Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Vahdaniyet Ne Demek?

Vahdaniyet nedir ne anlama gelir?

Mâtürîdî, vahdâniyyet sıfatını ‘ Allah’ın zâtı ve sıfatları başta olmak üzere hiçbir yönden dengi ve benzerinin bulunmaması ‘ şeklinde açıklamıştır.

Vahdaniyet ne demek TYT?

VAHDANİYET NEDİR? – Vahdaniyet, zatı, sıfatları ve fiilleri itibariyle Allah’ın eşi benzeri olmaması demektir. O doğmamış ve doğurmamıştır. Zamandan ve mekandan münezzehtir. Hiçbir şey yokken O vardı. Kainat onun tecellisiyle var olmuştur. Onun bir şeyi yaratması için Kün Fe Yekün (Ol) demesi yeterlidir.

Vahdaniyet ve tevhid inancı nedir?

Vahdani, tek anlamına gelirken, vahdaniyet de birlik, bütünlük ve teklik demektir. Tevhid ve vahdet kelimeleri de bu sözcükle aynı kökten türemiştir. Tevhit, Allah’ın eşi ve benzeri olmadığına iman etmek manasına gelir. Vahdet kelimesinin sözlük anlamı ise birliktir.

Vahdaniyet zati mi?

Zati Sıfatlar Ve Anlamları: Açıklamaları İle Allah’ın Zati Sıfatları Nelerdir? Subuti sıfatlar hayat, irade, semi, basar ve ilim olmak üzere beş tanedir. Zati sıfatlar ise sırasıyla şöyledir: Vücut, Beka, Kıdem, Muhâlefetün li’l-havâdis, Kıyâm bi-nefsihî ve Vahdaniyet.

Açıklamaları İle Allah’ın Zati Sıfatları Nelerdir? Min Haysu Hüve Hüve Ne Demek? Allah’ın Diğer Sıfatları Alim-i Kül: Her Şeyi Bilen

1- Muhâlefetün li’l-havâdis: Allah ezelidir. Onun dışındaki her şey ise hadis, yani sonradan yaratılmıştır. Muhalefetün li’l-havadis, Allah’ın sonradan var olan hiçbir şeye benzememesi demektir. Allah, Nahl Suresinin 17. ayetinde ”hiç yaratan ile yaratamayan bir olur mu?” diye sorar.

 • O tüm şekillerden, cisimlerden ve benzetmelerden münezzehtir.
 • Bu nedenle yaratılan herhangi bir şeye benzemesi mümkün değildir.
 • Bu nedenle Hz.
 • Muhammed sahabesini şöyle uyarmıştır: ”Allah’ın yarattıklarını sık sık tefekkür edin.
 • Ama zatı hakkında düşünmeyin.” 2- Vücut: Vücut kelimesinin sözlük anlamı varlıktır.

Tasavvufi kaynaklarda Allah Vacibü’l Vücut, yani zorunlu varlık olarak tanımlanmıştır. Kainattaki düzen ve yaratılıştaki çeşitlilik, onun varlığının en büyük kanıtıdır. Allah, bazı kaynaklarda ise ”Zorunlu Neden” ve ”İlk İlke” olarak nitelendirilir.3- Kıdem: Allah’ın bir başlangıcı yoktur.

O aynı zamanda tüm zamanlardan münezzehtir. Başlangıcı olmadığı için de ezeli ve ebedidir. Başlangıcı olan her şey fanidir ve Allah’a fanilik isnat edilemez.4- Beka: Bir başlangıcı olmayan Allah’ın bir sonu da yoktur. Kasas Suresinin 88. ayetinde Allah dışındaki her varlığın helak olucu yazılıdır.5- Vahdaniyet: Bir ve tek anlamına gelir.

Bazı mutasavvıflar vahdaniyeti ”Ferd u Vahid” olarak tanımlamıştır. İslam’ın temelini Tevhid inancı oluşturur. Onda ikilik ve bölünme yoktur.6- Kıyâm bi-nefsihî ​​​​​​: Allah’ın var olma nedeni yine kendisidir. Başka herhangi bir yaratıcıya ya da nedene bağlı olmaksızın ezeli ve ebedi olarak vardır.

Allah’ın bir ve tek olması ne denir?

Sözlükte ‘tek ve bir olmak’ anlamındaki vahd (vahdet, vühûd) kökünden türeyen tevhîd ‘bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek’ demektir. Mâtürîdî kelâmcılarına göre ilâhî fiiller Allah’ın zâtıyla kāim ve kadîm mânalar olduğundan tevhidin anlamı içinde yer alır.

Kıdem Allah’ın hangi sıfatıdır?

Sözlükte ‘varlığının üzerinden uzun zaman geçmek’ anlamına gelen kıdem (kadâme) kelimesi, terim olarak ‘ Allah’ın varlığının başlangıcı bulunmaması ve başkasına ihtiyaç duymaksızın mevcut olması ‘ diye tanımlanır.

Vahdaniyet hangi surede geçiyor?

Sâd / 65. Ayet De ki: ‘Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şeyi kudretine boyun eğdiren tek bir Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.’

Vücud ne demek?

Sözlükte ‘ var olmak, bulunmak; varlık ‘ anlamındaki vücûd felsefe terimi olarak ‘bir şeyin zihinde ve zihnin dışında gerçek varlığa sahip olması’ veya ‘bir şeyin aklî tahlil yoluyla belirlenen mahiyeti, zatı’ diye tanımlanır.

Tevhide inanmak ne demek?

İslamdaki yeri – Tevhid, Lâ ilâhe illallah cümlesi ile ifade edilen, Allah ‘tan başka tanrıları reddedip tanrı olarak yalnızca onu kabul etmek anlamına gelen bir ilkedir. İslam’a girişin anahtarı kabul edilir: ” Kim tağutu inkâr edip de Allah’a iman ederse, şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır.

 • Bakara 256) Tevhid Allah’ın varlığına, tekliğine, tüm yetkin niteliklerin kendisinde toplandığına, eşi ve benzeri bulunmadığına inanmaktır.
 • Bu inancı açıklayan Lâ İlâhe İllallah cümlesine kelime-i tevhid denir ve sık sık tekrarlanır.
 • Tevhide inanan kişi mümin ve muvahhit adını alır.
 • Ulûhiyetin başkaları için reddedilmesi, tanrılığı sadece ortağı olmayan Allah’a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir tanrı edinmemeyi gerektirir: ” Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.

” (Nisa: 4/36) “, Biz her ümmete, yalnız Allah’a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. ” (Nahl: 16/36) ” Kim La İlahe İllallah der ve Allah’tan başka tapınılanları (ibadet edilenleri) reddederse malı ve kanı haram olur. ” Bütün resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur: “,Ey kavmim! Allah’a kulluk edin.

 1. Sizin ondan başka tanrınız yoktur.
 2. A’raf: 7/59) Tağutu reddetmek, Allah’ın emir ve yasağına ters düşen hevayı ve şeytanı reddetmektir.
 3. Lâ ilâhe illallah”ın gereği olarak kişi ibadette Allah’ı birlediğini, Allah’tan başkalarına, putlara, kabirlere, evliyalara ve salihlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder.

Allah’a yaklaşmak için ölülere kurban kesen, türbelerden yardım isteyen, kabirlerin etrafını tavaf eden ve adak adayanlar, Allah’ın yaratıcı ve her şeyin sahibi olduğuna inansalar bile, Arap paganlar gibi Allah’a ortak koşmuş olurlar. Mekke paganları, kabirlere ve putlara tapmadıklarını söylüyor fakat uygulamada aksini yapıyorlardı.

 1. Onlar yaratıcı ve rızık verici olduğuna inanmadıkları halde, sırf kendilerini Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye salih olduğuna inandıkları bazı kişilere ibadet ediyorlardı.
 2. Tevhidi şeriat açısından yorumlayanlara göre ibadet, muamelat ve bütün meselelerde Allah’ın hükümlerini kabul edip beşeri kanunları reddetmek, insan ve cin şeytanlarının revaca çıkardığı bütün hurafeleri ve bidatleri ortadan kaldırmak bu kelimenin ameli gereklerindendir.
See also:  Paund Ne Kadar?

Allah’ın kendi indirdiği şeriatle hükmetmeyenler hakkında kâfir, zalim, fasık diye hüküm verdiğine inanılır. Dinde haram olmayanı haram, farz olmayanı farz ilan etmek de tevhid açısından sakıncalı bulunur ve şirkle eşdeğer tutulur: “,Onlar Allah’ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryemoğlu Mesih’i Rabler edindiler.

Vahdet ve vahdaniyet nedir?

* Vahdaniyet; Allah’ın zatına taalluk eden bir sıfattır; zatının birliğidir. * Vahidiyet ise; Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarına taalluk eden bir kavramdır. Yani sıfatların birliğidir.

Vahdet ve tevhid ne demek?

İNSANLIĞI YAŞATMAK İÇİN GELİN BİRLİK OLALIM!* İslâm dini ve İslâm ümmeti bugün, tarihinin en zor süreçlerinden birini yaşamaktadır. Ümmetin ocağına ateşler düşmüş, fitne ve tefrika ateşi İslâm coğrafyasını her taraftan kuşatmıştır. Öyle ki Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Yemen’de, Nijerya’da ve İslam coğrafyasının diğer köşelerinde çatışmalar, Allahüekber nidalarıyla intihar saldırıları, masum kız çocuklarını kaçırmalar, camileri bombalamalar, tarihi mekânları tahrip etmeler, şiddet, vahşet ve dehşet durmaksızın devam etmektedir.

 1. Müslümanların kanı dökülmekte, masum canlar heder olmakta, İslâm kültür ve medeniyeti talan edilmekte, Müslümanların izzet ve onuru tarihte hiç olmadığı kadar bizzat birbirlerinin eliyle yok edilmektedir.
 2. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan, evinden, barkından ve hayatından olmakta; yaşanan kaos ortamı bütün dünyada İslâm ve Müslüman algısını tahrip etmektedir.

Ne yazık ki Müslümanların başı hüzünle öne eğilmekte, İslam dininin temsilcileri korku, dışlanma ve şiddet tehdidi altında hayat mücadelesi vermektedir. Diğer taraftan dünyanın batı yakasında İslamofobiyi tırmandırmak isteyen endüstri, İslâm dünyasındaki çatışmaları ve yaşanan kargaşa ortamını gerekçe gösterip Müslümanlar aleyhine acımasızca bir propaganda sürdürmektedir.

Bu müşerref dini, korku dini olarak lanse etmekte, Müslümanlar arasındaki fitne ve tefrika ateşini körüklemektedir. Ne yazık ki bugün İslâm’ın cahil müntesiplerinin, her türlü iman, akıl ve hikmetten uzak terör şebekelerinin, Sevgili Peygamberimizin (sas) mübarek ismini sözde bayraklarına nakşederek Din-i mübin-i İslâm’a verdiği zarar, azılı düşmanların verdiği zararın fersah fersah ötesine geçmiş bulunmaktadır.

Tüm bu hadiseleri, yaşanan acıları, tefrika ve adavetin sebeplerini sadece dış mihraklarda, İslâm muhaliflerinde, şer güçlerde, emperyalistlerde, siyonistlerde aramak en kolay yoldur. Zira sorunların bir de iç dokuyu, imanî ve ahlakî dinamikleri, yani Müslümanları ilgilendiren boyutları vardır.

 1. Şu husus iyi bilinmelidir ki İslâm topraklarını kan gölüne çeviren çatışmaların dinin aslından ya da mezhep farklılıklarından kaynaklandığı söylenemez.
 2. Bu vahşetin köklerini asr-ı saadette, Hz.
 3. Peygamberin (sas) hadislerinde, Hz.
 4. Osman’ın katliyle başlayan fitne döneminin akabinde yaşanan mezhep ihtilaflarında aramak da beyhudedir.

Zira bütün bunlar, modern zamanların işgal ve sömürgelerinden sonra istibdatların gölgesinde, yoksulluk, cehalet ve esaret altında yetişen yaralı bilinçlerin; kin, öfke, ihtiras ve intikam yüklü ölümcül kimliklerin ürünüdür. Bilinmelidir ki mezhepler, İslâm dininin anlaşılmasındaki farklı fikir ve kanaatleri temsil eden, zamanla oluşmuş beşeri mekteplerdir.

Hepsinin amacı Allah’a varan istikameti belirlemektir. Her biri ana yola varan tali yol mesabesindedir. Mezhebi dinle aynileştirmek ya da mezhep mensubiyetini, İslâm aidiyetinin üstünde görmek; mezhebe dayalı ayrıştırma, ötekileştirme ve çatışmalar, taassup ve cehaletin bir yansımasıdır. Mezheplerin dinin önüne geçtiği hallerde en çok zarar gören bizzat dinin kendisi olmuştur.

Mezhebi farklılıklar, İslâm kültür ve medeniyetinin birer zenginliğidir. Önemli olan her zaman vahdetin muhafaza edilmesidir. Mezhebi, meşrebi, anlayışı ne olursa olsun diğerinin mezhebini, meşrebini, anlayışını batıl olmakla itham eden ve kardeşini küfür ile suçlayan bir zihniyet asla iflah olmaz.

Unutmayalım ki; hiçbir kimse bir başkasını, İslâm’ı kendisinin anladığı gibi algılayıp yaşamadığından ötürü tekfir edemez. Müslüman bir başka Müslümanı müşrik görerek onunla savaş halinde olamaz. Böyle bir çatışma İslam’ın en ulvi kavramlarından olan cihat ile beraber anılamaz. Mezhebine, fikrine ve anlayışına uymayanı tekfir ederek onu öldürmeyi, hiç kimse cihat olarak tarif edemez.

Cihat; terörün, vahşetin ve öldürmenin değil; diriltici bir gayretin, hayat veren bir mücadelenin adıdır. Bugün, Müslümanların topyekûn başvuracağı en büyük cihat; cehalete, taassuba, ırkçılığa, fitne ve tefrikaya karşı yapacakları cihattır. Bugün yapılması gereken, tarihten alacağımız ders ve ibretle istikametimizi belirlemektir.

 • Bilindiği gibi Müslümanlar, sekiz asırdır Batı’yı aydınlatan Endülüs İslâm medeniyetini, Doğu’yu aydınlatan Maveraünnehir İslâm Medeniyetini, Afrika’yı imar eden İslâm medeniyetini kaybettiler.
 • Şimdi de Şam-ı Şerif’te, selam yurdu Bağdat’ta, hikmet beldesi Sana’da İslâm medeniyetleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Bugün, Müslümanların bigâne kalamayacağı tek bir meselesi vardır: O da akan kanı durdurmak, Müslümanları birbirine düşüren karşıya getiren komplolara karşı durmak, içimizden ve dışımızdan beslenen her türlü dâhili ve harici fitne uzantılarıyla mücadele etmek ve ümmeti halasa çıkarmaktır.

Unutulmamalıdır ki selam ve eman yurtlarını tarihte sahip oldukları huzura kavuşturmanın, dünyada barış ve adaleti temin etmenin yolu, Müslümanların tevhid ve vahdette, rahmet ve merhamette buluşması ve İslâm coğrafyasında güven ve barış ortamını tesis etmelerinden geçmektedir. Bugün Müslümanların her zamankinden daha çok tevhid ve vahdete ihtiyacı vardır.

Zira Yüce Rabbimiz Müslümanları Enbiya Suresi 92. ayette tek bir ümmet olarak ifade etmiş olmasına rağmen ne yazık ki Müslümanlar, tefrika hastalığına kapıldığı için Rum Suresi 32. ayetin muhtevasına girmeye başlamışlardır. Bu sebeple bugün Müslümanların tevhid inancına dayalı vahdeti gerçekleştirme yolunda gayret sarf etmeleri bir zorunluluktur.

Tevhid, İslâm’ın en temel ilkesi, Kur’an ve Sünnetin ruhu, bütün peygamberlerin gönderiliş gayesidir. İslâm’ın tevhid dini oluşu, onu diğer din ve inançlardan ayıran en bariz vasfıdır. Tevhid ilkesinden üç temel esas ortaya çıkar: Selam, eman ve vahdet yani barış, güven ve birlik. İslâm-selâm ilişkisi, iman-eman ilişkisi ve tevhid-vahdet ilişkisi doğru kurulamadan bir toplumun İslâm toplumu olması mümkün değildir.

İslâm, öncelikle insanların zihin ve gönül dünyalarına Allah’ın birliği ve eşsizliği inancını yerleştirerek, şirk başta olmak üzere onları bölünmüşlük ve parçalanmışlığa sevk eden ve saptıran her türlü yanlış inanç, düşünce ve ideolojiden arındırır. Tevhid inancı, insanların kalplerine ve akıllarına sadece Allah’ın birliği ve eşsizliği inanç ve düşüncesini yerleştirmekle kalmaz, aynı zamanda kâinatın tüm farklılık ve çeşitliliğine rağmen mükemmel bir uyum içinde bir ve bütün olarak nasıl var edildiğine ve işleyişine dikkatleri çeker.

See also:  Qual O Dedo Indicador?

Dolayısıyla tevhid inancı, en az birlik kavramı kadar çokluk ve farklılık kavramlarını da esas almayı gerektirir. Bu anlayış, irfan geleneğimizde “kesrette vahdet, vahdette kesret” şeklinde ifadesini bulmuştur. Tevhid, sadece bir inanç ve düşünce sistemi değil, aynı zamanda bir hayat tarzı ve yaşama biçimidir.

Tevhid inancının toplumsal hayattaki karşılığı vahdettir. Vahdet şuurunu toplumsal hayatta gerçekleştirmenin yolu da sosyal adalet ve ahlâk bilincinin fertlere yerleşmesinden geçmektedir. Vahdet; kardeşlik, dostluk, sevgi, yardımlaşma ve dayanışmadır. Birlikte yaşama, paylaşma, ortak değerlere sahip olma ve ortak ideallere yönelmedir.

Tevhidin sancağı altında toplanma, Allah’ın dini yolunda her türlü dünyevi menfaati bir kenara bırakmadır. İslâm dünyasında yaşanan acıları ortak, dertleri ortak ve duaları ortak kılmaktır. Müslüman kanının dökülmesini önlemekten daha değerli bir stratejinin, Müslümanların parçalara ayrılmasını engellemekten daha önemli bir siyasetin olmadığını bilmektir.

İslâm ümmetinin inşa ettiği mümtaz medeniyetlerin, bu medeniyetlerin ortaya koyduğu büyük tecrübelerin farkında olmaktır. Unutulmamalıdır ki yeryüzündeki bütün muhtaçlara, bütün mazlumlara, bütün insanlığa huzur ve saadet getirecek yegâne nizam İslâm’dadır, imandadır, İslâm’ın tevhid ve vahdet anlayışındadır.

 • Ancak bunun için bizzat Müslümanların tevhid ve vahdeti iyi ve doğru bir şekilde kavraması gerekmektedir.
 • Şüphesiz ki Allah’ın dini iki kelime, kelime-i tevhid ve vahdet-i kelime yani Allah’ın birliği ve ümmetin birliği üzerine kurulmuştur.
 • Müslümanların bugün küfrün karşısında tek ses, hainin karşısında tek yürek, zalimin karşısında yekvücut olabilmesi, her şeyden önce mezhebini, meşrebini, ırkını, dilini, coğrafyasını ve ideolojisini değil, İslâm’ın tevhid ve vahdet anlayışını esas almasıyla mümkün olabilecektir.

Birliğe, dirliğe ve huzura giden yol da; dostu düşmanı tanımanın yolu da; emperyalistleri değil, ümmetin yüzünü güldürmenin yolu da buradan geçmektedir. Müslümanların vahdetini, uhuvvetini ve maslahatını ön planda tutmak ve bu uğurda her türlü riski alarak hakkı, hakikati, adaleti ve ahlakı savunmak İslâm dünyasındaki bütün âlimlerin, münevverlerin ve entelektüellerin en başta gelen vazifesidir.

Allah’ın sonu olmamasına ne denir?

2- Beka : Allah’ın sonu yoktur. O ezeli ve ebedidir.

Tekvin vahdaniyet nedir?

TEKVİN :Var etmek, yaratmak manasınadır. Bu da Allah’ın bir sıfatıdır. Yüce Allah bu tekvin sıfatı ile dilediği herhangi bir şeyi yoktan var eder veya var iken yok eder. VAHDANİYET :Tanrının birliği, bir olması.

Allah’ın ezeli olmasına ne denir?

Dinimize göre Allah’ın sıfatları zati ve subuti olarak ikiye ayrılır. Sadece Allahu Teala’da bulunan sıfatlar zati olarak nitelendirilir. Subuti sıfatlar ise varlığı kesin ve mutlak olan sıfatlar anlamına gelir. Bu nedenle Allah’ın isimlerinden biri Vacibu’l Vücud, yani zorunlu varlıktır.

Allah’ın Zati ve Subuti sıfatları nelerdir ve anlamları nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar. – Yalnızca Allah’a mahsus olan zati sıfatlar toplam 6 tanedir. Subuti sıfatların sayısı ise 8’dir. Yüce Allah’ın sıfatları ilahi tecelli dairesinde yer alır. İlahi tecelli dairesi ise din alimleri tarafından üç bölüme ayrılmıştır: 1- Ma’allah: Allah ile 2- An’illah: Allah’tan 3- İla’llah: Allah’a Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir ve Anlamları Nedir? Allah’ın Zati Sıfatları 1- Vücud: Zati sıfatların ilki olan Vücud, Arapçada varlık anlamına gelir.

Allah’ın varlık nedeni yine kendisidir. Onun yokluğu hiçbir şekilde düşünülmez. Her şeye gücü yeten yüce Allah’ın varlığının bir başlangıcı yoktur. Kuran’ı Kerim’in birçok ayetinde Allah’ın varlığı hakkında bilgiler verilir. O doğmamış ve doğurmamıştır. Bir cismi yoktur.

 1. Hiçbir şey ve hiç kimse ona benzemez.
 2. Müslümanlar, Hz.
 3. Muhammed’e Allah’ın varlığı hakkında sorular sorduğunda peygamber efendimiz şöyle yanıtlamıştır: ”Allah’ın yarattıkları hakkında uzun uzun tefekkür edin.
 4. Ancak Allah’ın zatı hakkında düşünmeyin.” 2- Kıdem: Allah’ın bir başlangıcı yoktur.
 5. O ezelidir.

Mümin kullar, onu dünyadaki zaman ölçütlerine göre düşünmemeli ve O’nun tüm zamanlardan münezzeh olduğunu bilmelidir.3- Beka: Her şeyi yoktan var eden Allah’ın bir başlangıcı olmadığı gibi bir sonu da yoktur. Kasas Suresinin 88. ayetinde Allah’ın zatından başka her şeyin helak olacağı bildirilir.4- Vahdaniyet: Tevhit inancı, dinimizin en temel itikatlarından biridir.

Allah birdir ve tektir. Ondan başka ilah yoktur. O, bütündür. İslam düşünürleri vahdaniyet kavramını ”Tevhid, bakılan olduğu halde bakan olmamasıdır.” şeklinde özetlemiştir.5- Muhalefet – un Lil Havadis: Allah’u Teala, sonradan yaratılmış olan hiçbir varlığa benzemez. Onun tecellisi sıfatları ile birlikte tüm kainata dağılmıştır.

Mümin kullar Allah’ı sadece bir varlık olarak düşünür ve O’nu hiçbir şeye benzetmez.6- Kıyam-bi – nefsihi: Allah, Ezel-i Mutlak’tır. Hiçbir şey ona denk ve eşit değildir. Bu nedenle var olması için başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz. Bilakis, diğer tüm yaratılmışlar onun varlığına muhtaçtır.

Iyam-bi-nefsihi, Esma-ül Hüsnadaki isimlerden biri olan Samet ile eş anlamlıdır. Es- Samet ismi de kimseye ihtiyaç duymayıp herkesin kendisine muhtaç olduğu varlık manasına gelir. Allah’ın Subuti Sıfatları 1- İlim: Bakara Suresinin 31. ayetinde Allah’ın Hz. Adem’e tüm isimleri öğrettiği bildirilir. Çünkü onun ilmi her şeyi kuşatmıştır.

See also:  Qual O Perigo De Plaquetas Baixas?

Bu nedenle O İlm-i Ezelidir. Kainattaki her şey onun bilgisiyle ve izniyle geçekleşir.2- Hayat: Hayat sıfatı ile Hay ismi aynı anlama gelir. Allah, tüm zaaflardan münezzehtir. O her zaman diridir. Onda hiçbir zaman uyku ve yorgunluk hasıl olmaz.3- Semi: Allah, yeryüzünde olup biten her şeyi duyar.

 1. En gizli fısıldaşmaları ve kulunun içinden geçirdiği şeyleri de işitir.4- Basar: O münkir ve münafıkların gizli gizli işlediği tüm günahları da görür.
 2. O aynı zamanda Rahman ve Rahimdir.
 3. Ulunu hem dünyada hem de ahirette gözetir.5- İrade: Allah bir şeyin gerçekleşmesini istediğinde ”Ol” der ve ”Olur” 6- Kudret: Allah, muktedirdir.

Onun kudreti karşısında her şey fani ve güçsüzdür.7- Kelam: Harfleri ve kelimeleri yaratan Allah, kuluyla ve peygamberleriyle sözsüz, işaretsiz konuşabilir.8- Tekvin: Allah, kanattaki her şeyi bir ölçüye göre ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde yaratmıştır.

Allah’ın gücüne ne denir?

Allah’ın Subuti Sıfatları Nelerdir? – Allah’ın subuti sıfatları, evrendeki diğer varlıklarda olan özelliklerin Allah’ta nasıl var olduğunu anlatıyor. Subuti sıfatlara aynı zamanda Allah’ın Sıfat-ı Subutiyyesi adı da veriliyor. Allah’ın toplamda sekiz adet subuti sıfatı bulunuyor. Bu sıfatları şu şekilde sıralayabiliriz:

Hayat: Allah aslında diri bir şekilde vardır fakat Allah insanlar gibi görünemez. Allah bu dünya üzerindeki tüm canlılardan farklı olarak vardır. Semi: Allah her şeyi işitir. Allah’taki işitme yetisinin bir sınırı yoktur. İlim: Allah şüphesiz ki her şeyi bilendir. İrade: Allah’ın bir şeyi dilemesi, herhangi bir şeyi yapması için yeterlidir. O’nun iradesi ile hiçbir şey karşılaştırılamaz. Tekvin: Evrendeki tek yaratıcı Allah’tır. Evrendeki yaratma kuvveti sadece O’na aittir. Kelam: Allah’ın istediğini iletme konusunda sonsuz bir gücü vardır. Düşündüğü ya da istediği şeyleri iletmek için dile ihtiyacı yoktur. Kudret: Allah’ın sonsuz gücü bulunur. Var etmek ya da yok etmek sadece Allah’a mahsustur.

: Allah’ın Sıfatları Ve Anlamları: Yüce Allah’ın Zati Ve Subuti Sıfatları Nelerdir, Kaç Tanedir, Manaları Nedir?

Allah ile konuşmaya ne denir?

Hz. Mûsâ örneğinde olduğu üzere Allah insanlarla perde arkasından doğrudan doğruya konuştuğu gibi vahiy yoluyla veya elçi göndermek suretiyle de konuşmuştur (el-A’râf 7/143; eş-Şûrâ 42/51). Bu sebeple vahiylere ‘kelâmullah’ denilmiştir.

Allah’ın sesi var mı?

Allah’ın kelamı ses ve harflerden oluşmaz ne demektir? » Sorularla İslamiyet – Allah’ın kelamı sesten oluşmadığına göre duyulamaz mı? – Miraçta Peygamberimizle nasıl konuşmuştur? Değerli kardeşimiz, Allah’ın Mütekellim ve Kur’an’ın da Allah’ın kelamı olduğunda tüm İslam mezhepleri görüş birliği içindedirler.

Ancak Kur’an’ın kelam sıfatı gibi kadim (ezeli) mi, yoksa mahlûk (yaratılmış) ve hâdis (sonradan olma) mi olduğu konusunda çok farklı görüşler öne sürülmüş, çok şiddetli tartışmalar yürütülmüştür. Bu konudaki belli başlı görüşler Selef, Mutezile ve Eş’ariye ile Mâturidiyye tarafından savunulmuştur. Selef’e göre, Kur’an Allah’ın kelâmıdır ve mahlûk değildir.

Allah’la kaimdir ve O’ndan ayrı değildir. Kur’an ne yalnız anlam, ne de yalnız harflerden ibarettir; her ikisinin toplamından oluşur. Allah harflerle konuşur; harfler de mahlûk değildir. Kulun okuyuşu, sesi ve okuma fiili yaratılmıştır; Allah ile kaim değildir.

 • Fakat dinlenilen Kur’an mahlûk değildir, Allah ile kaimdir.
 • Allah’ın kelâmı Cibril vasıtasıyla inzal olunan anlamın hikâyesi değil, ibaresidir.
 • Selef’in benimsediği anlayışın tam karşısında Mutezile’nin görüşleri yer alır.
 • Mu’tezile’ye göre Kur’an ses, harf, âyet, sûre vb.’lerinden oluşmakta; telif, tanzim, tenzil, inzal gibi hudûs (sonradan olma) nitelikleri taşımaktadır.

Bu nedenle kadim değil, mahlûktur. Allah’ın konuşması, Mütekellim olması, kelamı belli bir mahalde, örneğin Cebrail’de, peygamberlerde, Levh-i Mâhfuz’da, insanın okuyuşunda yaratmasıdır. Kur’an’ın kadim (ezeli) olması, Allah’ın zatı ile birlikte ikinci bir kadimin daha bulunması demektir.

 1. Bu da tevhide ters düşer.
 2. Ehl-i Sünnet) Eş’ari ve Maturidi kelamcılar Selef ile Mutezile arasında bir yol izlediler.
 3. Bunlar kelamı “nefsi” ve “lâfzî” olmak üzere ikiye ayırdılar.
 4. Nefsi kelam (kelam-ı nefsi), Allah’ın zatı ile kaim, mahiyetini anlayamayacağımız ezeli bir sıfattır.
 5. Lâfzî kelâm (kelâm-ı lâfzî) ise nefsi kelâma delalet eden ses ve harflerden oluşan Kur’an’ın lafzıdır.

Bu lâfzî kelam hudûs (sonradan olma) nitelikleri taşıdığı için ezeli değildir, mahlûktur. (TDV İslam Ansiklopedisi, Kelam md.) Kelâmullah’ın, lafzî ve nefsî olmak üzere ikiye ayrıldığı hususunda aynı görüşte olan Ehl-i sünnet kelâmcıları, Kelâmullah’ın işitilip işitilmeyeceği konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir.

 • Eş’arilere göre, “Varolan her şeyin nasıl görülmesi mümkün ise, işitilmesi de mümkündür.” Bu nedenle Allah’ın kelâmı da işitilebilir.
 • Matüridiler ise Allah kelâmının işitilemeyeceğini savunmuşlardır.
 • Onlar, Allah kelâmının değil, bu kelâmın delâlet ettiği şeyin işitilebileceğini söylemişlerdir. (bk.
 • Sâbunî, Matüridiyye Akaidi, Çev.

Bekir Topaloğlu, İstanbul,1979, s.85-89) Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet : Allah’ın kelamı ses ve harflerden oluşmaz ne demektir? » Sorularla İslamiyet

Vahdaniyet hangi surede geçiyor?

Sâd / 65. Ayet De ki: ‘Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şeyi kudretine boyun eğdiren tek bir Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.’

Vücud ne demek?

Sözlükte ‘ var olmak, bulunmak; varlık ‘ anlamındaki vücûd felsefe terimi olarak ‘bir şeyin zihinde ve zihnin dışında gerçek varlığa sahip olması’ veya ‘bir şeyin aklî tahlil yoluyla belirlenen mahiyeti, zatı’ diye tanımlanır.

Allah’ın Beka sıfatı ne anlama gelir?

Sözlükte ‘sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan geleceğe doğru sürüp gitmek’ anlamına gelen bekā, terim olarak Allah Teâlâ’nın varlığına herhangi bir yokluğun gelemeyeceği (fenânın selbi) mânasını taşır ; zıddı fenâdır.