müessesedir. GENELGE : Ülke çapında bir sorunu gidermek ve müdürlükleri aydınlatmak amacıyla merkezi idare tarafından bir sıraya göre yayınlanan genel emirlerdir. -H- HAK : Hukukun insanlara tanıdığı, kullanılması hak sahibinin isteğine bağlı bir yetkidir. Eşya hukuku açısından haklar, ayni haklar ve şahsi haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Ayni hak herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; mülkiyet hakkı.

Şahsi hak ise sadece sözleşmenin diğer tarafına karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; kira hakkı. HAK EHLİYETİ : Hak edinebilmek, borç altına girebilmektir. Bunun için insan olmak yeterlidir. HARÇ : 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) tarifede belirtilen tapu işlemlerinden, verilen tapu hizmeti karşılığında alınan paradır.

Günümüzde tapu harçları T.C. Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası tüm şubelerine yatırılabilmektedir. Harcı yatırılmadan tapu işlemi yapılamaz. Yapan memur sorumlu olur. HARİTA : Yer yüzünün tamamının veya bir kısmının belli ölçekte küçültülerek, bir altlığa çizilmiş şekline harita denir.

HAYMATLOS : Vatansız, hiçbir ülkenin vatandaşlığında bulunmayan kişi. HAZİNE ARAZİSİ : Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi. Hazinenin tapu sicilinde tescilli olan arazileri olabileceği gibi, tapuya tescil edilmemiş araziler, dağlar, tepeler, kayalar, göller, nehirler, dereler de hazinenin mülkiyetinde sayılır.

Tescili olanlara hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler, tescilsiz olanlara hazinenin genel mülkiyetinde olan araziler denir. Hazine arazilerinin ihale yolu ile satışı mümkündür. HAZİNE-İ MALİYE : Maliye Hazinesi. HISIMLIK : Akrabalık. Kan hısımlığı ve kayın hısımlığı olarak iki türü vardır.

HİSSE : Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır. Müşterek ve iştirak halinde mülkiyette maliklerden her biri taşınmaz malın bir miktar hissesine sahiptir. HİSSE TEVHİDİ : Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesi demektir.

Bu tescil için talebe gerek yoktur, müdürlükçe kendiliğinden yapılması zorunludur. HÜKMEN İPOTEK : Malikin rızasına tabi olmadan mahkeme kararıyla kurulabilen ipotek demektir. HUMK. Madde 96’ya göre mahkeme kararıyla teminat ipoteği kurulabilmektedir. -İ- İFRAZ : Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir. İHTİYARİ İHALE : Bir idarenin kendi isteği ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yaptığı ihale işlemidir.

İhtiyari ihalede mülkiyet tescilsiz olarak kazanılmaz. İhale kararının kesinleştiği aranmaz. İhale taraflarının tapu sicil müdürlüğüne müracatı ile resmi senet düzenlenir. Bir borcun ödenmemesi nedeniyle icra dairesi, alacaklı kamu idaresi veya mahkemece yapılan satışlara ise cebri ihale denir. İKAMETGAHTA İŞLEM : Tapuda işlem yaptıracak kişinin tapu idaresine gelmesine engel bir durumu bulunması halinde tapu memurlarınca adresine gidilerek talebin karşılanmasıdır.

İKTİSAP : Edinme, kazanma. İktisap sebebi: edinme sebebi, taşınmazın malik adına nasıl tescil edildiği.

 1. İLAM : Mahkeme kararı demektir.
 2. İLMÜHABER : Tapu sicilinde, kadastro sırasında yapılan bazı hataların düzeltilmesi için, istemde bulunanın hak sahibi olduğuna kanaat getirebilmek amacıyla müdürlükçe istenen ve ilgili tarafından temin edilen, fotoğraflı ve köy muhtarlığınca imzalı, mühürlü resmi bir belgedir.
 3. İMAR AFFI : Ülkemizdeki yoğun nüfus artışının getirdiği konut ihtiyacına yönelik arsa üretiminin karşılanamaması nedeniyle ortaya çıkan kaçak ve çarpık yapılaşmayı bir plana bağlayarak kişilerin kullanımındaki alanların mülkiyetinin belirli sınırlamalarla kullananlara dağıtımına imar affı denmektedir.
 4. İMAR PLANI : İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana uygulama imar planı denir.
 5. İMAR PARSELİ : İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin imar mevzuatı ve imar planı esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir.
 6. İMAR UYGULAMASI : Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık veçevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak amacıyla bulunduğu yere göre belediye veya valiliklerce yapılan ve bu yerlerde inşaa edilecek resmi ve özel bütün yapıları düzenleyen imar planı hazırlama işlemidir.
 7. İMAR-İHYA : Orman sayılmayan, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen arazinin, masraf ve emek sarfı ile tarıma elverişli hale getirilmesidir.
 8. İNTİFA HAKKI : Bir maldan tamamıyla yararlanma, onu kullanma hakkıdır.

İPKA : “Geriye kalan hisse.” Hisseli devirlerde, devredilen hisseden ayrı olarak malikin uhdesinde (üzerinde) kalan mülkiyet payı demektir. İPOTEK : Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarakbir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın, varsafaizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir.

Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın, varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir. İPOTEK İBLAĞI : Önceden tesis edilmiş ipoteğin bedelinin resmi senet düzenlenerek arttırılmasıdır.

İPOTEKTEN KURTARMA : İpoteğe dahilgayrimenkullerden bir veya bir kaçının ipotek kapsamı dışına çıkarılmasıdır. İpotek alacaklısının talebi ile tescil istem belgesi düzenlenerek yapılır. İPOTEĞE TEMİNAT İLAVESİ : İpotek kapsamına yenibir gayrimenkulun resmi senet düzenlenerek ilave edilmesidir.

İPOTEK DERECESİ : İpoteğin tapu kütüğünde tescil edildiği derecedir. İpoteklerin birbirine olan öncelik hakkı tescil edildikleri tarih ve yevmiye sırasına göre değil bulundukları dereceye göre belirlenir. İpoteklerin tapu kütüğünün diğer sütunundaki haklara olan önceliği isetescil edildikleri tarih ve yevmiyeye göre belirlenmektedir.

İpoteğin bulunduğu derecenin resmi senet düzenlenerek yükseltilmesi veindirilmesi mümkündür. Derece içinde sıralar mevcuttur. Talep edilmesi halinde belli bir derecenin belli bir sırasına (3/2 gibi) tescil yapmak mümkündür. İPOTEK ALACAĞININ TEMLİKİ : İpotek alacağının resmi senetle veya noterde düzenlenmiş bir sözleşme ile alacaklı tarafından bir başkasına devredilmesi işlemidir,

İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ : Şahsi bir alacak için resmi senede dayalı olarak tapu siciline tescil ile kurulan ve kıymetli evrak olarak tedavül kabiliyeti olan gayrimenkul rehin senedidir. İRADİ MİRASÇILAR : Kanun tarafından değil de miras bırakanın iradesi ile belirlenmiş mirasçılar. Örnek: Vasiyetname ile belirlenmiş mirasçı.

İRAT SENEDİ : Şahsi nitelikte olmayan bir alacak için karşılık gösterilen gayrimenkulle sınırlı sorumlu olmak kaydıyla resmi senetle ve tapu senedine tescil ile sadece zirai gayrimenkuller, evler ve üzerine bina inşa edilecek arsalar üzerinde kurulan bir gayrimenkul rehin senedidir.

 • İRTİFAK HAKKI : Sahibine hakkın konusu taşınmaz mal üzerinde kullanma ve yararlanma yetkisi veren sınırlı ayni hakların genel adıdır.
 • Bir arazi lehine kurulursa arzi irtifak hakkı, bir şahıs yararına kurulursa şahsiirtifak hakkı denir.
 • Başkalarına devri mümkün olarak ve yirmi yıldan fazla süreli kurulursa daimi ve müstakil irtifak hakkı şeklinde tesciledilebilir.

İSTİMLAK : Kamulaştırma kelimesinin eski söylenişi. Bkz.Kamulaştırma. İŞGAL : Tapu kütüğünde kayıtlı iken malikinin istemi ile terkin edilmiş bir taşınmazın mülkiyetinin kazanılmasıdı. İŞTİRA HAKKI : Bir taşınmaz malı belli bir bedelle, belli bir süre içinde malikinden satın alabilmek hakkıdır.

Bu niteliği ile satış vaadine benzer, sözleşme noterce düzenlenir tapu kütüğüne şerh edilir. İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET : Birden çok kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları demektir. Tapu kütüğünde iştirak halinde malikler yazıldıktan sonra isimleri ortak bir paranteze alınarak, iştiraki doğuran olay verasette iştirak gibi yazılır.

Bkz. Elbirliği Mülkiyeti. İŞTİRAKİN FESHİ : Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir. İTİRAZ : Bir şeyin sonucunu kabul etmemek, başka türlü yapılmasını istemek.

 • -K-
 • KADASTRO : Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine kadastro denir.
 • KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ : Memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle tapu sicilini kurmak, ve harita üzerindeki fenni değişiklikleri takip etmekle görevli kamu idaresidir.
 • KADASTRO PARSELİ : Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir.

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ : Kadastro tutanaklarında belirtilen hususlara bu tutanaklar askı ilanına çıkarılıncaya kadar kadastro komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazın mutlaka bir belgeye dayalı olması gerekir.

 1. KÂGİR : Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir.
 2. KAİN : Mevcut, bulunan.
 3. KAMU ORTA MALI : Mera, yaylak, kışlak gibi kamunun yararlanmasına tahsis edilen ve tapu kütüğü yerine özel siciline işlenen taşınmaz mallardır.
 4. KAMULAŞTIRMA : Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el koyması işlemidir.
See also:  KurdeEne Ne Iyi Gelir?

KANUNİ İPOTEK : Bir kanun hükmü tarafından ön görülmüş olan ve alacak miktarının belli olması halinde malikin rızasına tabi olmadan alacaklının tek taraflı istemi ile tapu sicilinde derece sütununa (K) harfi ile tescil edilen ipoteklerdir. Örnek; satış, taksim, ölünceye kadar bakma akdinde kanuni ipotek tesisi mümkündür.

 1. ANUNİ MİRASÇILAR : Medeni Kanun tarafından öngörülmüş mirasçılar.
 2. ANUNİ ŞUFA : Kanunun öngördüğü şufa hakkıdır.
 3. Bir taşınmaz mala hissedar olanların birbirlerinin hisselerine karşı kanuni şufa hakları vardır.
 4. Anuni şufa hakkının tapu siciline şerhine gerek yoktur.
 5. Işinin hissedar olması şufa hakkına sahip olması için yeterlidir.

KARTEKS : Mal sahibi isimlerinin tutulduğu kartlardır. Mal sahibi sicili yerine belli bir süre tutulmuştur, bilgilerin bilgisayar ortamında tutulmaya başlanmasıyla uygulaması kalmamıştır. KAT İRTİFAKI : Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına kat irtifakı denir.

AT MÜLKİYETİ: Tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre kurulan bir mülkiyet türüdür. Kat mülkiyeti dikey kat mülkiyeti ve yatay (yaygın) kat mülkiyeti olarak ikiye ayrılır. KAYITLI DEĞER : Emlak Vergisi Kanuna göre belirlenmiş değere üzerinden geçen her yıliçin yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunan değerdir.

Bu değer pekçok tapu işleminde harca esas değerdir. Taraflarca beyan edilen değerin bu değerden aşağı olmaması gerekir. KAYNAK HAKKI : Başkasının arazisinde kaynayan sudan yararlanmak hakkıdır. KAYYIM : Belli bir işin yapılması veya belli bir olayda kişinin temsil edilmesi için mahkemece tayin edilen temsilci demektir.

Gerçek veya tüzel kişiler için kayyım tayin edilebilir. Genelde veli ile küçük, vasi ile kısıtlı arasında menfaat çatışması bulunduğunda veya tüzel kişilerin yöneticileri hakkında sorunlar yaşandığında kayyım tayin edilmektedir. KAZAİ : Yargısal, mahkemeyle ilgili. KAZAA MERCİİ : Yargı yeri, mahkeme. KESİNLEŞME ŞERHİ : Mahkeme ilamlarının tapu sicilinde infaz edilebilmesi için aranan bir şerhtir.

Bu şerh ilamın kesinleştiğini belirtir nitelikte kararın altına not düşülerek yazılır. Mahkeme başkanı veya hakimi tarafından imzalı ve mühürlü olması gerekir. Kadastro tespitlerinin kesinleşmesi ; Kadastro tahdit ve tespitleri 30 gün süreyle askı ilanına çıkarılır.30 günlük süre geçtikten sonra dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir.

 1. Esinleşen tutanaklar kadastro müdürü tarafından onaylanarak tapu kütüğüne tescil edilir.
 2. IYI KENAR ÇİZGİSİ : Deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırıdır (Kıyı K.4).

Kıyı kenar çizgisi tespit komisyonu valiliklerce kamu görevlileri arasından jeoloji, harita, ziraat, inşaat mühendisleri ile mimar veya şehir plancısından oluşturulur. KONKORDATO : Borçlunun alacaklılarıyla anlaşmak suretiyle mahkeme kararıyla giriştiği bir tasfiye yoludur.

Borçlarını ödeyebilmesi için borçluya verilen süre tapu kütüğüne şerh edilir. Bu şerh bulundukça malikin bu taşınmaz üzerinde tasarruf hakkı yoktur. KONTROL : Kadastro çalışmaları hukuki ve teknik açıdan tasarruf ve fen kontrol elemanları ve kontrol mühendisi tarafından kontrol edilir. Tapu fen işlemleri de kontrol mühendisi tarafından kontrol edilmektedir.

(Bkz. Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliği). Tapu sicil müdürlüklerinde ise her gün yapılan akit ve tesciller Müdür veya görevlendireceği bir memur tarafından kontrol edilmektedir. KÖY YERLEŞİM ALANI : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarının 100 m.

 1. Dışından geçirilecek bir çizginin içinde kalan ve sınırları İl İdare Kurulunca karara bağlanan alanlardır.
 2. ROKİ : Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimi.
 3. URU MÜLKİYET : Taşınmazın üzerinde kullanma ve ondan yararlanma hakkı bulunmadan sahip olmak demektir.

Mülkiyet; kuru mülkiyet ve intifa hakkı olmak üzere ikiye ayrılır. Kuru mülkiyetin değeri taşınmazın değerinin 1/3’üdür. Kuru mülkiyete çıplak mülkiyet de denir. Kuru mülkiyet sahibi taşınmazı kiraya veremez. İntifa hakkı sahibi kiraya verebilir. KUVVETLENDİRİLMİŞ ŞAHSİ HAKLAR : Şahsi hakların tapu sicilinin şerhler (veya beyanlar) sütununa yazılması suretiyle ayni haklara benzer bir hal alıp, herkese karşı sürülebilmesi halidir.

ÜTÜK : Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük denir. Tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü gibi. -M- MAHFUZ MEBLAĞ : Gayrimenkul malikinin TL veya yabancı para üzerinden bir tutar belirleyerek saklı tuttuğu bu tutarı ilerde kullanmak üzere tapu kütüğünde bir derece işgal edecek şekilde tescil ettirmesidir.

Öndeki ipotek derecesinin terkini suretiyle de mahfuz meblağ (korunmuşmiktar) oluşabilir.

 • MEDENİ KANUNDA İRTİFA HAKLARI : intifa hakkı, sükna hakkı,geçit hakkı, kaynak hakkı, üst (inşaat) hakkı ve diğer irtifak hakları olarak gösterilmiştir.
 • MEVZİ İMAR PLANI : Mevcut imar planısınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumdaki alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı gereksinimleri kendibünyesinde sağlanmış olan plandır.
 • MÜŞTEREK İPOTEK : Birden çok taşınmazın aynı borç için ipotek edilmesidir.
 • -P –
 • PAY TEMLİKİ : İştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallarda iştirakçilerden(mirasçılardan) birinin henüz belirli olmayan payını bir diğer mirasçıya satış veya bağış yoluyla devretmesidir.
 • POLİGON: Nirengi ağına dayalı olarak arazide tesis edilen ve harita yapımında kullanılan, önceden bulundukları yerler hesaplanmış olan ikinci derecede yer kontrol noktalarıdır.
 • -R-

RED KARARINA İTİRAZ : Tapu sicil müdürlüklerince mevzuata aykırı görülen talepler yazılı bir kararla reddedilir. Bu redde karşı 30 günlük süre içerisinde müdürlüğün bağlı bulunduğu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu karara karşı da Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.

RÜCU : Geri dönme. Bağışta rücu şartı: Bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde, taşınmazın mülkiyetinin bağışı yapana geridönebilmesi şartıdır. RAKABE : Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet. RED : Tapu Sicil müdürlüğünde yapılan istemin mevzuata aykırı olması ya da ispat edilemeyip belgelenmemesi halinde müdürlükçe istemin yerine getirilmemesi, ve bunun gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak istemde bulunana bildirilmesi işlemidir.

REHİN HAKKI : Bir borca karşılık bir malın teminat gösterilmesidir. Başka bir ifadeyle; borcun ödenmemesi halinde alacaklıya rehin konusu olan şeyi, icra kanalıyla sattırıp, satış bedeli üzerinden alacağını alma hakkı veren sınırlı bir ayni haktır. Gayrimenkul rehininin; İpotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi şeklinde üç türü vardır.

RESEN : Kendiliğinden, herhangi bir talebe gerek olmaksızın, demektir. RESMİ SENET : Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tan ıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi bir sözleşmedir.

RIZA -i FERAĞ : Bir kimsenin kendi rızasıyla, isteğiyle gelip, taşınmazını devretmek istemesi düzenlenen resmi senedi imzalayarak, alıcısı adına tescilini istemesidir. Kamulaştırmalarda malik kendi rızasıyla ferağ vermezse, mahkemeden karar getirilmesi gerekir.

 • Bu karar malikin rızası yerine geçer.
 • RÜCU : Geri dönme.
 • Bağışta rücu şartı: Bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde, taşınmazın mülkiyetinin bağışı yapana geri dönebilmesi şartıdır.
 • S- SAYA ve AVLUSU : Avlu. Ahır.
 • Yayla ve kırsal alanda genellikle hayvanlar için yapılan üstü samanla örtülü hangar tipi barınak.

SENETSİZ TESPİT : Kadastro yapılırken taşınmazın mülkiyetinin malik adına tespiti sırasında tap u kaydı, vergi kaydı gibi herhangi bir belgeye dayanmadan sadece muhtar ve bilirkişi beyanına göre tespitinin yapılmış olmasıdır. SERBEST DERECEDEN YARARLANMA : Ancak sözleşme ile tesis edilebilen, tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan, ipoteğin kendisinden üst derecede boşalma olması halinde boşalan üst dereceye kendiliğinden yükselme hakkıdır.

SINIR İHTİLAFI : Parselin sınırının nereden geçtiği yönünde zemin veya harita üzerindeki uyuşmazlığa sınır ihtilafı denir. Kadastro müdürlüğünden istenecek yer gösterme talebi, sınır düzeltme talebi veya mahkemede açılacak tespit davası ile bu ihtilaf çözümlenebilir. Sınır ihtilafları yönündeki gayrimenkul tecavüzlerinin kaymakamlık veya valiliklere başvurularak düzelttirilmesi de mümkündür SINIR DÜZELTME: Parsellerin sınırındaki hatanın veya iki parsel arasındaki biçimsiz şeklin taşınmazın daha iyi kullanılabilmesi amacıyl a düzeltilmesi işlemidir.

SIRA : Derecenin alt bölümüdür. İpotekte derece içinde sıra yer alır. Derecenin boşalması halinde sıra oluşabileceği gibi, mahfuz meblağın kullanılması ile de sıra oluşabilir. SİCİL : Defter ve kütük anlamına gelir. Nüfus sicili. Tapu sicili gibi. SİCİL BÖLGESİ : Her ilçenin idari sınırları bir tapu sicil bölgesidir.

 1. -Ş-
 2. ŞAHSİ HAKLAR : Kişilere eşya üzerinde bir başkasının ayni hakkına dayanarak, (onunla olan bir hukuki ilişkisi nedeniyle) hakimiyet imkanı sağlayan bu nedenle sadece hukuki ilişkinin muhatabına karşı ileri sürülebilen haklardır.

ŞBİ : Genellikle “TAŞINMAZA AiT TAPU KAYD! = Aktif Malikler için Detaylı – ŞBİ var” şeklinde yer alır. ŞBİ = Şerh Beyan İrtifak demektir. ŞERH : Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan hususlardır.

Örnek; ihtiyati tedbir, haciz, satış vaadi gibi. ŞUFA HAKKI : Önalım, öncelikle alım hakkı. Hakkın ilişkin bulunduğu taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılara göre öncelikle satın alma hakkıdır. Kanuni şufa ve sözleşmeden doğan şufa hakkı olmak üzere iki türü vardır. Bir taşınmazın hissedarlarının birbirlerine karşı kanuni şufa hakları vardır.

Kanuni şufanın tapu kütüğüne şerhi gerekmemekle birlikte sözleşmeden doğan şufanın tapu kütüğüne şerhi zorunludur. -T- TABİ SEMERELER : Doğal ürünler. Dönemsel olarak elde edilen doğal ve hukuki ürünler ile bir şeyin özgülendiği amaca göre adetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen diğer verimlerdir.

 • Başka bir deyişle, bir şeyin belirli zamanlarda ürettiği yararlanılması mümkün olan doğal ürünlerdir.
 • Örneğin; bir ağacın meyveleri, bir tarladan elde edilen pamuk.
 • TABİYET : Uyruk, Bir devletin vatandaşı olmak.T.C.
 • Uyruklu gibi.
 • TABLO MAHZEN DEFTERİ : Tapu sicil müdürlüğünde bulunan kütük, zabıt defteri, yevmiye defteri ve resmi senet ciltleri ile yardımcı sicillerin genel ve özel numaralarının kaydedildiği başlangıç ve bitiş sayfalarının belirtildiği defterdir.

TADİL : Değişiklik. TAHSİS : Bir kanun hükmüne dayalı olarak belirli ve genel bir amacın gerçekleştirilmesi için şartlı olarak bir taşınmaz malın şartları taşıyan kişi veya kuruluşlara bir resmi yazı ile devri işlemidir. Gecekondu Kanunu, İmar Affı Kanunu, İskan Kanununda belirtildiği gibi.

 • TAKAS : Para alacaklılarının ödeşmesidir.
 • Gayrimenkul malların takası mümkün olmayıp, ancak trampası mümkündür.
 • Uygulamada takas denerek genelde trampa kastedilmektedir.
 • Vekaletnamelerdeki “gayrimenkulleri takas” yetkisininin trampa olarak yorumlanması mümkündür.
 • TASHİH : Tapu siciline yapılan yanlış tescilin düzeltilmesi işlemidir.

Bkz.Düzeltme. TAKBİS : Tapu ve kadastro bilgi sistemi. TAKRİR : Malik veya hak sahibinin, düzenlenen resmi senet veya tescil istem belgesini tapu sicil müdürü huzurunda “okudum” yazarak imzalamasına takrir denir. TAKSİM : Taşınmaz mal veya hakların hissedarlar arasında bölüşülmesidir.

 1. Mirasçılar arasındaki taksim işlemi noterde de yapılabilir.
 2. Diğer hallerde taksim işlemi tapuda resmi senet düzenlenerek yapılır.
 3. TAKYİT : Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır.
 4. Isıtlama anlamına gelir.
 5. Bir gayrimenkul satın alacakların tapu kütüğü üzerinde takyit (kısıtlama) olup olmadığını mutlaka irdeleyerek satın almasında son derece fayda vardır.

TANIMA : Bir kimsenin evlilik dışı doğmuş bir çocuğun babası olduğunu nüfus memuruna veya mahkemeye başvurarak kabul ve beyan etmesine tanıma denir. TANZİM : Düzenleme. TAPU : Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir.

 1. Buna tapu senedi de denmektedir.
 2. Daimi ve müstakil haklar için de tapu senedi düzenlenir.
 3. İtamat (güven) anlamına gelen ve Türkçe bir kelime olan (tapuk) kelimesinden türetilmiştir.
 4. TAPU HARİTASI : Parsellerin geometrik şekillerini gösterir, belirli ölçekte çizilmiş haritaya tapu haritası denir.
 5. Adastro paftası da denmektedir.

İmar, kamulaştırma haritaları da tapuya tescil edilmekle tapu haritası vasfını kazanır. TAPU KÜTÜĞÜ : Tapu sicilini oluşturan ve taşınmaz malların üzerindeki ayni ve şahsi hakları gösteren, köy veya mahalle esasına göre tutulan defterlerden her birine tapu kütüğü denir.

 • TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ : Taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak ve tapu sicilini mevzuatına göre tutmakla görevli her il ve ilçede kurulmuş bulunan müdürlüklerdir
 • TAPU SİCİLİ : Taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir.
 • TAPU TAHSİS BELGESİ : İmar affı çalışmaları sonucunda tapu kütüğünün beyanlar sütununa kaydedilerek, gecekondu hak sahiplerine verilen ıslah imar planı yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil edecek olan belgedir.
See also:  Qual Jogo Vai Passar Na Globo?

TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : Kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinin bağlı olduğu üst birimdir. Bölge müdürlükleri, tapu şube müdürlüğü, kadastro şube müdürlüğü, idari ve mali işler şube müdürlüğü ve denetim biriminden oluşur. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil, kadastro, yenileme işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek için genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kamu kurumudur.

 • TAPULAMA : Kadastro kelimesinin eski adıdır. Bkz. Kadastro.
 • TARLA : Zirai faaliyetler amacı ile kullanılan arazi ve arazi parçaları tarla sayılır.
 • TASARRUF ETMEK : Bir mal veya hak üzerinde mülkiyet hakkının bahşettiği yetkileri kullanmaktır.
 • Taşınmaz malı satmak, bağışlamak, ipotek etmek, irtifak hakkı kurmak veya bu hakları terkin etmek tasarruf etmek anlamına gelir.

TASHİH : Tapu siciline yapılan yanlış tescilin düzeltilmesi işlemidir. Bkz. Düzeltme. TAŞINIR MAL : Özüne zarar vermeden bir yerden diğer bir yere taşınabilen eşyalardır. Örneğin; Otomobil, hayvanlar, kitap vb. TAŞINMAZ MAL : Özüne bir zarar verilmeksizin bir yerden diğer bir yere taşınması mümkün olmayan, yerinde sabit duran mallardır.

TAVİZ BEDELİ : Bkz. Vakıf taviz bedeli. TAVZİH : Açıklama, aydınlatma. Mahkeme kararlarında belirsiz kalmış hususların hakim tarafından kararın altına şerh (not) düşülerek açıklanması. TEBLİGAT : Yazılı bildirim, duyuru. Bir işlemin sonucunun ilgililere duyurma yollarından biri. Sözlü bildirime tevhim, yazılı bildirime tebliğ denir.

Tebliğ gazete yolu ile yapılıyorsa buna ilanen tebliğ denir. Adresi bilinemeyenlere tebligat ilanen yapılır. Bkz. Tebligat Kanunu. TEDAVÜL : Taşınmaz malın mülkiyetinin satış, bağış, trampa gibi yollarla el değiştirmesidir. TEFERRUAT : Eklenti. Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır.

Örneğin, bisikletin pompası, atın semeri. TEFRİK : Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulacak yerlerle ilgili verilen vekaletnamelerde geçmekte olup, bağımsız bölümlerin hissedarlar arasında ayrılması, bölüşülmesi anlamında kullanılmaktadır. TEKNİK HATA : Vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan taşınmaz malların yüzölçümünde ölçü, tersimat (çizim) ve hesaplamalardan doğan fenni hatalardır.

Bu hatalar ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce re’sen (kendiliğinden) düzeltilebilir. TEMELLÜK : Mülk edinme, mülk alma. TEMLİK : Mülk olarak vermek, mülkiyeti bir bedel karşılığında başka birine nakletmek. TEMYİZ : Bir mahkeme kararının bir üst mahkeme tarafından incelenmesinin istenmesi.

 1. Mahkeme kararına dilekçe ile süresinde itiraz edilirse bukarar Yargıtay’ca temyiz yolu ile incelenir.
 2. TENKİS : Azaltma.
 3. Mirasta mahfuz hissenin ihlal edilmiş olması halinde, miras bırakan tarafından sağlığında yapılmış tasarrufun iptali için açılan dava.
 4. TERKİN : Tapu kütüğünde kayıtlı bir hakkı sona erdirmek amacıyla üzerininkırmızı mürekkepli kalemle çizilerek, terkin tarih ve yevmiye numarasının yazılması işlemidir.

TERSİMAT : Çizim.Arazide yapılan ölçü değerlerinin, mevzuatında belirtilen boyut ve cinsteki altlık üzerine çizimidir. TESCİL : Tescil, tapu kütüğüne yazım demektir. Ayni ve şahsi haklara yönelikişlemlerin gerekleri yerine getirildikten sonra tarih ve yevmiye numarası ile kütüğe tescil edilir.

 1. TEVHİT : Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazlataşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.
 2. TESCİL İSTEM BELGESİ : Resmi senet düzenlemesine gerek olmayan akitsiz işlemlerde malik veya hak sahibinin isteminin yazıldığı, tescil talebini içeren, talepte bulunan, işlemi hazırlayan memur ve müdürce imzalanıp mühürlenen matbu bir belgedir.
 3. TESİS ETMEK : Kurmak, ihdas etmek, yapmak.
 4. TEŞRİK : Ortak etmek, iştirak etmek.
 5. TEVKİL : Vekilin kendisine verilen yetkileri yeni bir vekaletname ile başkalarına devredebilme yetkisidir.

TİCARİ İŞLETME REHNİ : Tacir, sanayici, esnaf ve sanatkarların alacakları kredilerin teminatı olarak sahip oldukları ticari işletmeyi rehin olarak vermesidir. Rehine konu gayrimenkul var ise tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilir. TOPLULAŞTIRMA : Parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş arazilerin üretim tekniğinin geliştirilmesi ve daha ekonomik olarak yararlanma, muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınabilmesi için arazilerin birleştirme suretiyle bir araya toplanmasıdır.

 1. TRAMPA : Bir malın başka bir malla değiştirilmesidir.
 2. Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir.
 3. TÜZEL KİŞİ : Gerçek kişi olan insanlar gibi maddi bir varlığı olmamasına rağmen hukukun kişi saydığı kurum, kuruluş ve müesseselere tüzel kişi (hükmi şahıs) denir.
 4. Tüzel kişiler kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri olmak üzere ikiye ayrılır.

Devlet, Belediyeler, köy, D.S.İ gibi kuruluşlar kamu tüzel kişisidir. Şirketler, kooperatifler, vakıflar, dernekler, sendikalar, siyasi partiler gibi kuruluşlar özel hukuk tüzel kişisidir.

 • -U-
 • UYGULAMA İMAR PLANI : Tasdikli hali hazır haritalar üzerine arsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntılar ı ile gösteren plandır.
 • -Ü-
 • ÜST HAKKI : Başkasına ait bir arsanın altında veya üstünde inşaat yapmak veya mevcut inşaatı yerinde tutma hakkıdır.
 • -V-

VAKIF ŞERHİ : Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yeterli mal veya hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilerek, mahkeme ararıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarına vakıf adı verilir. Taşınmazın vakıfla olan ilgisini belirtmek amacıyla tapu kütük sayfasının yazılan belirtmedir.

 1. Örnek: Sultan Beyazıt Vakfından VAKIF TAVİZ BEDELİ : Vakıf malların mülke dönüşümü ve mutasarrufuna (tasarruf edene) intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir.
 2. Taviz bedeli bugün için taşınmazın değerinin yüzde ellisidir.
 3. Bu bedel vakfa ödenmedikçe temliki tasarruflar yapılamaz.

VASİ : Velayet altında bulunmayan küçüklerin veya ergin kimselerin bir yargı kararıyla fiil ehliyetlerinin kısıtlanarak kendilerine temsilci atanmasına vesayet, kısıtlıyı vesayeten temsil edecek kimseye de “vasi” denir. VASİYETNAME : On beş yaşını bitirmiş, temyiz kudretine sahip bir kimsenin ölümünden sonra geçerli olmak üzere, mal ve haklarının tamamını veya bir kısmını başkalarına bırakabildiği bir ölüme bağlı tasarruf şeklidir.

 • Resmi vasiyetname, el yazısı vasiyetname ve sözlü vasiyetname olarak üç şekilde yapılabilir.
 • VEFAEN FERAĞ : Eski hukukta taşınmaz mal rehni.
 • VELİ : Ondokuz yaşından gün almamış (henüz reşit olmamış) küçüklerin anne ve babaları tarafından temsil edilmelerine velayet, böyle bir temsilde anne ve babaya ise veli denir.

Medeni Kanunun 335. maddesine göre Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. VERASET (MİRASÇILIK) BELGESİ : Mirasın, mirasçılara intikali için tapu sicil müdürlüğünce aranan, sulh hukuk mahkemesinden alınmış, vefat eden malikin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren, hasımsız, aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belgedir.

 1. Veraset ilamı ise veraset belgesinden farklı olarak çekişmeli (hasımlı) bir yargı sonucunda verilen ve infazı için kesinleşmesi gereken mahkeme kararıdır.
 2. Y- YASAL MAL REJİMİ : Edinilmiş mallara katılma rejimidir.
 3. Eşler sözleşme ile hiçbir mal rejimini seçmemişlerse Medeni Kanun gereği yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar.

YETKİ BELGESİ : Tapu Kanununun 2. maddesi uyarınca tapu işlemleri sırasında tüzel kişilerden istenen ve tüzel kişinin gayrimenkul tasarruflarına izinli olduğunu ve temsilcisinin kimler olduğunu belirtir belgedir. YEVMİYE : Tapu siciliyle ilgili olarak tapu sicil müdürlüğünde yapılan her işlem ile red edilen istemlerin tarih ve sıra numarasına göre kaydedildiği deftere yevmiye defteri; bu defterden alınarak tapu kütüğünde yapılan tescil veya terkinin yanında belirtilen tarih ve numaraya da, yevmiye tarihi ve numarası denir.

YENİ ARAZİ OLUŞUMU : Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazidir. Bu araziler devlete ait sayılır. YOLA TERK : İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına (yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir.

YOLDAN İHDAS : Yolun kapanması nedeniyle oluşan taşınmaz malın, düzenlenecek haritaya göre yoldan ayrılarak, bir parsel numarası altında ilgisine göre belediye, köy, Karayolları Genel Müdürlüğü veya Hazine adına tescili işlemidir. YÖNETİM PLANI : Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir.

At maliklerinin tümünün beşte dördünün kararı ile değiştirilebilir. -Z- ZABIT DEFTERİ : Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği defterdir. Kadastro gören yerlerde bu defterin yerini tapu kütükleri almaktadır. ZAYÎ : Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır.

Tapu senedi kayıp edilmesi halinde, zayiinden yenisi çıkartılabilir ZİLYETLİK : Bir mal üzerinde fiili hakimiyet kurma eylemine zilyetlik denir. Eşyayı, kullanmak, elinde bulundurmak zilyetliğin örnekleridir. Malik sıfatıyla olan zilyetliğe asli zilyetlik, şahsi hakka dayanan zilyetliğe feri zilyetlik denir.

Teferruatın yazımı istemi nedir?

TEFERRUATIN YAZIMI İSTEMİ a) Tanım ve Açıklama

Gayrimenkul maliki isterse, gayrimenkulüne tahsis ettiği menkul eşyaları teferruat olarak tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazdırabilir.Bir şeyin bir gayrimenkulün teferruatı sayılabilmesi için;Menkul eşya olması,Bir şeyin işletilmesine, korunmasına, o şeyden yararlanmaya elverişli olması,Bir şeye daimi bir şekilde tahsis edilmesi ve kullanımda o şeye tabi tutulması veya takılması veya onunla birleştirilmesi gerekir.Bir şeyin teferruat olup olmadığı o yörenin mahalli örf ve adetlerine veya gayrimenkul malikinin açık iradesine göre belirlenir.Teferruatın kütüğün beyanlar sütununa tescili için gayrimenkul sahibinin talepte bulunması yeterlidir.

Bu talep müdürlükçe tescil istem belgesine geçirildikten sonra, talep yevmiyeye alınır ve teferruatın cinsi, sayısı ve değeri beyanlar sütununda gösterilir. Teferruat listesindeki eşya çok ve beyanlar sütunu buna yetmeyecek ise, teferruatlar beyanlar sütununa yazılmayarak teferruat listesinin tarih ve sayısı beyanlar sütununda atıf yapılır.

 1. B) Tapuya Tescil Örneği Örnek:Adedi Cinsi Değeri 10 Klima 15.000.000.000 TL.3 Tekstil Makinesi 1.500.000.000 TL.6 Çıkrık 3.000.000.000 TL.
 2. Örnek:, tarih,
 3. Sayılı dosyasında mevcut listeye göre teferruat.
 4. Tarih-Yev.
 5. C) İşlemin Mali Yönü Teferruat olarak tapu siciline kaydı istenilen eşya çeşitli olduğu takdirde malik, her birinin değerini ayrı ayrı göstermeli ve fakat harç bunların toplamından hesaplanmalıdır.

Teferruatın beyanlar sütununa kaydı için, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 11. Pozisyonuna göre, Binde 3.6 oranında tapu harcı tahsil edilir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. : TEFERRUATIN YAZIMI İSTEMİ

Fütürsuzluk ne demek?

Fütur sözcüğü anlam olarak bezginlik ve aldırışsızlık şeklinde ifade edilir. Ayrıca umutsuzluk kelimesi de bu sözcüğün anlamını açıklamaya yardımcı olur. Fütursuzluk ise umursamaz ve çekinmez şeklinde ifade edilmektedir.

Gün aşırı kelimesinin anlamı nedir?

Günaşırı kelimesinin doğru anlamı ‘ iki günde bir ‘ şeklinde öne çıkmaktadır. Yani diğer bir anlamı ile bir gün ara vermek olarak günaşırı kelimesi kullanılır. Türkçede bu kelime çok sık, sürekli olarak ya da her gün gibi anlamlar taşımaz.

Fütursuz ne demek cümle içinde kullanımı?

Fütursuz kelimesini çekinmez ve umursamaz olarak ifade etmek mümkündür. Zaten umursamaz davranışları olan kişilere ‘fütursuzca hareket ediyorsun’ gibi tabirler kullanılır. Cümle Örnekleri: – Çok fütursuzca davrandığı için eleştiri aldı.

Füruat ne anlama gelir?

Füruat Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? İslam’da Füruat Ne Demek?

Füruat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Şubeler 2- Ayrıntılar 3- Kısımlar 4- Detaylar Füruat Ne Demek? Füru kelimesinden türetilmiş olan füruat, bir bütünün parçaları anlamına gelir. Füruat TDK Sözlük Anlamı Nedir? ‘ya göre Füruat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. İlk Anlamı: Parçalar, kısımlar İkinci Anlamı: Asli olmayan, büyük önem taşımayan unsurlar İslam’da Füruat Ne Demek?

‘da ibadetler esasat ve füruat olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin kılmak ve zekat vermek esasat ibadetler arasında yer alır. Dinimizde farz olmayan ibadetler ise füruat olarak nitelendirilir. : Füruat Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? İslam’da Füruat Ne Demek?

Fazla teferruat ne demek?

Teferruat kelimesi TDK’ya göre, ayrıntı anlamına sahiptir.

Cümle nin sözlük anlamı nedir?

Cümle veya tümce ; bir ifade, soru, ünlem veya emiri dile getiren; kendi başına anlamlı sözcükler dizisi. Çoğunlukla özne, tümleç ve yüklemden meydana gelir. Bazen yan cümleciklerle anlamı pekiştirilir veya genişletilir. Cümle; düşünce, duygu, oluş ve isteklerin bildirildiği söz dizisidir.